(EU) 2023/1763Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1763 ze dne 12. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 225, 13.9.2023, s. 5-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 3. října 2023 Nabývá účinnosti: 3. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 528/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

20;
Původní znění předpisu

13.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 225/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1763

ze dne 12. září 2023

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. dubna 2019 předložila společnost Arrow Regulatory (Ireland) Limited Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Lactic acid Family – Quatchem“, které jsou typem přípravku 3, jak je popsán v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Lotyšska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-WC050857-29.

(2)

Kategorie přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ obsahuje jako účinnou látku L-(+)- kyselinu mléčnou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typ přípravku 3.

(3)

Dne 16. května 2022 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 13. prosince 2022 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 5. ledna 2023 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Arrow Regulatory (Ireland) Limited se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0030143-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ na trh a jejich používání, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 3. října 2023 do dne 30. září 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 24. listopadu 2022 k povolení Unie pro kategorii přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ (ECHA/BPC/371/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Lactic acid Family - Quatchem

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0030143-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0030143-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Lactic acid Family - Quatchem

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Arrow Regulatory (Ireland) Limited

Adresa

The Black Church St. Mary's Place, D07 P4AX Dublin Irsko

Číslo povolení

EU-0030143-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0030143-0000

Datum udělení povolení

3. října 2023

Datum skončení platnosti povolení

30. září 2033

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Quat-Chem Ltd. A Neogen Company

Adresa výrobce

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale, OL16 5SJ Lancashire Spojené království

Umístění výrobních závodů

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale, OL16 5SJ Lancashire Spojené království

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

L-(+)-mléčná kyselina

Jméno výrobce

Purac Biochem bv

Adresa výrobce

Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem Nizozemsko


Účinná látka

L-(+)-mléčná kyselina

Jméno výrobce

Jungbunzlauer S. A

Adresa výrobce

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, FR-67390 Marckolsheim Francie

Umístění výrobních závodů

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, FR-67390 Marckolsheim Francie

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0

4,0

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0

4,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranné brýle.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou ošetření.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Použití 1.1 – Dezinfekce struků po dojení – ruční namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení ručním namáčením pomocí namáčecího kelímku

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční namáčení pomocí namáčecího kelímku

Podrobný popis:

Doba kontaktu pro namáčení při 30 oC ve špinavých podmínkách:

- 5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 5 až 10 ml na struk

Ředění (%): Přípravek připravený k okamžitému použití (RTU)

Počet a načasování aplikace:

až 2krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

 

1 000 litrový kontejner z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s uzávěrem z HDPE;

 

200 litrový plastový sud s uzávěrem z HDPE;

 

25 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 61 nebo ekvivalentním z HDPE;

 

5 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 51 nebo ekvivalentním z HDPE.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Přípravek se aplikuje po dojení použitím namáčecího kelímku.

Struk předem očistěte suchým hadříkem a nalijte přípravek do zásobníku namáčecího kelímku. Při použití namáčecího kelímku se kelímek postupně přikládá na každý struk a obsluha vytlačuje přípravek ze zásobníku do kelímku. Kelímek je opatřen zpětnou klapkou, takže zbytky přípravku se nemohou vrátit zpět do zásobníku.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2.

Použití # 2 – Použití 1.2 – Dezinfekce struků po dojení - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Latinský název: Bakterie

 

Obecný název: Bakterie

 

Vývojové stadium: -

 

Latinský název: Kvasinky

 

Obecný název: Kvasinky

 

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení pomocí ručního postřikovače

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční postřik pomocí ručního postřikovače

Podrobný popis:

Doba kontaktu pro stříkání při 30 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 5 až 10 ml na struk

Ředění (%): Přípravek připravený k okamžitému použití

Počet a načasování aplikace:

až 2krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

 

1 000 litrový kontejner z HDPE s uzávěrem z HDPE;

 

200 litrový plastový sud s uzávěrem z HDPE;

 

25 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 61 nebo ekvivalentním z HDPE;

 

5 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 51 nebo ekvivalentním z HDPE.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Přípravek se aplikuje po dojení použitím ručního postřikovače.

Struk předem očistěte suchým hadříkem a nalijte přípravek do zásobníku postřikovače. Obsluha provede postřik každého zvířete jednou po dojení.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Profesionální uživatelé musí zajistit, aby se v průběhu dezinfekce postřikovačem v prostoru ošetření nenacházely profesionální přihlížející osoby. Pokud je nutná přítomnost profesionálních přihlížejících osob, musí profesionální uživatelé zajistit, aby tyto přihlížející osoby používaly stejný typ OOP jako obsluha.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz příslušný návod k použití pro daný způsob použití podle meta SPC 1.

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalový leták.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu místnosti. Množství přípravku aplikovaného na jeden struk závisí na ošetřovaném zvířeti. Pro velké savce (krávy, velbloudi) – až 10 ml na struk, pro malé savce (ovce, kozy) – až 5 ml na struk. Dbejte na to, aby byly struky zcela pokryty dezinfekčním přípravkem. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl přípravek odstraněn (např. nechte krávy stát alespoň po dobu 5 minut).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s přípravkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s evropskou normou EN ISO 16321 nebo ekvivalentní.

Zabraňte přenosu z rukou do očí.

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (nitrilové rukavice – klasifikované podle evropské normy EN ISO 374 nebo EN 455 nebo ekvivalentní).

Úplné názvy zde uvedených evropských norem jsou uvedeny v oddílu 6.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omyjte velkým množstvím vody. Potom veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po ukončení ošetření zlikvidujte nepoužitý přípravek a obal v souladu s místními požadavky. Přípravek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte pevně zavřené v původní lahvičce.

 

Skladujte při teplotě mezi 0 °C a 30 °C.

 

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy evropských norem, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN ISO 16321 - Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN ISO 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 455 - Lékařské rukavice na jednorázové použití

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Synodex

Tržní prostor: EU

 

Lactopost

Tržní prostor: EU

Lactopost Y

Tržní prostor: EU

Lactopost Plus

Tržní prostor: EU

Lactopost Extra

Tržní prostor: EU

Synodex Y

Tržní prostor: EU

Synodex Extra

Tržní prostor: EU

Synodex Plus

Tržní prostor: EU

Udder X

Tržní prostor: EU

Teat Care

Tržní prostor: EU

Lacto Gold

Tržní prostor: EU

Lacto Extra

Tržní prostor: EU

Lactogold

Tržní prostor: EU

Lacto Spray

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0030143-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Laxsan

Tržní prostor: EU

 

Hexsan

Tržní prostor: EU

Lactopost R

Tržní prostor: EU

Laxsan R

Tržní prostor: EU

Hexfoam

Tržní prostor: EU

Deosan LA1

Tržní prostor: EU

Hexsan Extra

Tržní prostor: EU

Hexsan Plus

Tržní prostor: EU

Laxsan Plus

Tržní prostor: EU

Laxsan Extra

Tržní prostor: EU

Hexsan R

Tržní prostor: EU

LA1

Tržní prostor: EU

Condition Pink

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0030143-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0

4,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje mátový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranné brýle.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou ošetření.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3.

Použití # 1 – Použití 3.1 – Dezinfekce struků po dojení – ruční namáčení

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Latinský název: Bakterie

 

Obecný název: Bakterie

 

Vývojové stadium: -

 

Latinský název: Kvasinky

 

Obecný název: Kvasinky

 

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení ručním namáčením pomocí namáčecího kelímku

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční namáčení pomocí namáčecího kelímku

Podrobný popis:

Doba kontaktu pro namáčení při 30 oC ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 5 až 10 ml na struk

Ředění (%): Přípravek připravený k okamžitému použití

Počet a načasování aplikace:

až 2krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

 

1 000 litrový kontejner z HDPE s uzávěrem z HDPE;

 

200 litrový plastový sud s uzávěrem z HDPE;

 

25 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 61 nebo ekvivalentním z HDPE;

 

5 litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 51 nebo ekvivalentním z HDPE.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Přípravek se aplikuje po dojení použitím namáčecího kelímku.

Struk předem očistěte suchým hadříkem a nalijte přípravek do zásobníku namáčecího kelímku. Při použití namáčecího kelímku se kelímek postupně přikládá na každý struk a obsluha vytlačuje přípravek ze zásobníku do kelímku. Kelímek je opatřen zpětnou klapkou, takže zbytky přípravku se nemohou vrátit zpět do zásobníku.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 4.

Použití # 2 – Použití 3.2 – Dezinfekce struků po dojení - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Latinský název: Bakterie

 

Obecný název: Bakterie

 

Vývojové stadium: -

 

Latinský název: Kvasinky

 

Obecný název: Kvasinky

 

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení pomocí ručního postřikovače

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční postřik pomocí ručního postřikovače

Podrobný popis:

Doba kontaktu pro stříkání při 30 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 5 až 10 ml na struk

Ředění (%): Přípravek připravený k okamžitému použití

Počet a načasování aplikace:

až 2krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

 

1 000 litrový kontejner z HDPE s uzávěrem z HDPE;

 

200litrový plastový sud s uzávěrem z HDPE;

 

25litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 61 nebo ekvivalentním z HDPE;

 

5litrový HDPE keg sud se šroubovacím uzávěrem DIN 51 nebo ekvivalentním z HDPE.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Přípravek se aplikuje po dojení použitím ručního postřikovače.

Struk předem očistěte suchým hadříkem a nalijte přípravek do zásobníku postřikovače. Obsluha provede postřik každého zvířete jednou po dojení.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

Profesionální uživatelé musí zajistit, aby se v průběhu dezinfekce postřikovačem v prostoru ošetření nenacházely profesionální přihlížející osoby. Pokud je nutná přítomnost profesionálních přihlížejících osob, musí profesionální uživatelé zajistit, aby tyto osoby používaly stejný typ OOP jako obsluha.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Viz příslušný návod k použití pro daný způsob použití podle meta SPC 2.

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalový leták.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu místnosti. Množství přípravku aplikovaného na jeden struk závisí na ošetřovaném zvířeti. Pro velké savce (krávy, velbloudi) – až 10 ml na struk, pro malé savce (ovce, kozy) – až 5 ml na struk. Dbejte na to, aby byly struky zcela pokryty dezinfekčním přípravkem. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl přípravek odstraněn (např. udržujte krávy stát alespoň po dobu 5 minut).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s přípravkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s evropskou normou EN ISO 16321 nebo ekvivalentní.

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (nitrilové rukavice – klasifikované podle evropské normy EN ISO 374 nebo EN 455 nebo ekvivalentní).

Úplné názvy zde uvedených evropských norem jsou uvedeny v oddílu 6.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omyjte velkým množstvím vody. Potom veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Po ukončení ošetření zlikvidujte nepoužitý přípravek a obal v souladu s místními požadavky. Přípravek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte pevně zavřené v původní lahvičce.

 

Skladujte při teplotě mezi 0 °C a 30 °C.

 

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy evropských norem, na které jsou v oddílu 5.2 uvedeny odkazy, jsou následující:

 

EN ISO 16321 - Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN ISO 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 455 - Lékařské rukavice na jednorázové použití

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Synoshield

Tržní prostor: EU

 

Lactopost G

Tržní prostor: EU

Synoshield P

Tržní prostor: EU

Lactopost P

Tržní prostor: EU

Synoshield G

Tržní prostor: EU

Lactoshield

Tržní prostor: EU

Lactoshield Plus

Tržní prostor: EU

Lactoshield Extra

Tržní prostor: EU

Synoshield Extra

Tržní prostor: EU

Synoshield Plus

Tržní prostor: EU

Lactopost Protect

Tržní prostor: EU

Udder Shield

Tržní prostor: EU

Teat Care

Tržní prostor: EU

Mint Lacto Plus

Tržní prostor: EU

Lacto Care G

Tržní prostor: EU

Lactosal

Tržní prostor: EU

Lacto Care P

Tržní prostor: EU

Previoshield

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0030143-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

4,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU