(EU) 2023/1779Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1779 ze dne 15. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 228I, 15.9.2023, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 15. září 2023 Nabývá účinnosti: 15. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 359/2011;

Provádí předpisy

(EU) č. 359/2011;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 228/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1779

ze dne 15. září 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 359/2011.

(2)

Dne 25. září 2022 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Unie prohlášení, v němž vyjádřil politování nad rozsáhlým a nepřiměřeným použitím síly íránskými bezpečnostními silami proti pokojným demonstrantům, které vedlo ke ztrátám na životech i k mnoha zraněním. V prohlášení se rovněž uvádí, že osoby odpovědné za zabití Mahsy Amíníové musí být pohnány k odpovědnosti, a íránské orgány se vyzývají, aby zajistily transparentní a věrohodné vyšetřování s cílem vyjasnit počet úmrtí a zatčených osob, propustily všechny pokojné demonstranty a zajistily řádný proces v případě všech zadržených osob. V prohlášení bylo dále zdůrazněno, že rozhodnutí Íránu přísně omezit přístup k internetu a zablokovat platformy pro výměnu rychlých zpráv očividně porušuje svobodu projevu. V neposlední řadě bylo v prohlášení uvedeno, že Unie zváží všechny možnosti, které má k dispozici, s cílem řešit zabití Mahsy Amíníové a způsob, jakým íránské bezpečnostní síly reagovaly na následné demonstrace.

(3)

V uvedené souvislosti a v souladu s odhodláním Unie řešit všechny problematické otázky týkající se Íránu, včetně situace v oblasti lidských práv, jak je potvrzují závěry Rady ze dne 12. prosince 2022, by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011, měly být zařazeny čtyři osoby a šest subjektů.

(4)

Nařízení (EU) č. 359/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 359/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. září 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)   Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„234.

PARVAR Gholamhossein Gheib

Funkce: zástupce vrchního velitele Islámských revolučních gard v útvaru označovaném Imam Ali Central Security Headquarters (ústředí bezpečnostních jednotek Imáma Alího)

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Gholamhossein Gheib Parvar je zástupcem vrchního velitele Islámských revolučních gard v útvaru nazvaném Imam Ali Central Security Headquarters. V této funkci v útvaru Imam Ali Central Security Headquarters, který byl vytvořen s cílem potlačit lidové protesty, byl odpovědný za zabíjení a represe protestujících během celostátních protestů v listopadu 2019. Ve své předchozí funkci náčelníka milice Basídž byl odpovědný za zabíjení a brutální represe protestujících ozbrojenými silami pod jeho vedením během celostátních protestů v Íránu v období od prosince 2017 do ledna 2018.

Gholamhossein Gheib Parvar je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

235.

SHAHRESTANI Hassan Mofakhami

حسن مفخمی شهرستانی

(také znám jako:MOFAKHAMI-SHAHRESTANI Hassan; MOFAKHAMISHAHRESRANI Hassan)

Funkce: policejní velitel provincie Mázandarán

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hassan Mofakhami Shahrestani je policejním velitelem v provincii Mazandarán. Vykonával řadu funkcí, které jsou spojeny s násilným potlačováním pokojných protestů. V červnu 2023 výslovně nařídil, aby lidé zlomili vaz každému, kdo se pokusí porušit pravidla nošení hidžábu.

Hassan Mofakhami Shahrestani je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

236.

HABIBI Roham Bakhsh

رهام بخش حبیبی

(také znám jako: HABIBI Roham-Bakhsh; HABIBI Rohambakhsh)

Funkce: policejní velitel provincie Fárs

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Roham Bakhsh Habibi je policejním velitelem v provincii Fárs a byl spojen s násilným potlačováním pokojných protestů. Jako policejní velitel provincie Fárs je odpovědný za masové zatýkání protestujících a za rozkaz k použití smrtících zbraní proti neozbrojeným protestujícím v této provincii během celostátních protestů v listopadu 2019. Uvádí se, že ozbrojené síly pod jeho velením v provincii Fárs násilně potlačovaly protesty v listopadu 2019 a zabíjely protestující.

Roham Bakhsh Habibi je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

237.

TAHAMI Seyyed Javad

سید جواد تهامی

(také znám jako: TAHAMI Seyed Javad)

(také znám jako سید جواد تهامی)

Funkce: příslušník vězeňské služby ve věznici Fardis (věznice Kachui)

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Seyyed Javad Tahami je ředitelem věznice Kachui (též známé jako věznice Fardis) a v této funkci vykonává dohled nad veškerými činnostmi ve věznici. Věznice Kachui je instituce řízená vězeňskou sekcí soudní moci; je často využívána k zadržování politických vězňů v nepřiměřených podmínkách porušujících lidská práva. Dále existují důkazy, že v této věznici byly vykonány popravy.

Seyyed Javad Tahami je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023“

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„38.

Tasnim Cultural Institution Organization

(také známa jako: Tasnim News Agency)

خبرگزاری تسنیم

Typ subjektu: mediální agentura

Místo registrace: Írán

Datum registrace: 30.6.2012

Tasnim News je největší mediální agenturou přidruženou k Islámským revolučním gardám (IRGC), která slouží propagandistické mašinerii íránského režimu a její zpravodajství často odráží tvrdou ideovou linii íránského režimu. Agentura je rovněž odpovědná za zveřejňování zinscenovaných doznání protestujících na svých internetových stránkách a sociálních sítích, jakož i za publikování fotografií protestujících s žádostí veřejnosti o pomoc s jejich identifikací.

Agentura Tasnim News je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

39.

Supreme Council of Cyberspace (SCC)

Typ subjektu: vládní subjekt

Místo registrace: Írán

Datum registrace: 2012

Supreme Council of Cyberspace (SCC) je úřad odpovědný za omezování přístupu íránského obyvatelstva k internetu s cílem zamezit protestům nebo je potlačit a omezit přístup k otevřeným a svobodným zdrojům informací, čímž porušuje právo svobodně vyjadřovat své názory a svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace a myšlenky prostřednictvím jakýchkoliv médií a bez ohledu na hranice.

Úřad SCC je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

40.

Sanandaj Central Prison

زندان مرکزی سنندج

Typ subjektu: věznice

Místo registrace: Kordestán, severozápadní Írán

Ústřední věznice Sanandaj je instituce řízená vězeňskou sekcí soudní moci; je často využívána k zadržování politických vězňů v nepřiměřených podmínkách porušujících lidská práva. Dále existují důkazy, že v této věznici byly vykonány četné popravy.

Ústřední věznice Sanandaj je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

41.

Zahedan Prison

زندان مرکزی زاهدان

Typ subjektu: věznice

Místo registrace: Záhedán, Írán

Věznice Záhedán je instituce řízená vězeňskou sekcí soudní moci; je často využívána k zadržování politických vězňů v nepřiměřených podmínkách porušujících lidská práva. Dále existují důkazy, že v této věznici byly vykonány (masové) popravy.

Věznice Záhedán je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

42.

Isfahan Central Prison

(také známa jako: Dastgerd Prison; Prison of Isfahan; Esfahan Prison; Isfahan Prison)

Typ subjektu: věznice

Místo registrace: Isfahán, Írán

Ústřední věznice Isfahán je instituce řízená vězeňskou sekcí soudní moci; je často využívána k zadržování politických vězňů v nepřiměřených podmínkách porušujících lidská práva. Dále existují důkazy, že v této věznici byly vykonány četné popravy.

Ústřední věznice Isfahán je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023

43.

Kachui Prison

(také známa jako: Kachouii Prison; Kechoui Prison; Kachuyi Prison; Fardis Prison)

Typ subjektu: věznice

Místo registrace: Karaj, provincie Alborz, Írán

Věznice Kachui je instituce řízená vězeňskou sekcí soudní moci; je často využívána k zadržování politických vězňů v nepřiměřených podmínkách porušujících lidská práva. Dále existují důkazy, že v této věznici byly vykonány popravy.

Věznice Kachui je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu.

15.9.2023“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU