(EU) 2023/2156Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2156 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o některé požadavky na předkládání zpráv vztahující se na členské státy, které uplatňují odchylku týkající se testování na přítomnost trichinel v mase a jatečně upravených tělech domácích prasat na jatkách

Publikováno: Úř. věst. L 2156, 18.10.2023 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2156

18.10.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2156

ze dne 17. října 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o některé požadavky na předkládání zpráv vztahující se na členské státy, které uplatňují odchylku týkající se testování na přítomnost trichinel v mase a jatečně upravených tělech domácích prasat na jatkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavky na předkládání zpráv hrají klíčovou úlohu při zajišťování řádného sledování a správného prosazování právních předpisů. Je však důležité tyto požadavky zefektivnit, aby bylo zajištěno, že splňují účel, pro který byly určeny, a aby se omezila administrativní zátěž.

(2)

Trichinely jsou parazit, který se může nacházet v mase vnímavých druhů, např. prasat, a požití takto napadeného masa způsobuje u lidí onemocnění vyvolané původcem v potravinách. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 (2) stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, včetně pravidel stanovených v čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení pro odběr vzorků z jatečně upravených těl domácích prasat na jatkách v rámci prohlídky po porážce za účelem vyšetření na přítomnost uvedené nákazy.

(3)

Kromě toho čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 stanoví odchylku, podle níž mohou být z vyšetření na přítomnost trichinel vyňata jatečně upravená těla a maso domácích prasat, pokud domácí prasata pocházejí z hospodářství nebo jednotky, jež jsou úředně uznány jako hospodářství nebo jednotka uplatňující řízené podmínky ustájení v souladu s kapitolou I přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 (dále jen „odchylka“). Tato odchylka podléhá určitým podmínkám, včetně toho, že členský stát uplatňující odchylku předkládá Komisi v souladu s čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 roční zprávu obsahující údaje uvedené v kapitole II přílohy IV uvedeného nařízení (dále jen „roční zpráva“).

(4)

V souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (3) musí všechny členské státy rovněž předat Komisi zprávu o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a antimikrobiální rezistenci, která obsahuje údaje v souladu s článkem 4 uvedené směrnice sebrané během předchozího roku, včetně výsledků testování na přítomnost trichinel. V kapitole II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 se stanoví konkrétní informace o testování na přítomnost trichinel, které jsou stejné jako informace, které mají oznamovat členské státy uplatňující odchylku pro účely prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 a směrnice 2003/99/ES. Roční zpráva tak musí obsahovat stejné informace, jako jsou ty, které všechny členské státy předávají v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2003/99/ES.

(5)

Roční zpráva je proto zatěžující a zbytečná, neboť vyžaduje předložení údajů, které se již předávají v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2003/99/ES. V této souvislosti by povinnost předkládat Komisi roční zprávu v souladu s čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 měla být zrušena, aniž by to mělo dopad na hlavní politické cíle uvedeného prováděcího nařízení. Ustanovení čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pokud členský stát uplatní odchylku uvedenou v odstavci 3 tohoto článku, informuje o tom Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Komise na svých internetových stránkách zveřejní seznam členských států, které uplatňují příslušnou odchylku.

Pokud členský stát nepředloží v souladu s čl. 9 odst. 1 druhým pododstavcem směrnice 2003/99/ES údaje o vyšetření na přítomnost trichinel uvedené v kapitole II přílohy IV tohoto nařízení, přestane odchylka uvedená v odstavci 3 tohoto článku pro daný členský stát platit.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU