(EU) 2023/2162Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2162 ze dne 17. října 2023, kterým se zrušuje ochrana zeměpisného označení (Sable de Camargue (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 2162, 18.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2162

18.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2162

ze dne 17. října 2023,

kterým se zrušuje ochrana zeměpisného označení („Sable de Camargue“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 106 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (2) stanoví, že na zrušení chráněného zeměpisného označení ve smyslu článku 106 nařízení (EU) č. 1308/2013 se obdobně použije postup stanovený v článku 94 a článcích 96 až 99 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Žádost o zrušení chráněného zeměpisného označení „Sable de Camargue“ předložená Francií byla v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013, musí být chráněné zeměpisné označení „Sable de Camargue“ zrušeno.

(4)

S ohledem na zrušení ochrany zeměpisného označení „Sable de Camargue“ musí být jeho zápis v souladu s článkem 104 nařízení (EU) č. 1308/2013 vymazán z rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Unie týkajících se vín.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ochrana zeměpisného označení „Sable de Camargue“ (CHZO) se zrušuje.

Článek 2

Zápis chráněného zeměpisného označení „Sable de Camargue“ (CHZO) v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vín se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2).

(3)   Úř. věst. C 183, 25.5.2023, s. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2162/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU