(EU) 2023/1782Nařízení Rady (EU) 2023/1782 ze dne 25. července 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s. 55-62 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. července 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 21. září 2023 Nabývá účinnosti: 21. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/2085;

Provádí předpisy

12016E187; 12016E188;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 561/2014; (EU) 2021/694; (EU) 2021/695; (EU) 2023/1781;
Původní znění předpisu

18.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/55


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1782

ze dne 25. července 2023,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 187 a čl. 188 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, (1)

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, (2)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 (3) zřizuje společné podniky v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 (4) (dále jen „Horizont Evropa“), včetně společného podniku pro klíčové digitální technologie.

(2)

Společný podnik pro klíčové digitální technologie se soustředí na jasně vymezená témata, která evropským průmyslovým odvětvím umožňují společně navrhovat, vyrábět a využívat nejinovativnější technologie v oblasti elektronických součástí a systémů.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 (5) stanoví rámec ke zvýšení kapacity Unie v oblasti polovodičových technologií a pro posílení unijního ekosystému polovodičů snížením závislosti, posílením digitální suverenity, podporou investic, posílením schopností, bezpečnosti, přizpůsobivosti a odolnosti dodavatelského řetězce polovodičů v Unii a zvýšením spolupráce členských států, Komise a mezinárodních strategických partnerů. Za účelem vytvoření podmínek nezbytných pro posílení průmyslové inovační kapacity Unie se zřizuje uvedeným nařízením iniciativa Čipy pro Evropu (dále jen „iniciativa“). Aby bylo zajištěno jednotné provádění iniciativy, měla by radě správních orgánů zřízené článkem 131 nařízení (EU) 2021/2085 poskytovat poradenství Evropská rada pro polovodiče zřízená článkem 28 daného nařízení.

(4)

Činnosti podporované v rámci iniciativy by měly být financovány z programu Horizont Evropa a z programu Digitální Evropa, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 (6), a měly by být prováděny v souladu s pravidly uvedených programů.

(5)

Cílem iniciativy je posílit konkurenceschopnost a odolnost technologické a průmyslové základny polovodičů a zároveň posílit inovační kapacitu svého ekosystému polovodičů v celé Unii, snížit závislost na omezeném počtu podniků ze třetích zemí a na mimounijních zeměpisných oblastech a posílit svou schopnost navrhovat a vyrábět, pouzdřit, opětovně používat a recyklovat pokročilé polovodiče. Tyto cíle by měla iniciativa podpořit tím, že dojde k překlenutí mezery mezi pokročilými kapacitami Unie v oblasti výzkumu a inovací a jejich udržitelným průmyslovým využíváním. Iniciativa by měla podpořit budování kapacit s cílem umožnit navrhování, výrobu a integraci systémů v oblasti polovodičových technologií nové generace a zvýšit spolupráci mezi klíčovými aktéry v celé Unii, přičemž by současně měla posílit unijní dodavatelské a hodnotové řetězce v oblasti polovodičů, sloužit klíčovým průmyslovým odvětvím a vytvářet nové trhy.

(6)

Operační cíle iniciativy uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) 2023/1781 (dále jen „operační cíle 1 až 4“) by měly být prováděny prostřednictvím akcí, které by měly vycházet ze silné znalostní základny získané společným podnikem pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), zřízeným nařízením Rady (EU) č. 561/2014 (7), který byl nahrazen společným podnikem pro klíčové digitální technologie. Společný podnik pro klíčové digitální technologie by měl být přejmenován na společný podnik pro čipy a pověřen poskytováním finanční podpory akcím v rámci iniciativy financovaným prostřednictvím jakéhokoli nástroje nebo postupu stanoveného v programu Horizont Evropa nebo v programu Digitální Evropa. Po celou dobu trvání společného podniku pro čipy by mělo být na iniciativu vyhrazeno až 2,875 miliardy EUR, z toho 1,450 miliardy EUR na činnosti v oblasti budování kapacit pro operační cíle 1 až 4 a 1,425 miliardy EUR na výzkumné a inovační činnosti související s operačními cíli 1 až 4. Kromě toho by mělo být 1,3 miliardy EUR věnováno na výzkumné a inovační činnosti, které nejsou zahrnuty do iniciativy.

(7)

Činnosti financované společným podnikem pro čipy by měly být zahrnuty do jediného pracovního programu, který by měla přijmout správní rada společného podniku pro čipy zřízená v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2085 (dále jen „správní rada“). Pracovní program by měl obsahovat dvě části. První část by měla zahrnovat pododdíl o činnostech v oblasti budování kapacit pro operační cíle 1 až 4 a pododdíl o výzkumných a inovačních činnostech souvisejících s provozními cíli 1 až 4. Druhá část by měla být věnována výzkumným a inovačním činnostem, které nejsou zahrnuty do iniciativy.

(8)

Veškeré výzkumné a inovační činnosti, včetně činností souvisejících s iniciativou, by měly být financovány z programu Horizont Evropa za účelem provádění strategického programu výzkumu a inovací, jak je vymezen v čl. 2 bodu 12 nařízení (EU) 2021/2085. Pododdíl věnovaný činnostem v oblasti budování kapacit by měl být financován prostřednictvím programu Digitální Evropa.

(9)

Pracovní program by měl zahrnovat podmínky pro přístup k veřejně financované infrastruktuře, jako jsou pilotní a testovací zařízení, a k centrům kompetencí, které zajistí otevřenost široké škále uživatelů, přičemž velkým podnikům musí být umožněn transparentním a nediskriminačním způsobem a za tržních podmínek (nebo na základě nákladů a přiměřené marže) a současně přednostní přístup nebo snížené ceny pro malé a střední podniky a akademické instituce.

(10)

S cílem zajistit relevantnost činností stanovených v pracovním programu pro průmysl by měla rada správních orgánů před vypracováním pracovního programu nastínit konkrétní části a příslušné pododdíly, včetně odhadů příslušných výdajů, a to s přihlédnutím k doporučením členů ze soukromého sektoru a případně k poradenství Evropské rady pro polovodiče a příspěvkům dalších příslušných zúčastněných stran. Za tímto účelem by rada správních orgánů měla zahrnovat pouze Komisi a členské státy. Následně by měl výkonný ředitel společného podniku pro čipy na základě tohoto nástinu a strategického programu výzkumu a inovací připravit pracovní program jak pro konkrétní části, tak pro příslušné pododdíly a odhady příslušných výdajů.

(11)

Přípravy pracovního programu by se měli účastnit všichni zástupci správní rady v rámci příslušných diskusí a měli by dostávat potřebné informace. Pro pododdíl o činnostech v oblasti budování kapacit té části pracovního programu, která se týká provádění iniciativy, by hlasovací práva při hlasování správní rady o přijetí pracovního programu měla být omezena pouze na Komisi a členské státy; pokud jde o pododdíl týkající se výzkumných a inovačních činností v části pracovního programu věnované provádění iniciativy, Komise a členské státy by měly disponovat 45 % hlasů a členové ze soukromého sektoru 10 %. Pro tu část pracovního programu, která se týká výzkumných a inovačních činností, které nejsou zahrnuty do iniciativy, by hlasovací práva měla být rozdělena mezi Komisi, zúčastněné státy a soukromé členy rovnoměrně. V případě, že nelze dospět k rozhodnutí o jedné ze dvou částí pracovního programu, by měl být přijat pracovní program zahrnující pouze tu část, u níž bylo dosaženo kladného rozhodnutí.

(12)

Za výběr projektů by měla odpovídat rada správních orgánů. Při výběru projektů týkajících se provádění iniciativy by rada správních orgánů měla zahrnovat pouze Komisi a členské státy.

(13)

Výzvy k předkládání projektů v rámci iniciativy by měly být otevřeny různým právním formám spolupráce a dalším účastníkům a výběr projektů k financování by neměl být založen na konkrétní právní formě spolupráce. S cílem usnadnit provádění konkrétních akcí v rámci iniciativy, jako jsou návrhářská platforma nebo pilotní linky, může být v souladu s článkem 7 nařízení (EU) 2023/1781 zřízeno evropské konsorcium pro čipovou infrastrukturu (díle jen „konsorcium ECIC“). Konsorcium ECIC má zahrnovat alespoň tři členy, kterými mohou být členské státy nebo veřejné nebo soukromé právní subjekty z nejméně tří členských států nebo jejich kombinace, přičemž se usiluje o široké zastoupení z celé Unie.

(14)

Vzhledem k tomu, že činnosti podporované v rámci iniciativy a prováděné společným podnikem pro čipy jsou financovány z programu Horizont Evropa a programu Digitální Evropa, měl by být finanční příspěvek Unie do společného podniku pro čipy odpovídajícím způsobem navýšen. Administrativní náklady společného podniku pro čipy by měly být rovněž zvýšeny v souladu s nárůstem provozních úkolů. Účastnící se státy by neměly přispívat na administrativní náklady. Soukromí členové by neměli přispívat na dodatečné administrativní náklady společného podniku pro čipy, neboť jejich hlasovací práva v části pracovního programu věnované iniciativě jsou omezena na výzkumné a inovační činnosti.

(15)

Zúčastněným státům by mělo být výjimečně umožněno vykazovat finanční příspěvky poskytnuté od 8. února 2022 za předpokladu, že odpovídající vnitrostátní činnosti jsou v souladu zejména s pravidly tohoto nařízení a s cílem posílit stávající a rozvíjet nové pokročilé pilotní linky v celé Unii, vzhledem k tomu, že některé zúčastněné státy začaly provádět uvedené činnosti v oblasti budování kapacit již poté, co Komise předložila návrh nařízení (EU) 2023/1781, a to z důvodu politické naléhavosti vytvářející potřebu reagovat na závažnost krize způsobené nedostatkem čipů. Související náklady na tyto činnosti by měly být za určitých podmínek způsobilé, zejména pokud jsou projekty hodnoceny a vybírány společným podnikem pro čipy.

(16)

Poskytování finanční podpory činnostem z programu Digitální Evropa by mělo být v souladu s nařízením (EU) 2021/694.

(17)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení společného podniku pro čipy, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(18)

Nařízení (EU) 2021/2085 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(19)

S cílem umožnit co nejrychlejší zahájení uplatňování tohoto nařízení za účelem dosažení jeho cílů by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2021/2085 se mění takto:

1)

v celém nařízení v pojmu společný podnik pro klíčové technologie se slova „pro klíčové digitální technologie“ nahrazují slovy „pro čipy“;

2)

v článku 2 se body 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.

„zakládajícím členem“ jakýkoli právní subjekt usazený v členském státě, zemi přidružené k programu Horizont Evropa nebo v příslušných případech k programu Digitální Evropa nebo mezinárodní organizace, jež jsou v tomto nařízení či v jedné z jeho příloh označeny za členy společného podniku;

3.

„přidruženým členem“ jakýkoli právní subjekt usazený v členském státě, zemi přidružené k programu Horizont Evropa nebo v příslušných případech k programu Digitální Evropa nebo mezinárodní organizace, jež vstoupí do společného podniku podepsáním písemného závazku v souladu s čl. 6 odst. 3 a s výhradou schválení podle článku 7;

4.

„zúčastněným státem“ jakýkoli členský stát nebo země přidružená k programu Horizont Evropa nebo v příslušných případech k programu Digitální Evropa poté, co oznámí svou účast na činnostech příslušného společného podniku prostřednictvím písemného závazku;“

3)

v článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   S cílem zohlednit dobu trvání programu Horizont Evropa a v příslušných případech programu Digitální Evropa se výzvy k podávání návrhů v rámci společných podniků zveřejní nejpozději dne 31. prosince 2027. V řádně odůvodněných případech lze výzvy k podávání návrhů zveřejnit nejpozději dne 31. prosince 2028.“

;

4)

v čl. 4 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Společný podnik pro čipy rovněž přispívá k obecnému cíli uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 (*1), k operačním cílům uvedeným v čl. 4 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) 2023/1781 (dále jen „operační cíle 1 až 4“), jakož i k obecným cílům programu Digitální Evropa uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2021/694.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 ze dne 13. září 2023, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a mění nařízení (EU) 2021/694 (akt o čipech) (Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s 1).“;"

5)

v článku 10 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Částku příspěvku Unie uvedeného v části druhé lze navýšit o příspěvky třetích zemí přidružených k programu Horizont Evropa v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení o programu Horizont Evropa v příslušných případech k programu Digitální Evropa v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2021/694 za předpokladu, že celková částka, o kterou se příspěvek Unie navyšuje, je přinejmenším stejně vysoká jako příspěvek jiných členů než Unie nebo jejich členských či přidružených subjektů.

3.   Příspěvek Unie se vyplácí z prostředků v souhrnném rozpočtu Unie přidělených na zvláštní program, kterým se provádí program Horizont Evropa a v příslušných případech na program Digitální Evropa, v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c) bodem iv) a článkem 154 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 v případě subjektů uvedených v článku 71 zmíněného nařízení.“

;

6)

v čl. 12 odst. 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Kromě kritérií stanovených v článku 22 nařízení o programu Horizont Evropa nebo, v případě společného podniku pro čipy, v článku 18 nařízení (EU) 2021/694 může pracovní program v příloze obsahovat kritéria způsobilosti týkající se vnitrostátních právních subjektů.

Každý zúčastněný stát pověří společný podnik hodnocením návrhů podle nařízení o programu Horizont Evropa, a případně podle nařízení (EU) 2021/694.“;

7)

v článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rozpočtové závazky společných podniků podle čl. 3 odst. 1 písm. b), d), g) a h) mohou být rozděleny na roční splátky. Do 31. prosince 2024 nepřekročí kumulativní částka těchto rozpočtových závazků ve splátkách 50 % maximálního příspěvku Unie stanoveného v článku 10. Od ledna 2025 není ročními splátkami kryto nejméně 20 % kumulativního rozpočtu na zbývající roky.“

;

8)

článek 126 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

zajistit vědeckou excelenci Unie a její vedoucí postavení v oblasti inovací týkajících se nových technologií součástí a systémů, mimo jiné v činnostech souvisejících s nižšími úrovněmi technologické připravenosti, a podporovat aktivní účast malých a středních podniků, které pro všechny výzkumné a inovační činnosti, včetně činností souvisejících s iniciativou Čipy pro Evropu, zřízené nařízením Rady (EU) 2023/1781, představují alespoň třetinu celkového počtu účastníků nepřímých akcí a mělo by jim připadnout nejméně 20 % veřejných finančních prostředků.“;

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

dosáhnout budování rozsáhlých technologických kapacit a podpořit související výzkumné a inovační činnosti v celém hodnotovém řetězci polovodičů v Unii s cílem umožnit vývoj a zavádění špičkových polovodičových technologií, polovodičových technologií nové generace a špičkových kvantových technologií a inovace zavedených technologií, které posílí kapacitu pokročilého navrhování, integrace systémů a výroby čipů v Unii, a zvýší tak konkurenceschopnost Unie a přispět k dosažení zelené a digitální transformace, zejména snížením dopadu elektronických systémů na klima, zlepšením udržitelnosti čipů nové generace a posílením procesů oběhového hospodářství, přispěním ke vzniku kvalitních pracovních míst v rámci ekosystému polovodičů a uplatňováním zásady „bezpečnosti již od fáze návrhu“, která chrání před kybernetickými hrozbami.“

b)

v odstavci 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„g)

budovat pokročilé kapacity pro navrhování integrovaných polovodičových technologií;

h)

vylepšit stávající a vyvinout nové pokročilé pilotní linky v celé Unii, umožňující vývoj a uplatňování špičkových polovodičových technologií a polovodičových technologií nové generace;

i)

vybudovat pokročilé technologické a inženýrské kapacity pro urychlení inovativního vývoje špičkových kvantových čipů a souvisejících polovodičových technologií;

j)

vybudovat celounijní síť kompetenčních center pro polovodiče, a to formou posilování stávajících zařízení nebo budování zařízení nových.“;

9)

článek 128 se nahrazuje tímto:

„Článek 128

Finanční příspěvek Unie

1.   Finanční příspěvek Unie pro společný podnik pro čipy včetně prostředků EHP činí až 4 175 000 000 EUR, včetně částky až do výše 62 287 000 EUR na administrativní náklady, a přiděluje se:

a)

až do výše 2 725 000 000 EUR z programu Horizont Evropa;

b)

až do výše 1 450 000 000 EUR z programu Digitální Evropa;

2.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. a) tohoto článku použije společný podnik pro čipy k poskytování finanční podpory pro nepřímé akce vymezené v čl. 2 bodě 43 nařízení o programu Horizont Evropa, které odpovídají výzkumným a inovačním činnostem společného podniku pro čipy, včetně operačních cílů 1 až 4.

3.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. b) se použije na činnosti v oblasti budování kapacit v rámci operačních cílů 1 až 4.

4.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. b) nepřesáhne 50 % celkových nákladů na činnosti v oblasti budování kapacit.

5.   Přístup ke kapacitám vyplývajícím z operačních cílů 1 až 4 společným podnikem pro čipy je otevřený širokému okruhu uživatelů v celé Unii a je poskytován transparentně, nediskriminačně a přímo úměrně finančnímu příspěvku Unie na celkové náklady těchto činností.“;

10)

v článku 129 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Odchylně od čl. 28 odst. 4 soukromí členové poskytnou finanční příspěvek až do výše 26 331 000 EUR na administrativní náklady společného podniku pro čipy, nebo zajistí, aby je poskytly jejich členské a přidružené subjekty. Podíl celkového ročního příspěvku soukromých členů na administrativní náklady společného podniku pro čipy činí 30 %.

4.   Příspěvek uvedený v odstavci 1 tohoto článku se skládá z příspěvků stanovených v čl. 11 odst. 3. Odchylně od čl. 11 odst. 3 mohou zúčastněné státy výjimečně vykazovat finanční příspěvky poskytnuté od 8. února 2022. Náklady plynoucí ze souvisejících činností mohou být od uvedeného data považovány za způsobilé, a to i v případě, že vznikly před podáním žádosti o grant, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

činnosti jsou v souladu s tímto nařízením;

b)

činnosti přispívají k dosažení cíle uvedeného v čl. 126 odst. 2 písm. h) a související vzniklé náklady sestávají z kapitálových výdajů;

c)

žádosti o grant posuzuje a vybírá společný podnik pro čipy v souladu s čl. 12 odst. 1;

d)

v okamžiku udělení grantu činnosti stále probíhají;

e)

příspěvek zúčastněného státu spojený s těmito náklady se nezohledňuje pro účely výpočtu hlasovacích práv zúčastněných států podle čl. 133 odst. 2 a 3 a čl. 136 odst. 1;

f)

příspěvek zúčastněného státu související s těmito náklady nepřesahuje 25 % celkového finančního příspěvku tohoto zúčastněného státu předpokládaného pro činnosti, jež přispívají k cíli uvedenému v čl. 126 odst. 2 písm. h).

5.   Příspěvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku se skládají z příspěvků stanovených v čl. 11 odst. 1, včetně alespoň 90 % příspěvků stanovených v čl. 11 odst. 1 písm. a).“

11)

v článku 133 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 zahrnuje správní rada pouze Komisi a členské státy při hlasování o pododdílu o činnostech v oblasti budování kapacit v rámci části pracovního programu věnovaného provádění iniciativy Čipy pro Evropu. Komise má 50 % hlasovacích práv. Pokud jde o pododdíl týkající se výzkumných a inovačních činností v části pracovního programu věnované provádění iniciativy Čipy pro Evropu, Komise a členské státy disponují 45 % hlasovacích práv a členové ze soukromého sektoru 10 %. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně na hlasovací práva členských států. Na přípravě této části pracovního programu se podílejí všichni zástupci správní rady.“

12)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 133a

Pravidla vztahující se na činnosti financované v rámci programu Digitální Evropa

1.   Kromě čl. 24 odst. 2 se na činnosti financované společným podnikem pro čipy v rámci programu Digitální Evropa použije nařízení (EU) 2021/694.

2.   Pracovní program a výzvy k podávání projektů společného podniku pro čipy se zveřejní na internetových stránkách programu Digitální Evropa.

3.   Společný podnik pro čipy provádí následné audity výdajů na činnosti financované z rozpočtu programu Digitální Evropa v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2021/694.“;

13)

článek 134 se nahrazuje tímto:

„Článek 134

Omezení a podmínky účasti na konkrétních akcích

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 2 písm. l) tohoto nařízení, na žádost Komise a po schválení radou správních orgánů se v případě akcí financovaných v rámci programu Horizont Evropa účast na konkrétních akcích omezí v souladu s čl. 22 odst. 5 nařízení o programu Horizont Evropa.

2.   Na žádost Komise a po schválení radou správních orgánů se v případě akcí financovaných v rámci programu Digitální Evropa účast na konkrétních akcích omezí v souladu s čl. 12 odst. 6 a článkem 18 nařízení (EU) 2021/694.

3.   Výzvy k předkládání návrhů uvedené v části pracovního programu věnované iniciativě Čipy pro Evropu jsou otevřeny různým právním formám spolupráce a dalším účastníkům. Výběr návrhů na financování nevychází z konkrétní právní formy spolupráce. Opatření mohou být rovněž prováděna právními subjekty spolupracujícími v rámci konsorcia strukturovaného ve formě konsorcia pro čipovou infrastrukturu (dále jen „konsorcium ECIC“) v souladu s článkem 7 nařízení (EU) 2023/1781. Část pracovního programu věnovaná iniciativě Čipy pro Evropu stanoví, že žádá-li ECIC o financování určité akce, je žadatelem konsorcium ECIC, nikoli jednotlivé subjekty tvořící ECIC.“;

14)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 134a

Dodatečné úkoly výkonného ředitele

Odchylně od čl. 19 odst. 4 písm. c) výkonný ředitel společného podniku pro čipy na základě návrhu vypracovaného radou správních orgánů podle čl. 137 písm. aa) a strategického programu výzkumu a inovací připraví pracovní program společného podniku k přijetí správní radou.“;

15)

článek 136 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely čl. 134 odst. 1 a 2 zahrnuje rada správních orgánů pouze členské státy. Odstavec 1 tohoto článku se použije obdobně.“

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Pro účely čl. 137 písm. aa) a pro výběr návrhů odpovídajících provádění iniciativy Čipy pro Evropu podle čl. 137 písm. d) zahrnuje rada správních orgánů pouze Komisi a členské státy. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použije obdobně.“

;

16)

článek 137 se mění takto:

a)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„aa)

před přípravou každého pracovního programu a s přihlédnutím k doporučení soukromých členů a případně k doporučení Evropské rady pro polovodiče zřízené článkem 28 nařízení (EU) 2023/1781 a k příspěvkům dalších příslušných zúčastněných stran nastíní dvě zvláštní části pracovního programu, včetně příslušných odhadů výdajů, z nichž první obsahuje pododdíl týkající se činností v oblasti budování kapacit pro operační cíle 1 až 4 a pododdíl věnovaný výzkumným a inovačním činnostem souvisejícím s operačními cíli 1 až 4, včetně podmínek přístupu k infrastruktuře financované z veřejných prostředků, a druhý oddíl věnovaný výzkumným a inovačním činnostem, na které se nevztahuje iniciativa Čipy pro Evropu;“

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

vybírá návrhy v souladu s čl. 12 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 písm. u);“

c)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„f)

v případě potřeby doporučí, aby konsorcium ECIC přijalo nápravná opatření, například změnu svých stanov, pokud členský stát záležitost předložil radě správních orgánů poté, co konsorcium ECIC odmítlo nové členství, aniž by toto odmítnutí přiměřeně odůvodnilo na základě spravedlivých a přiměřených podmínek uvedených ve svých stanovách.“;

17)

článek 141 se nahrazuje tímto:

„Článek 141

Míry financování a pravidla pro účast

1.   V případě nepřímých akcí financovaných v rámci programu Horizont Evropa v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení o programu Horizont Evropa a odchylně od článku 34 uvedeného nařízení a v případě činností financovaných v rámci programu Digitální Evropa může společný podnik pro čipy uplatňovat u finančních prostředků Unie různé míry financování v rámci jedné akce v závislosti na typu účastníka, zejména pokud jde o malé a střední podniky a neziskové právní subjekty, a na druhu akce. Míry financování jsou uvedeny v pracovním programu.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a článku 34 o programu Horizont Evropa financuje Unie akce v oblasti výzkumu a inovací až do úrovně technologické připravenosti TRL 4 ve výši 100 % celkových způsobilých nákladů.

3.   Odchylně od čl. 22 odst. 2 nařízení o programu Horizont Evropa nebo článku 18 nařízení (EU) 2021/694 je k účasti ve výzvách k předkládání návrhů financovaných společným podnikem pro čipy podle čl. 134 odst. 4 tohoto nařízení způsobilé kompetenční centrum nebo jeden právní subjekt složený nejméně ze tří nezávislých právních subjektů usazených alespoň ve třech různých zúčastněných státech, včetně alespoň jednoho členského státu, je-li tato odchylka řádně odůvodněna popisem příslušných témat v pracovním programu.“;

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2023.

Za Radu

předseda

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Stanovisko ze dne 15. února 2023 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)   Úř. věst. C 365, 23.9.2022, s. 40.

(3)  Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a zrušují nařízení (ES) č. 219/2007, (EU) č. 557/2014, (EU) č. 558/2014, (EU) č. 559/2014, (EU) č. 560/2014, (EU) č. 561/2014 a (EU) č. 642/2014 (Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 17).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 ze dne 13. září 2023, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a mění nařízení (EU) 2021/694 (akt o čipech) (Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 (Úř. věst. L 166, 11.5.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU