(EU) 2023/1775Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1775 ze dne 14. září 2023 o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/330, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 197-198 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 16. září 2023 Nabývá účinnosti: 16. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/330;

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/197


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1775

ze dne 14. září 2023

o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/330, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky podléhá konečnému antidumpingovému clu uloženému prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/330 (2).

(2)

Společnost Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, s doplňkovým kódem TARIC (3) B 263, která podléhá celní sazbě 56,9 % pro spolupracující výrobce nezařazené do vzorku, informovala dne 10. ledna 2023 Komisi, že změnila svůj název na Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.

(3)

Společnost Komisi požádala o potvrzení, že tato změna názvu nemá vliv na její právo využívat sazbu antidumpingového cla, která se na ni vztahovala pod jejím předchozím názvem.

(4)

Komise předložené informace prověřila a dospěla k závěru, že tato změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů a neměla za následek žádný nový vztah s jinými skupinami společností, které Komise nešetřila.

(5)

Tato změna názvu proto nemá vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/330, a zejména na sazbu antidumpingového cla, která se na tuto společnost vztahuje. Důkazy obsažené ve spisu rovněž potvrdily, že tato změna názvu byla použitelná ke dni 21. září 2022, kdy změnu registrace podniku schválil úřad pro regulaci trhu okresu Čching-tchien (Qingtian County Administration for Market Regulation).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/330 se mění takto:

„Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B 263”

se nahrazuje tímto:

„Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B 263”

2.   Doplňkový kód TARIC B 263, dříve přidělený společnosti Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, se ode dne 21. září 2022 použije pro společnost Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui. Jakékoliv konečné clo zaplacené z dovozu výrobků vyrobených společností Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui nad rámec antidumpingového cla stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/330, pokud jde o společnost Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, se vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)   Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 15.

(3)  Integrovaný sazebník Evropské unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU