(EU) 2023/1768Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb

Publikováno: Úř. věst. L 228, 15.9.2023, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2023 Nabývá účinnosti: 5. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

51;

Předpisy EU

(ES) č. 552/2004; (EU) č. 748/2012; (EU) 2017/373; (EU) 2021/696; (EU) 2023/1769;
Původní znění předpisu

15.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1768

ze dne 14. července 2023,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 47 odst. 1 a čl. 62 odst. 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2018/1139 stanoví společné hlavní požadavky na zajištění vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii a toho, aby integrita systémů a složek a jejich výkonnost v souvislosti s bezpečností odpovídala jejich zamýšlenému účelu. Interoperabilita systémů uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb (ATM/ANS) a složek ATM/ANS by měla zajistit hladký a bezporuchový provoz evropské sítě uspořádání letového provozu (EATMN).

(2)

Měly by být stanoveny podrobné specifikace, aby se zajistil soulad s hlavními požadavky; kdykoli je to možné, měly by se uvedené podrobné specifikace opírat o uznávané odvětvové normy organizací pro tvorbu norem, které zohledňují současný stav techniky a osvědčené postupy projektování. Projektování a výroba systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS by měly být prováděny s ohledem na požadavky na vydávání osvědčení a prohlášení o souladu návrhu a v souladu s podrobnými specifikacemi vydanými Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“).

(3)

Je vhodné zavést různé metody atestace pro posuzování shody s požadavky stanovenými v příloze tohoto nařízení a s podrobnými specifikacemi systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS. Přísnější metody atestace by se měly používat, pokud jde o bezpečný provoz letadel a o vybavení, které je kritické z hlediska interoperability a bezpečnosti sítě EATMN.

(4)

V rámci ATM/ANS jsou služby řízení letového provozu (ATC) nejdůležitější, pokud jde o bezpečnostní rizika spojená s navigací letadel, zejména kvůli vydávání pokynů k zajištění rozstupu mezi letadly a zabránění srážkám. Poskytovatelé ATC mají nejúplnější přehled o bezpečnosti vzdušného prostoru. Nejkritičtější vybavení ATM/ANS, tedy vybavení podporující ATC, by proto měla podléhat přísnějším metodám atestace, konkrétně osvědčování.

(5)

Vybavení ATM/ANS, které podporuje komunikaci letadlo-země, vydává přímé pokyny letadlům a mělo by rovněž podléhat osvědčování.

(6)

Komunikační, přehledové a navigační služby jsou využívány přímo letovými provozními službami k zajištění bezpečné navigace letadel, uvedené tři služby však nemají úplný přehled o provozu a aktivně neovlivňují rozstup mezi letadly. V důsledku toho hrají méně kritickou roli. Systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS, které je podporují, by měly podléhat méně přísné metodě atestace, a to prohlášení o souladu návrhu.

(7)

A konečně ostatní méně kritické systémy a vybavení ATM/ANS, které podporují meteorologické služby, letecké informační služby, služby uspořádání vzdušného prostoru a služby uspořádání toku letového provozu, by měly podléhat nejméně přísné metodě atestace, a to prohlášení o prokázání souladu.

(8)

Kromě manažerské kontroly bezpečnostních rizik služeb a funkcí, které podporují, je možné rozhodovat o kritičnosti systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS podle dalších kritérií.

(9)

Proto by měly být stanoveny tři různé úrovně požadavků a podrobných specifikací, a to: i) osvědčování agenturou, což je nejpřísnější úroveň; ii) prohlášení schválené organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení ATM/ANS, což je střední úroveň a iii) prohlášení o prokázání souladu od poskytovatele služeb ATM/ANS, který integruje vybavení ATM/ANS do svého funkčního systému, jak je definováno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/373 (2), nebo na žádost poskytovatele služeb ATM/ANS od schválené organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení ATM/ANS.

(10)

V souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 (3) byla Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) pověřena řízením evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS), včetně využívání složky EGNOS, které zahrnuje mimo jiné podporu certifikačního a normalizačního úsilí.

(11)

Podle nařízení (EU) 2021/696 jsou za projektování systému EGNOS a jeho vybavení odpovědné jak EUSPA, tak Evropská kosmická agentura (ESA). Agentura by měla dohlížet na prohlášení o souladu návrhu vybavení EGNOS v souladu se zvláštními ujednáními, která mají být uzavřena s EUSPA. Uvedená ujednání se mají týkat technických, administrativních a finančních aspektů, jako je požadavek konzultovat EUSPA, pokud jde o vypracování podrobných specifikací, dohledu agentury EASA nad prohlášeními o souladu návrhu systému EGNOS a výměny údajů o dodržování příslušných standardů a doporučených postupů (SARP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) mezi oběma agenturami. Uvedená ujednání mají zajistit úroveň bezpečnosti a interoperability rovnocennou požadavkům tohoto nařízení.

(12)

Na některých odlehlých územích mimo evropský region ICAO (EUR), jak je definován v evropském (EUR) letovém navigačním plánu ICAO, svazek I (dokument 7754), s nízkým objemem provozu a kde tento vzdušný prostor hraničí pouze se vzdušným prostorem, za který odpovídá poskytovatel ATM/ANS ze třetí země, může být použití metod osvědčování certifikace a prohlášení o shodě návrhu zařízení ATM/ANS náročné nebo dokonce neproveditelné vzhledem k jejich specifickým potřebám v oblasti bezpečnosti a interoperability. V takových případech se pro vybavení ATM/ANS, která používají poskytovatelé ATM/ANS v odlehlých oblastech mimo region ICAO EUR, považuje za vhodné stanovit odchylky od požadavků na osvědčování nebo prohlášení, jimž taková vybavení ATM/ANS podléhají. Namísto toho k zajištěno bezpečného a interoperabilního poskytování ATM/ANS musí poskytovatel ATM/ANS v daném regionu zajistit splnění příslušných specifikací vydáním prohlášení o prokázání souladu.

(13)

Je nezbytné zajistit hladký přechod na nový regulační rámec stanovený tímto nařízením a zajistit, aby byla v Unii zachována vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilního letectví. Je proto nezbytné poskytnout odvětví projektování a výroby systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS a agentuře a správním orgánům členských států dostatek času, aby se tomuto novému rámci přizpůsobily. Je vhodné, aby se na vybavení ATM/ANS, které je v provozu a které bylo atestováno podle předchozího rámce, pohlíželo, jako by mu byla vydána osvědčení nebo prohlášení vydaná podle nového rámce během přechodného období, pokud agentura nestanoví, že takové vybavení nezajišťuje úroveň bezpečnosti a interoperability požadovanou nařízením (EU) 2018/1139.

(14)

Během přechodného období by mělo být v souvislosti s každým novým systémem ATM/ANS a složkou ATM/ANS uvedenou do provozu příslušnému úřadu uvedeného poskytovatele služeb ATM/ANS definovanému v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/373 předloženo prohlášení o prokázání souladu vydané poskytovatelem služeb ATM/ANS, který vybavení integruje do svého funkčního systému, nebo na požádání projekční a výrobní organizací, která vybavení navrhuje a vyrábí.

(15)

Po uplynutí přechodného období by měla být za osvědčování a přijímání prohlášení týkajících se některých vybavení ATM/ANS odpovědná výhradně agentura; je proto vhodné, aby agentura vyhodnotila informace o souladu předložené vnitrostátním orgánům podle předchozího rámce dříve, než začne takové vybavení ATM/ANS spadat do působnosti agentury. Vnitrostátní orgány by proto měly tyto informace agentuře zpřístupnit. Po vyhodnocení agenturou by mělo být vybavení ATM/ANS považováno za vybavení, kterému bylo vydáno osvědčení nebo prohlášení o souladu. Vyhodnocení musí být zveřejněno na základě rozhodnutí výkonného ředitele agentury.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 01/2023 vydaného Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro osvědčování a prohlášení o souladu návrhu systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS. Toto nařízení stanoví pravidla pro:

a)

identifikaci systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS podléhajících osvědčování, prohlášení o souladu návrhu nebo prohlášení o prokázání souladu;

b)

vydávání osvědčení pro systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS;

c)

vydávání prohlášení o souladu návrhu systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS organizacemi zapojenými do projektování nebo výroby systémů ATM/ANS a složek ATM/ANS a schválenými v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1769 (4), aby měly právo taková prohlášení o souladu návrhu vydávat;

d)

vydávání prohlášení o prokázání souladu pro systémy ATM/ANS a složky ATM/ANS poskytovateli služeb ATM/ANS, jimž bylo uděleno osvědčení v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/373, nebo organizacemi zapojenými do jejich projektování nebo výroby schválenými v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769;

e)

vydávání příkazů pro vybavení ATM/ANS agenturou.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„vybavením ATM/ANS“ složky ATM/ANS ve smyslu čl. 3 bodu 6 nařízení (EU) 2018/1139 a systémy ATM/ANS ve smyslu čl. 3 bodu 7 uvedeného nařízení, s výjimkou palubních složek, na něž se vztahuje nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (5);

2)

„příkazem pro vybavení ATM/ANS“ dokument vydaný agenturou, který nařizuje opatření, jež mají poskytovatelé služeb ATM/ANS provést na vybavení ATM/ANS s cílem řešit zjištěný nebezpečný a/nebo nezabezpečený stav a obnovit výkonnost a interoperabilitu uvedeného vybavení ATM/ANS, pokud z důkazů vyplývá, že bezpečnost, zabezpečení, výkonnost nebo interoperabilita uvedeného konkrétního vybavení mohou být jinak ohroženy;

3)

„Evropskou sítí uspořádání letového provozu (EATMN)“ soubor systémů uvedených v bodě 3.1 přílohy VIII nařízení (EU) 2018/1139, který umožňuje poskytování letových navigačních služeb v Unii, včetně rozhraní na hranicích s třetími zeměmi;

4)

„funkčním systémem“ kombinace postupů, lidských zdrojů a vybavení, včetně hardwaru a softwaru, uspořádaných tak, aby plnily určitou funkci v kontextu služeb ATM/ANS a zajišťování jiných funkcí sítě ATM.

Článek 3

Příslušný orgán

1.   Příslušným orgánem odpovědným za vydávání osvědčení pro vybavení ATM/ANS v souladu s článkem 4, za přijímání prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS vydaných v souladu s článkem 5 a za dozor nad osvědčeními a prohlášeními je agentura. Za uvedeným účelem agentura splňuje požadavky stanovené v příloze I.

2.   Příslušným orgánem odpovědným za dozor nad prohlášením o prokázání souladu vydaným poskytovatelem služeb ATM/ANS v souladu s článkem 6 je stejný příslušný orgán jako orgán odpovědný za osvědčování a dozor nad uvedeným poskytovatelem služeb ATM/ANS.

Článek 4

Osvědčování vybavení ATM/ANS

1.   Osvědčení podle přílohy II se vydává tomuto vybavení ATM/ANS:

a)

vybavení podporujícímu komunikaci mezi řídícím a pilotem;

b)

vybavení podporujícímu služby řízení letového provozu (ATC), pokud umožňuje rozstup mezi letadly nebo předcházení srážkám.

2.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 vydává agentura.

3.   Osvědčení uvedené v odstavci 1 se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti neomezeně s výjimkou případů, kdy:

a)

držitel osvědčení již nesplňuje požadavky tohoto nařízení nebo

b)

pokud jde o vybavení ATM/ANS, neexistuje platné schválení organizace vydané agenturou v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769 nebo

c)

vybavení ATM/ANS již není v souladu se svou certifikační předpisovou základnou podle bodu ATM/ANS.EQMT.CERT.025 přílohy II nebo

d)

se držitel osvědčení vzdal nebo bylo agenturou zrušeno.

Je-li osvědčení vydáno v papírové podobě, po vzdání se uvedeného osvědčení nebo jeho zrušení se neprodleně vrátí agentuře.

4.   Odchylně od odstavce 1 se nevyžaduje, aby bylo vydáno osvědčení pro vybavení ATM/ANS, které se používá výhradně v omezeném úseku vzdušného prostoru mimo region ICAO EUR s provozem malého objemu a v případě, že daný úsek vzdušného prostoru hraničí pouze se vzdušným prostorem, za nějž je odpovědná třetí země. V takovém případě se pro vybavení ATM/ANS vydá prohlášení o prokázání souladu v souladu s článkem 6.

Článek 5

Prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS

1.   Prohlášení o souladu návrhu, jak je stanoveno v příloze III, se v případě, že generuje, přijímá a přenáší údaje a/nebo signály ve vesmírném prostoru za účelem zajištění bezpečné a interoperabilní letecké navigace, vydává tomuto vybavení ATM/ANS:

a)

vybavení podporujícímu komunikaci typu země-země;

b)

vybavení podporujícímu navigaci nebo přehled.

2.   Prohlášení o souladu návrhu vydávají organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení ATM/ANS a schválené v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769.

3.   Prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS se vydávají na dobu neomezenou. Prohlášení zůstávají v platnosti, pokud nebyla zrušena jejich registrace v souladu s bodem DPO.AR.C.015 písm. g) bodem 6 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2023/1769 v důsledku jedné z těchto skutečností:

a)

vybavení ATM/ANS již není v souladu s podrobnými specifikacemi, které umožnily vydání prohlášení;

b)

vydavatel prohlášení již nesplňuje použitelné požadavky prováděcího nařízení (EU) 2023/1769 nebo se svého schválení vzdal, pozastavil je nebo je zrušil;

c)

prokázalo se, že vybavení ATM/ANS způsobuje nepřijatelné riziko nebo vede k nepřijatelné výkonnosti v provozu;

d)

organizace zrušila prohlášení o souladu návrhu.

4.   Odchylně od odstavce 1 se pro vybavení ATM/ANS, které se používá výhradně v omezeném úseku vzdušného prostoru mimo region ICAO EUR s provozem malého objemu a v případě, že daný úsek vzdušného prostoru hraničí pouze se vzdušným prostorem, za nějž je odpovědná třetí země, vydání prohlášení o souladu návrhu nevyžaduje. V takovém případě se pro vybavení ATM/ANS vydá prohlášení o prokázání souladu v souladu s článkem 6.

5.   Pokud jde o vybavení ATM/ANS systému Evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS), prohlášení o souladu návrhu, jak je stanoveno v příloze III tohoto nařízení, vydává Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) zřízená nařízením (EU) 2021/696, která se považuje za organizaci zapojenou do projektování nebo výroby vybavení EGNOS.

6.   Body ATM/ANS.EQMT.DEC.005 a ATM/ANS.EQMT.DEC.045 přílohy III se na EUSPA nepoužijí. EUSPA zajistí, aby agentura měla přístup k důkazům od různých subjektů zapojených do projektování a výroby vybavení ATM/ANS systému EGNOS s cílem určit trvalý soulad s použitelnými technickými specifikacemi, na jejichž základě bylo učiněno prohlášení o vybavení ATM/ANS v souladu s přílohou III.

Článek 6

Prohlášení o prokázání souladu

1.   Prohlášení o prokázání souladu se vydává tomuto vybavení ATM/ANS:

a)

vybavení, které nepodléhá osvědčování podle článku 4 ani prohlášení o souladu podle článku 5 a

b)

podporuje letové provozní služby, komunikační, navigační nebo přehledové služby, uspořádání vzdušného prostoru, uspořádání toku letového provozu, letecké informační služby nebo meteorologické služby.

Prohlášení o prokázání souladu potvrzuje, že vybavení ATM/ANS vyhovuje podrobným specifikacím vydaným agenturou v souladu s čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139.

2.   Prohlášení o prokázání souladu pro vybavení ATM/ANS vydává poskytovatel služeb ATM/ANS, který integruje takové vybavení ATM/ANS do svého funkčního systému, nebo, na žádost poskytovatele ATM/ANS, organizace zapojená do projektování nebo výroby takového vybavení ATM/ANS schválená v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769.

3.   Prohlášení o prokázání souladu pro vybavení ATM/ANS se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, pokud nenastane některá z těchto situací:

a)

vybavení ATM/ANS již není v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze VIII a případně v příloze VII nařízení (EU) 2018/1139;

b)

poskytovatel služeb ATM/ANS již nesplňuje použitelné požadavky prováděcího nařízení (EU) 2017/373 nebo se vzdal osvědčení vydaného v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) 2017/373 nebo byla platnost osvědčení pozastavena či zrušena;

c)

poskytovatel služeb ATM/ANS zrušil prohlášení o prokázání souladu nebo byla přijata vynucovací opatření podle bodu ATM/ANS.AR.C.050 písm. e) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2017/373.

Článek 7

Přechodná ustanovení

1.   Na vybavení ATM/ANS, která mají prohlášení ES vydaná v souladu s články 5 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (6) a která byla uvedena do provozu před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, se použijí tato přechodná ustanovení:

a)

vybavení ATM/ANS, které spadá do kategorie vybavení ATM/ANS, jež vyžaduje osvědčování v souladu s článkem 4, se považuje za vybavení, kterému bylo vydáno osvědčení v souladu s článkem 4, pokud agentura na základě hodnocení uvedeného v odstavci 2 neurčí, že takové vybavení ATM/ANS nezajišťuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením;

b)

vybavení ATM/ANS, které spadá do kategorie vybavení ATM/ANS, u nějž se vyžaduje prohlášení v souladu s článkem 5, se považuje za vybavení, u nějž bylo vydáno prohlášení o souladu návrhu v souladu s článkem 5, pokud agentura na základě hodnocení uvedeného v odstavci 2 neurčí, že takové vybavení ATM/ANS nezajišťuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením;

c)

pokud jde o vybavení ATM/ANS, které podléhá prohlášení o prokázání souladu podle článku 6, zůstávají prohlášení ES o ověření systémů, která byla vydána nebo uznána podle článku 6 nařízení (ES) č. 552/2004, v platnosti po neomezenou dobu a považují se za prohlášení o prokázání souladu podle článku 6.

2.   Agentura vyhodnotí vybavení ATM/ANS uvedené v odst. 1 písm. a) a b) do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a výsledky uvedeného hodnocení zveřejní. Za uvedeným účelem poskytnou příslušné úřady, které odpovídají za udělování osvědčení poskytovatelům služeb ATM/ANS a provádění dohledu nad nimi, uvedené v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/373 agentuře příslušné informace, které toto hodnocení usnadní. Cílem uvedeného hodnocení je určit, zda příslušné vybavení ATM/ANS zajišťuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením. Výsledek hodnocení se zveřejní a veškerá opatření ke změně vybavení ATM/ANS zjištěná hodnocením se uplatní po pěti letech ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez ohledu na skutečné datum provedení hodnocení, pokud hodnocení neodhalí nedostatek, který by mohl mít nežádoucí účinek na bezpečnost. V případě, že je zjištěn nedostatek, který může mít nežádoucí účinek, jsou neprodleně uplatněna veškerá opatření ke změně vybavení ATM/ANS, která byla zjištěna při hodnocení. Po pěti letech ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost se má za to, že vybavení ATM/ANS uvedená v odst. 1 písm. a) až b) splňují požadavky tohoto nařízení.

3.   Vybavení ATM/ANS, které podléhá osvědčování v souladu s článkem 4 nebo prohlášení v souladu s článkem 5, může být uvedeno do provozu ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do dne 12. září 2028 na základě prohlášení o prokázání souladu učiněného v souladu s článkem 6. Ode dne 13. září 2028 se na taková vybavení ATM/ANS použijí tato ustanovení:

a)

vybavení ATM/ANS, které spadá do kategorie vybavení ATM/ANS, jež vyžaduje osvědčování v souladu s článkem 4 a pro něž poskytovatel služeb ATM/ANS vydal prohlášení o prokázání souladu, se považuje za vybavení, kterému bylo vydáno osvědčení v souladu s článkem 4, pokud agentura na základě hodnocení uvedeného v odstavci 4 neurčí, že takové vybavení ATM/ANS nezajišťuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením;

b)

vybavení ATM/ANS, které spadá do kategorie vybavení ATM/ANS, jež vyžaduje prohlášení o souladu návrhu v souladu s článkem 5, a pro něž poskytovatel služeb ATM/ANS vydal prohlášení o prokázání souladu, se považuje za vybavení, pro něž bylo vydáno prohlášení o souladu návrhu v souladu s článkem 5, pokud agentura na základě hodnocení uvedeného v odstavci 4 neurčí, že takové vybavení ATM/ANS nezajišťuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením.

4.   Agentura vyhodnotí vybavení ATM/ANS uvedené v odstavci 3 nejpozději do dne 12. září 2030. Za uvedeným účelem poskytnou příslušné úřady, které odpovídají za udělování osvědčení poskytovatelům služeb ATM/ANS a provádění dohledu nad nimi, uvedené v čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/373 agentuře příslušné informace, které toto hodnocení usnadní. Cílem uvedeného hodnocení je určit, zda konkrétní vybavení ATM/ANS splňuje úroveň bezpečnosti, zabezpečení, výkonnosti a interoperability rovnocennou úrovni požadované nařízením (EU) 2018/1139 a tímto nařízením.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 69).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203 (Viz strana 19 v tomto čísle Úředního věstníku.).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA AGENTURU

(Část ATM/ANS.EQMT.AR)

HLAVA A

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Oblast působnosti

Tato příloha stanoví požadavky na agenturu týkající se podmínek pro provádění osvědčování a dalších nezbytných činností k zajištění účinného dozoru nad vybavením ATM/ANS a podmínky a postupy pro akreditaci kvalifikovaných subjektů ze strany agentury.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Pokud se agentura rozhodne přidělit úkoly související s osvědčováním zařízení ATM/ANS, na něž se vztahuje toto nařízení, schvalováním nebo průběžným dohledem nad organizacemi, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2023/1769, kvalifikovaným subjektům, zajistí, aby s kvalifikovaným subjektem (kvalifikovanými subjekty) uzavřela a zaevidovala dohodu schválenou oběma stranami této dohody na příslušné úrovni řízení, která jasně vymezuje:

1)

úkoly, jež mají být prováděny;

2)

prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytovány;

3)

technické podmínky, které mají být při výkonu úkolů plněny;

4)

související míru odpovědnosti;

5)

ochranu informací získaných při provádění úkolů.

b)

Agentura zajistí, aby proces interního auditu a proces řízení bezpečnostních rizik požadovaný v bodě DPO.AR.B.001 písm. a) bodě 5 prováděcího nařízení (EU) 2023/1769 zahrnovaly všechny úkoly, které kvalifikovaný subjekt vykonává (kvalifikované subjekty vykonávají) jejím jménem.

c)

Pokud jde o schvalování a dozor nad dodržováním bodu DPO.OR.B.001 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2023/1769 ze strany organizace, může agentura přidělit úkoly kvalifikovaným subjektům podle písmene a) nebo jakémukoli příslušnému orgánu odpovědnému za bezpečnost informací nebo kybernetickou bezpečnost v Unii. Při přidělování úkolů agentura zajistí, že:

1)

jsou kvalifikovaným subjektem nebo příslušným orgánem koordinovány a zohledněny všechny aspekty týkající se bezpečnosti letectví;

2)

výsledky schvalovacích a dozorových činností prováděných kvalifikovaným subjektem nebo příslušným orgánem jsou začleněny do celkové osvědčovací a dozorové dokumentace organizace;

3)

její vlastní systém řízení bezpečnosti informací zavedený v souladu s bodem DPO.AR.B.001 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2023/1769 pokrývá všechny úkoly osvědčování a průběžného dozoru prováděné jejím jménem.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Příkaz pro vybavení ATM/ANS

a)

Agentura vydá příkaz pro vybavení ATM/ANS, pokud:

1)

agentura určila nebezpečný, nezabezpečený, nedostatečně výkonný nebo neinteroperabilní stav v důsledku nedostatku vybavení a

2)

je pravděpodobné, že takový stav existuje nebo se objeví u dalšího vybavení ATM/ANS.

b)

Příkaz pro vybavení ATM/ANS obsahuje alespoň tyto informace:

1)

identifikaci nebezpečného, nezabezpečeného, nedostatečně výkonného nebo neinteroperabilního stavu;

2)

postižené vybavení ATM/ANS;

3)

požadované (požadovaná) opatření a jeho (jejich) zdůvodnění;

4)

dobu pro splnění požadovaného (požadovaných) opatření;

5)

datum vstupu v platnost.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Podrobné specifikace pro soulad návrhu vybavení

a)

Agentura vypracuje a zpřístupní podrobné specifikace, které mohou organizace použít k prokázání souladu s příslušnými hlavními požadavky stanovenými v příloze VIII a případně v příloze VII nařízení (EU) 2018/1139, když:

1)

žádají o osvědčování vybavení ATM/ANS v souladu s článkem 4;

2)

prohlašují soulad návrhu vybavení ATM/ANS v souladu s článkem 5;

3)

činí prohlášení o prokázání souladu v souladu s článkem 6.

b)

Podrobné specifikace uvedené v písmenu a) uvádějí projekční normy, které zohledňují současný stav techniky a osvědčené postupy projektování a vycházejí z cenných získaných zkušeností, vědeckého a technického pokroku a nejlepších dostupných důkazů a analýz, pokud jde o vybavení ATM/ANS.

HLAVA B — OSVĚDČOVÁNÍ, DOZOR A VYNUCOVÁNÍ

(ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Certifikační předpisová základna vybavení ATM/ANS

a)

Agentura stanoví certifikační předpisovou základnu vybavení ATM/ANS a oznámí ji žadateli o osvědčení vybavení ATM/ANS. Certifikační předpisová základna sestává z:

1)

podrobné certifikační specifikace vydané agenturou v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.A.035, které se použijí na vybavení ATM/ANS ke dni podání žádosti o uvedené osvědčení, ledaže:

i)

se žadatel rozhodne vyhovět nebo je povinen vyhovět v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.015 písm. e) podrobným certifikačním specifikacím, které se staly použitelnými po datu podání žádosti, v takovém případě agentura zahrne do certifikační předpisové základny vybavení ATM/ANS veškeré další certifikační specifikace, které s tím přímo souvisejí; nebo

ii)

agentura přijme jakoukoli alternativu ke stanovené podrobné certifikační specifikaci, které nelze vyhovět a k níž byly nalezeny kompenzační faktory, které poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti nebo zajišťují rovnocennost s použitelnými certifikačními specifikacemi; a

2)

veškerých zvláštních podmínek předepsaných agenturou v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

b)

Případné zahrnutí dalších rysů, vlastností nebo funkcí, které do certifikační předpisové základny původně zahrnuty nebyly, schvaluje agentura.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Zvláštní podmínky

a)

Agentura stanoví dodatečné požadavky na vybavení ATM/ANS, které se nazývají „zvláštní podmínky“, pokud se související použitelné podrobné specifikace nepovažují za přiměřené z důvodu jedné z těchto skutečností:

1)

vybavení ATM/ANS má nové nebo neobvyklé konstrukční rysy vzhledem k postupům projektování, na nichž jsou založeny použitelné certifikační specifikace;

2)

zamýšlené použití vybavení ATM/ANS je neobvyklé;

3)

zkušenosti s jinými podobným vybavením ATM/ANS v provozu, která mají podobné konstrukční rysy, nebo s nově zjištěnými riziky prokázaly, že mohou vzniknout nežádoucí stavy;

4)

prostředí v místě instalace fyzicky znemožňuje splnění určitých požadavků použitelných podrobných specifikací.

b)

Zvláštní podmínky obsahují normy v oblasti bezpečnosti, výkonnosti, zabezpečení a interoperability, které agentura považuje za nezbytné k zajištění toho, aby byla příslušná úroveň výkonnosti vybavení ATM/ANS rovnocenná úrovni požadované použitelnými podrobnými specifikacemi.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Míra zapojení

a)

Agentura určí míru svého zapojení do činností a údajů pro prokazování souladu souvisejících s žádostí o vydání osvědčení nebo o jeho změny. Stanoví tak na základě posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu v rámci certifikačního programu.

Posouzení se týká všech těchto bodů:

1)

pravděpodobnosti nezjištěného nesouladu s certifikační předpisovou základnou;

2)

možného dopadu uvedeného nesouladu na bezpečnost, zabezpečení, specifikace služeb a fungování vybavení ATM/ANS.

Zváží alespoň tyto prvky:

i)

nové nebo neobvyklé rysy certifikačního projektu, včetně provozních a organizačních aspektů a aspektů správy znalostí;

ii)

složitost návrhu a/nebo prokázání souladu;

iii)

kritičnost návrhu nebo technologie, související rizika v oblasti bezpečnosti, zabezpečení nebo souladu služeb a fungování vybavení ATM/ANS, včetně toho, co bylo zjištěno u podobných návrhů;

iv)

výkonnost a zkušenost žadatele v dotčené oblasti.

b)

Agentura oznámí žadateli svou míru zapojení a aktualizuje ji, pokud to je odůvodněno informacemi, které mají znatelný dopad na riziko posouzené dříve podle písmene a). Agentura oznámí žadateli jakoukoli změnu míry zapojení.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Vydání osvědčení vybavení ATM/ANS

a)

Agentura vydá osvědčení vybavení ATM/ANS, pokud:

1)

žadatel prokázal soulad s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

2)

agentura nezjistila žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou vybavení ATM/ANS na základě činností prokazování souladu stanovených v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

3)

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly způsobit, že vybavení nebude bezpečné pro zamýšlené použití.

b)

Osvědčení vybavení ATM/ANS obsahuje provozní omezení, přehled o trvalé vhodnosti, použitelnou certifikační předpisovou základnu pro vybavení ATM/ANS, s níž agentura zaznamenává soulad, a veškeré další podmínky nebo omezení předepsaná v příslušných podrobných specifikacích a zvláštních podmínkách.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Úvodní dozorové šetření k prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS

a)

Po obdržení prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS od organizace zapojené do projektování nebo výroby vybavení ATM/ANS schválené agenturou v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769 agentura ověří, zda jsou splněny tyto požadavky:

1)

deklarant má právo prohlásit soulad návrhu v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

2)

prohlášení obsahuje všechny informace uvedené v bodě ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

3)

prohlášení neobsahuje informace, které naznačují nesoulad s použitelnými požadavky přílohy III, a nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly způsobit, že vybavení ATM/ANS nebude bezpečné pro zamýšlené použití.

b)

Prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS obsahuje provozní omezení, přehled o trvalé vhodnosti, použitelné podrobné specifikace, s nimiž nichž organizace prokázala soulad, a veškeré další podmínky nebo omezení stanovené v příslušných podrobných specifikacích a zvláštních podmínkách.

c)

Pokud prohlášení není v souladu s právy organizace nebo obsahuje informace, které naznačují nesoulad s použitelnými podrobnými specifikacemi a zvláštními podmínkami, agentura dotčené organizaci nesoulad oznámí a vyžádá si další informace, nápravná opatření a důkazy o nich.

d)

Pokud jsou splněny požadavky uvedené v písmenech a) a b), agentura potvrdí přijetí prohlášení.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Registrace prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS

Agentura zaregistruje prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS ve vhodné databázi za předpokladu, že:

a)

deklarant prohlásil soulad návrhu vybavení ATM/ANS v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

b)

deklarant se zavázal převzít povinnosti stanovené v příloze III;

c)

neexistují žádné nevyřešené problémy v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Změny prohlášení

a)

Po obdržení oznámení o změnách v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.DEC.020 agentura ověří úplnost oznámení v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

b)

Pokud má změna (mají změny) vliv na jakýkoli aspekt prohlášení, které je zaregistrováno v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, aktualizuje agentura rejstřík.

c)

Po dokončení činností požadovaných v písmenech a) a b) agentura potvrdí přijetí oznámení organizaci zapojené do projektování nebo výroby vybavení ATM/ANS.


Příloha II

OSVĚDČENÍ VYBAVENÍ ATM/ANS

(Část ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Oblast působnosti

Tato příloha stanoví postupy pro vydávání osvědčení vybavení ATM/ANS v souladu s článkem 4 a práva a povinnosti žadatele o uvedená osvědčení a jejich držitele.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Způsobilost

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou projekční způsobilost v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.010 nebo je v procesu jejího prokazování, může podat žádost o vydání osvědčení vybavení ATM/ANS za podmínek stanovených v této příloze.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Prokazování způsobilosti

Žadatel o osvědčení vybavení ATM/ANS je držitelem schválení organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769, které se vztahuje na příslušné vybavení ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Žádost o osvědčení vybavení ATM/ANS

a)

Žádost o osvědčení vybavení ATM/ANS nebo o jeho změny se podává formou a způsobem stanoveným agenturou.

b)

Žádost o osvědčení vybavení ATM/ANS zahrnuje alespoň:

1)

předběžné popisné údaje o vybavení ATM/ANS a jeho zamýšlené použití;

2)

certifikační program pro prokazování souladu v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.025, který se skládá z těchto částí:

i)

podrobného popisu návrhu, včetně všech konfigurací, k jejichž certifikaci má dojít;

ii)

navrhované vlastnosti a omezení vybavení;

iii)

zamýšlené použití vybavení ATM/ANS;

iv)

návrh výchozí certifikační předpisové základny, včetně použitelných podrobných certifikačních specifikací, navrhovaných zvláštních podmínek, navrhovaných rovnocenných bezpečnostních zjištění, jakož i navrhovaných způsobů prokazování souladu a případně navrhovaných odchylek, vypracovaný v souladu s požadavky a možnostmi stanovenými v bodě ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

v)

návrh na roztřídění certifikačního programu do smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu, a to včetně návrhu způsobů prokazování souladu a souvisejících dokumentů pro prokazování souladu;

vi)

návrh na posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu z hlediska pravděpodobnosti nezjištěného nesouladu s požadavky certifikační předpisové základny a potenciálního dopadu uvedeného nesouladu na vybavení ATM/ANS; navrhované posouzení přihlíží alespoň k prvkům uvedeným v bodě ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 písm. a) bodě 2 podbodech i) až iv); na základě tohoto posouzení obsahuje žádost návrh míry zapojení agentury do ověřování činností a údajů pro prokazování souladu;

vii)

plán projektu včetně hlavních milníků.

c)

Po prvním podání agentuře žadatel aktualizuje certifikační program, pokud dojde ke změnám certifikačního projektu, které mají vliv na některé z ustanovení písm. b) bodu 2 podbodů i) až vii).

d)

Žádost o vydání osvědčení vybavení ATM/ANS je platná po dobu pěti let, ledaže žadatel v době podání žádosti prokáže, že k prokázání souladu potřebuje delší dobu, a agentura s prodloužením uvedené doby souhlasí.

e)

V případě, že osvědčení vybavení ATM/ANS nebylo vydáno nebo je zřejmé, že nebude vydáno ve lhůtě stanovené v písmenu d), může žadatel:

1)

podat novou žádost a vyhovět požadavkům certifikační předpisové základny, jak je agentura stanovila a oznámila v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, a to k datu podání nové žádosti; nebo

2)

požádat o prodloužení lhůty stanovené v písmenu d) a navrhnout nové datum vydání osvědčení; v takovém případě žadatel vyhoví požadavkům certifikační předpisové základny, jak je agentura stanovila a oznámila v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, a to k datu, které žadatel zvolí; uvedené datum však nesmí předcházet novému datu, které žadatel navrhl jako nové datum vydání osvědčení, o více než pět let u žádosti o vydání osvědčení vybavení ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Změny, které vyžadují vydání nového osvědčení vybavení ATM/ANS

Schválená projekční organizace, která navrhuje změny vybavení ATM/ANS, požádá o vydání nového osvědčení, pokud jsou změny návrhu nebo funkcí uvedeného vybavení ATM/ANS tak rozsáhlé, že je nutné provést úplné šetření souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Prokazování souladu s certifikační předpisovou základnou vybavení ATM/ANS

a)

Poté, co agentura přijme certifikační program, prokáže žadatel soulad s certifikační předpisovou základnou vybavení ATM/ANS, jak ji agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, a předloží agentuře prostředky, jejichž pomocí byl takový soulad prokázán.

b)

Žadatel o osvědčení vybavení ATM/ANS aktualizuje certifikační program o aktualizovanou certifikační předpisovou základnu v případě, že agentura určí, že je to pro žadatele nutné po prvním podání v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.015.

c)

Žadatel hlásí agentuře veškeré potíže nebo události, k nimž během průběhu procesu prokazování souladu dojde a které mohou mít podstatný účinek na posouzení podle bodu ATM/ANS.EQMT.CERT.015 písm. b) bodu 2 podbodu vi) nebo na certifikační program nebo mohou jiným způsobem vyžadovat změnu míry zapojení agentury, která byla již dříve žadateli oznámena v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 písm. b).

d)

Žadatel v dokumentech o souladu podle certifikačního programu zaznamená prokázání souladu.

e)

Po dokončení všech činností prokazování souladu v souladu s certifikačním programem, včetně všech kontrol a zkoušek provedených v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.CERT.040, žadatel prohlásí a předloží ve formě a způsobem stanoveným agenturou, že:

1)

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou, jak ji stanovila a oznámila agentura, podle certifikačního programu, který agentura přijala v souladu s písmenem a);

2)

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly způsobit, že vybavení ATM/ANS nebude vhodné pro zamýšlené použití.

f)

Žadatel prokáže, že rysy, vlastnosti nebo funkce, které nejsou součástí certifikační předpisové základny, nemají žádný rušivý nebo nežádoucí vliv na vhodnost vybavení ATM/ANS pro jeho zamýšlené použití.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Způsoby prokazování souladu

a)

Agentura vypracuje přijatelné způsoby prokazování souladu, které lze používat k prokázání souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat alternativní způsoby prokazování souladu.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Návrh vybavení ATM/ANS

a)

Návrh vybavení ATM/ANS se skládá z:

1)

výkresů a specifikací a seznamů uvedených výkresů a specifikací nezbytných k přesnému stanovení konfigurace a konstrukčních rysů, jejichž vyhovění certifikační předpisové základně je prokazováno;

2)

informací o procesech a o metodách výroby a montáže vybavení nezbytných pro zajištění shody vybavení ATM/ANS;

3)

schválené části pokynů s omezeními pro trvalou vhodnost, jak je definována v použitelných podrobných certifikačních specifikacích;

4)

veškerých dalších údajů, které umožňují porovnáním určit vhodnost návrhu.

b)

Každý návrh je odpovídajícím způsobem označen.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Kontrola a zkoušení

a)

Než dojde v rámci prokazování souladu požadovaného podle bodu ANS.EQMT.CERT.025 ke zkouškám, žadatel ověří:

1)

pro zkoušený vzorek, že:

i)

se standardní části, prvky, konfigurace, kódování a procesy shodují se specifikacemi navrhovaného návrhu;

ii)

se vyvinuté vybavení ATM/ANS shoduje s navrhovaným návrhem;

iii)

se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném návrhu vybavení, a

2)

pro zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám, že je pro danou zkoušku dostatečné a odpovídajícím způsobem kalibrované.

b)

Na základě ověřování provedeného v souladu s písmenem a) žadatel vyhotoví prohlášení o ověření, v němž uvede jakékoli potenciální neshody spolu s odůvodněním, proč tyto neshody neovlivní výsledky zkoušek, a umožní agentuře provést jakoukoli kontrolu, bude-li ji agentura považovat za nutnou k ověření platnosti uvedeného prohlášení.

c)

Žadatel agentuře umožní:

1)

přezkoumat veškeré údaje a informace související s prokázáním souladu;

2)

být svědkem jakékoli zkoušky nebo kontroly provedené za účelem prokázání souladu nebo ji provést.

d)

Pro všechny zkoušky a kontroly, jichž byla agentura svědkem:

1)

žadatel předloží agentuře prohlášení o ověření v souladu s písmenem b);

2)

u zkoušeného vzorku ani u zkušebního a měřicího vybavení nesmí být mezi okamžikem vyhotovení prohlášení o ověření stanoveným v písmenu b) a okamžikem, kdy je zkoušený vzorek poskytnut agentuře ke zkoušce nebo je jí dosvědčovaný, provedena žádná změna, která ovlivní platnost prohlášení o ověření.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Vedení záznamů

Kromě toho, že se na něj vztahují požadavky systému řízení na vedení záznamů nebo požadavky s ním související, držitel osvědčení agentuře zpřístupní všechny významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly, včetně záznamů o kontrolách a zaznamenaných zkouškách, a uchovává je, aby poskytl informace nezbytné k zajištění trvalého souladu.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Příručky

Držitel osvědčení vybavení ATM/ANS zpracuje, udržuje a aktualizuje originály všech příruček požadovaných použitelnou certifikační předpisovou základnou a na vyžádání poskytne kopie agentuře.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Pokyny pro údržbu

a)

Držitel osvědčení vybavení ATM/ANS poskytne všem známým uživatelům alespoň jednu sadu úplných pokynů pro údržbu, která obsahuje popisné údaje a prováděcí pokyny vypracované v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a na požádání je zpřístupní každé další osobě, od níž se požaduje vyhovět některému z těchto pokynů pro údržbu.

b)

Změny pokynů pro údržbu se zpřístupní všem známým uživatelům a na požádání se zpřístupní každé osobě, od níž se požaduje vyhovět některému z těchto pokynů pro údržbu. Agentuře se předloží program, který ukazuje, jak jsou změny pokynů pro údržbu zpřístupněny všem známým uživatelům.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Změny certifikační předpisové základny vybavení ATM/ANS

a)

Agentura schválí všechny změny, jakmile držitel osvědčení prokáže, že změny a oblasti, kterých se změny týkají, jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou, jak ji stanovila agentura v souladu s bodem ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.

b)

Odchylně od písmene a) jsou změny v rozsahu práv organizace na základě schváleného postupu řízení změn řízeny schválenou projekční organizací a jsou omezeny na konkrétní konfiguraci (konfigurace) vybavení ATM/ANS, kterých se změny týkají.

c)

Za uvedeným účelem má držitel osvědčení vybavení ATM/ANS zaveden systém, který určuje rozsah změn vybavení ATM/ANS jako „nevýznamný“ a „významný“.

d)

Změny se vydávají s prohlášením v souladu s bodem DPO.OR.C.001 písm. b) bodem 2 přílohy II (část DPO.OR) prováděcího nařízení (EU) 2023/1769.

ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Příkaz pro vybavení ATM/ANS

Pokud je vydán příkaz pro vybavení ATM/ANS k nápravě stavu uvedeného v bodě ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 písm. b), držitel osvědčení vybavení ATM/ANS, pokud agentura v případě potřeby naléhavých opatření nestanoví jinak:

a)

navrhne vhodné nápravné opatření a předloží podrobnosti uvedeného návrhu agentuře ke schválení;

b)

po schválení agenturou zpřístupní všem známým uživatelům vybavení ATM/ANS a dotčeným příslušným orgánům a případně na požádání každé osobě, od níž se požaduje vyhovět příkazu pro vybavení ATM/ANS, příslušné popisné údaje a prováděcí pokyny.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Kontroly prováděné agenturou

Každá organizace, která je držitelem osvědčení vydaného agenturou podle této přílohy, na žádost agentury:

a)

umožní agentuře přístup k jakémukoli zařízení, vybavení, dokumentu, záznamu, údajům, procesu, postupu nebo jakémukoli jinému materiálu a umožní agentuře přezkoumat jakékoli hlášení, provést jakoukoli kontrolu a provést jakoukoli zkoušku nebo být svědkem jakékoli zkoušky, která je nezbytná k ověření souladu organizace s použitelnými požadavky této přílohy;

b)

pokud fyzická nebo právnická osoba zaměstnává partnery, dodavatele nebo subdodavatele, uzavře s nimi ujednání, která zajistí, že k nim bude mít agentura přístup a může provést šetření podle písmene a).


Příloha III

PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU VYBAVENÍ ATM/ANS

(Část ATM/ANS.EQMT.DEC)

ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Oblast působnosti

Tato příloha stanoví postupy pro prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS a práva a povinnosti organizací zapojených do projektování vybavení ATM/ANS, které jsou oprávněny vydávat prohlášení.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Způsobilost a prokazování souladu

Organizace zapojená do projektování vybavení ATM/ANS prokáže svou způsobilost prohlásit soulad návrhu určitého vybavení ATM/ANS tím, že je držitelem schválení organizace vydaného agenturou v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/1769, jak je uvedeno v podmínkách schválení organizace.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Prohlášení o souladu návrhu vybavení ATM/ANS

Schválená organizace předloží agentuře datované a podepsané prohlášení o souladu návrhu určitého vybavení ATM/ANS. Prohlášení obsahuje nejméně tyto informace:

a)

popis návrhu včetně všech konfigurací;

b)

jmenovitou výkonnost vybavení, je-li to vhodné, buď přímo, nebo odkazem na jiné doplňující doklady;

c)

prohlášení o prokázání souladu osvědčující, že vybavení splňuje použitelné specifikace, a případně seznam specifikací prohlášení a zvláštních podmínek;

d)

odkaz na příslušné podpůrné důkazy, včetně zkušebních protokolů;

e)

odkaz na příslušné příručky pro provoz, nastavení a údržbu;

f)

úrovně souladu v případech, kdy specifikace prohlášení dovolují různé úrovně souladu;

g)

případně seznam odchylek.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Způsoby prokazování souladu

a)

Agentura vypracuje přijatelné způsoby prokazování souladu, které lze používat k prokázání souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat alternativní způsoby prokazování souladu.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Změny v prohlášení o návrhu vybavení ATM/ANS

a)

Schválená organizace zapojená do projektování vybavení ATM/ANS může provádět změny návrhu, které spadají do rozsahu práv schválené organizace. V tomto případě si změněné vybavení ponechá své původní kusovníkové číslo.

b)

Jakákoli změna v návrhu, která spadá do rozsahu práv schválené organizace a která je natolik rozsáhlá, že vyžaduje úplné šetření podle bodu ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 za účelem zjištění jejího souladu, vyžaduje přidělení nového označení modelu vybavení.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Vedení záznamů

Kromě požadavků systému řízení na vedení záznamů nebo požadavků s ním souvisejících jsou agentuře zpřístupněny a uchovávány všechny významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly, včetně záznamů o kontrolách zkoušeného vybavení, aby byly k dispozici informace nezbytné k zajištění trvalé vhodnosti vybavení ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Příručky

Organizace zapojená do projektování vybavení ATM/ANS, která učinila prohlášení, zpracuje, udržuje a aktualizuje originály všech příruček uvedených v prohlášení a na vyžádání poskytne kopie agentuře.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Pokyny pro údržbu

a)

Projekční organizace, která učinila prohlášení, poskytne všem známým uživatelům alespoň jednu sadu úplných pokynů pro údržbu, která obsahuje popisné údaje a prováděcí pokyny vypracované v souladu se specifikacemi použitelnými na vybavení ATM/ANS, na něž se prohlášení vztahuje, a na požádání je zpřístupní každé další osobě, od níž se požaduje vyhovět některé z podmínek těchto pokynů pro údržbu.

b)

Změny pokynů pro údržbu se zpřístupní všem známým uživatelům a na požádání se zpřístupní každé osobě, od níž se požaduje vyhovět některému z těchto pokynů pro údržbu. Na požádání se agentuře předloží program, který ukazuje, jak jsou změny pokynů pro údržbu zpřístupněny všem známým uživatelům.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Příkaz pro vybavení ATM/ANS

Pokud je vydán příkaz pro vybavení ATM/ANS k nápravě stavu uvedeného v bodě ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 písm. b), deklarant souladu návrhu vybavení ATM/ANS, pokud agentura v případě potřeby naléhavých opatření nestanoví jinak:

a)

navrhne vhodné nápravné opatření a předloží podrobnosti uvedeného návrhu agentuře ke schválení;

b)

po schválení agenturou zpřístupní všem známým uživatelům vybavení a případně dotčeným příslušným orgánům a na vyžádání každé osobě, od níž se požaduje vyhovět příkazu pro vybavení ATM/ANS, příslušné popisné údaje a prováděcí pokyny.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Kontroly prováděné agenturou

Každá organizace, která je oprávněna vydávat prohlášení v souladu s tímto nařízením, na žádost agentury:

a)

umožní agentuře přístup k jakémukoli zařízení, vybaveni, dokumentu, záznamu, údajům, procesu, postupu nebo jakémukoli jinému materiálu a umožní agentuře přezkoumat jakékoli hlášení, provést jakoukoli kontrolu a provést jakoukoli zkoušku nebo být svědkem jakékoli zkoušky, která je nezbytná k ověření souladu a trvalého souladu organizace s použitelnými požadavky této přílohy;

b)

pokud fyzická nebo právnická osoba využívá partnery, dodavatele nebo subdodavatele, uzavře s nimi ujednání, která zajistí, že k nim bude mít agentura přístup a může provést šetření podle písmene a).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU