(EU) 2023/1771Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1771 ze dne 12. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a jejich složky, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 49-72 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2023 Nabývá účinnosti: 5. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/373;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Předpisem se ruší

(ES) č. 1032/2006; (ES) č. 633/2007; (ES) č. 30/2009 - Implicitně zrušeno; (ES) č. 262/2009; (EU) č. 283/2011 - Implicitně zrušeno; (EU) 2016/2345 - Implicitně zrušeno;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

51;

Předpisy EU

(ES) č. 551/2004; (ES) č. 552/2004; (EU) č. 1079/2012; (EU) 2019/123; (EU) 2023/1769;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1771

ze dne 12. září 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a jejich složky, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 43 odst. 1 písm. a), e) a f), čl. 44 odst. 1 písm. a) a čl. 62 odst. 15 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 140 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 se prováděcí pravidla přijatá na základě zrušeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (2) upraví v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/1139 nejpozději do dne 12. září 2023.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 (3) stanoví společné požadavky na poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a dalších funkcí sítě uspořádání letového provozu (dále jen „funkce sítě ATM“) pro všeobecný letový provoz a dohled nad nimi.

(3)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1769 (4) podléhají systémy a složky ATM/ANS (dále jen „vybavení pro ATM/ANS“) certifikaci nebo prohlášení ze strany organizací zapojených do projektování a výroby vybavení pro ATM/ANS. Pro zajištění řádné instalace, testování na místě a bezpečného uvedení tohoto vybavení do provozu a dohledu nad ním by mělo být prováděcí nařízení (EU) 2017/373 pozměněno tak, aby zahrnovalo nezbytné požadavky vztahující se na poskytovatele ATM/ANS a jejich příslušné úřady.

(4)

K zajištění kontinuity požadavků na používání vybavení pro ATM/ANS by změny prováděcího nařízení (EU) 2017/373 měly vycházet z příslušných prováděcích pravidel přijatých na základě zrušeného nařízení (ES) č. 552/2004 s nezbytnými úpravami.

(5)

Konkrétně nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 (5) stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu; nařízení Komise (ES) č. 633/2007 (6) stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu a nařízení Komise (ES) č. 262/2009 (7) stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe. Tyto požadavky by měly být zohledněny v prováděcím nařízení (EU) 2017/373.

(6)

Požadavky týkající se komunikace vzduch-země s využitím rozestupu kanálů 8,33 kHz, které jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (8), se nevztahují na služby poskytované ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe mimo evropský (EUR) region Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), jak je definován v evropském (EUR) navigačním plánu ICAO, svazku I (dokument 7754), ani ve FIR/UIR Kanárských ostrovů, neboť místní podmínky neodůvodnily dostatečně jejich použitelnost jako nezbytnou. Toto nařízení by mělo stanovit stejnou oblast působnosti.

(7)

V čl. 14 odst. 2 prováděcího nařízení č. 1079/2012 byly stanoveny výjimky z povinnosti převést všechny přidělené kmitočty na rozestup kanálů 8,33 kHz. Toto nařízení by nemělo stávající výjimky měnit.

(8)

Požadavky týkající se přidělování dotazovacích kódů režimu S, které jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 262/2009, se nevztahují na služby poskytované ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe mimo evropský (EUR) region ICAO vzhledem k místnímu nízkému objemu provozu a geografické poloze, kdy vzdušný prostor hraničí pouze se vzdušným prostorem, za který odpovídají poskytovatelé ATM/ANS ze třetích zemí, což odůvodňuje odlišná místní ujednání o koordinaci s okolními státy mimo EU. Toto nařízení by mělo stanovit stejnou oblast působnosti.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009 by měla být zrušena.

(10)

Při vypracování požadavků v tomto nařízení byl náležitě zohledněn obsah hlavního plánu ATM a kapacity v oblasti komunikačních, navigačních a přehledových služeb v něm obsažené.

(11)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví navrhla ve svém stanovisku č. 01/2023 (9) opatření v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/373

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

‚manažerem struktury vzdušného prostoru‘ se rozumí subjekt pověřený úkoly nezbytnými pro výkon funkcí uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004“;

b)

doplňují se nové body 9), 10), 11), 12) a 13), které znějí:

„9)

‚dotazovačem režimu S’ se rozumí systém složený z antény a elektroniky, který podporuje adresování jednotlivých letadel pomocí režimu „Select“ (volba) (‚režim S’);

10)

‚způsobilým dotazovačem režimu S’ se rozumí dotazovač režimu S, pro který je splněna nejméně jedna z následujících podmínek:

a)

dotazovač se pro pořizování cílů režimu S spoléhá alespoň částečně na režim S dotazů a odpovědí na všechna volání;

b)

dotazovač blokuje pořízené cíle režimu S v odpovědi na všechny dotazy volání režimu S, a to trvale nebo přerušovaně, v celém svém pokrytí nebo v jeho části, nebo

c)

dotazovač používá vícemístné komunikační protokoly pro aplikace datového spoje;

11)

‚provozovatelem režimu S’ se rozumí osoba, organizace nebo podnik, který provozuje dotazovač režimu S nebo nabízí jeho provozování, včetně:

a)

poskytovatelů přehledových služeb;

b)

výrobců dotazovačů režimu S;

c)

provozovatelů letišť;

d)

výzkumných zařízení;

e)

jakéhokoli jiného subjektu oprávněného provozovat dotazovač režimu S;

12)

‚škodlivým rušením‘ se rozumí rušení, které brání dosažení požadavků na výkon;

13)

‚plánem přidělování dotazovacích kódů‘ se rozumí poslední schválený úplný soubor přidělení dotazovacích kódů;“

2)

v článku 3 se vkládá nový odstavec 6a, který zní:

„6a.   Členské státy zajistí, aby použití pozemního vysílače provozovaného v členském státě nevytvářelo škodlivé rušení na jiných přehledových systémech.“

;

3)

vkládají se nové články 3e a 3f, které znějí:

„Článek 3e

Přidělování kódů dotazovače režimu S

1.   Členské státy zajistí, aby změny přidělení dotazovacích kódů plynoucí z aktualizace plánu přidělování dotazovacích kódů byly sděleny příslušným provozovatelům režimu S v jejich pravomoci do čtrnácti kalendářních dní po přijetí aktualizovaného plánu přidělování.

2.   Členské státy zpřístupní ostatním členským státům nejméně jednou za každých šest měsíců pomocí systému přidělování dotazovacích kódů aktuální záznam o přidělování a užívání dotazovacího kódu způsobilými dotazovači režimu S v rámci jejich oblasti působnosti.

3.   Pokud existuje překrytí mezi pokrytím dotazovače režimu S umístěného v oblasti působnosti členského státu a pokrytím dotazovače režimu S umístěného v oblasti působnosti třetí země, dotyčný členský stát:

a)

zajistí, aby třetí země byla informována o bezpečnostních požadavcích souvisejících s přidělováním a užíváním dotazovacích kódů;

b)

přijme nezbytná opatření pro koordinaci užívání dotazovacích kódů s danou třetí zemí.

4.   Členský stát oznámí poskytovatelům letových provozních služeb spadajícím do jeho pravomoci dotazovače režimu S pracující v působnosti třetí země, pokud nebylo koordinováno přidělování dotazovacích kódů režimu S.

5.   Členské státy zkontrolují platnost žádostí o dotazovací kódy, které obdrží od provozovatelů režimu S, dříve než dotazovací kódy zpřístupní ke koordinaci pomocí systému přidělování dotazovacích kódů, jak je stanoveno v bodě 15 přílohy IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/123 (*1).

6.   Členské státy zajistí, aby provozovatelé režimu S, jiní než poskytovatelé přehledových služeb, splňovali požadavky bodu CNS.TR.205 v příloze VIII.

7.   Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 6 se nevztahují na vzdušný prostor jednotného evropského nebe, který není součástí evropského (EUR) regionu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Článek 3f

Užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe

1.   V souvislosti s ochranou spektra členské státy zajistí, aby odpovídač sekundárního přehledového radaru na palubě všech letadel přelétávajících přes členský stát nebyl vystavován nadměrnému počtu dotazů, které jsou vysílány pozemními dotazovači přehledového radaru a které buď vyvolávají odpovědi, nebo odpovědi nevyvolávají, ale mají dostatečný výkon na to, aby překročily minimální prahovou úroveň přijímače odpovídače sekundárního přehledového radaru. V případě neshody mezi členskými státy ohledně nezbytných opatření předloží dotyčné členské státy záležitost Komisi, aby přijala opatření.

2.   Členské státy zajistí, aby byla veškerá přidělení kmitočtů pro hlasovou komunikaci převedena na rozestup kanálů 8,33 kHz. Požadavky na převod se nevztahují na přidělení kmitočtů:

a)

která zůstanou v rozestupu kanálů 25 kHz u těchto kmitočtů:

1)

tísňového kmitočtu (121,5 MHz);

2)

pomocného kmitočtu pro účely pátrání a záchrany (123,1 MHz);

3)

kmitočtů VKV číslicového spoje (VDL) přidělených k použití ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe;

4)

kmitočtů letadlového komunikačního adresního a oznamovacího systému (ACARS) (131,525 MHz, 131,725 MHz a 131,825 MHz);

b)

je-li používán provoz s posunutou nosnou v rozestupu kanálů 25 kHz.

3.   Požadavky stanovené v odstavci 2 se nevztahují na vzdušný prostor jednotného evropského nebe, který není součástí evropského (EUR) regionu ICAO, ani na letovou informační oblast (FIR)/horní letovou informační oblast (UIR) Kanárských ostrovů.

4.   Výjimky z povinnosti zajistit, aby byla veškerá přidělení kmitočtů převedena na rozestup kanálů 8,33 kHz, v případech, které mají omezený dopad na síť, udělené členskými státy podle čl. 14 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012, které byly oznámeny Komisi, zůstávají v platnosti.

5.   Členské státy stanoví a případně zveřejní ve vnitrostátních leteckých informačních příručkách postupy pro odbavování letadel, která nejsou vybavena:

a)

odpovídači sekundárního přehledového radaru režimu S;

b)

rádii s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 28, 31.1.2019, s. 1).“ "

4)

Přílohy I, II, III, IV, VIII, IX, X a XII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009 se zrušují.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203 (viz strana 19 v tomto Úředním věstníku).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 27).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Úř. věst. L 146, 8.6.2007, s. 7).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 262/2009 ze dne 30. března 2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 20).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14).

(9)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III, IV, VIII, IX, X a XII prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

vkládá se nový bod 30a), který zní:

„30a)

‚vybavením pro ATM/ANS‘ se rozumí složky ATM/ANS definované v čl. 3 bodu 6 nařízení (EU) 2018/1139 a systémy ATM/ANS definované v čl. 3 bodu 7 uvedeného nařízení, s výjimkou palubních složek, na něž se vztahuje nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (*1);

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).“;"

b)

vkládá se nový bod 34a), který zní:

„34a)

‚hranicí‘ se rozumí podélná nebo svislá rovina, která vymezuje vzdušný prostor, v němž stanoviště ATC poskytuje letové provozní služby;“

c)

vkládají se nové body 39a) a 39b), které znějí:

„39a)

‚koordinačními údaji‘ se rozumějí údaje pro pracovníky ATS související s postupy oznamování, koordinace a předávání letů a s postupy při civilně-vojenské koordinaci;

39b)

‚koordinačním bodem‘ se rozumí bod na hranici nebo v blízkosti hranice, kterou využívají stanoviště ATC a na kterou se odkazuje při postupu koordinace;“

d)

vkládá se nový bod 40a), který zní:

„40a)

‚službou datovým spojem‘ se rozumí soubor operací souvisejících s řízením letového provozu s podporou komunikace datovým spojem letadlo-země, které mají jednoznačně stanovený provozní cíl a začátek a konec provozní události;“

e)

vkládá se nový bod 46a), který zní:

„46a)

‚způsobilým dotazovacím kódem‘ se rozumí kterýkoli kód z množiny kódů II a SI s výjimkou:

a)

kódu II 0;

b)

dotazovacích kódů vyhrazených pro vojenské subjekty včetně mezivládních organizací, zejména pro řízení a přidělování v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy;“

f)

vkládá se nový bod 47a), který zní:

„47a)

‚předpokládanými údaji‘ se rozumí koordinační bod, předpokládaný čas letadla a předpokládaná letová hladina letadla nad bodem předání;“

g)

vkládá se nový bod 62a), který zní:

„62a)

‚prováděcí posloupností‘ se rozumí časově omezená posloupnost provádění přidělování dotazovacích kódů, kterou musí provozovatelé režimu S dodržet, aby se vyhnuli přechodným konfliktům dotazovacích kódů;“

h)

vkládá se nový bod 73a), který zní:

„73a)

‚vyrozuměným stanovištěm‘ se rozumí stanoviště ATC, které obdrželo oznámení;“

i)

vkládá se nový bod 81a), který zní:

„81a)

‚přijímacím stanovištěm‘ se rozumí stanoviště řízení letového provozu, kterému je zasílána zpráva;“

j)

bod 88) se nahrazuje tímto:

„88)

‚příkazem k zajištění bezpečnosti‘ se rozumí dokument vydaný či přijatý příslušným úřadem, kterým se:

1)

nařizuje provést opatření ve funkčním systému nebo kterým se stanoví omezení provozního používání tohoto systému s cílem obnovit bezpečnost v případě, že se prokáže, že by jinak mohla být snížena bezpečnost letectví, nebo

2)

nařizuje provést opatření u vybavení pro ATM/ANS, na něž se vztahuje prohlášení o souladu vydané podle článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 (*2), s cílem řešit zjištěný nebezpečný nebo nezabezpečený stav, případně obojí, a obnovit výkonnost a interoperabilitu tohoto vybavení pro ATM/ANS v případě, že se prokáže, že by jinak mohla být snížena bezpečnost, zabezpečení, výkonnost nebo interoperabilita tohoto konkrétního vybavení.

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb (Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 1)“;"

k)

vkládají se nové body 107a) a 107b), které znějí:

„107a)

‚pracovním místem‘ se rozumí místo na pracovišti, vybavené technickým zařízením, prostřednictvím kterého pracovník letových provozních služeb vykonává činnost související s jeho funkcí;

107b)

‚výstrahou‘ se rozumí zpráva zobrazená na pracovním místě, pokud dojde k selhání automatizovaného postupu koordinace;“;

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v bodě ATM/ANS.AR.A.020 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušný úřad bez zbytečného odkladu informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním příslušných ustanovení nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě nebo nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004 a (ES) č. 551/2004, která se vztahují na poskytovatele služeb.“;

b)

bod ATM/ANS.AR.A.030 se nahrazuje tímto:

ATM/ANS.AR.A.030 Příkazy k zajištění bezpečnosti

a)

Příslušný úřad vydá příkaz k zajištění bezpečnosti, pokud zjistil, že nastala některá z těchto situací:

1)

nebezpečný stav ve funkčním systému, jenž vyžaduje okamžité přijetí opatření;

2)

nebezpečný, nezabezpečený, nedostatečně výkonný nebo neinteroperabilní stav vybavení, na něž se vztahuje prohlášení o souladu vydané podle článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, a je pravděpodobné, že tento stav existuje nebo nastane u jiného vybavení pro ATM/ANS.

b)

Příkaz k zajištění bezpečnosti je předán dotčeným poskytovatelům ATM/ANS a obsahuje přinejmenším tyto informace:

1)

identifikaci nebezpečného stavu;

2)

identifikaci dotčeného funkčního systému;

3)

požadovaná opatření a jejich zdůvodnění;

4)

termín, dokdy mají být požadovaná opatření dokončena;

5)

datum vstupu v platnost.

c)

Do jednoho měsíce od vydání předá příslušný úřad kopii příkazu k zajištění bezpečnosti agentuře a všem ostatním dotčeným příslušným úřadům.

d)

Příslušný úřad ověří, zda poskytovatelé ATM/ANS plní příkazy k zajištění bezpečnosti a případně příkazy týkající se vybavení pro ATM/ANS.“;

c)

v bodě ATM/ANS.AR.C.005 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

V rámci bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu (1) stanoví příslušný úřad postup, aby ověřil, zda:

1)

poskytovatelé služby plní použitelné požadavky stanovené v přílohách III až XIII a veškeré použitelné podmínky připojené k osvědčení ještě předtím, než je jim toto osvědčení vydáno. Osvědčení se vydávají v souladu s dodatkem 1 k této příloze;

2)

jsou plněny veškeré povinnosti související s bezpečností, které jsou uvedeny v ustavujícím aktu vydaném v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004;

3)

jsou soustavně plněny platné požadavky na poskytovatele služeb, kteří jsou pod jeho dohledem;

4)

jsou plněny cíle týkající se bezpečnosti, zabezpečení a interoperability, platné požadavky a další podmínky uvedené v prohlášení o souladu vybavení pro ATM/ANS; technická a výkonnostní omezení a podmínky uvedené v osvědčeních vybavení pro ATM/ANS a/nebo prohlášeních o vybavení pro ATM/ANS a bezpečnostní opatření, včetně příkazů týkajících se vybavení pro ATM/ANS, jež vydala agentura v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768;

5)

jsou plněny příkazy k zajištění bezpečnosti a prováděna nápravná a donucovací opatření.“;

d)

bod ATM/ANS.AR.C.050 se mění takto:

i)

písmena c), d), e) a f) se nahrazují tímto:

„c)

Příslušný úřad klasifikuje nález úrovně 1, pokud zjistí, že jsou závažným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004 a (ES) č. 551/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele ATM/ANS, podmínky osvědčení, ustavující akt, je-li použitelný, nebo obsah prohlášení, přičemž tato porušení představují značné riziko pro bezpečnost letů nebo jiným způsobem zpochybňují schopnost poskytovatele služeb pokračovat v činnosti.

Nález úrovně 1 zahrnuje mimo jiné tyto případy:

1)

poskytovatel služeb stanovil provozní postupy a/nebo poskytoval službu způsobem, který vytváří vážné riziko pro bezpečnost letu;

2)

poskytovatel služeb dosáhl platnosti svého osvědčení nebo jeho prodloužení předložením padělaných dokladů;

3)

poskytovatel služeb postupoval prokazatelně neoprávněným (nezákonným) způsobem nebo své osvědčení používal podvodným způsobem;

4)

není určen odpovědný vedoucí.

d)

Příslušný úřad vydá nález úrovně 2, pokud zjistí, že jsou jakýmkoli jiným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004 a (ES) č. 551/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele ATM/ANS nebo podmínky osvědčení nebo obsah prohlášení.

e)

Je-li v rámci dohledu nebo jiným způsobem zjištěn nález, příslušný úřad sdělí nález písemně dotčenému poskytovateli služeb a požádá jej, aby provedl nápravné opatření, kterým zjištěné případy neshody odstraní, aniž jsou tím dotčena jakákoli dodatečná opatření požadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě, jakož i nařízeními (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004 a (ES) č. 551/2004 a jejich prováděcími pravidly.

1)

V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžité a odpovídající kroky a je-li to vhodné, může zcela nebo zčásti omezit, pozastavit nebo zrušit osvědčení a zároveň zaručit kontinuitu služeb za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, a v případě, že jde o manažera struktury vzdušného prostoru, o tom informuje Komisi. Přijatá opatření závisejí na rozsahu nálezu a zůstávají v platnosti, dokud poskytovatel ATM/ANS nepřijme úspěšná nápravná opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne poskytovateli služeb lhůtu k provedení nápravného opatření, které bude zahrnuto do plánu opatření a bude odpovídat povaze nálezu;

ii)

posoudí navržená nápravná opatření a plán jejich provádění předložené poskytovatelem služeb a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

3)

Pokud v případě nálezu úrovně 2 poskytovatel služeb nepředloží plán nápravných opatření, který je pro příslušný úřad s ohledem na nález přijatelný, nebo pokud poskytovatel služeb neprovede nápravné opatření ve lhůtě přijaté či prodloužené příslušným úřadem, nález může být povýšen na nález úrovně 1, přičemž se provedou kroky v souladu s bodem 1.

f)

Pokud příslušný úřad zjistí, že poskytovatel ATM/ANS začleňuje vybavení pro ATM/ANS do svého funkčního systému, aniž by zajistil soulad s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. g), přijme s náležitým ohledem na potřebu zajistit bezpečnost a kontinuitu provozu veškerá opatření nezbytná k omezení oblasti použití dotčeného vybavení pro ATM/ANS nebo jeho používání poskytovatelům ATM/ANS pod svým dohledem zakáže.“;

ii)

se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 a 2, může příslušný úřad vydat připomínky.“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

v bodě ATM/ANS.OR.A.045 se doplňují nová písmena g) až j), která znějí:

„g)

Před začleněním vybavení pro ATM/ANS do funkčního systému poskytovatel ATM/ANS zajistí, aby:

1)

novému nebo upravenému vybavení pro ATM/ANS udělila agentura osvědčení v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 a toto vybavení bylo vyrobeno schválenou projekční nebo výrobní organizací podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1769 (*3), nebo

2)

pro nové nebo upravené vybavení pro ATM/ANS vydala prohlášení schválená projekční organizace podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 a toto vybavení bylo vyrobeno schválenou projekční nebo výrobní organizací podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1769, nebo

3)

pro nové nebo upravené vybavení pro ATM/ANS bylo vydáno prohlášení o souladu podle čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, nebo

4)

pokud vybavení pro ATM/ANS nepodléhá posouzení shody podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, bylo ověřeno, že konkrétní vybavení pro ATM/ANS splňuje příslušné specifikace a kvalifikace.

h)

Poskytovatel ATM/ANS zajistí, aby bylo ověřeno, že vybavení pro ATM/ANS odpovídá specifikacím výrobce vybavení, včetně instalace a zkoušky či zkoušek na místě.

i)

Před uvedením vybavení pro ATM/ANS do provozu poskytovatel ATM/ANS zajistí, aby upravený funkční systém, do něhož je toto vybavení pro ATM/ANS začleněno, splňoval všechny platné požadavky, a určí všechny odchylky a omezení.

j)

Pokud poskytovatel ATM/ANS uvede vybavení pro ATM/ANS do provozu, zajistí, aby bylo vybavení pro ATM/ANS nebo upravené vybavení používáno v souladu s podmínkami použití a s případnými omezeními a aby splňovalo všechny platné požadavky.

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203 (Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 19)“;"

b)

bod ATM/ANS.OR.A.060 se nahrazuje tímto:

ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Poskytovatel služeb provede veškerá bezpečnostní opatření včetně příkazů k zajištění bezpečnosti, která mu stanoví příslušný úřad v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.025 písm. c).

Je-li vydán příkaz k zajištění bezpečnosti za účelem nápravy stavu uvedeného v prohlášení o souladu, které bylo vydáno podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, musí poskytovatel ATM/ANS, pokud příslušný orgán v případě potřeby naléhavých opatření nestanoví jinak:

1)

navrhnout vhodná nápravná opatření a předložit podrobnosti tohoto návrhu příslušnému úřadu ke schválení;

2)

po schválení příslušným úřadem tato opatření dodržovat.“;

c)

v bodě ATM/ANS.OR.B.005 písm. a) se doplňuje nový podbod (8), který zní:

„(8)

postup, který zajistí, že návrh vybavení pro ATM/ANS nebo změny jeho návrhu, na něž se vztahuje článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, odpovídají platným specifikacím, včetně funkce nezávislé kontroly prokázání souladu, na jejímž základě poskytovatel ATM/ANS vydá prohlášení o souladu a související dokumentaci o souladu.“;

d)

bod ATM/ANS.OR.D.025 se mění takto:

1)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Manažer struktury vzdušného prostoru předkládá Komisi a agentuře výroční zprávu o své činnosti. Tato zpráva se vztahuje na jeho provozní výkonnost, jakož i na významné činnosti a vývoj zejména v oblasti bezpečnosti.“;

2)

v písmenu d) se podbod (3) nahrazuje tímto:

„(3)

v případě manažera struktury vzdušného prostoru údaj o jeho výkonnosti ve srovnání s výkonnostními cíli stanovenými ve strategickém plánu sítě, přičemž se skutečná výkonnost porovná s výkonností stanovenou v operačním plánu sítě, a to za použití výkonnostních ukazatelů stanovených v operačním plánu sítě;“;

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

bod ATS.OR.400 se nahrazuje tímto:

ATS.OR.400 Letecká pohyblivá služba (komunikace letadlo-země) – obecná ustanovení

a)

Poskytovatel letových provozních služeb používá v komunikaci letadlo-země pro účely letových provozních služeb hlasový nebo datový spoj či obojí.

b)

Je-li hlasová komunikace vzduch-země založena na rozestupu kanálů 8,33 kHz, poskytovatel letových provozních služeb zajistí, aby:

1)

veškerá zařízení pro hlasovou komunikaci vzduch-země měla možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz a byla schopna naladit se na kanály s rozestupem 25 kHz;

2)

veškerá přidělení kmitočtů pro hlasovou komunikaci měla rozestup kanálů 8,33 kHz;

3)

postupy použitelné pro letadla vybavená rádii s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz a pro letadla, která takovým zařízením vybavena nejsou, s výhradou předání mezi stanovišti letových provozních služeb, byly uvedeny v dohodách mezi těmito stanovišti ATS;

4)

letadla, která nejsou vybavena rádii s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz, mohla být používána za předpokladu, že je lze bezpečně provozovat v rámci kapacitních omezení systému řízení letového provozu v případě přidělení kmitočtů v pásmu UKV nebo kmitočtů s rozestupem 25 kHz, a

5)

každoročně sdělil členskému státu, který jej určil, své plány pro provoz státních letadel, která nejsou vybavena rádiem s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz, přičemž zohlední kapacitní omezení související s postupy, které členské státy zveřejní ve svých vnitrostátních leteckých informačních příručkách.

c)

Je-li pro poskytování služby řízení letového provozu používána přímá obousměrná hlasová komunikace nebo komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem, zajistí poskytovatel letových provozních služeb na všech těchto komunikačních kanálech letadlo-země záznamová zařízení.

d)

Je-li pro poskytování letové informační služby, včetně letištní letové informační služby (AFIS), používána přímá obousměrná hlasová komunikace nebo komunikace datovým spojem letadlo-země, zajistí poskytovatel letových provozních služeb na všech těchto komunikačních kanálech letadlo-země záznamová zařízení, pokud příslušný úřad nestanoví jinak.“;

b)

bod ATS.OR.415 se nahrazuje tímto:

ATS.OR.415 Letecká pohyblivá služba (komunikace letadlo-země) – oblastní služba řízení

Poskytovatel letových provozních služeb zajistí, aby:

a)

komunikační zařízení letadlo-země umožňovala obousměrnou komunikaci mezi stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení a vhodně vybavenými letadly letícími kdekoli v rámci řízené oblasti nebo řízených oblastí a

b)

komunikační zařízení letadlo-země umožňovala obousměrnou komunikaci mezi stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení a vhodně vybavenými letadly letícími ve vzdušném prostoru uvedeném v bodě AUR.COM.2001 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1770 (*4), k provozování služeb datovým spojem uvedených v bodu AUR.COM.2005 písm. a) podbodu (1) uvedeného prováděcího nařízení.

(*4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1770 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012 (Úř. věst. L 228 of 15.9.2023, s. 39);"

c)

bod ATS.OR.430 se nahrazuje tímto:

ATS.OR.430 Letecká pevná služba (komunikace země-země) – obecně

a)

Poskytovatel letových provozních služeb zajistí, aby se v rámci komunikace země-země pro účely letových provozních služeb používala komunikace přímým rozhovorem nebo datovým spojem či obojí.

b)

Je-li komunikace pro účely koordinace řízení letového provozu podporována automatizací, poskytovatel letových provozních služeb zajistí, aby:

1)

byly zavedeny příslušné prostředky pro automatický příjem, ukládání, zpracování, získávání a zobrazení a vysílání příslušných letových informací;

2)

selhání nebo anomálie této automatické koordinace byly zřetelně prezentovány řídícímu nebo řídícím letového provozu odpovědnému/odpovědným za koordinaci letů na předávajícím stanovišti;

3)

výstrahy týkající se výměny systémových informací byly poskytovány příslušným pracovním místům;

4)

informace o příslušných postupech výměny systémových informací byly poskytovány řídícím letového provozu;

5)

řídící letového provozu měli k dispozici prostředky k úpravě vyměňovaných letových informací.“;

d)

vkládá se nový bod ATS.OR.446, který zní:

ATS.OR.446 Přehledová data

a)

Poskytovatelé letových provozních služeb nesmí používat údaje z dotazovačů režimu S, za jejichž provoz odpovídá třetí země, pokud přidělení kódu dotazovače nebylo koordinováno.

b)

Poskytovatelé letových provozních služeb zajistí, aby byly zavedeny nezbytné funkce, které řídícím letového provozu umožní stanovit individuální identifikaci letadla pomocí identifikace letadla sestupným spojem, jak je podrobně uvedeno v dodatku 1.

c)

Poskytovatelé letových provozních služeb zajistí plynulost provozu v rámci vzdušného prostoru spadajícího do jejich pravomoci a na hranici s přilehlými vzdušnými prostory uplatněním příslušných minimálních požadavků na rozstupy mezi letadly.“;

e)

v bodě ATS.TR.230 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Koordinace předávání řízení mezi stanovišti, která poskytují oblastní službu řízení v rámci EUR regionu ICAO, nebo pokud je tak dohodnuto s jinými stanovišti řízení letového provozu nebo mezi nimi, je podporována automatizovanými postupy definovanými v dodatku 2.“;

f)

doplňují se nové dodatky 1 a 2, které znějí:

„Dodatek 1

Individuální identifikace letadla pomocí identifikace letadla sestupným spojem podle bodu ATS.OR.446 písm. b)

Funkce identifikace letadla sestupným spojem se používá k individuální identifikaci letadla takto:

a)

Poskytovatel letových provozních služeb oznámí manažerovi struktury vzdušného prostoru části vzdušného prostoru, v nichž je individuální identifikace letadla stanovena pomocí identifikace letadla sestupným spojem.

b)

Kód viditelnosti SSR A1000 se přidělí letadlům, u nichž je individuální identifikace letadla stanovena pomocí identifikace letadla sestupným spojem.

c)

S výjimkou případů, kdy platí jedna z podmínek uvedených v písmenu d), se odlétajícím letadlům nebo letadlům, u nichž je podle písmena g) požadována změna kódu, přidělí kód viditelnosti SSR A1000 za těchto podmínek:

1)

identifikace letadel sestupným spojem se shoduje s odpovídajícím zápisem v letovém plánu pro dané letadlo;

2)

manažer struktury vzdušného prostoru oznámil, že dané letadlo je způsobilé k přidělení kódu viditelnosti SSR A1000.

d)

Kód viditelnosti SSR A1000 se letadlům uvedeným v písmenu c) nepřidělí, pokud platí některá z následujících podmínek:

1)

poskytovatel letových navigačních služeb, který zažívá neplánované výpadky pozemních přehledových snímačů, zavedl nouzová opatření, která vyžadují, aby letadlům byly přiděleny individuální kódy SSR;

2)

výjimečná vojenská nouzová opatření vyžadují, aby poskytovatelé letových navigačních služeb přidělili letadlům individuální kódy SSR;

3)

letadla, která jsou způsobilá k přidělení kódu viditelnosti SSR A1000 stanoveného v souladu s písmenem c), vystoupí nebo jsou jinak odkloněna z části vzdušného prostoru uvedeného v písmenu a).

e)

Letadlům, kterým není přidělen kód viditelnosti SSR A1000 stanovený v souladu s písmenem c), se přidělí kód SSR, který je v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi.

f)

Po přidělení kódu SSR letadlu je třeba při nejbližší příležitosti ověřit a potvrdit, že kód SSR nastavený pilotem se shoduje s kódem přiděleným letu.

g)

Kódy SSR přidělené letadlům, které se převádějí od poskytovatelů letových navigačních služeb v sousedních státech, se automaticky kontrolují, aby se zjistilo, zda lze tyto přidělené kódy zachovat v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi.

h)

Se sousedními poskytovateli letových navigačních služeb, kteří stanoví individuální identifikaci letadla pomocí individuálních kódů SSR, se zavedou formální ujednání, která obsahují alespoň:

1)

závazek vůči sousedním poskytovatelům letových navigačních služeb převádět letadla s ověřenými individuálními kódy SSR přidělenými v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi;

2)

povinnost oznámit přijímajícím stanovištím veškeré zjištěné nesrovnalosti v provozu palubních složek přehledových systémů;

i)

Poskytovatelé letových provozních služeb zajistí, aby přidělování individuálních kódů SSR v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi za účelem stanovení individuální identifikace letadla vyhovovalo těmto požadavkům:

1)

kódy SSR jsou automaticky přidělovány letadlům v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi;

2)

kódy SSR přidělené letadlům, které se převádějí od poskytovatelů letových navigačních služeb v sousedních státech, se kontrolují, aby se zjistilo, zda lze tyto přidělené kódy zachovat v souladu se seznamem přidělených kódů schváleným členskými státy v koordinaci se třetími zeměmi;

3)

kódy SSR jsou rozděleny do různých kategorií, aby bylo možné diferencované přidělování kódů;

4)

kódy SSR z různých kategorií uvedených v podbodu (3) jsou přidělovány podle směru letů;

5)

k vícenásobnému přidělení téhož kódu SSR najednou dochází u letů provozovaných ve vzájemně si neodporujících směrech;

6)

řídící letového provozu jsou automaticky informováni, pokud dojde k neúmyslnému dvojímu přidělení kódu SSR.

Dodatek 2

Postupy, které je třeba zavést pro účely automatizované koordinace podle bodu ATS.TR.230 písm. b)

A.

Povinné postupy, jež musí být zavedeny mezi stanovišti, která poskytují oblastní službu řízení, nebo pokud je tak dohodnuto s jinými stanovišti řízení letového provozu nebo mezi nimi, jsou tyto:

a)

Oznámení

1)

Letové informace podléhající postupu oznámení obsahují přinejmenším:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR (je-li k dispozici);

iii)

letiště odletu;

iv)

předpokládané údaje;

v)

cílové letiště;

vi)

číslo a typ letadla;

vii)

druh letu;

viii)

palubní vybavení a jeho status.

2)

Informace „palubní vybavení a jeho status“ zahrnují alespoň snížená minima vertikálního rozstupu (RVSM) a možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz. Podle koordinačních dohod mohou být zahrnuty další položky.

3)

Postup poskytování informací se provádí nejméně jednou pro každý způsobilý let s plánovaným přeletem hranice, pokud tento let nepodléhá před odletem postupu oznámení a koordinace.

4)

Podmínky pro poskytování informací o letech přes hranice musí být v souladu s koordinačními dohodami.

5)

Pokud nelze postup poskytování informací provést do vzájemně dohodnutého času před zahájením postupu počáteční koordinace, musí být zahrnut do procesu počáteční koordinace.

6)

Pokud se postup poskytování informací provádí, probíhá před postupem počáteční koordinace.

7)

Postup poskytování informací se provádí znovu pokaždé, když před zahájením postupu počáteční koordinace dojde ke změně některého z následujících údajů:

i)

koordinační bod;

ii)

předpokládaný kód SSR v bodu předání řízení;

iii)

cílové letiště;

iv)

typ letadla;

v)

palubní vybavení a jeho status.

8)

Pokud je zjištěn nesoulad mezi vyslanými údaji a odpovídajícími údaji v přijímacím systému nebo pokud žádné takové informace nejsou k dispozici, což by vedlo k potřebě nápravných opatření při příjmu údajů následující počáteční koordinace, musí být informace o tomto nesouladu předána k vyřešení příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu.

9)

Časová kritéria pro zahájení postupu oznámení:

i)

Postup oznámení musí být zahájen v parametrem určený počet minut před předpokládaným časem dosažení koordinačního bodu.

ii)

Parametr/parametry oznámení musí být zahrnut/zahrnuty v koordinační dohodě mezi dotčenými jednotkami ATC.

iii)

Parametr/parametry oznámení může/mohou být určen/určeny pro každý z koordinačních bodů.

b)

Počáteční koordinace

1)

U letů podléhajících počáteční koordinaci jsou dohodnuté podmínky předání letu provozně závazné pro obě stanoviště řízení letového provozu, není-li koordinace zrušena nebo opravena.

2)

Informace o letu, který podléhá postupu počáteční koordinace, obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR;

iii)

letiště odletu;

iv)

předpokládané údaje;

v)

cílové letiště;

vi)

číslo a typ letadla;

vii)

druh letu;

viii)

palubní vybavení a jeho status.

3)

Informace „palubní vybavení a jeho status“ zahrnují alespoň snížená minima vertikálního rozstupu (RVSM) a možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz. V souladu se vzájemnou dohodou na základě koordinační dohody mohou být zahrnuty další položky.

4)

Postup počáteční koordinace se provádí pro všechny způsobilé lety s plánovaným přeletem hranic.

5)

Podmínky pro počáteční koordinaci letů přes hranice musí být v souladu s koordinačními dohodami.

6)

Pokud již postup počáteční koordinace nebyl zahájen manuálně, musí se zahájit automaticky v souladu s písemnými dohodami:

i)

ve vzájemnou dohodou určeném čase před předpokládaným časem dosažení koordinačního bodu nebo

ii)

v čase, kdy let dosáhne vzájemně dohodnuté vzdálenosti od koordinačního bodu.

7)

Postup počáteční koordinace pro let se provede pouze jednou, pokud není zahájen postup zrušení koordinace.

8)

Po zrušení postupu koordinace smí být postup počáteční koordinace znovu zahájen se stejným stanovištěm.

9)

Dokončení postupu počáteční koordinace včetně potvrzení přijímajícím stanovištěm bude poskytnuto předávajícímu stanovišti – let je pak považován za „koordinovaný“.

10)

Pokud při postupu počáteční koordinace nedojde k potvrzení jejího dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na pracovním místě řídícího letového provozu odpovědném za koordinaci letu na předávajícím stanovišti k výstraze.

11)

Informace o počáteční koordinaci se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu přijímacího stanoviště.

c)

Oprava koordinace

1)

Postup opravy koordinace zajistí přidružení k dříve koordinovanému letu.

2)

U letů podléhajících postupu opravy koordinace jsou dohodnuté podmínky předání letu provozně závazné pro obě stanoviště řízení letového provozu, pokud není koordinace zrušena nebo podmínky nejsou dále opraveny.

3)

Postup opravy koordinace poskytne tyto letové informace, pokud došlo k jejich změně:

i)

mód a kód SSR;

ii)

předpokládaný čas a letovou hladinu;

iii)

palubní vybavení a jeho status.

4)

Je-li to vzájemně dohodnuto, budou údaje opravy koordinace obsahovat následující informace, pokud byly změněny:

i)

koordinační bod;

ii)

trať.

5)

K postupu opravy koordinace může dojít jednou nebo dvakrát na stanovišti, na kterém je let v tomto okamžiku koordinován.

6)

Postup opravy koordinace se provede, když:

i)

se předpokládaný čas v koordinačním bodu liší od dříve poskytnutého údaje o více než vzájemně dohodnutou hodnotu;

ii)

se hladina/hladiny předání, kód SSR nebo palubní vybavení a jeho status liší od dříve poskytnutých údajů.

7)

Je-li to vzájemně dohodnuto, provede se postup opravy koordinace, jakmile dojde k jakékoli změně:

i)

koordinačního bodu;

ii)

tratě.

8)

Informace o dokončení postupu opravy koordinace včetně potvrzení přebírajícím stanovištěm se poskytnou předávajícímu stanovišti.

9)

Pokud při postupu opravy koordinace nedojde k potvrzení jejího dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na pracovním místě řídícího letového provozu odpovědném za koordinaci letu předávajícího stanoviště k výstraze.

10)

Postup opravy koordinace se provede bezprostředně po příslušném zadání nebo aktualizaci údajů.

11)

Postup opravy koordinace přestane být možný, jakmile uplyne vzájemně dohodnutý čas nebo je dosažena vzájemně dohodnutá vzdálenost od bodu předání řízení v souladu s koordinační dohodou.

12)

Informace o opravě koordinace se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu přijímajícího stanoviště.

13)

Nedojde-li k potvrzení, že postupy opravy koordinace byly dokončeny v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, zahájí předávající stanoviště ústní koordinaci.

d)

Zrušení koordinace

1)

Postup zrušení koordinace zajistí přidružení k předchozímu oznámení nebo k postupu koordinace, který je rušen.

2)

Zrušení postupu koordinace provede stanoviště koordinující let, když:

i)

v koordinační posloupnosti již není žádné přijímající stanoviště;

ii)

letový plán je předávajícím stanovištěm zrušen a koordinace již není relevantní;

iii)

z předchozího stanoviště je přijata informace o zrušení koordinace týkající se tohoto letu.

3)

K postupu zrušení koordinace může dojít na stanovišti pro oznámený let v případě, že:

i)

v koordinační posloupnosti již není žádné přijímající stanoviště;

ii)

letový plán je předávajícím stanovištěm zrušen a koordinace již není relevantní;

iii)

z předávajícího stanoviště je přijato zrušení koordinace týkající se tohoto letu;

iv)

došlo ke zpoždění letu na trati a opravený předpokládaný údaj nelze stanovit automaticky.

4)

Informace o ukončení postupu zrušení koordinace včetně potvrzení přijímajícího stanoviště se poskytnou předávajícímu stanovišti.

5)

Pokud při postupu zrušení koordinace nebude potvrzeno její ukončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na pracovním místě řídícího letového provozu odpovědném za koordinaci letu k výstraze.

6)

Informace o zrušení koordinace se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu daného stanoviště nebo stanovišti, s nímž byla koordinace zrušena.

7)

Nedojde-li k potvrzení, že postup zrušení koordinace byl dokončen v rámci příslušných požadavků na kvalitu služby, zahájí předávající stanoviště ústní koordinaci.

e)

Základní letové údaje

1)

Informace podléhající postupu základních letových údajů obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR.

2)

Veškeré další informace poskytované postupem základních letových údajů podléhají vzájemné dohodě.

3)

Postup zpracování základních letových údajů se provádí automaticky pro každý způsobilý let.

4)

Kritéria způsobilosti pro základní letové údaje musí být v souladu s koordinačními dohodami.

5)

Informace o dokončení postupu zpracování základních letových údajů včetně potvrzení z přijímajícího stanoviště se poskytnou stanovišti poskytujícímu údaje.

6)

Pokud při postupu zpracování základních letových údajů nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště poskytujícího údaje k výstraze.

f)

Změna základních letových údajů

1)

Postup změny základních letových údajů se přičlení k údajům o letu, pro který byly předtím zpracovány základní letové údaje.

2)

Jakékoli další informace týkající se zpracování změn základních letových údajů a souvisejících kritérií pro jejich poskytnutí podléhají vzájemné dohodě.

3)

Postup zpracování změn základních letových údajů se provede pouze pro let, který byl dříve oznámen postupem zpracování základních letových údajů.

4)

Postup zpracování změn základních letových údajů se zahájí automaticky v souladu se vzájemně dohodnutými kritérii.

5)

Informace o dokončení postupu změny základních letových údajů včetně potvrzení z přijímajícího stanoviště se poskytnou stanovišti poskytujícímu údaje.

6)

Pokud při postupu zpracování změn základních letových údajů nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště poskytujícího údaje k výstraze.

7)

Informace o změně základních letových údajů se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu přijímajícího stanoviště.

B.

Pokud se dotčená stanoviště dohodnou na provedení oznámení před odletem, postupuje se při změně kmitočtu nebo při ručním převzetí spojení a přenosu takto:

a)

Oznámení a koordinace před odletem

1)

Informace podléhající postupu oznámení a koordinace před odletem obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR (je-li k dispozici);

iii)

letiště odletu;

iv)

předpokládaný čas vzletu nebo předpokládané údaje na základě vzájemné dohody;

v)

cílové letiště;

vi)

číslo a typ letadla.

2)

Informace, které se oznamují a koordinují před odletem z řídícího stanoviště koncové řízené oblasti (TMA) nebo ACC, obsahují:

i)

druh letu;

ii)

palubní vybavení a jeho status.

3)

Informace „palubní vybavení a jeho status“ zahrnují alespoň snížená minima vertikálního rozstupu (RVSM) a možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz.

4)

Informace „palubní vybavení a jeho status“ mohou v souladu se vzájemnou dohodou na základě koordinační dohody obsahovat další položky.

5)

Postup oznámení a koordinace před odletem se provádí jednou nebo vícekrát pro každý způsobilý let s plánovaným přeletem hranice, pokud by doba letu od odletu do dosažení koordinačního bodu byla příliš krátká na provedení postupů počáteční koordinace nebo oznámení.

6)

Kritéria způsobilosti pro oznámení letů přes hranice nebo předletovou koordinaci letů musí být v souladu s koordinační dohodou.

7)

Postupy oznámení a koordinace před odletem se znovu provádějí vždy, když dojde ke změně jakékoli položky údajů, které podléhají předchozímu procesu oznámení nebo koordinace před odletem.

8)

Informace o dokončení postupu oznámení nebo koordinace před odletem včetně potvrzení z přijímacího stanoviště se poskytnou předávajícímu stanovišti.

9)

Pokud při postupu oznámení nebo koordinace před odletem nedojde k potvrzení jejich dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na pracovním místě řídícího letového provozu předávajícího stanoviště, odpovědném za oznámení nebo koordinaci letu, k výstraze.

10)

Informace o oznámení nebo koordinaci před odletem se poskytnou příslušnému pracovišti řídícího letového provozu daného stanoviště.

b)

Změna kmitočtu

1)

Informace podléhající postupu změny kmitočtu obsahují identifikaci letadla a všechny následující údaje, pokud jsou k dispozici:

i)

oznámení o uvolnění;

ii)

povolená letová hladina;

iii)

stanovený kurz/stanovená trať nebo povolení přímé trati;

iv)

stanovená rychlost;

v)

stanovená rychlost stoupání/klesání.

2)

Pokud je vzájemně dohodnuto, údaje o změně kmitočtu obsahují:

i)

aktuální polohu na trati;

ii)

přikázaný kmitočet.

3)

Postup změny kmitočtu zahajuje manuálně předávající řídící letového provozu.

4)

Informace o dokončení postupu změny kmitočtu včetně potvrzení přijímajícího stanoviště se poskytnou předávajícímu stanovišti ATC.

5)

Pokud při postupu změny kmitočtu nedojde k potvrzení jejího dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě ATC předávajícího stanoviště k výstraze.

6)

Informace o změně kmitočtu se neprodleně poskytne přebírajícímu řídícímu letového provozu.

c)

Ruční převzetí spojení a přenosu

1)

Informace podléhající ručnímu převzetí spojení a přenosu obsahují alespoň identifikaci letadla.

2)

Postup ručního převzetí spojení a přenosu zahajuje přijímající stanoviště, jakmile je navázáno spojení.

3)

Informace o dokončení postupu ručního převzetí spojení a přenosu včetně potvrzení z předávajícího stanoviště se poskytnou přejímajícímu stanovišti ATC.

4)

Pokud při postupu ručního převzetí spojení a přenosu nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu přijímajícího stanoviště ATC k výstraze.

5)

Informace o ručním převzetí spojení a přenosu se neprodleně poskytnou řídícímu letového provozu předávajícího stanoviště.

d)

Oznámení o zamýšleném přeletu

1)

Informace podléhající postupu oznámení o zamýšleném přeletu obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR;

iii)

číslo a typ letadla;

iv)

identifikaci příslušného sektoru;

v)

přeletovou trať včetně předpokládaných časů a letových hladin pro každý bod na trati.

2)

Postup oznámení o zamýšleném přeletu zahajuje manuálně řídící letového provozu nebo se zahajuje automaticky, jak je popsáno v koordinační dohodě.

3)

Informace o dokončení postupu oznámení o zamýšleném přeletu včetně potvrzení z daného stanoviště se poskytnou oznamujícímu stanovišti.

4)

Pokud při postupu oznámení o zamýšleném přeletu nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na oznamujícím stanovišti k výstraze.

5)

Informace oznámení o zamýšleném přeletu se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu daného stanoviště.

e)

Žádost o povolení přeletu

1)

Informace podléhající postupu žádosti o povolení přeletu obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

mód a kód SSR;

iii)

číslo a typ letadla;

iv)

identifikaci příslušného sektoru;

v)

přeletovou trať včetně předpokládaných časů a letových hladin pro každý bod na trati.

2)

Pokud je vzájemně dohodnuto, žádost o povolení přeletu obsahuje palubní vybavení a jeho status.

3)

Informace „palubní vybavení a jeho status“ zahrnují alespoň RVSM a v souladu se vzájemnou dohodou mohou obsahovat další položky.

4)

Zpracování žádosti o povolení k přeletu je na uvážení řídícího letového provozu v souladu s podmínkami uvedenými v koordinační dohodě.

5)

Informace o dokončení postupu žádosti o povolení k přeletu včetně potvrzení stanovištěm přijímajícím žádost se poskytnou stanovišti, které o povolení žádá.

6)

Pokud při postupu žádosti o povolení k přeletu nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště žádajícího o povolení k výstraze.

7)

Informace o žádosti o povolení k přeletu se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu stanoviště přijímajícího žádost.

8)

Na postup žádostí o povolení k přeletu se odpovídá některým z následujících způsobů:

i)

přijetím navrhované tratě/podrobných údajů o přeletu vzdušným prostorem;

ii)

protinávrhem obsahujícím jinou trať/podrobné údaje o přeletu, jak je uvedeno v oddíle 6;

iii)

odmítnutím navrhované tratě/podrobných údajů o přeletu vzdušným prostorem.

9)

Pokud není operativní odpověď přijata do uplynutí vzájemně dohodnuté doby, dojde na pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště, které žádá, k výstraze.

f)

Protinávrh přeletu

1)

Postup protinávrhu přeletu se přičlení k letu, který předtím podléhal koordinaci.

2)

Informace podléhající postupu protinávrhu přeletu obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

kurz přeletu včetně předpokládaných časů a letových hladin pro každý bod na trati.

3)

Protinávrh obsahuje nově navrženou letovou hladinu a/nebo trať.

4)

Informace o dokončení postupu protinávrhu přeletu včetně potvrzení stanovištěm, které podalo původní návrh, se poskytnou stanovišti, které podává protinávrh.

5)

Pokud při postupu protinávrhu přeletu nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště podávajícího protinávrh k výstraze.

6)

Informace o protinávrhu přeletu se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu stanoviště, které podalo původní návrh.

7)

Po potvrzení úspěšného zpracování informací o protinávrhu přeletu stanovištěm, které podalo původní návrh, následuje operativní odpověď ze stanoviště, které podalo původní žádost.

8)

Operativní odpovědí na protinávrh přeletu je jeho přijetí, případně odmítnutí.

9)

Pokud není operativní odpověď přijata do uplynutí vzájemně dohodnuté doby, vydá se na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu stanoviště podávajícího protinávrh výstraha.

g)

Zrušení přeletu

1)

Postup zrušení přeletu se přičlení k předchozímu postupu oznámení nebo koordinace, který je rušen.

2)

Stanoviště odpovídající za let zahájí postup zrušení přeletu v jednom z těchto případů:

i)

let, který byl oznámen prostřednictvím postupu předání základních letových údajů, nyní nevstoupí do vzdušného prostoru vyrozuměného stanoviště nebo již není předmětem zájmu vyrozuměného stanoviště;

ii)

k přeletu nedojde na trati uvedené v informacích oznámení o zamýšleném přeletu;

iii)

k přeletu nedojde podle vyjednaných podmínek nebo podle podmínek dohodnutých po provedené koordinaci týkající se přeletu vzdušným prostorem.

3)

V souladu s koordinační dohodou je postup zrušení přeletu automatický, nebo jej manuálně uvede do činnosti řídící letového provozu.

4)

Informace o dokončení postupu zrušení přeletu včetně potvrzení z vyrozuměného stanoviště/ze stanoviště, které podává žádost, se poskytnou stanovišti, které ruší přelet.

5)

Pokud při postupu zrušení přeletu nedojde k potvrzení jeho dokončení v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na příslušném pracovním místě stanoviště rušícího přelet k výstraze.

6)

Informace o zrušení přeletu se poskytnou příslušnému pracovnímu místu řídícího letového provozu vyrozuměného stanoviště nebo stanoviště, které podává žádost.

C.

Mezi stanovišti, která poskytují oblastní službu řízení potřebnou k provozování služeb datovým spojem podle bodu AUR.COM.2005 písm. a) podbodu 1) prováděcího nařízení (EU) 2023/1770, nebo pokud je tak dohodnuto s jinými stanovišti nebo mezi nimi, se automatizací podpoří tyto postupy:

a)

Předávání přihlašovacích údajů

1)

Informace podléhající postupu předávání přihlašovacích údajů obsahují alespoň:

i)

identifikaci letadla;

ii)

letiště odletu;

iii)

cílové letiště;

iv)

typ přihlášení;

v)

parametry přihlášení.

2)

Pro každý let s plánovaným přeletem hranice přihlášený přes datový spoj se provede jeden postup předávání přihlašovacích údajů.

3)

Postup předávání přihlašovacích údajů se zahájí v dřívějším z určených časů anebo co nejdříve po něm, v souladu s koordinačními dohodami, a to na základě:

i)

parametrem stanoveným počtem minut před předpokládaným časem dosažení koordinačního bodu;

ii)

v čase, kdy let dosáhne vzájemně dohodnuté vzdálenosti od koordinačního bodu.

4)

Kritéria způsobilosti pro postup předávání přihlašovacích údajů musí být v souladu s koordinačními dohodami.

5)

Předané přihlašovací údaje musí být obsaženy v odpovídajících letových informacích přijímajícího stanoviště.

6)

Status přihlášení letu se může zobrazit na příslušném pracovním místě řídícího letového provozu přijímajícího stanoviště.

7)

Informace o dokončení postupu předávání přihlašovacích údajů včetně potvrzení od přijímajícího stanoviště se poskytnou předávajícímu stanovišti.

8)

Pokud nebude potvrzeno dokončení postupu předávání přihlašovacích údajů v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde k vyslání požadavku na kontakt s letadlem datovým spojem.

b)

Oznamování následujícímu systému

1)

Informace podléhající postupu oznamování následujícímu systému obsahují nejméně:

i)

identifikaci letadla;

ii)

letiště odletu;

iii)

cílové letiště.

2)

Pro každý způsobilý let s plánovaným přeletem hranice se provede jeden postup oznamování následujícímu systému.

3)

Postup oznamování následujícímu systému se zahájí poté, co bude palubním systémem přijata žádost o data vyslaná letadlu následujícím systémem.

4)

Po úspěšném zpracování informací oznámených následujícímu systému vyšle přijímající stanoviště letadlu požadavek na zahájení „komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem“ (controller pilot data link communication, CPDLC).

5)

Pokud nebudou informace oznámené následujícímu systému přijaty v čase určeném vzájemnou dohodou, uplatní přijímající stanoviště místní postupy pro zahájení spojení s letadlem datovým spojem.

6)

Informace o dokončení postupu oznamování následujícímu systému včetně potvrzení z přijímajícího stanoviště se poskytnou předávajícímu stanovišti.

7)

Pokud nebude potvrzeno dokončení postupu oznamování následujícímu systému v souladu s příslušnými požadavky na kvalitu služby, dojde na předávajícím stanovišti k zahájení místních postupů.

5)

V příloze VIII hlavě B se doplňuje nový oddíl 2, který zní:

ODDÍL 2

Technické požadavky na poskytovatele přehledových služeb

CNS.TR.205 Přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S

a)

Poskytovatel přehledových služeb provozuje způsobilý dotazovač režimu S používající způsobilý dotazovací kód pouze tehdy, pokud pro tento účel obdržel od příslušného členského státu přidělení dotazovacího kódu.

b)

Poskytovatel přehledových služeb, který má v úmyslu provozovat nebo provozuje způsobilý dotazovač režimu S, pro který nebylo poskytnuto přidělení dotazovacího kódu, podá příslušnému členskému státu žádost o dotazovací kód, která obsahuje minimálně tyto klíčové položky:

1)

jedinečný odkaz na žádost od příslušného členského státu;

2)

úplné podrobné údaje o zástupci členského státu odpovědného za koordinaci přidělování dotazovacích kódů režimu S;

3)

úplné podrobné údaje o kontaktním bodu provozovatele režimu S pro záležitosti přidělování dotazovacích kódů režimu S;

4)

název dotazovače režimu S;

5)

užívání dotazovače režimu S (provozní nebo zkušební);

6)

umístění dotazovače režimu S;

7)

plánované datum prvního přenosu režimu S dotazovače režimu S;

8)

požadované pokrytí režimu S;

9)

specifické provozní požadavky;

10)

funkce kódu SI;

11)

funkce provozu kódů II/SI;

12)

funkce mapy pokrytí.

c)

Poskytovatel přehledových služeb dodržuje klíčové položky přidělení dotazovacích kódů, které obdržel, včetně minimálně následujících položek:

1)

odpovídající odkaz na žádost od příslušného členského státu;

2)

jedinečný odkaz na přidělení od služby přidělování dotazovacích kódů;

3)

nahrazené odkazy na přidělení podle požadavků;

4)

přidělený dotazovací kód;

5)

omezení pokrytí přehledu o provozu a blokování ve formě sektorových rozsahů nebo mapy pokrytí režimu S;

6)

prováděcí období, během kterého musí být přidělení zaregistrováno v dotazovači režimu S určeném v žádosti;

7)

prováděcí posloupnost, jež musí být dodržena;

8)

volitelně a ve spojení s dalšími alternativami: klastrové doporučení;

9)

specifická provozní omezení, jak je požadováno.

d)

Poskytovatel přehledových služeb informuje dotčený členský nejméně každých šest měsíců o veškerých změnách plánování instalace nebo provozního stavu způsobilých dotazovačů režimu S ohledně jakýchkoli klíčových položek přidělení dotazovacích kódů uvedených v písmenu c).

e)

Poskytovatel přehledových služeb zajistí, aby každý z jeho dotazovačů režimu S používal výhradně svůj přidělený dotazovací kód.“

6)

V příloze IX se bod ATFM.TR.100 nahrazuje tímto:

ATFM.TR.100 Pracovní metody a provozní postupy poskytovatelů uspořádání toku letového provozu

Poskytovatel uspořádání toku letového provozu musí být schopen prokázat, že jeho pracovní metody a provozní postupy jsou v souladu s nařízeními Komise (EU) č. 255/2010 (*5) a (EU) 2019/123.

(*5)  Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 10).“ "

7)

V příloze X se bod ASM.TR.100 nahrazuje tímto:

ASM.TR.100 Pracovní metody a provozní postupy pro poskytovatele zajišťující uspořádání vzdušného prostoru

Poskytovatel uspořádání vzdušného prostoru musí být schopen prokázat, že jeho pracovní metody a provozní postupy jsou v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 2150/2005 (*6) a (EU) 2019/123.

(*6)  Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 20).“ "

8)

Příloha XII se mění takto:

a)

Bod NM.TR.100 se nahrazuje tímto:

NM.TR.100 Pracovní metody a provozní postupy manažera struktury vzdušného prostoru

Manažer struktury vzdušného prostoru musí být schopen prokázat, že jeho pracovní metody a provozní postupy jsou v souladu s nařízeními (EU) č. 255/2010 a (EU) 2019/123.“;

b)

doplňuje se nový oddíl 2, který zní:

ODDÍL 2

Technické požadavky na provádění funkcí sítě uspořádání letového provozu (funkce sítě)

NM.TR.105 Přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S

a)

Manažer struktury vzdušného prostoru má zaveden postup zajišťující, že systém přidělování dotazovacích kódů:

1)

zkontroluje žádosti o dotazovací kódy z hlediska souladu s dohodami, které se týkají formátu a údajů;

2)

zkontroluje žádosti o dotazovací kódy z hlediska úplnosti, přesnosti a včasnosti;

3)

během maximálně šesti kalendářních měsíců od podání žádosti:

i)

provede simulace aktualizace plánu přidělování dotazovacích kódů na základě projednávaných žádostí;

ii)

připraví navrženou aktualizaci plánu přidělování dotazovacích kódů ke schválení členskými státy, jichž se týká;

iii)

zajistí, aby navržená aktualizace plánu přidělování dotazovacích kódů splňovala v nejvyšší možné míře provozní požadavky žádostí o dotazovací kódy, jak je popsáno klíčovými položkami v podbodech (7), (8) a (9) uvedených v písmenu b) bodu CNS.TR.205;

iv)

aktualizuje plán přidělování dotazovacích kódů a sdělí jej členským státům okamžitě po jeho schválení, aniž jsou tím dotčeny vnitrostátní postupy komunikace informací o dotazovačích režimu S provozovaných vojenským sektorem.

b)

Manažer struktury vzdušného prostoru přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že vojenské jednotky, které provozují způsobilé dotazovače režimu S na jakémkoli jiném dotazovacím kódu než na kódu II 0 a jiných kódech vyhrazených pro vojenské řízení, dodržovaly požadavky na přidělování a používání dotazovacích kódů režimu S.

c)

Manažer struktury vzdušného prostoru přijme nezbytná opatření, aby zajistil, aby vojenské jednotky provozující dotazovače režimu S na kódu II 0 nebo jiných dotazovacích kódech vyhrazených pro vojenské řízení monitorovaly výhradní užívání těchto dotazovacích kódů, aby tak zabránily nekoordinovanému užívání kteréhokoli způsobilého dotazovacího kódu.

d)

Manažer struktury vzdušného prostoru přijme nezbytná opatření, aby zajistil, aby přidělování a užívání dotazovacích kódů pro vojenské jednotky nemělo škodlivý dopad na bezpečnost všeobecného letového provozu.

NM.TR.110 Označování letů, které jsou způsobilé pro individuální identifikaci pomocí funkce identifikace letadla

a)

Manažer struktury vzdušného prostoru na základě části vzdušného prostoru deklarované podle dodatku 1 k bodu ATS.OR.446 písm. b) tohoto nařízení a letových plánů podaných podle bodu SERA.4013 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 posoudí způsobilost letu pro přidělení kódu viditelnosti SSR A1000.

b)

Manažer struktury vzdušného prostoru sdělí všem dotčeným stanovištím letových provozních služeb lety, které jsou způsobilé pro používání kódu viditelnosti SSR A1000.“


(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).“;

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb (Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 1)“;

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203 (Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 19)“;

(*4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1770 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012 (Úř. věst. L 228 of 15.9.2023, s. 39);

(*5)  Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 10).“

(*6)  Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 20).“ ‘


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU