(EU) 2023/1761Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1761 ze dne 6. září 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 225, 13.9.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 3. října 2023 Nabývá účinnosti: 3. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1855/2005;
Původní znění předpisu

13.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 225/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1761

ze dne 6. září 2023,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP)), Úř. věst. L 297, 15.11.2005, s. 5.

(3)   Úř. věst. C 182, 24.5.2023, s. 20.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU