(EU) 2023/1777Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1777 ze dne 14. září 2023 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 247-250 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 16. září 2023 Nabývá účinnosti: 16. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 16. září 2026
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2015/478; (EU) 2015/755;

Oblasti

Věcný rejstřík

Normy

ISO 50001-5;

Předpisy EU

(EU) č. 952/2013; (EU) 2020/1628;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/247


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1777

ze dne 14. září 2023

o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci Výboru pro ochranná opatření a společná pravidla vývozu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 10 nařízení (EU) 2015/478 může být zavedena kontrola Unie, pokud vývoj dovozu produktu hrozí způsobit újmu výrobcům Unie a pokud to vyžaduje zájem Unie. Článek 7 nařízení (EU) 2015/755 umožňuje zavést kontrolu, pokud to vyžadují zájmy Unie. Zpětná kontrola, která vyžaduje, aby každý členský stát předal údaje o dovozu Evropské komisi krátce po uskutečnění skutečného dovozu, může být zavedena podle obou nařízení podle čl. 10 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a).

(2)

Na základě informací, které má Komise k dispozici, se dovoz ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo v poslední době výrazně zvýšil.

(3)

Dovoz bioethanolu pro palivo ze všech zemí původu se v letech 2021 až 2022 zvýšil o téměř 80 % (pokud neexistují kódy TARIC, jsou tyto objemy založeny na úplných kódech KN a mohou zahrnovat i jiné druhy bioethanolu). Nejdůležitějšími zeměmi vývozu z hlediska objemu v roce 2022 byly Brazílie, Spojené státy, Spojené království a Peru.

(4)

Dodatečná analýza založená na extrapolovaných údajích TARIC pro tři nejreprezentativnější kódy KN (tj. více než 90 % dovozu na úrovni TARIC) ukázala, že dovoz bioethanolu pro pohonné hmoty se v letech 2021 až 2022 zvýšil o 45 %. Kromě toho byl v prvních pěti měsících roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zaznamenán nárůst o dalších 43,5 %.

(5)

Třemi největšími zeměmi vývozu do Unie na tomto extrapolovaném základě jsou Spojené státy, Brazílie a Peru. Čtvrtou nejdůležitější zemí z hlediska dováženého množství je Pákistán, který v letech 2021 až 2022 vykazoval nejvyšší nárůst dovozu, a to o 179 %. Ve stejném období se dovoz ze Spojených států zvýšil o 96 % a z Brazílie o 37 %. Dovoz z Peru se o 13 % snížil.

(6)

Trh EU se vzhledem ke svým vysokým cenám jeví jako velmi atraktivní. Dovozní ceny z Brazílie a Spojených států jsou o více než 15 % nižší než ceny EU (3). Navíc mají obě země velmi velké výrobní kapacity.

(7)

Jak ukazuje tabulka níže, Spojené státy a Brazílie produkují mnohem více, než je jejich vlastní domácí spotřeba, což znamená, že mají nadměrnou kapacitu pro vývozní trhy. Spotřeba v EU činí přibližně 4,6 milionu tun a výrobci v USA a Brazílii mají celkovou nadměrnou kapacitu 5,5 milionu tun, která je k dispozici pro vývoz, a jsou tudíž schopni uspokojit poptávku v Unii.

Tabulka 1

Výroba a spotřeba v roce 2022

Rok 2022 (v tunách)

Spojené státy

Brazílie

EU

Produkce

46 210 800

22 549 600

3 970 000

Spotřeba

41 685 000

21 517 400

4 605 200

Nadměrná kapacita

4 525 800

1 032 200

– 635 200

(8)

Tento růst dovozu se časově shoduje s 10 % poklesem podílu výrobního odvětví EU na trhu. Poměr dovozu ve srovnání s výrobou v EU vzrostl z 21 % v roce 2021 na 39 % v roce 2022.

(9)

Připomíná se, že zpětná kontrola dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo („bioethanol“) byla poprvé zavedena v listopadu 2020 prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1628 (4). Nařízením byly zavedeny některé kódy TARIC na dobu jednoho roku.

(10)

Platnost prováděcího nařízení (EU) 2020/1628 skončila dne 4. listopadu 2021, a proto byly kódy v celním systému deaktivovány. V roce 2021 se dovoz bioethanolu snížil, a proto v té době neexistoval žádný důvod k prodloužení kontroly.

(11)

Na základě nedávných trendů dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo, velkých dostupných výrobních kapacit, zejména v USA a Brazílii, jak je uvedeno v 7. bodě odůvodnění, a nižší úrovně cen dovozu do Unie se však mohou škodlivé účinky na výrobce v Unii v blízké budoucnosti dále zhoršit.

(12)

Jak uvedlo výrobní odvětví Unie, od čtvrtého čtvrtletí 2021 se většina hospodářských ukazatelů zhoršuje a vykazují známky újmy, kterou utrpěli výrobci v EU zařazení do vzorku v období od 4. čtvrtletí 2021 do třetího čtvrtletí 2022:

Produkce (pokles o 10 %)

Využití kapacity (pokles o 9 %)

Objem prodeje v Unii (pokles o 6 %)

Zásoby (nárůst o 15 %)

Investice (pokles o 44 %)

Ziskovost (pokles o 57 %)

(13)

V zájmu Unie by proto dovoz ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo měl podléhat zpětné kontrole Unie, aby bylo možné ještě před vydáním úředních statistik dovozu získat podrobné statistické údaje umožňující rychlou analýzu vývoje dovozu ze všech třetích zemí. Aby bylo možné řešit zranitelnost trhu Unie s ethanolem z obnovitelných zdrojů pro palivo a zjišťovat náhlé změny na světových trzích, jsou zapotřebí včasné údaje o obchodu.

(14)

Vzhledem k tomu, že ethanol pro palivo lze zařadit do různých čísel KN obsahujících jiné produkty, měly by být vytvořeny zvláštní kódy TARIC, aby bylo zajištěno odpovídající sledování omezené pouze na příslušný výrobek. Oblast působnosti zpětné kontroly zahrnuje výrobky uvedené na seznamu v příloze tohoto nařízení.

(15)

Aby bylo možné řádně sledovat vývoj dovozu a zabránit tomu, aby byly příslušné kódy TARIC znovu deaktivovány, měla by být zavedena zpětná kontrola po dobu tří let,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovoz ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo, který je uveden v příloze tohoto nařízení, podléhá zpětné kontrole Unie v souladu s nařízením (EU) 2015/478 a (EU) 2015/755.

2.   Klasifikace výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, je založena na TARIC. Původ výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, se určuje v souladu s článkem 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (5).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od prvního dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a zůstává v platnosti tři roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)   Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Údaje poskytl evropský průmysl.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1628 ze dne 3. listopadu 2020 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo (Úř. věst. L 366, 4.11.2020, s. 12).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Seznam výrobků podléhajících zpětné kontrole Unie

Dotčeným výrobkem, který podléhá zpětné kontrole, je ethanol z obnovitelných zdrojů pro palivo, tj. ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, avšak včetně ethylalkoholu vyráběného ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v), určený pro použití v palivu. Dotčený výrobek zahrnuje rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) obsažený v terc-butyl(ethyl)etheru (ETBE).

Definice výrobku je omezena výhradně na ethanol z obnovitelných zdrojů pro použití v palivu. Nevztahuje se tedy na syntetický ethanol a ethanol z obnovitelných zdrojů pro jiné účely než pro použití v palivu, tj. k průmyslovému použití a výrobě nápojů.

Dotčený výrobek v současnosti spadá pod tyto kódy KN a TARIC:

Kódy KN

Rozšíření kódů TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 2909 19 10

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU