(EU) 2023/1755Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1755 ze dne 11. září 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko destilační zbytky tuku a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 224, 12.9.2023, s. 18-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 2. října 2023 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

91/414/EHS; 2008/127/ES; (EU) č. 844/2012; (EU) 2023/1446;
Původní znění předpisu

12.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1755

ze dne 11. září 2023,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko destilační zbytky tuku a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 ve spojení s čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byly destilační zbytky tuku zařazeny jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky destilační zbytky tuku, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 15. prosince 2024.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla Česku jakožto zpravodajskému členskému státu a Francii jakožto spoluzpravodajskému členskému státu předložena žádost o obnovení schválení účinné látky destilační zbytky tuku.

(5)

Žadatel předložil zpravodajskému členskému státu, spoluzpravodajskému členskému státu, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost přijatelnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem návrh hodnotící zprávy o obnovení a dne 25. února 2021 jej předložil úřadu a Komisi. Ve svém návrhu hodnotící zprávy o obnovení navrhl zpravodajský členský stát obnovit schválení destilačních zbytků tuku.

(7)

Úřad zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti. Úřad rovněž předal návrh hodnotící zprávy o obnovení žadateli a členským státům, aby se k němu vyjádřili, a zahájil o něm veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky úřad předal Komisi.

(8)

Dne 5. ledna 2023 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6), podle něhož lze očekávat, že destilační zbytky tuku splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Dne 22. března 2023 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o obnovení schválení a dne 25. května 2023 předlohu nařízení týkajícího se destilačních zbytků tuku.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu a v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 i ke zprávě o obnovení předložil své připomínky. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně posouzeny a zohledněny.

(11)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku destilační zbytky tuku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.

(12)

Komise dále dospěla ke zjištění, že látka destilační zbytky tuku je účinnou látkou představující nízké riziko ve smyslu článku 22 nařízení (ES) č. 1107/2009. Destilační zbytky tuku nejsou látkou vzbuzující obavy a splňují podmínky stanovené v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.

(13)

Proto je vhodné obnovit schválení destilačních zbytků tuku jako látky představující nízké riziko.

(14)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky a výsledek posouzení rizik je však nezbytné stanovit minimální čistotu destilačních zbytků tuku a maximální obsah nečistoty niklu v destilačních zbytcích tuku v technickém stavu, aby se zaručila bezpečnost účinné látky při použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1446 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení destilačních zbytků tuku do 15. prosince 2024, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím doby platnosti schválení uvedené účinné látky. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení bylo přijato před datem konce uvedené prodloužené doby platnosti schválení, mělo by se toto nařízení začít používat dříve než k uvedenému datu.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky destilační zbytky tuku, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues EFSA Journal doi:10.2903/j.efsa.2023.7811.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1446 ze dne 12. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, karbid vápníku, cymoxanil, dodemorf, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flonikamid (IKI-220), giberelová kyselina, gibereliny, halosulfuron-methyl, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, maltodextrin, metamitron, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, pyrethriny, sulcotrion, tebukonazol a močovina (Úř. věst. L 178, 13.7.2023, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

Destilační zbytky tuku

CAS není k dispozici

CIPAC 915

není k dispozici

≥ 400 g/kg štěpených mastných kyselin (volných/esterově vázaných)

kyselina palmitová min. 19 % štěpených mastných kyselin

kyselina stearová min. 18 % štěpených mastných kyselin

kyselina olejová min. 37 % štěpených mastných kyselin

číslo kyselosti min. 70 mg KOH/g

Následující nečistota je považována za významnou z toxikologického hlediska a nesmí v technickém materiálu překročit níže uvedenou hodnotu:

nikl max. 0,1 g/kg

1. listopadu 2023

31. října 2038

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení destilačních zbytků tuku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v části A se zrušuje položka 229 pro destilační zbytky tuku;

2)

v části D se doplňuje nová položka, která zní:

Č.

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„44

Destilační zbytky tuku

CAS není k dispozici

CIPAC 915

není k dispozici

≥ 400 g/kg štěpených mastných kyselin (volných/esterově vázaných)

kyselina palmitová min. 19 % štěpených mastných kyselin

kyselina stearová min. 18 % štěpených mastných kyselin

kyselina olejová min. 37 % štěpených mastných kyselin

číslo kyselosti min. 70 mg KOH/g

Následující nečistota je považována za významnou z toxikologického hlediska a nesmí v technickém materiálu překročit níže uvedenou hodnotu:

nikl max. 0,1 g/kg

1. listopadu 2023

31. října 2038

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení destilačních zbytků tuku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU