(EU) 2023/1758Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1758 ze dne 11. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 224, 12.9.2023, s. 34-99 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 2. října 2023 Nabývá účinnosti: 2. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 528/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

12.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1758

ze dne 11. září 2023

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2019 předložila společnost Salveco SAS Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“, které jsou typy přípravků 2, 3 a 4, jak jsou popsány v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Francie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-HC051278-51.

(2)

Kategorie „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ obsahuje jako účinnou látku L-(+)- kyselinu mléčnou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravku 2, 3 a 4.

(3)

Dne 7. ledna 2022 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 5. července 2022 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „návrh souhrnu vlastností přípravku“) pro kategorii „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 20. července 2022 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise se stanoviskem agentury souhlasí, a domnívá se proto, že je vhodné pro kategorii biocidních přípravků „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ udělit povolení Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Salveco SAS se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0028967-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 2. října 2023 do dne 30. září 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 15. června 2022 k povolení Unie pro „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ (ECHA/BPC/346/2022) https://echa.europa.eu/cs/opinions-on-union-authorisation


PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU PRO KATEGORII BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028967-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028967-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

SALVECO S.A.S.

Adresa

Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4, F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Francie

Číslo povolení

EU-0028967-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0028967-0000

Datum udělení povolení

2. října 2023

Datum skončení platnosti povolení

30. září 2033

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

SALVECO S.A.S

Adresa výrobce

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francie

Umístění výrobních závodů

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francie


Jméno výrobce

GESTRA S.A.S

Adresa výrobce

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Francie

Umístění výrobních závodů

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Francie

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

L-(+)-mléčná kyselina

Jméno výrobce

PURAC BIOCHEM BV

Adresa výrobce

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Španělsko

Umístění výrobních závodů

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Španělsko


Účinná látka

L-(+)-mléčná kyselina

Jméno výrobce

JUNGBUNGZLAUER S.A

Adresa výrobce

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Francie

Umístění výrobních závodů

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Francie

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

0,0

28,8

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

0,0

8,23

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

AL – Jakákoli jiná kapalina

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta-SPC1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácím, institucionálním, zdravotnickém a průmyslovém prostředí)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácím, institucionálním, zdravotnickém a průmyslovém prostředí

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 % až 1,496 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

 

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, vysokohustotní polyetylén (HDPE)

 

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo polyethylentereftalát (PET)

 

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

 

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

 

Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC): 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 2

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

v domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách (běžná dezinfekce)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 % až 1,496 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

 

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, vysokohustotní polyetylén (HDPE)

 

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo polyethylentereftalát (PET)

 

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

 

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

 

Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC): 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Dodržujte návod k použití.

Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno, aby byla zaručena účinnost přípravku. Vzhledem k tomu, že koncentrace kyseliny L-(+)-mléčné v přípravcích dle tohoto meta SPC může být v rozmezí od 15,66% do 31,33 %, není zde možné uvést všechna ředění přípravku.

Příklad pro přípravek obsahující 15,66 % kyseliny L-(+)-mléčné

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

Ředění přípravku

0,299 % (20 ml přípravku, přidejte vodu až do 1 litru)

Doba kontaktu

5 minut

Držitel povolení musí na štítku pro každý konkrétní přípravek uvést patřičný objem přípravku, který má být zředěn vodou

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

Pouze pro profesionální použití:

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné texty norem EN naleznete v oddílu 6. – Materiál osobních ochranných prostředků (OOP) určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Pouze pro neprofesionální použití:

Požaduje se uzávěr s dětskou pojistkou.

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

P280 (Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít) neplatí pro neprofesionální uživatele.

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_1

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_5

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_9

Tržní prostor: EU

 

OSANIS – Nettoyant désinfectant concentré

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0003 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.4.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_13

Tržní prostor: EU

 

MILTON - Dégraissant désinfectant

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0004 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta-SPC2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje eukalyptol, karvon a limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje methyl salicylát a eugenol (čistá vůně). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje eukalyptol (vůně eukalyptových listů). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácím, institucionálním, zdravotnickém a průmyslovém prostředí)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

v domácím, institucionálním, zdravotnickém a průmyslovém prostředí.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 % až 1,496 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

IBC: 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 4

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách (běžná dezinfekce)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 % až 1,496 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

IBC: 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Dodržujte návod k použití.

Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno, aby byla zaručena účinnost přípravku. Vzhledem k tomu, že koncentrace kyseliny L-(+)-mléčné v přípravcích dle tohoto meta SPC může být v rozmezí od 15,66% do 31,33 %, není zde možné uvést všechna ředění přípravku.

Příklad pro přípravek obsahující 15,66 % kyseliny L-(+)-mléčné

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

Ředění přípravku

0,299 % (20 ml přípravku, přidejte vodu až do 1 litru)

Doba kontaktu

5 minut

Držitel povolení musí na štítku pro každý konkrétní přípravek uvést patřičný objem přípravku, který má být zředěn vodou

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

Pouze pro profesionální použití:

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6. – Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Pouze pro neprofesionální použití:

Požaduje se uzávěr s dětskou pojistkou.

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

P280 (Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít) neplatí pro neprofesionální uživatele.

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_2

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0005 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_3

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0006 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_4

Tržní prostor: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant salle de bain

Tržní prostor: EU

SANIVERT - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Tržní prostor: EU

YOU - Recharge désinfectant toutes surfaces

Tržní prostor: EU

YOU - Recharge désinfectant WC

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus

Tržní prostor: EU

YOU - Refill All purpose disinfecting cleaner

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0007 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.4.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_6

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0008 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.5.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_7

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0009 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.6.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_8

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0010 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.7.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_10

Tržní prostor: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Menthe

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Menthe

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0011 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.8.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_11

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0012 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.9.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_12

Tržní prostor: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour sol désinfectant multi-surfaces

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant sol

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant Multi-surfaces

Tržní prostor: EU

SANIVERT - Recharge désinfectant multi-surfaces

Tržní prostor: EU

YOU - Recharge désinfectant sols & surfaces

Tržní prostor: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Eucalyptus

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0013 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.10.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_14

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0014 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.11.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_15

Tržní prostor: EU

 

TECH'LAB - Concentré détergent désinfectant sols & surfaces

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0015 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.12.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM1_16

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0016 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

4,11

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta-SPC3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

1,32

3,52

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 5

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

v institucionálních a průmyslových prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 6

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

v institucionálních a průmyslových prostorách (běžných)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno, aby byla zaručena účinnost přípravku. Vzhledem k tomu, že koncentrace kyseliny L-(+)-mléčné v přípravcích dle tohoto meta SPC může být v rozmezí od 7,83% do 31,33 %, není zde možné uvést všechna ředění přípravku.

Příklad pro přípravek obsahující 7,83 % kyseliny L-(+)-mléčné

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

Ředění přípravku

0,299 % (40 ml přípravku, přidejte vodu až do 1 litru)

Doba kontaktu

5 minut

Držitel povolení musí na štítku pro každý konkrétní přípravek uvést patřičný objem přípravku, který má být zředěn vodou

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_1

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0017 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

1,76

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_2

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0018 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_6

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0019 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

6,75

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

1,32

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta-SPC4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

1,32

5,28

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje eukalyptol, karvon a limonen (vůně chladivého mentolu). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje methyl salicylát a eugenol (čistá vůně). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 7

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V institucionálních a průmyslových prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 8

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V institucionálních a průmyslových prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Minimální koncentrace při použití povrchově aktivních látek má být 0,29 % pro každý budoucí produkt uvedený v tomto meta SPC.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Lahvičky k doplnění: 20–100 ml, HDPE

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno, aby byla zaručena účinnost přípravku. Vzhledem k tomu, že koncentrace kyseliny L-(+)-mléčné v přípravcích dle tohoto meta SPC může být v rozmezí od 7,83% do 31,33 %, není zde možné uvést všechna ředění přípravku.

Příklad pro přípravek obsahující 7,83 % kyseliny L-(+)-mléčné

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

Ředění přípravku

0,299 % (40 ml přípravku, přidejte vodu až do 1 litru)

Doba kontaktu

5 minut

Držitel povolení musí na štítku pro každý konkrétní přípravek uvést patřičný objem přípravku, který má být zředěn vodou

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_3

Tržní prostor: EU

 

ATOUT-VERT - DD303

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Multi-usages Menthe

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Sanitaires Menthe

Tržní prostor: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Cuisine Menthe

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0020 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,28

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_4

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0021 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,28

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM2_5

Tržní prostor: EU

 

ATOUT-VERT - DDP38

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0022 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

6,75

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

1,32

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta-SPC5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 9

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních, zdravotnických a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V institucionálních, zdravotnických a průmyslových prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření s výjimkou zdravotnické oblasti, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,4485 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,4485 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,4485 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1,5 % obj..

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 10

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v institucionálních a průmyslových (potravinářských) prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V institucionálních a průmyslových (potravinářství (všeobecné, masný průmysl (s výjimkou jatek) a mléčný průmysl)) prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,4485 % až 0,598 %

Počet a načasování aplikace:

Běžná dezinfekce a masný průmysl

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,4485 % až 0,598 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný přípravek se před použitím ředí na 1,5 až 2 % obj.

Mléčný průmysl

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,598 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 2 % obj..

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.   Popis použití

Tabulka 11

Použití # 3 – Dezinfekční prostředky používané k desinfekci materiálů a povrchů spojených s umístěním zvířat (dezinfekční prostředky na všechny pevné omyvatelné povrchy ve veterinárních prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 30 minut, 10 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1 % obj..

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před aplikací přípravku povrchy důkladně očistěte.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 až 30 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek má pěnivou strukturu.

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM3_1

Tržní prostor: EU

 

CLEAN DESINFECTANT

Tržní prostor: EU

GERM D

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0023 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

28,8

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta-SPC6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,28

5,28

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje eukalyptol a karvon. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 12.

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy ve zdravotnických prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

ve zdravotnických prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,4485 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,4485 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,4485 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1,5 % obj..

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM3_2

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0024 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

28,8

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

5,28

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

meta-SPC7

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

24,93

24,93

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

SL – Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku).

Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminovaný oděv svlékněte.A před opětovným použitím vyperte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 13

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácím, institucionálním, a průmyslovém prostředí

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření)

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1 % obj..

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

Tenkostěnná nádoba: 1,5, 2,5 litry, Nízkohustotní polyethylen (LDPE)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

- Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 14

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových (potravinářských) prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Virus

Obecný název: Pouze obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření)

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,299 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Jiné cílové organismy:

Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1 % obj. procenta podle pokynů na štítku.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

Tenkostěnná nádoba: 1,5, 2,5 litry, LDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.   Popis použití

Tabulka 15.

Použití # 3 – Dezinfekční prostředky používané k desinfekci materiálů a povrchů spojených s umístěním zvířat (dezinfekční prostředky na všechny pevné omyvatelné povrchy ve veterinárních prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

-

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření)

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0,748 %

Počet a načasování aplikace:

Povinné cílové organismy:

Bakterie a kvasinky: 0,748 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 30 minut, 10 °C

Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 2,5 % obj. procenta podle pokynů na štítku.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE

Sud: 10–210 litry, HDPE

IBC: 1 000 litry, HDPE

Tenkostěnná nádoba: 1,5, 2,5 litry, LDPE

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Před aplikací přípravku povrchy důkladně očistěte.

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 30 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

Zamezte styku s očima.

Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

 

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

 

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE 15

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0025 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyletherkarboxylát sodný

 

Neúčinná látka

53563-70-5

 

24,93

D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy

 

Neúčinná látka

110615-47-9

 

3,52

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

meta-SPC8

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

1,566

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

AL – Jakákoli jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 16

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácím, institucionálním, a průmyslovém prostředí.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Přípravky připravené k použití.

Doba kontaktu: 5 minut, 20 °C

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Spreje (SP05): 0,5 litr–0,75 litr, HDPE or PET

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

IBC: 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 17.

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácích, institucionálních a průmyslových (potravinářství (všeobecné)) prostorách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření

Podrobný popis:

-

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Přípravky připravené k použití.

Doba kontaktu: 5 minut, 20 °C

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Spreje (SP05): 0,5 litr–0,75 litr, HDPE or PET

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

IBC: 1 000 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Dodržujte návod k použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Umyjte kůži vodou. Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_1

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0026 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_2

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0027 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SANILAK - Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus

Tržní prostor: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus

Tržní prostor: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus

Tržní prostor: EU

SALVE FAM5_3

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0028 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.4.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_4

Tržní prostor: EU

 

YOU - All purpose disinfecting cleaner

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE - Désinfectant

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Désinfectant Multi-usages

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Désinfectant Salle de Bain

Tržní prostor: EU

SANIVERT - Désinfectant

Tržní prostor: EU

YOU - Nettoyant désinfectant toutes surfaces

Tržní prostor: EU

YOU - Désinfectant WC détartrant

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0029 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.5.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_5

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0030 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

1,566

7.6.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_6

Tržní prostor: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant sols et surfaces

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0031 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

1,566

7.7.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_7

Tržní prostor: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0032 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

1,566

7.8.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM5_8

Tržní prostor: EU

 

MAISON VERTE - Désinfectant Multi-surfaces

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Désinfectant Sol

Tržní prostor: EU

MAISON VERTE PRO - Désinfectant Multi-surfaces

Tržní prostor: EU

SANIVERT - Désinfectant Multi-surfaces

Tržní prostor: EU

YOU - Désinfectant sols & surfaces

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0033 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

1,566

META SPC 9

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9

1.1.   Identifikátor meta SPC 9

Identifikátor

meta-SPC9

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-9

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 9

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

0,627

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 9

Forma (formy)

AL – Jakákoli jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9

4.1.   Popis použití

Tabulka 18

Použití # 1 – Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácím, institucionálním, a průmyslovém prostředí.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Přípravky připravené k použití.

Doba kontaktu: 5 minut, 20 °C

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Spreje (SP05): 0,5 litr–0,75 litr, HDPE or PET

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 19

Použití # 2 – Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

V domácích, institucionálních a průmyslových (všeobecných) prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání, roztírání, stírání, aplikace pěny, ošetřování kartáčem, namáčení, ponoření, stírání mopem

Podrobný popis:

bez mechanického účinku

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: -

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Přípravky připravené k použití.

Doba kontaktu: 5 minut, 20 °C

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Velikost balení pro neprofesionální použití je omezena maximálně na 3 litry a balení o objemu větším než 1 litr by mělo být vybaveno úchytem

Spreje (SP05): 0,5 litr–0,75 litr, HDPE or PET

Láhve: 0,5–5 litry, HDPE nebo PET

Kanystr: 1–80 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

Sud: 10–210 litry, HDPE (pouze pro profesionální uživatele)

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (9) META SPC 9

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m2 nebo 20 ml/m2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

Dodržujte návod k použití.

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Umyjte kůži vodou. Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů nebo domácích mazlíčků, na které se nepoužívá.

Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před mrazem.

6.   DALŠÍ INFORMACE

-

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM6_1

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0034 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM6_2

Tržní prostor: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant multi-usages Menthe

Tržní prostor: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant sanitaires Menthe

Tržní prostor: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant cuisine Menthe

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0035 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

SALVE FAM6_3

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028967-0036 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.

(9)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU