(EU) 2023/1774Nařízení Komise (EU) 2023/1774 ze dne 14. září 2023, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 196-196 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2023 Nabývá účinnosti: 5. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1333/2008;

Provádí předpisy

(ES) č. 1333/2008;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/196


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1774

ze dne 14. září 2023,

kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Italské a nizozemské znění přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje nesprávný překlad výrazu v části E v položkách týkajících se kategorie potravin 17.1, který omezuje rozsah výrobků, v nichž lze používat určité potravinářské přídatné látky.

(2)

Italské a nizozemské znění přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanovisky Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva vydanými dne 17. dubna 2018 a dne 10. března 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU