(EU) 2023/1783Nařízení Komise (EU) 2023/1783 ze dne 15. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s. 63-88 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. října 2023 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/1643; (EU) 2020/2105;
Původní znění předpisu

18.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/63


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1783

ze dne 15. září 2023,

kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Platnost schválení účinné látky denatonium-benzoát skončila dne 30. listopadu 2020 (2) a nebyla předložena žádost o obnovení jejího schválení. Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující zmíněnou účinnou látku byla zrušena. Pro tuto látku neexistují žádné maximální limity reziduí stanovené Codexem (dále jen „CXL“) ani přípustné odchylky pro dovoz. MLR pro denatonium-benzoát ve všech produktech jsou stanoveny na mezi stanovitelnosti. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné zrušit MLR stanovené pro dotčenou látku v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro denatonium-benzoát u všech produktů by měly být stanoveny na mezi stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(3)

Platnost schválení účinné látky diuron skončila dne 30. září 2020 a nebyla předložena žádost o obnovení jejího schválení. Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující zmíněnou účinnou látku byla zrušena. Pro uvedenou látku neexistují žádné CXL nebo přípustné odchylky pro dovoz. MLR pro diuron u všech produktů jsou v současné době stanoveny na mezi stanovitelnosti specifické pro každý produkt. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné zrušit MLR stanovené pro dotčenou látku v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro diuron u všech produktů by měly být stanoveny na mezi stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Aby se předešlo pochybnostem, měly by být vypuštěny příslušné poznámky pod čarou uvádějící nedostatek informací o pokusech týkajících se reziduí.

(4)

Schválení účinné látky etoxazol bylo obnoveno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2105 (3) se zvláštním ustanovením, že členské státy povolí používání přípravků na ochranu rostlin pouze u okrasných rostlin ve stálých sklenících. Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou účinnou látku pro použití u jedlých plodin byla zrušena. V rámci postupu pro obnovení schválení uvedené účinné látky zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) závěr o vzájemném hodnocení (4), v němž vysvětlil, že vzhledem k nedostatečným údajům nelze vyloučit rizika pro lidské zdraví vyplývající z konzumace jedlých plodin ošetřených etoxazolem. Stávající MLR založené na CXL proto nelze potvrdit jako bezpečné pro spotřebitele a nelze je zachovat. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné zrušit MLR stanovené pro dotčenou látku v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro etoxazol u všech produktů by měly být stanoveny na mezi stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Aby se předešlo pochybnostem, poznámka pod čarou uvádějící nedostatek informací o analytických metodách by navíc měla být vypuštěna.

(5)

Platnost schválení účinné látky methomyl skončila dne 31. srpna 2019, protože nebyla předložena žádost o obnovení jejího schválení. Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující zmíněnou účinnou látku byla zrušena. MLR pro methomyl u kumquatů/kumkvátů a okurek nakládaček byly založeny na CXL, u nichž úřad potvrdil, že jsou bezpečné pro spotřebitele (5). Uvedené MLR by proto měly být v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány na stávajících úrovních v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 396/2005. Stávající MLR pro methomyl u salátu, fazolí (suchých), sójových bobů, bavlníkových semen, kukuřice a ovsa byly založeny na CXL, u nichž úřad dospěl k závěru, že nejsou dostatečně podloženy údaji, neboť chybí údaje o metabolismu methomylu u listových plodin, luštěnin a olejnatých semen (6). Uvedené MLR by proto měly být sníženy na meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. U všech ostatních produktů, u nichž byly MLR založeny na použitích v EU, která již nejsou povolena, je vhodné MLR snížit na meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení. Aby se předešlo pochybnostem, měly by být vypuštěny poznámky pod čarou uvádějící nedostatek informací o pokusech týkajících se reziduí a o metabolismu plodin.

(6)

Platnost schválení účinné látky teflubenzuron skončila dne 30. listopadu 2019, protože nebyla předložena žádost o obnovení jejího schválení. MLR pro teflubenzuron u grapefruitů a mandarinek vycházejí z žádostí Brazílie o přípustné odchylky pro dovoz, které úřad potvrdil jako bezpečné pro spotřebitele (7). MLR pro teflubenzuron u pomerančů, citronů, kyselých lajm, hroznů, papájí, rajčat, okurek salátových, okurek nakládaček, melounů cukrových, slunečnicových semen, sójových bobů a kávových zrn vyplývají z uplatňování hodnot CXL, které úřad potvrdil jako bezpečné pro spotřebitele (8). Uvedené MLR by proto měly být v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 zachovány na stávajících úrovních v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 396/2005. U všech ostatních produktů, u nichž byly MLR založeny na použitích v EU, která již nejsou povolena, je vhodné MLR snížit na meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

(7)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. Pro všechny účinné látky, na které se vztahuje toto nařízení, navrhly zmíněné laboratoře analyticky dosažitelné meze stanovitelnosti specifické pro každý produkt.

(8)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Pokud jde o účinné látky denatonium-benzoát, diuron, methomyl a teflubenzuron, nemělo by se toto nařízení v zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů vztahovat na produkty, které byly vyprodukovány v Unii nebo do Unie dovezeny před datem použitelnosti nových MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(11)

Před tím, než se nové MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní přizpůsobit se požadavkům, které ze změny MLR vyplývají.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinné látky denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované v EU nebo dovezené do EU před dnem 8. dubna 2024 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1643 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Úř. věst. L 370, 6.11.2020, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2105 ze dne 15. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky etoxazol jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 96).

(4)  EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etoxazole; EFSA Journal 2017;15(10):4988.

(5)  EFSA Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2015;13(10):4277.

(6)  EFSA Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005; EFSA Journal 2015;13(10):4277.

(7)  EFSA Reasoned Opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli; EFSA Journal 2018;16(11):5474.

(8)  EFSA Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)]; EFSA Journal 2017;15(7):4929.


PŘÍLOHA

Přílohy II a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro methomyl a teflubenzuron se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Methomyl

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jablka

 

 

0130020

Hrušky

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

0151000

a)

hrozny

 

0,7

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,01  (*1)

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0,01  (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

0154020

Klikvy

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0,01  (*1)

0161010

Datle

0,01  (*1)

 

0161020

Fíky

0,01  (*1)

 

0161030

Stolní olivy

0,01  (*1)

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

1

 

0161050

Karamboly

0,01  (*1)

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*1)

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*1)

 

0161990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (*1)

 

0163010

Avokádo

 

0,01  (*1)

0163020

Banány

 

0,01  (*1)

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papája

 

0,4

0163050

Granátová jablka

 

0,01  (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,01  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Chlebovník

 

0,01  (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

0,01  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,01  (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

0,01  (*1)

1,5

0231020

Paprika setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231030

Lilek/baklažán

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

0,01  (*1)

0,5

0232020

Okurky nakládačky

0,1

1,5

0232030

Cukety

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (*1)

 

0233010

Melouny cukrové

 

0,3

0233020

Dýně

 

0,01  (*1)

0233030

Melouny vodní

 

0,01  (*1)

0233990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

0251020

Locika setá

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0256070

Tymián

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,01  (*1)

0401030

Maková semena

 

0,01  (*1)

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (*1)

0401050

Slunečnicová semena

 

0,3

0401060

Semena řepky olejky

 

0,01  (*1)

0401070

Sójové boby

 

0,05

0401080

Hořčičná semena

 

0,01  (*1)

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (*1)

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (*1)

0401130

Semena lničky seté

 

0,01  (*1)

0401140

Konopná semena

 

0,01  (*1)

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*1)

0401990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*1)

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

 

 

0500060

Rýže

 

 

0500070

Žito

 

 

0500080

Čirok

 

 

0500090

Pšenice

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

 

0610000

Čaje

 

0,05  (*1)

0620000

Kávová zrna

 

0,3

0630000

Bylinné čaje z

 

0,05  (*1)

0631000

a)

květů

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,05  (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05  (*1)

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

 

 

1011020

Tuk

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

 

 

1012020

Tuk

 

 

1012030

Játra

 

 

1012040

Ledviny

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

 

 

1013020

Tuk

 

 

1013030

Játra

 

 

1013040

Ledviny

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

 

 

1014020

Tuk

 

 

1014030

Játra

 

 

1014040

Ledviny

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

 

 

1015020

Tuk

 

 

1015030

Játra

 

 

1015040

Ledviny

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1015990

Ostatní (2)

 

 

1016000

f)

drůbeže

 

 

1016010

Svalovina

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

 

 

1017020

Tuk

 

 

1017030

Játra

 

 

1017040

Ledviny

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

 

1020000

Mléko

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

Teflubenzuron (F)

(F)

Rozpustné v tuku.“

b)

sloupce pro denatonium-benzoát, diuron a etoxazol se zrušují;

2)

v příloze V se doplňují nové sloupce pro denatonium-benzoát, diuron a etoxazol, které znějí:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Denatonium-benzoát (suma denatonia a jeho solí, vyjádřeno jako denatonium-benzoát)

Diuron

Etoxazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0110000

Citrusové plody

 

 

 

0110010

Grapefruity

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

 

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

 

 

0130010

Jablka

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

 

0140010

Meruňky

 

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0151000

a)

hrozny

 

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

0154050

Šípky

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

0163020

Banány

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

brambory

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

0213040

Křen

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

0213080

Ředkve

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Česnek

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

0231010

Rajčata

 

 

 

0231020

Paprika setá

 

 

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Špenát

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kerblík

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Chřest

 

 

 

0270020

Kardy

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

 

0270060

Pór

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

 

0401030

Maková semena

 

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

 

 

0401070

Sójové boby

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

 

0401100

Dýňová semena

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

 

 

0401140

Konopná semena

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Rýže

 

 

 

0500070

Žito

 

 

 

0500080

Čirok

 

 

 

0500090

Pšenice

 

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*2)

 

0,05  (*2)

0610000

Čaje

 

0,01  (*2)

 

0620000

Kávová zrna

 

0,05  (*2)

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0,05  (*2)

 

0631000

a)

květů

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,05  (*2)

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05  (*2)

 

0700000

CHMEL

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

0820000

Plody

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Nové koření

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Skořice

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Křen (11)

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pupeny

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Hřebíček

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Šafrán

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

0,01  (*2)

 

1010000

Komodity z

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1011000

a)

prasat

 

 

 

1011010

Svalovina

 

 

 

1011020

Tuk

 

 

 

1011030

Játra

 

 

 

1011040

Ledviny

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

1012010

Svalovina

 

 

 

1012020

Tuk

 

 

 

1012030

Játra

 

 

 

1012040

Ledviny

 

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

1013010

Svalovina

 

 

 

1013020

Tuk

 

 

 

1013030

Játra

 

 

 

1013040

Ledviny

 

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

1014010

Svalovina

 

 

 

1014020

Tuk

 

 

 

1014030

Játra

 

 

 

1014040

Ledviny

 

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

1015010

Svalovina

 

 

 

1015020

Tuk

 

 

 

1015030

Játra

 

 

 

1015040

Ledviny

 

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1015990

Ostatní (2)

 

 

 

1016000

f)

drůbeže

 

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

1017010

Svalovina

 

 

 

1017020

Tuk

 

 

 

1017030

Játra

 

 

 

1017040

Ledviny

 

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

 

 

1020000

Mléko

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1020010

Kravské

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1030010

Slepičí

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*2)

 

0,05  (*2)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(*2)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU