(EU) 2023/1757Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1757 ze dne 11. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bensulfuron, chlormekvat, chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, eugenol, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, geraniol, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid, tebufenpyrad, thymol a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 224, 12.9.2023, s. 28-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 2. října 2023 Nabývá účinnosti: 2. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

91/414/EHS; (EU) č. 844/2012; (EU) č. 546/2013; (EU) č. 568/2013; (EU) č. 570/2013; (EU) 2018/184; (EU) 2022/1480;
Původní znění předpisu

12.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1757

ze dne 11. září 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bensulfuron, chlormekvat, chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, eugenol, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, geraniol, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid, tebufenpyrad, thymol a tritosulfuron

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny na seznamu v části A přílohy prováděcího nařízení Rady (EU) č. 540/2011 (3). Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou uvedeny na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 a účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jako látky, které se mají nahradit, jsou uvedeny na seznamu v části E uvedené přílohy.

(2)

Účinné látky bensulfuron, chlormekvat, chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid, tebufenpyrad a tritosulfuron jsou uvedeny na seznamu v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011. Účinné látky eugenol, geraniol a thymol jsou uvedeny na seznamu v části B a účinná látka flumetralin v části E uvedené přílohy.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1480 (4) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek bensulfuron, chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, MCPA, MCPB, prosulfokarb, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a tebufenpyrad do 31. října 2023, účinných látek chlormekvat, propachizafop, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl a tritosulfuron do 30. listopadu 2023 a účinné látky flumetralin do 11. prosince 2023.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/184 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky sulfurylfluorid do 31. října 2023.

(5)

Platnost schválení účinné látky eugenol skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 546/2013 (6) dne 30. listopadu 2023.

(6)

Platnost schválení účinné látky geraniol skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 570/2013 (7) dne 30. listopadu 2023.

(7)

Platnost schválení účinné látky thymol skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 568/2013 (8) dne 30. listopadu 2023.

(8)

Pro účely obnovení schválení všech uvedených účinných látek byly v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (9) předloženy žádosti a doplňující dokumentace. Příslušné zpravodajské členské státy všechny dotčené žádosti prohlásily za přípustné.

(9)

Pokud jde o účinné látky chlormekvat, eugenol, flumetralin, fosthiazát, geraniol, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid, tebufenpyrad a thymol, příslušné zpravodajské členské státy dosud nedokončily posouzení rizik podle článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(10)

Pokud jde o účinné látky bensulfuron, chlortoluron, deltamethrin, MCPA a MCPB, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) potřebuje více času, aby mohl učinit závěr, k čemuž bude případně muset konzultovat odborníky. Kromě toho potřebuje Komise více času k přijetí následného rozhodnutí o řízení rizik.

(11)

Pokud jde o účinné látky klomazon, daminozid, fludioxonil, flufenacet a tritosulfuron, vyžádal si úřad v souladu s čl. 13 odst. 3a prvním pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 za účelem posouzení kritérií pro schválení stanovených v bodech 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 další informace, které žadatelé předložili v úřadem stanovené lhůtě. Úřad však potřebuje více času k vyhodnocení obdržených informací a přijetí závěru o tom, zda lze očekávat, že účinné látky splní kritéria pro schválení; více času potřebuje i Komise, aby přijala následné rozhodnutí o řízení rizik.

(12)

Vzhledem k pravděpodobnosti, že rozhodnutí o obnovení schválení těchto účinných látek nebude přijato před skončením doby jejich platnosti schválení (31. října 2023, 30. listopadu 2023 a 11. prosince 2023), a k tomu, že důvody zpoždění v postupech obnovení schválení jsou mimo kontrolu příslušných žadatelů, by měla být doba platnosti schválení těchto účinných látek prodloužena, aby bylo možné dokončit požadovaná posouzení a finalizovat regulační rozhodovací postupy týkající se příslušných žádostí o obnovení schválení.

(13)

Vzhledem k tomu, že zpravodajské členské státy dosud nedokončily posouzení rizik, a s ohledem na čas potřebný k dokončení zbývajících kroků v každém postupu obnovení, by doba prodloužení platnosti schválení pro účinné látky chlormekvat, fosthiazát, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid a tebufenpyrad měla být stanovena na třicet devět měsíců a pro účinné látky eugenol, flumetralin, geraniol a thymol na dvacet devět měsíců.

(14)

Vzhledem k tomu, že úřad potřebuje více času, aby mohl učinit závěr ohledně posouzení rizik účinných látek bensulfuron, chlortoluron, deltamethrin, MCPA a MCPB, k čemuž bude případně muset konzultovat odborníky, měla by být doba prodloužení platnosti schválení pro zmíněné účinné látky stanovena na třicet tři a půl měsíce.

(15)

V případě, kdy úřad požádal za účelem posouzení kritérií pro schválení stanovených v bodech 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 o další informace, by doba prodloužení platnosti schválení pro účinnou látku daminozid měla být stanovena na dvacet dva a půl měsíce a s ohledem na to, že k jejich vyhodnocení je zapotřebí více času, by doba prodloužení platnosti schválení pro účinné látky klomazon, fludioxonil, flufenacet a tritosulfuron měla být stanovena na devatenáct a půl měsíce.

(16)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

V případě, že Komise přijme nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení není obnoveno, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum, jež platilo před přijetím tohoto nařízení, nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení dané účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení, Komise stanoví v závislosti na okolnostech co nejbližší možné datum použitelnosti.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1480 ze dne 7. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Úř. věst. L 233, 8.9.2022, s. 43).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/184 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a sulfurylfluorid (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 10).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 546/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka eugenol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 163, 15.6.2013, s. 17).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 570/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka geraniol a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 168, 20.6.2013, s. 18).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 568/2013 ze dne 18. června 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thymol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 33).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26), které se nadále použije na postup obnovení schválení uvedených účinných látek podle článku 17 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1.   

Část A se mění takto:

1)

v položce 40 pro deltamethrin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. srpna 2026“;

2)

v položce 65 pro flufenacet se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. června 2025“;

3)

v položce 69 pro fosthiazát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

4)

v položce 102 pro chlortoluron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. srpna 2026“;

5)

v položce 104 pro daminozid se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. září 2025“;

6)

v položce 107 pro MCPA se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. srpna 2026“;

7)

v položce 108 pro MCPB se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. srpna 2026“;

8)

v položce 160 pro prosulfokarb se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

9)

v položce 161 pro fludioxonil se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. června 2025“;

10)

v položce 162 pro klomazon se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. června 2025“;

11)

v položce 186 pro tritosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. července 2025“;

12)

v položce 271 pro bensulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „15. srpna 2026“;

13)

v položce 272 pro natrium 5-nitroguajakolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

14)

v položce 273 pro natrium-2-nitrofenolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

15)

v položce 274 pro natrium-4-nitrofenolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

16)

v položce 275 pro tebufenpyrad se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“;

17)

v položce 276 pro chlormekvat se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „28. února 2027“;

18)

v položce 278 pro propachizafop se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „28. února 2027“;

19)

v položce 279 pro chizalofop-P-ethyl a chizalofop-P-tefuryl se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „28. února 2027“;

20)

v položce 307 pro sulfurylfluorid se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. ledna 2027“.

2.   

Část B se mění takto:

1)

v položce 45 pro eugenol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. dubna 2026“;

2)

v položce 46 pro geraniol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. dubna 2026“;

3)

v položce 47 pro thymol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. dubna 2026“.

3.   

Část E se mění takto:

 

v položce 1 pro flumetralin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „ 11. května 2026 “.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU