(EU) 2023/1769Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 19-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2023 Nabývá účinnosti: 5. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2023/203;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

51;

Předpisy EU

(EU) č. 748/2012; (EU) 2021/696; (EU) 2023/1768;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1769

ze dne 12. září 2023,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 43 odst. 1 a čl. 62 odst. 15 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na cíle a zásady stanovené v článcích 1 a 4 nařízení (EU) 2018/1139, a zejména na povahu a riziko dotčené činnosti, by se od organizací, které jsou zapojeny do projektování nebo výroby systémů uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb (ATM/ANS) a složek ATM/ANS, mělo vyžadovat, aby byly držiteli osvědčení.

(2)

K zajištění jednotného provádění a dodržování hlavních požadavků uvedených v článku 40 nařízení (EU) 2018/1139 při poskytování služeb ATM/ANS by toto nařízení mělo stanovit pravidla a postupy pro vydávání, udržování, změny, omezování, pozastavování nebo rušení osvědčení pro organizace zapojené do projektování nebo výroby systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS, jakož i práva a povinnosti držitelů osvědčení.

(3)

Posuzování shody vybavení pro ATM/ANS stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 (2) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na akt v přenesené pravomoci o certifikaci vybavení pro ATM/ANS v Úředním věstníku – C(2023)4705] závisí na povaze a riziku služby ATM/ANS nebo na funkčnosti konkrétního vybavení pro ATM/ANS a vychází ze stávajících metodik a osvědčených postupů. Uvedené nařízení stanoví tři různé typy posuzování shody, konkrétně: certifikaci určitého vybavení pro ATM/ANS agenturou; prohlášení schválené organizace, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, a prohlášení o souladu vydané poskytovatelem ATM/ANS nebo schválenou organizací, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS.

(4)

Typický životní cyklus vybavení pro ATM/ANS sestává z různých fází: projektování, výroby, instalace, provozu, údržby a vyřazení z provozu. Za některé z těchto fází je obvykle odpovědný poskytovatel ATM/ANS, zatímco za jiné fáze jsou odpovědné organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS. Proto by měly být stanoveny společné požadavky na schvalování organizací, které jsou zapojeny do projektování nebo výroby určitého vybavení pro ATM/ANS používaného při poskytování ATM/ANS, zejména těch, které jsou uvedeny v bodě 3.1 přílohy VIII nařízení (EU) 2018/1139, a na dozor nad těmito organizacemi.

(5)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) je odpovědná za všechny úkoly příslušného orgánu týkající se certifikace a prohlášení pro systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS (dále jen „vybavení pro ATM/ANS“), včetně dozoru a prosazování. Aby byla zajištěna konzistentnost a posuzování na základě rizik a aby se mimo jiné zabránilo duplicitě a administrativní zátěži, jakož i aby se podpořila účinnost postupů certifikace a dozoru, měla by tyto funkce v oblasti dozoru a prosazování vykonávat agentura. Pro účely certifikace nebo přezkumu prohlášení o vybavení pro ATM/ANS je nezbytné, aby agentura dohlížela rovněž na postupy zavedené projekčními a výrobními organizacemi, včetně případné certifikace těchto organizací. Agentura by proto měla být odpovědná za schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS a zároveň za certifikaci vybavení pro ATM/ANS.

(6)

Pravomoc agentury k certifikaci projekčních nebo výrobních organizací by měla rovněž umožnit nediskriminační a harmonizovaný přístup ke všem projekčním nebo výrobním organizacím, které žádají o osvědčení podle tohoto nařízení. Vybavení pro ATM/ANS uvedené na trh v Unii může být používáno ve všech členských státech a pro všechny druhy služeb bez ohledu na to, zda je používáno poskytovateli ATM/ANS působícími v jednom či více členských státech. Organizace zapojené do projektování a výroby nelze kategorizovat na základě jejich budoucího katalogu vybavení, které se bude používat na místní úrovni nebo na úrovni Unie. Stejnou zásadu je třeba dodržovat i při přidělování úkolů v oblasti certifikace a dozoru agentuře.

(7)

V souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 (3) byla Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) pověřena řízením využívání evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS), jak je stanoveno v článku 44 uvedeného nařízení. Využívání systému EGNOS zahrnuje mimo jiné podporu certifikačních a normalizačních činností. Agentura EUSPA neprovádí sama všechny úkoly související s využíváním systému EGNOS a spoléhá se na odborné znalosti jiných subjektů, zejména Evropské kosmické agentury (ESA), pokud jde o činnosti související s rozvojem systémů, projektováním a vývojem částí pozemního segmentu. Agentura EUSPA by proto měla být v kontextu tohoto nařízení považována za rovnocennou projekční nebo výrobní organizaci.

(8)

Podle úloh a odpovědností agentur EUSPA a ESA vymezených v nařízení (EU) 2021/696 neexistuje jediný subjekt odpovědný za projektování systému EGNOS a jeho vybavení, a proto neexistuje jediná projekční a výrobní organizace, kterou by mohla agentura EASA schválit.

(9)

Specifičnost uspořádání pro projektování systému EGNOS proto vyžaduje zvláštní prostředky k prokázání souladu s hlavními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139, přičemž je třeba vzít v úvahu, že systém EGNOS je multimodální služba, která by měla splňovat i příslušné regulační požadavky na jiná odvětví.

(10)

Obě agentury by měly spolupracovat na zajištění souladu systému EGNOS s příslušnými normami ICAO tak, aby příslušná opatření zajistila úroveň bezpečnosti a interoperability rovnocennou úrovni, která vyplývá z plného uplatňování požadavků na projektování a výrobu podle tohoto nařízení. Spolupráce bude zahrnovat také konzultace s agenturou EUSPA při vypracovávání podrobných specifikací.

(11)

Toto nařízení náležitě zohledňuje obsah hlavního plánu ATM a technologické možnosti v něm obsažené.

(12)

Agentura vypracovala návrh prováděcích pravidel a předložila je Komisi se stanoviskem č. 01/2023 v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(13)

Pro optimální využití stávajících zdrojů a odborných znalostí může agentura při plnění svých úkolů v oblasti osvědčování, dozoru a prosazování podle tohoto nařízení požádat o administrativní podporu příslušné vnitrostátní orgány. Tato administrativní podpora by neměla představovat přenesení pravomocí nebo odpovědnosti za úkoly.

(14)

Za účelem zahrnutí organizací pro projektování a výrobu vybavení pro ATM/ANS do oblasti řízení rizik bezpečnosti informací s možným dopadem na bezpečnost letectví by mělo být změněno prováděcí nařízení (EU) 2023/203.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS, které podléhají certifikaci podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 nebo prohlášení o souladu návrhu podle článku 5 uvedeného nařízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto prováděcího nařízení se použijí tyto definice:

1)

„vybavením pro ATM/ANS“ se rozumí složky ATM/ANS podle definice v čl. 3 bodu 6 nařízení (EU) 2018/1139 a systémy ATM/ANS podle definice v čl. 3 bodu 7 uvedeného nařízení, s výjimkou palubních složek, na něž se vztahuje nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (4);

2)

„příkazem týkajícím se vybavení pro ATM/ANS“ se rozumí dokument vydaný agenturou, který nařizuje opatření, jež mají poskytovatelé ATM/ANS provést na vybavení pro ATM/ANS s cílem řešit zjištěný nebezpečný a/nebo nezabezpečený stav a obnovit výkonnost a interoperabilitu uvedeného vybavení pro ATM/ANS, pokud z důkazů vyplývá, že bezpečnost, zabezpečení, výkonnost nebo interoperabilita uvedeného konkrétního vybavení mohou být jinak ohroženy.

Článek 3

Požadavky na příslušný orgán

1.   Pro účely tohoto nařízení je příslušným orgánem odpovědným za vydávání schválení organizacím zapojeným do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS a za dozor nad těmito organizacemi a prosazování s ohledem na tyto organizace agentura.

2.   Při provádění certifikace, šetření, inspekcí, auditů a dalších monitorovacích činností nezbytných k zajištění účinného dozoru nad organizacemi zapojenými do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, na něž se vztahuje toto nařízení, plní agentura podrobné požadavky stanovené v příloze I (část DPO.AR). Agentura může při výkonu svých funkcí podle tohoto nařízení požádat příslušné vnitrostátní orgány o administrativní podporu při plnění úkolů souvisejících s certifikací, dozorem a prosazováním.

Článek 4

Organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS

1.   Organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, které podléhá certifikaci podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 nebo prohlášení o souladu návrhu podle článku 5 uvedeného nařízení, prokáže svou způsobilost jako organizace pro projektování nebo výrobu vybavení pro ATM/ANS v souladu s přílohou II (část DPO.OR).

2.   Má se za to, že organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) splňují požadavky přílohy II tohoto nařízení, pokud prokáží soulad s nařízením (EU) 2021/696 a s normami řízení, projektování a kvality vztahujícími se na systém EGNOS podle uvedeného nařízení. Tyto organizace nemusí být schváleny agenturou.

Agentura Evropské unie pro kosmický program v roli projekční nebo výrobní organizace zajistí, aby ostatní organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro systém EGNOS dodržovaly postupy projektování a výroby, které povedou k úrovni bezpečnosti a interoperability odpovídající příloze II (část DPO.OR).

Článek 5

Změny prováděcího nařízení (EU) 2023/203 (5)

Prováděcí nařízení (EU) 2023/203 se mění takto:

1)

v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

schválené organizace zapojené do projektování nebo výroby systémů a složek ATM/ANS, na které se vztahuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203 (Úř. věst. L 228, XX.9.2023, s. 19).“ "

2)

v čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno h), které zní:

„h)

pokud jde o organizace uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. j), příslušný úřad určený v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/1769“.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 69).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/203 ze dne 27. října 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací s možným dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a pro příslušné orgány, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012, (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340 a (EU) č. 139/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, (EU) č. 748/2012, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 139/2014, (EU) č. 1321/2014, (EU) 2015/340 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664 (Úř. věst. L 31, 2.2.2023, s. 1).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA AGENTURU

(Část DPO.AR)

HLAVA A   OBECNÉ POŽADAVKY (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001   Oblast působnosti

Tato příloha stanoví požadavky na správu a systémy řízení agentury pro úkoly projekčních nebo výrobních organizací týkající se certifikace, dozoru a prosazování, pokud agentura plní své úkoly a povinnosti.

DPO.AR.A.010   Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a interoperability

a)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (1), jakož i akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, zavede agentura systém pro náležité shromažďování, analýzu a šíření informací o bezpečnosti, zabezpečení a interoperabilitě.

b)

Po obdržení informací uvedených v písmenu a) přijme agentura vhodná opatření k řešení zjištěných problémů v oblasti bezpečnosti, zabezpečení nebo interoperability, včetně vydání příkazů týkajících se vybavení pro ATM/ANS v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768.

c)

Opatření přijatá podle písmene b) se neprodleně oznámí dotčené organizaci, která je povinna se jimi řídit, a to podle bodu DPO.OR.A.035. Oznámí se rovněž příslušným orgánům dotčených poskytovatelů ATM/ANS.

DPO.AR.A.015   Okamžitá reakce na incident nebo zranitelnost v oblasti bezpečnosti informací s dopadem na bezpečnost letectví

a)

Agentura zavede systém, který bude vhodným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se incidentů a zranitelností v oblasti bezpečnosti informací s potenciálním dopadem na bezpečnost letectví, které organizace nahlásí. Tato činnost se provádí v koordinaci s dalšími příslušnými orgány odpovědnými za bezpečnost informací nebo kybernetickou bezpečnost v členském státě s cílem zvýšit koordinaci a kompatibilitu systémů podávání hlášení.

b)

Po obdržení informací uvedených v písmenu a) přijme agentura odpovídající opatření k řešení potenciálního dopadu incidentu nebo zranitelnosti v oblasti bezpečnosti informací na bezpečnost letectví.

c)

Opatření přijatá podle písmene b) se neprodleně oznámí všem osobám nebo organizacím, které se jimi musí řídit podle nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě. Agentura oznámí tato opatření rovněž příslušným orgánům dotčených členských států.

HLAVA B   ŘÍZENÍ (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001   Systém řízení

a)

Agentura zavede a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně tyto prvky:

1)

zdokumentované zásady a postupy pro popis organizace, způsobů a metod k zajištění souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě, které jsou nutné k provádění úkolů v oblasti certifikace, dozoru a prosazování; postupy jsou aktualizovány a slouží jako základní pracovní dokumenty agentury pro všechny související úkoly;

2)

dostatečný počet zaměstnanců k plnění jejích úkolů a povinností podle tohoto nařízení; je zaveden systém plánování dostupnosti pracovníků, aby bylo zajištěno řádné plnění všech souvisejících úkolů;

3)

pracovníky, kteří mají kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů, a nezbytné znalosti a zkušenosti a absolvovali vstupní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jejich trvalá odborná způsobilost;

4)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání těchto přidělených úkolů;

5)

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a postupu řízení bezpečnostních rizik; funkce sledování souladu zahrnuje systém pro poskytování zpětné vazby o zjištěních auditu vrcholnému vedení agentury, aby bylo zajištěno provedení potřebných nápravných opatření;

6)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vrcholovému vedení agentury za funkci sledování souladu.

b)

Agentura určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Agentura zavede postupy pro svou účast na vzájemné výměně veškerých nezbytných informací s dalšími příslušnými orgány uvedenými v článku 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 (2) a poskytne jim pomoc nebo je o ni požádá, včetně veškerých informací získaných z povinného a dobrovolného hlášení událostí, jak vyžaduje bod DPO.OR.A.045;

d)

Systém řízení zavedený a udržovaný agenturou musí být v souladu s přílohou I (část IS.AR) prováděcího nařízení (EU) 2023/203, aby bylo zajištěno řádné řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací, která mohou mít dopad na bezpečnost letectví.

DPO.AR.B.010   Změny systému řízení

a)

Agentura má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují její schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě. Tento systém umožňuje agentuře přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Agentura aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, s cílem zajistit účinné provádění jejího systému řízení.

DPO.AR.B.015   Vedení záznamů

a)

Agentura zřídí a udržuje systém vedení záznamů, který umožňuje patřičné uchovávání, zpřístupňování a spolehlivou sledovatelnost:

1)

dokumentovaných zásad a postupů uplatňovaných v systému řízení;

2)

výcviku, kvalifikace a oprávnění pracovníků v souladu s požadavky bodu DPO.AR.B.001 písm. a) podbodu (3);

3)

zadaných úkolů, které musí zahrnovat náležitosti požadované bodem ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, a podrobné údaje o zadaných úkolech;

4)

postupu schvalování, pokud jde o organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, postup certifikace a registraci prohlášení o souladu návrhu vybavení pro ATM/ANS a průběžný dozor, včetně:

i)

žádostí o vydání oprávnění;

ii)

oprávnění vydaných organizacím zapojeným do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, včetně souvisejících práv a jejich změn;

iii)

vydaných osvědčení vybavení pro ATM/ANS, včetně všech jejich změn, které vydala;

iv)

všech platných prohlášení o souladu návrhu vybavení pro ATM/ANS, která zaregistrovala;

v)

programu agentury pro průběžný dozor, včetně všech záznamů o hodnocení, auditech a inspekcích;

vi)

kopie programu dozoru, v němž jsou uvedena data, kdy mají audity proběhnout a kdy byly audity provedeny;

vii)

kopií veškeré úřední korespondence;

viii)

doporučení pro vydání nebo pokračování platnosti osvědčení nebo pokračování registrace prohlášení, podrobností o nálezech a opatřeních přijatých organizacemi k jejich uzavření, včetně data uzavření každé položky, donucovacích opatření a připomínek;

ix)

veškerých zpráv o hodnoceních, auditech nebo inspekcích;

x)

kopií všech příruček, postupů a procesů nebo manuálů organizace a jejich změn;

xi)

kopií jakýchkoli jiných dokumentů schválených agenturou;

5)

oznámení a hodnocení alternativních způsobů průkazu souladu navržených organizacemi zapojenými do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS a posouzení těchto alternativních způsobů průkazu souladu;

6)

bezpečnostních informací, příkazů týkajících se vybavení pro ATM/ANS a následných opatření;

7)

použití ustanovení o pružnosti podle čl. 76 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1139.

b)

Agentura vede seznam všech osvědčení, která vydala, a všech prohlášení, která zaregistrovala.

c)

Všechny záznamy uvedené v písmenech a) a b) jsou ukládány způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením, a uchovávají se po dobu nejméně pěti let poté, co skončí platnost oprávnění a osvědčení nebo co je prohlášení staženo, a podléhají použitelným právním předpisům o ochraně osobních údajů.

HLAVA C   CERTIFIKACE, DOZOR A PROSAZOVÁNÍ (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001   Vydávání oprávnění organizacím zapojeným do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS

a)

Po obdržení žádosti o vydání oprávnění organizaci, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, agentura ověří, zda organizace splňuje požadavky stanovené v přílohách II a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 a v příloze II tohoto nařízení.

b)

Před vydáním oprávnění se všemi příslušnými informacemi uvedenými v dodatku 1 této přílohy může agentura vyžadovat provedení auditů, inspekcí nebo posouzení, jež považuje za nezbytné.

c)

Oprávnění se vydává na dobu neurčitou. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je organizace oprávněna, jsou specifikovány v rámci podmínek, které jsou připojeny k oprávnění.

1)

Pokud jde o organizaci, která je zapojena do projektování vybavení pro ATM/ANS, podmínky stanoví druh projekčních prací a kategorie vybavení pro ATM/ANS, pro něž má organizace oprávnění, a práva, která může vykonávat.

2)

Pokud jde o organizaci, která je zapojena do výroby vybavení pro ATM/ANS, podmínky stanoví rozsah práce a vybavení pro ATM/ANS nebo kategorie vybavení, případně obojí, pro které je držitel osvědčení oprávněn práva vykonávat.

d)

Schválení se nevydá, pokud nález úrovně 1 uvedený v bodu DPO.AR.C.015 zůstává otevřený. Ve výjimečných případech organizace posoudí a podle potřeby zmírní nález (nálezy) kromě nálezů úrovně 1 a agentura před vydáním schválení schválí plán nápravných opatření pro uzavření nálezu či nálezů.

e)

Každou změnu oprávnění a jeho podmínek schvaluje agentura.

DPO.AR.C.005   Program dozoru

a)

Agentura vypracuje a každoročně aktualizuje program dozoru, který zohledňuje zvláštní povahu organizací, nad nimiž vykonává dozor, složitost jejich činností a výsledky minulých činností v oblasti certifikace nebo dozoru a vychází z posouzení souvisejících rizik. Program dozoru zahrnuje audity, které:

1)

se vztahují na všechny oblasti potenciálního zájmu se zaměřením na oblasti, v nichž byly v minulosti zjištěny problémy;

2)

se vztahují na všechny organizace, osvědčení a prohlášení, nad nimiž agentura vykonává dozor;

3)

se vztahují na prostředky, které organizace používají k zajištění způsobilosti svých pracovníků;

4)

zaručují, že jsou audity prováděny způsobem odpovídajícím úrovni rizika, které představují činnosti organizace;

5)

zaručují, že se u organizací pod jejím dozorem uplatňuje plánovací cyklus dozoru, který není delší než 24 měsíců.

Jsou-li důkazy o tom, že se výkonnost dané organizace z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovací cyklus dozoru zkrátit.

Plánovací cyklus dozoru se může prodloužit nejvýše na dobu 36 měsíců, pokud agentura dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

i)

dotyčná organizace soustavně prokazovala, že dodržuje požadavky týkající se řízení změn podle bodu DPO.OR.B.005;

ii)

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1 uvedené v bodu DPO.AR.C.015;

iii)

všechna nápravná opatření uvedená v bodu DPO.AR.C.015 byla provedena ve lhůtě, kterou schválila nebo prodloužila agentura, v souladu s bodem DPO.AR.C.015.

Jestliže organizace kromě bodů i), ii) a iii) zavedla účinný systém průběžných hlášení agentuře, pokud jde o dodržování právních předpisů, který byl schválen, lze plánovací cyklus dozoru prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců;

6)

zajišťují následnou kontrolu provádění nápravných opatření uvedených v bodu DPO.AR.C.015;

7)

jsou předmětem konzultace s dotčenými organizacemi a následného oznámení;

8)

v případě potřeby uvádějí plánovaný interval inspekcí různých míst.

b)

Agentura může podle potřeby rozhodnout o změně cíle a rozsahu naplánovaných auditů včetně přezkumu dokumentů a dalších auditů.

c)

Agentura rozhodne o tom, která opatření, prvky, služby, funkce, fyzická místa a činnosti mají být předmětem auditu v určeném časovém rámci.

d)

Připomínky a zjištění z auditu vydané v souladu s bodem DPO.AR.C.015 musí být doloženy.

e)

Zjištění jsou podložena důkazy a identifikována z hlediska platných požadavků a souvisejících prováděcích opatření, na jejichž základě byl audit proveden.

f)

O auditu se vypracuje zpráva, která obsahuje podrobnosti o zjištěních a připomínkách a která se předá příslušné organizaci.

DPO.AR.C.010   Změny v systému řízení bezpečnosti informací

a)

V případě změn řízených a oznámených agentuře v souladu s postupem stanoveným v bodě IS.I.OR.255 písm. a) přílohy II (část IS.I.OR) prováděcího nařízení (EU) 2023/203 zahrne agentura přezkum těchto změn do svého programu průběžného dozoru v souladu se zásadami stanovenými v bodě DPO.AR.C.005 této přílohy. Je-li zjištěn jakýkoli nesoulad, oznámí to agentura organizaci, vyžádá si další změny a jedná v souladu s bodem DPO.AR.C.015 této přílohy.

b)

Pokud jde o další změny vyžadující žádost o oprávnění podle bodu IS.I.OR.255 písm. b) přílohy II (část IS.I.OR) prováděcího nařízení (EU) 2023/203:

(1)

po obdržení žádosti o změnu agentura před vydáním oprávnění zkontroluje, zda organizace splňuje příslušné požadavky;

(2)

agentura stanoví podmínky, za nichž může organizace během provádění změny fungovat;

(3)

dojde-li agentura k závěru, že organizace splňuje platné požadavky, změnu schválí.

DPO.AR.C.015   Nálezy, nápravná opatření a donucovací opatření

a)

Pokud agentura během šetření, dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem zjistí, že postup nebo příručka vyžadované tímto nařízením nebo osvědčení či prohlášení vydané v souladu s tímto nařízením nesplňují příslušné požadavky tohoto nařízení, vydá nález, aniž jsou dotčena další opatření vyžadovaná nařízením (EU) 2018/1139.

b)

Agentura má zaveden systém, který:

1)

analyzuje nálezy z hlediska jejich významu pro bezpečnost a interoperabilitu;

2)

určí vhodná donucovací opatření, včetně pozastavení nebo zrušení oprávnění a osvědčení;

3)

vydává příkazy na základě rizika, které představuje nedodržování předpisů ze strany organizace.

c)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí agentura poté, co zjistí významný nesoulad s certifikační základnou ATM/ANS podle bodu ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, který může vést k výskytům nekontrolovaného nesouladu a možnému nebezpečnému stavu.

Nález úrovně 1 zahrnuje mimo jiné:

1)

vyhlášení provozních postupů, které představují významné riziko pro činnost organizace;

2)

získání nebo zachování platnosti oprávnění organizace předložením padělaných podpůrných dokladů;

3)

důkazy o neoprávněném (nezákonném) postupu nebo používání oprávnění organizace podvodným způsobem;

4)

neurčení odpovědného vedoucího.

d)

Agentura vydá nález úrovně 2, pokud zjistí porušení či nedodržení některého z následujících bodů:

i)

příslušných požadavků nařízení (EU) 2018/1139;

ii)

aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě nařízení (EU) 2018/1139;

iii)

postupů a příruček podle nařízení (EU) 2018/1139, nebo

iv)

schválení vydaného v souladu s nařízením (EU) 2018/1139,

který není klasifikován jako nález úrovně 1.

e)

Je-li zjištěn nález, agentura tento nález, aniž jsou dotčena další opatření vyžadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě, písemně sdělí dotčené organizaci a požádá ji, aby přijala nápravná opatření k odstranění zjištěného nesouladu.

1)

V případě nálezů úrovně 1 agentura neprodleně přijme vhodná donucovací opatření a případně může oprávnění omezit, pozastavit nebo zrušit, a to zcela, nebo částečně, dokud organizace nepřijme úspěšná nápravná opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 agentura:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu, a to v rámci plánu nápravných opatření;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a plán jejich provádění, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

3)

Pokud organizace v případě nálezu úrovně 2 nepředloží plán nápravných opatření, který je pro agenturu s ohledem na nález přijatelný, nebo pokud organizace neprovede nápravná opatření ve lhůtě, kterou agentura přijala nebo prodloužila, může být nález povýšen na nález úrovně 1, přičemž se provedou kroky v souladu s písm. e) podbodem (1).

f)

V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2, může agentura vznést připomínky.

g)

Agentura:

1)

pozastaví platnost osvědčení, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti nebo interoperability vybavení pro ATM/ANS;

2)

vydá příkaz týkající se vybavení pro ATM/ANS podle podmínek bodu ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768;

3)

pozastaví, zruší nebo omezí platnost osvědčení, pokud je takové opatření vyžadováno podle písmene c);

4)

přijme okamžitá a vhodná opatření nezbytná k omezení nebo zákazu činnosti organizace nebo fyzické či právnické osoby, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení vybavení pro ATM/ANS;

5)

nezaregistruje prohlášení o souladu návrhu, dokud nejsou vyřešeny nálezy z úvodního dozorového šetření;

6)

dočasně nebo trvale zruší registraci prohlášení o souladu návrhu, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti nebo interoperability vybavení pro ATM/ANS;

7)

přijme veškerá další donucovací opatření, která jsou nezbytná k zajištění nápravy jakéhokoli nesouladu s hlavními požadavky přílohy VIII a případně přílohy VII nařízení (EU) 2018/1139 a s touto přílohou, a v případě potřeby ke zmírnění jeho důsledků.

h)

Po přijetí donucovacích opatření podle písmene g) je agentura oznámí adresátovi, uvede jejich odůvodnění a informuje adresáta o jeho právu na odvolání.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).


Dodatek 1

SPECIFIKACE OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE, KTERÁ JE ZAPOJENA DO PROJEKTOVÁNÍ NEBO VÝROBY VYBAVENÍ PRO ATM/ANS

Oprávnění musí uvádět:

a)

agenturu jako příslušný orgán, který vydává oprávnění;

b)

jméno a poštovní adresu žadatele;

c)

rozsah činnosti žadatele;

d)

místo, kde mají být činnosti prováděny;

e)

související práva, pro která byl žadatel schválen;

f)

prohlášení o shodě a souladu žadatele s platnými požadavky;

g)

datum vydání a platnost oprávnění;

h)

dodatečné podmínky nebo omezení, jež jsou s ním spojeny.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA ORGANIZACE, KTERÉ JSOU ZAPOJENY DO PROJEKTOVÁNÍ NEBO VÝROBY VYBAVENÍ PRO ATM/ANS

(Část DPO.OR)

HLAVA A   OBECNÉ POŽADAVKY (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001   Oblast působnosti

Tato příloha stanoví společné požadavky, pokud jde o práva a povinnosti žadatele o oprávnění organizace k projektování nebo výrobě vybavení pro ATM/ANS a držitele tohoto oprávnění.

DPO.OR.A.005   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala nebo hodlá prokázat svou schopnost projektovat nebo vyrábět vybavení pro ATM/ANS v souladu s bodem DPO.OR.A.010, může požádat o oprávnění organizace k projektování nebo výrobě za podmínek stanovených v této příloze.

DPO.OR.A.010   Žádost projekční nebo výrobní organizace o oprávnění a prokázání způsobilosti

a)

Žádost projekční nebo výrobní organizace o oprávnění se podává formou a způsobem stanoveným agenturou.

b)

Pro získání oprávnění musí organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS splňovat požadavky stanovené v tomto nařízení, pokud se tyto požadavky vztahují na projektování nebo výrobu systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS, které organizace provádí nebo hodlá provádět.

DPO.OR.A.015   Výklad organizace

a)

Organizace, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, vytvoří a vede výklad organizace, který obsahuje tyto informace:

1)

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím pracovníkem potvrzující, že bude trvale dodržován výklad organizace a všechny související příručky stanovující vyhovění organizace požadavkům;

2)

titul(y) a jméno(a) klíčového(ých) vedoucího(ch) pracovníka(ů) podle bodu DPO.OR.B.020;

3)

povinnosti a odpovědnosti vedoucího(ch) pracovníka(ů), včetně záležitostí, o nichž smí přímo jednat jménem organizace s agenturou;

4)

organizační schéma znázorňující povinnosti a sféry odpovědnosti vedoucích pracovníků v celé organizaci, včetně přímé odpovědnosti odpovědného vedoucího pracovníka;

5)

obecný popis fondu pracovních sil v organizaci;

6)

obecný popis zařízení rozmístěných na jednotlivých místech uvedených v oprávnění organizace;

7)

obecný popis rozsahu prací organizace vztahující se k podmínkám oprávnění;

8)

postup(y) pro ověření a prokázání toho, že návrh vybavení pro ATM/ANS nebo jeho změny jsou v souladu s příslušnými podrobnými specifikacemi a požadavky stanovenými nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 a že případně neobsahuje žádné nebezpečné nebo nezabezpečené prvky;

9)

případně postup pro vypracování a vedení technických údajů a záznamů pro každý model každého kusu vybavení pro ATM/ANS, pro něž bylo vydáno osvědčení nebo prohlášení o souladu návrhu podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768;

10)

postup(y) pro oznamování organizačních změn agentuře;

11)

postup změn výkladu organizace;

12)

popis systému řízení a postupů organizace, ať už přímo, nebo prostřednictvím odkazu;

13)

popis řízení dodavatelů a postupu (postupů) dohledu nad dodavateli podle bodu DPO.OR.B.015 této přílohy, ať už přímo, nebo prostřednictvím odkazu.

b)

Výklad organizace se podle potřeby mění tak, aby zůstával aktuálním popisem organizace, a jeho kopie včetně změn se předávají agentuře.

c)

Žádost o schválení změny uvedené v bodě DPO.OR.B.005 této přílohy musí být založena na předložení navrhovaných změn výkladu organizace.

DPO.OR.A.025   Doba platnosti a zachování platnosti oprávnění organizace a příslušná práva

a)

Oprávnění organizace zůstává v platnosti po neomezenou dobu za předpokladu, že:

1)

organizace nadále dodržuje nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě;

2)

organizace se oprávnění nevzdala nebo agentura nepozastavila jeho platnost ani je nezrušila.

b)

Poté, co se organizace vzdala oprávnění, nebo byla jeho platnost zrušena, musí být oprávnění neprodleně vráceno agentuře, bylo-li vydáno v papírové podobě.

c)

Držitel oprávnění organizace může v rámci podmínek svého oprávnění a podle příslušných postupů systému řízení projektování:

1)

klasifikovat změny vybavení pro ATM/ANS jako „významné“ nebo „nevýznamné“;

2)

schvalovat nevýznamné změny osvědčení a/nebo prohlášení týkajících se vybavení pro ATM/ANS, která byla vydána podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768;

3)

schvalovat některé významné změny osvědčení vybavení pro ATM/ANS, jež bylo vydáno podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768;

4)

vydávat prohlášení o souladu návrhu vybavení pro ATM/ANS podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 a

5)

vydávat prohlášení o souladu vybavení pro ATM/ANS podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768.

DPO.OR.A.030   Umožňování inspekcí a auditů a spolupráce

a)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS umožňuje inspekce a audity prováděné agenturou nebo kvalifikovaným subjektem, který jedná jejím jménem, a poskytuje nezbytnou součinnost za účelem účinného a efektivního výkonu pravomocí.

b)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS spolupracuje s poskytovateli ATM/ANS, kteří používají její vybavení pro ATM/ANS, a podporuje je v postupu prokazování souladu dotčeným příslušným orgánům.

DPO.OR.A.035   Nálezy a nápravná opatření

Poté, co od agentury obdržela oznámení o nálezech, organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS:

a)

zjistí hlavní příčinu neshody;

b)

vytvoří plán nápravných opatření;

c)

prokáže agentuře, že plní tento plán nápravných opatření ve lhůtě navržené a schválené agenturou, jak je stanoveno v bodě DPO.AR.C.015 písm. e) podbodu (2).

DPO.OR.A.040   Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a interoperability

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS provede veškerá bezpečnostní a ochranná opatření, včetně příkazů týkajících se vybavení pro ATM/ANS, jež agentura přijala v souladu s body DPO.AR.A.010 a DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045   Poruchy, nesprávné činnosti a závady

a)

Držitel oprávnění vydaného v souladu s tímto nařízením musí:

1)

zřídit a udržovat systém shromažďování, prověřování a analýzy hlášení a informací o poruchách, nesprávných činnostech, závadách nebo jiných událostech, které mají nebo by mohly mít nepříznivé účinky na zachování souladu vybavení pro ATM/ANS s příslušnými požadavky;

2)

informovat všechny známé uživatele dotčeného vybavení pro ATM/ANS a na požádání všechny osoby pověřené podle jiných souvisejících předpisů o systému zřízeném podle podbodu (1) a o způsobu podávání takových hlášení a poskytování informací o poruchách, nesprávných činnostech, závadách nebo jiných událostech.

b)

U organizací, které mají hlavní místo obchodní činnosti v členském státě, musí systém zavedený podle písm. a) podbodu (1) obsahovat ustanovení o hlášení událostí a následných opatřeních, která splňují požadavky nařízení (EU) č. 376/2014 a (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejich základě.

c)

Držitel oprávnění nahlásí agentuře veškeré poruchy, nesprávné činnosti, závady nebo jiné události, o nichž se dozvěděl a které měly nebo mohou mít za následek nebezpečný nebo nezabezpečený stav, či nedostatečnou výkonnost.

d)

V případě držitelů oprávnění, kteří nemají hlavní místo obchodní činnosti v členském státě, se hlášení podávají ve formě a způsobem stanoveným agenturou, a to co nejdříve, každopádně však nejpozději do 72 hodin poté, co se osoba nebo organizace dozvěděla o konkrétní události, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti.

e)

Držitel oprávnění prošetří událost, která byla nahlášena podle písmene c), včetně nedostatků, jež vedly k této události, a podá agentuře zprávu o výsledcích svého šetření a o veškerých opatřeních, která hodlá přijmout nebo navrhuje přijmout k nápravě těchto nedostatků.

DPO.OR.A.050   Přenositelnost oprávnění

Oprávnění organizace je nepřenosné, s výjimkou případů, kdy dojde ke změně vlastnictví organizace.

HLAVA B   ŘÍZENÍ (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001   Systém řízení

a)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS zavede a udržuje systém řízení, který zahrnuje:

1)

jasně vymezené povinnosti a sféry odpovědnosti v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti odpovědného vedoucího pracovníka;

2)

popis celkové filozofie a zásad organizace, které souhrnně tvoří politiku, podepsaný odpovědným vedoucím pracovníkem;

3)

způsoby ověřování výkonnosti organizace s ohledem na ukazatele výkonnosti a výkonnostní cíle systému řízení;

4)

postup identifikace změn v organizaci a souvislostí, v rámci kterých působí, které mohou ovlivnit zavedené procesy, postupy a produkty, a v případě potřeby změnit systém řízení tak, aby vyhovoval těmto změnám;

5)

postup pro určení rozsahu změn vybavení pro ATM/ANS a souvisejícího rizika;

6)

postup pro přezkum systému řízení, zjišťování příčin nedostatečné výkonnosti systému řízení, určení důsledků takové podprůměrné výkonnosti a odstranění nebo zmírnění těchto příčin;

7)

postup, který zajišťuje, že jsou pracovníci organizace odborně připraveni a jsou způsobilí k plnění svých povinností bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem; v této souvislosti organizace stanoví zásady pro nábor a výcvik svých pracovníků;

8)

formální prostředky komunikace, což zajišťuje, že všichni pracovníci organizace jsou plně obeznámeni se systémem řízení, který umožňuje předávání kritických informací a umožňuje vysvětlit, proč jsou konkrétní opatření přijata a proč jsou zaváděny nebo měněny postupy;

9)

pokud jde o projektové činnosti, postupy pro:

i)

projektování vybavení pro ATM/ANS a pro změny jeho návrhu;

ii)

ujištění, že návrh vybavení pro ATM/ANS nebo změny jeho návrhu jsou v souladu s platnými specifikacemi, včetně nezávislé kontroly průkazu souladu, na jejímž základě organizace předkládá agentuře prohlášení o souladu a související dokumentaci;

iii)

ověření přijatelnosti prvků vybavení pro ATM/ANS navržených smluvními organizacemi uvedenými v bodě DPO.OR.B.015 nebo úkolů provedených těmito organizacemi;

iv)

ujištění, že počet pracovníků podílejících se na projektování vybavení pro ATM/ANS je dostatečný, pracovníci jsou odborně připravení a jsou způsobilí a jsou oprávněni plnit jim přidělené povinnosti;

v)

úzkou a účinnou koordinaci mezi odděleními a v rámci jednotlivých oddělení;

10)

pokud jde o výrobní činnosti, postupy pro:

i)

vydávání a schvalování dokumentů nebo jejich změn;

ii)

audity hodnocení a kontrolu smluvních organizací uvedených v bodě DPO.OR.B.015;

iii)

ověřování, zda vstupní materiály a vybavení, včetně dodávky nových položek nebo položek používaných odběrateli vybavení pro ATM/ANS, vyhovují příslušným konstrukčním údajům;

iv)

ověřování, zda vybavení ATM/ANS odpovídá příslušným konstrukčním údajům;

v)

identifikaci a sledovatelnost;

vi)

organizační procesy;

vii)

kontroly a zkoušení;

viii)

kalibraci nástrojů a zkušebních zařízení;

ix)

kontrolu neshodných položek;

x)

koordinaci se žadatelem o schválení návrhu nebo držitelem tohoto schválení;

xi)

vyplňování a uchovávání záznamů o provedených pracích;

xii)

vydávání dokladů o způsobilosti;

xiii)

manipulaci, skladování a balení vybavení pro ATM/ANS.

b)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, zdokumentuje všechny klíčové procesy systému řízení, včetně postupu pro seznámení pracovníků s jejich povinnostmi a postupu pro změnu těchto procesů.

c)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, zavede v rámci svého systému řízení funkci, která sleduje soulad s platnými požadavky a přiměřenost zavedených postupů. Součástí sledování souladu je systém poskytování zpětné vazby odpovědnému vedoucímu pracovníkovi ohledně nálezů, který zajistí, aby byla v případě potřeby účinným způsobem provedena nápravná opatření.

d)

Systém řízení je úměrný velikosti organizace, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, a složitosti jejích činností a zohledňuje možná nebezpečí a související rizika spojená s těmito činnostmi.

e)

Kromě systému řízení uvedeného v písmenu a) organizace, která je zapojena do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, zavede, uplatňuje a udržuje systém řízení bezpečnosti informací v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/203, aby zajistila řádné řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací, která mohou mít dopad na bezpečnost letectví.

DPO.OR.B.005   Řízení změn

a)

Po vydání oprávnění organizace musí být veškeré významné změny systému řízení před zavedením schváleny agenturou, ledaže je taková změna oznámena a řízena v souladu s postupem schváleným agenturou. Organizace předloží agentuře žádost o povolení, v níž prokáže soustavné plnění platných požadavků.

b)

Veškeré změny vybavení pro ATM/ANS musí být před provedením oznámeny agentuře a schváleny, ledaže je taková změna řízena v souladu s postupem řízení změn schváleným agenturou. Tento postup řízení změn definuje klasifikaci změn vybavení pro ATM/ANS a popisuje, jak budou tyto změny oznamovány a řízeny.

DPO.OR.B.010   Požadavky na provozní prostory

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS zajistí, aby její zařízení a vybavení, včetně zkušebních zařízení a vybavení, byla přiměřená a vhodná k provádění a řízení všech jejích úkolů a činností v souladu s platnými požadavky.

DPO.OR.B.015   Smluvní činnosti

a)

Smluvní činnosti zahrnují veškeré činnosti, které spadají do rozsahu činnosti organizace v souladu s podmínkami osvědčení a které jsou prováděny jinými organizacemi, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo, pokud toto osvědčení nemají, pod dohledem takové organizace. Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS zajistí, aby v případě, že uzavírá smlouvy nebo nakupuje jakoukoliv část svých činností od externích organizací, byla smluvní nebo případně koupená činnost v souladu s platnými požadavky.

b)

Pokud organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS uzavírá smlouvu na jakoukoli část svých činností s organizací, která sama nemá v souladu s tímto nařízením k provádění takové činnosti osvědčení, zajistí, aby smluvní organizace pracovala pod její dohledem. Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS zajistí, aby byl agentuře umožněn přístup do smluvní organizace s cílem ověřit trvalý soulad s použitelnými požadavky podle tohoto nařízení.

DPO.OR.B.020   Požadavky na personál

a)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.

b)

Musí být vymezeny rovněž pravomoci, povinnosti a odpovědnosti jmenovaných představitelů, zejména vedoucích pracovníků odpovědných za bezpečnost, kvalitu, zabezpečení, finance a lidské zdroje.

DPO.OR.B.025   Vedení záznamů

a)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS vytvoří systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečné ukládání záznamů a spolehlivou dohledatelnost všech jejích činností a který zahrnuje zejména všechny prvky uvedené v bodě DPO.OR.B.001.

b)

Formát a doba uchovávání záznamů uvedených v písmenu a) musí být stanoveny v postupech systému řízení organizace.

c)

Záznamy jsou ukládány způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením.

d)

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS vede rejstřík zavedeného vybavení pro ATM/ANS.

HLAVA C   TECHNICKÉ POŽADAVKY (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001   Organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS

a)

Žadatel o oprávnění organizace pro projektování nebo výrobu vybavení pro ATM/ANS a držitel tohoto oprávnění je podle potřeby oprávněn:

1)

být držitelem osvědčení k projektování vybavení pro ATM/ANS nebo požádat o jeho vydání;

2)

vydat prohlášení o souladu návrhu vybavení pro ATM/ANS;

3)

na žádost poskytovatele ATM/ANS vydat prohlášení o souladu vybavení pro ATM/ANS.

b)

Pokud jde o projekční činnosti, organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS:

1)

případně vydá prohlášení o souladu návrhu vybavení pro ATM/ANS;

2)

poskytuje údaje a informace, včetně pokynů, v rámci své odpovědnosti podle podmínek oprávnění stanovených agenturou;

3)

pro každý model každého kusu, pro který bylo vydáno prohlášení o vybavení pro ATM/ANS, vypracuje a udržuje aktualizovaný soubor úplných technických údajů a záznamů.

c)

Pokud jde o výrobní činnosti, organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS:

1)

vyrábí každý celek tak, aby bylo zajištěno, že hotové vybavení pro ATM/ANS je v souladu s konstrukčními údaji a je bezpečné pro zástavbu;

2)

pro každý model každého kusu, pro který bylo vydáno prohlášení o vybavení pro ATM/ANS, vypracuje a udržuje aktualizovaný soubor úplných technických údajů a záznamů;

3)

zpracuje, udržuje a aktualizuje originály všech příruček vyžadovaných příslušnými specifikacemi prohlášení pro konkrétní vybavení;

4)

zpřístupní uživatelům vybavení pro ATM/ANS a na požádání agentuře pokyny pro zachování vhodnosti, které jsou nezbytné pro užívání a údržbu vybavení pro ATM/ANS, a změny těchto pokynů;

5)

označí každý celek;

6)

trvale splňuje příslušné požadavky stanovené v tomto nařízení.

d)

Kromě písmene c) je organizace zapojená do výroby vybavení pro ATM/ANS oprávněna v rámci podmínek oprávnění určit, že každé hotové vybavení pro ATM/ANS je v souladu s příslušnými konstrukčními údaji a ve stavu umožňujícím bezpečný provoz, a to před vydáním formuláře agentury EASA o uvolnění, v němž se uvádí, že vybavení pro ATM/ANS bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení a s příslušnými konstrukčními údaji.

e)

Formulář agentury EASA o uvolnění uvedený v písmenu d) pro každé vyrobené vybavení pro ATM/ANS obsahuje alespoň tyto informace:

1)

popis vybavení pro ATM/ANS;

2)

číslo části vybavení pro ATM/ANS;

3)

sériové číslo vybavení pro ATM/ANS;

4)

prohlášení, že vybavení pro ATM/ANS bylo vyrobeno v souladu s příslušnými konstrukčními údaji a je ve stavu umožňujícím bezpečný provoz;

5)

odkaz na osvědčení nebo prohlášení o souladu návrhu.

DPO.OR.C.005   Koordinace

Organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS, zajistí:

a)

uspokojivou koordinaci mezi projekčními a výrobními činnostmi, případně s příslušnými opatřeními;

b)

podle potřeby uspokojivou koordinaci s příslušnými poskytovateli ATM/ANS a leteckými podniky a jejich náležitou podporu, pokud jde o trvalou vhodnost vybavení pro ATM/ANS.

DPO.OR.C.010   Příkazy týkající se vybavení pro ATM/ANS

Pokud agentura vydá příkaz týkající se vybavení pro ATM/ANS podle bodu ATM/ANS.EQMT.CERT.065 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768, organizace zapojená do projektování nebo výroby vybavení pro ATM/ANS:

a)

navrhne vhodné nápravné opatření a předloží je spolu s podrobnostmi agentuře ke schválení;

b)

po schválení návrhu uvedeného v písmenu a) agenturou zpřístupní všem známým uživatelům nebo vlastníkům vybavení pro ATM/ANS příslušné popisné údaje a pokyny k provedení a na požádání je poskytne rovněž všem osobám, které jsou povinny splnit příkaz týkající se vybavení pro ATM/ANS.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU