(EU) 2023/1770Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1770 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 39-48 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2023 Nabývá účinnosti: 5. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Předpisem se ruší

(ES) č. 29/2009; (EU) č. 1206/2011; (EU) č. 1207/2011; (EU) č. 1079/2012; (EU) č. 657/2013 - Implicitně zrušeno; (EU) č. 1028/2014 - Implicitně zrušeno; (EU) 2015/310 - Implicitně zrušeno; (EU) 2016/2345 - Implicitně zrušeno; (EU) 2017/386 - Implicitně zrušeno; (EU) 2017/2160 - Implicitně zrušeno; (EU) 2019/1170 - Implicitně zrušeno; (EU) 2020/208 - Implicitně zrušeno; (EU) 2020/587 - Implicitně zrušeno; (EU) 2022/2 - Implicitně zrušeno;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

51;

Předpisy EU

(ES) č. 552/2004; (EU) 2019/2012;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1770

ze dne 12. září 2023,

kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 44 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 140 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 se prováděcí pravidla přijatá na základě zrušeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (2) upraví v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/1139 nejpozději do dne 12. září 2023.

(2)

Provozní postupy pro užívání vzdušného prostoru a požadované vybavení letadel by měly být v rámci vzdušného prostoru jednotného evropského nebe uplatňovány jednotně v souladu se základními požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy VIII nařízení (EU) 2018/1139, aby bylo dosaženo interoperability a bezpečného provozu. Tyto požadavky by proto měly být uloženy provozovatelům letadel, pokud provozují lety ve směru do vzdušného prostoru jednotného evropského nebe, v rámci tohoto vzdušného prostoru nebo ve směru z něj.

(3)

Aby byla zajištěna kontinuita provozu letadel s komunikačním, navigačním a přehledovým vybavením pro užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe, mělo by toto nařízení vycházet z příslušných prováděcích pravidel přijatých na základě nařízení (ES) č. 552/2004 s nezbytnými úpravami.

(4)

Konkrétně nařízení Komise (ES) č. 29/2009 (3), prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011 (4), (EU) č. 1207/2011 (5) a (EU) č. 1079/2012 (6) obsahují podrobná ustanovení týkající se provozních pravidel souvisejících s užíváním vzdušného prostoru a vybavením letadel. Nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012 by proto měla být zrušena.

(5)

Je-li to možné, měly by být stávající požadavky vyplývající z uvedených nařízení převzaty do tohoto nařízení, aby byla respektována oprávněná očekávání provozovatelů letadel a poskytovatelů služeb ATM/ANS, kterých se tyto požadavky týkají.

(6)

Je vhodné, aby se tyto požadavky i nadále vztahovaly na provozovatele letadel, kteří se podílejí na všeobecném letovém provozu ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe, a to ve všech fázích letu a na pohybové ploše letiště, s výjimkou letadel uvedených v čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139. Členské státy by měly být odpovědné za zajištění toho, aby provoz těchto letadel bral patřičný ohled na bezpečnost všech ostatních letadel. Členské státy se však mohou rozhodnout, že na dotyčná letadla budou uplatňovat toto nařízení.

(7)

V souladu s oblastí působnosti nařízení (ES) č. 29/2009 by toto nařízení mělo stanovit stejné výjimky z požadavků na datová spojení, jaké jsou uděleny podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2012 (7).

(8)

V čl. 14 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 byly stanoveny výjimky z povinnosti provozovat letadlo, u něhož se vyžaduje vybavení rádiem s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz. Toto nařízení by nemělo stávající výjimky měnit.

(9)

Při vypracování požadavků v tomto nařízení byl náležitě zohledněn obsah hlavního plánu ATM a kapacity v oblasti komunikačních, navigačních a přehledových služeb v něm obsažené.

(10)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví ve svém stanovisku 01/2023 vypracovala a předložila Komisi návrh prováděcích pravidel v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví provozní pravidla týkající se užívání vzdušného prostoru a požadavky na vybavení letadel nezbytné pro bezpečný a jednotný provoz ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe.

2.   Toto nařízení se vztahuje na provozovatele letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) a čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1139, jež se podílejí na všeobecném letovém provozu a provozují lety ve směru do vzdušného prostoru jednotného evropského nebe, v rámci tohoto vzdušného prostoru nebo ve směru z něj.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto prováděcího nařízení se použijí tyto definice:

(1)

„stanovištěm řízení letového provozu“ (stanovištěm ATC) se rozumí obecný pojem s různými významy: oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení nebo letištní řídící věž;

(2)

„službou datovým spojem“ se rozumí soubor operací souvisejících s řízením letového provozu s podporou komunikace datovým spojem letadlo-země, které mají jednoznačně stanovený provozní cíl a začínají a končí provozní událostí;

(3)

„provozem s posunutou nosnou“ se rozumí případ, kdy určené provozní pokrytí nelze zajistit jen jedním pozemním vysílačem a kdy za účelem minimalizace problému s interferencí jsou signály ze dvou nebo více pozemních vysílačů posunuty (offset) od jmenovitých středních kmitočtů kanálů.

Článek 3

Vybavení letadla a provozní pravidla

Provozovatelé letadel zajistí, aby jejich letadla byla vybavena a provozována v souladu s pravidly a postupy stanovenými v příloze I (část COM) a příloze II (část SUR).

Článek 4

Způsoby dodržování předpisů

1.   Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu („AMC“), které lze používat k prokazování souladu s tímto nařízením, nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jejich základě.

2.   K prokázání souladu s tímto nařízením lze používat i alternativní způsoby průkazu.

3.   Příslušné úřady zavedou systém, jehož prostřednictvím je možné soustavně hodnotit, zda přijatelné způsoby průkazu používané těmito úřady nebo organizacemi, nad nimiž tyto úřady vykonávají dozor, jsou v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

4.   Příslušné úřady informují agenturu o veškerých přijatelných způsobech průkazu, které fyzické nebo právnické osoby, nad nimiž vykonávají dozor, nebo úřady samy používají k prokazování souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Zrušení

Nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012 se zrušují.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 13, 17.1.2009, s. 3).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na identifikaci letadla pro účely přehledu v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 305, 23.11.2011, s. 23).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 305, 23.11.2011, s. 35).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2012 ze dne 29. listopadu 2019 o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 312, 3.12.2019, s. 95).


PŘÍLOHA I

Komunikace

(Část COM)

AUR.COM.1001   Předmět

Tato část stanoví požadavky na vybavení letadel a provozní pravidla s ohledem na užívání vzdušného prostoru zahrnující platné požadavky na služby datovým spojem a na rozestup kanálů hlasové komunikace.

HLAVA 1 –   SLUŽBY DATOVÝM SPOJEM

AUR.COM.2001   Oblast působnosti

Tato hlava se vztahuje pouze na lety provozované v rámci všeobecného letového provozu v souladu s pravidly pro let podle přístrojů ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe nad FL 285, s výjimkou vzdušného prostoru, který není součástí EUR regionu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), a horní letové informační oblasti (UIR) Finska severně od 61°30′ a UIR Švédska severně od 61°30‘.

AUR.COM.2005   Požadavky na vybavení letadla

1.

Provozovatel letadla:

a)

zajistí, aby všechna letadla, která provozuje, byla schopna provozovat následující služby datovým spojem:

i)

schopnost zahájení přenosu dat datovým spojem;

ii)

služba řízení letového provozu (ATC) pro řízení komunikace;

iii)

služba ATC pro letová povolení a informace;

iv)

služba ATC pro kontrolu mikrofonu;

b)

přijme náležitá opatření s cílem umožnit výměnu dat mezi svými letadly, která jsou vybavena funkcí datového spoje, a všemi stanovišti ATC, která mohou řídit lety, které provozuje, s patřičným přihlédnutím k možným omezením pokrytí spojeným s použitou komunikační technologií.

2.

Podbod 1 se nevztahuje na:

a)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 1995;

b)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 2018 a vybavená před uvedeným datem zařízením pro datový spoj zajišťujícím interoperabilitu aplikací ATS v síti letadlo-země letadlového komunikačního adresního a oznamovacího systému (ACARS), jež se používá především tam, kde není použitelná radiolokační kontrola;

c)

letadla s osvědčenou maximální kapacitou míst k sezení 19 nebo méně a s maximální osvědčenou vzletovou hmotností 45 359 kg (100 000 liber) nebo méně a s prvním individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným přede dnem 5. února 2020;

d)

letadla provozovaná za účelem zkoušek, dodávky nebo údržby nebo s prvky pro datový spoj dočasně nefunkčními za podmínek uvedených v příslušném seznamu minimálního vybavení;

e)

kombinace typů a modelů letadel uvedené v dodatku I;

f)

kombinace typů a modelů letadel uvedené v dodatku II, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo poprvé vydáno přede dnem 5. února 2020.

AUR.COM.2010   Provozní postupy a školení v oblasti služeb datovým spojem

Provozovatelé letadel přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí, že:

a)

jejich provozní postupy jsou v souladu s touto hlavou a jsou zohledněny v jejich provozních příručkách a

b)

pracovníci obsluhující zařízení pro datový spoj jsou řádně seznámeni s touto hlavou a absolvovali dostatečný výcvik pro výkon své pracovní funkce.

HLAVA 2 –   ROZESTUP KANÁLŮ HLASOVÉ KOMUNIKACE

AUR.COM.3001   Oblast působnosti

Tato hlava se vztahuje pouze na lety provozované v rámci všeobecného letového provozu ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe, který je součástí EUR regionu ICAO, a kde jsou poskytovány hlasové radiokomunikační služby vzduch-země a země-země v kmitočtovém pásmu 117,975–137 MHz. Z oblasti působnosti jsou vyloučeny letová informační oblast (FIR)/UIR Kanárských ostrovů.

AUR.COM.3005   Požadavky na vybavení letadla

1)

Provozovatelé letadel zajistí, aby veškerá zařízení pro hlasovou komunikaci uvedená do provozu po dni 17. listopadu 2013 měla možnost rozestupu kanálů 8,33 kHz a byla schopna naladit se na kanály s rozestupem 25 kHz.

2)

Výjimky z povinnosti provozovat letadlo, u něhož se vyžaduje vybavení rádiem s možností rozestupu kanálů 8,33 kHz, v případech, které mají omezený dopad na síť, udělené členskými státy podle čl. 14 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012, které byly oznámeny Komisi, zůstávají v platnosti.


Dodatek I

Výjimky uvedené v písmenu e) AUR.COM.2005 (2)

Typ/série/model letadla

Výrobce

Označení typu ICAO

Všechny AN-12

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

Všechny IL-76

Iljušin

IL76

Všechny A300

Airbus

A30B

A306

A3ST

Všechny A310

Airbus

A310

A-319/-320/-321 s prvním osvědčením letové způsobilosti vydaným od 1. ledna 1995 do 5. července 1999 včetně

Airbus

A319

A320

A321

Všechny A340

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

Všechny MD-11

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Série King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


Dodatek II

Výjimky uvedené v písmenu f) AUR.COM.2005 (2)

Typ/série/model letadla

Výrobce

Označení typu ICAO

Série A330 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Všechny Falcon 2000

Dassault

F2TH

Všechny Falcon 900

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


PŘÍLOHA II

Přehled

(Část SUR)

AUR.SUR.1001   Předmět

Tato část stanoví požadavky na vybavení letadel a provozní pravidla s ohledem na užívání vzdušného prostoru zahrnující příslušné požadavky na přehled.

HLAVA 1 –   ZÁVISLÝ KOOPERATIVNÍ PŘEHLED

AUR.SUR.2001   Oblast působnosti

1)

Tato hlava se vztahuje pouze na lety provozované v rámci všeobecného letového provozu v souladu s pravidly pro let podle přístrojů ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe, který je součástí EUR regionu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

2)

Bez ohledu na podbod (1) se bod AUR.SUR.2015 vztahuje na všechny lety provozované v rámci všeobecného letového provozu.

AUR.SUR.2005   Požadavky na vybavení letadla

1.

Provozovatelé letadel zajistí, aby:

a)

letadla byla vybavena provozuschopnými odpovídači sekundárního přehledového radaru, které splňují tyto podmínky:

i)

mají na palubě funkce módu S pro základní přehled (elementary surveillance – ELS);

ii)

mají kontinuitu dostatečnou na to, aby nepředstavovaly provozní riziko;

b)

letadla s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé dne 7. června 1995 nebo po tomto datu, byla vybavena provozuschopnými odpovídači sekundárního přehledového radaru, které splňují tyto podmínky:

i)

kromě funkcí uvedených v písm. a) bodě i) mají funkce pro využití automatického závislého přehledového systému – vysílání (ADS-B) rozšířeného dotazovacího signálu (extended squitter, ES) 1 090 Mhz z pohledu vysílání z letadla;

ii)

mají kontinuitu dostatečnou na to, aby nepředstavovaly provozní riziko;

c)

letadla s pevnými křídly s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé dne 7. června 1995 nebo po tomto datu, byla vybavena provozuschopnými odpovídači sekundárního přehledového radaru, které splňují tyto podmínky:

i)

kromě funkcí uvedených v písm. a) podbodu i) a písm. b) podbodu i) mají na palubě funkce módu S pro zdokonalený přehled (enhanced surveillance – EHS);

ii)

mají kontinuitu dostatečnou na to, aby nepředstavovaly provozní riziko.

2.

Ustanovení podbodu 1 písm. b) a c) se nevztahují na letadla, která patří do jedné z těchto kategorií:

a)

letadla, jejichž let je realizován za účelem provedení údržby;

b)

letadla, jejichž let je realizován za účelem vývozu;

c)

letadla, jejichž provoz skončí do dne 31. října 2025.

3.

Provozovatelé letadel s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 7. prosince 2020 musí splnit požadavky stanovené v podbodu 1 písm. b) a c) za těchto podmínek:

a)

přede dnem 7. prosince 2020 zavedli program modernizace, který prokazuje soulad s podbodem 1 písm. b) a c);

b)

uvedená letadla nevyužila žádné finanční prostředky Unie poskytnuté za účelem uvedení těchto letadel do souladu s požadavky stanovenými v podbodu 1 písm. b) a c).

4.

Provozovatelé letadel zajistí, aby letadla vybavená v souladu s podbody 1, 2 a 3 a s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů byla provozována s anténním systémem umožňujícím výběr.

AUR.SUR.2010   Nefunkční odpovídač

V případě letadel, u nichž schopnost odpovídačů splňovat požadavky stanovené v podbodu 1 písm. b) a c) bodu AUR.SUR.2005 dočasně nefunguje, jsou provozovatelé letadel oprávněni provozovat uvedená letadla po dobu nejvýše tří po sobě následujících dnů.

AUR.SUR.2015   ICAO 24bitová adresa letadla vybaveného odpovídačem

Provozovatelé letadel zajistí, aby na palubě letadel, která provozují, pracovaly všechny odpovídače módu S s ICAO 24bitovou adresou letadla, která odpovídá registraci, již přidělil stát, v němž je letadlo registrováno.

AUR.SUR.2020   Provozní postupy a školení v oblasti přehledu

Provozovatelé letadel přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí, že:

a)

jejich provozní postupy jsou v souladu s touto hlavou a jsou zohledněny v jejich provozních příručkách a

b)

pracovníci obsluhující přehledové vybavení byli řádně seznámeni s touto hlavou a absolvovali dostatečný výcvik pro výkon své pracovní funkce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU