(EU) 2023/2163Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2163 ze dne 17. října 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Publikováno: Úř. věst. L 2163, 18.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2163

18.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2163

ze dne 17. října 2023,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dánské, chorvatské, italské, litevské, maďarské, maltské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské a švédské znění nařízení Komise (EU) 2015/340 (2) obsahuje chybu v příloze III, hlavě C, bodě ATCO.OR.C.020, písm. b). Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(2)

Estonské, francouzské, maďarské a slovinské znění nařízení (EU) 2015/340 obsahuje další chybu v příloze III, hlavě C, bodě ATCO.OR.C.020, písm. b). Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(3)

Dánské, estonské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, maďarské, maltské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské a švédské znění nařízení (EU) 2015/340 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2163/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU