(EU) 2023/1754Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1754 ze dne 11. září 2023, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 224, 12.9.2023, s. 16-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 2. října 2023 Nabývá účinnosti: 2. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 965/2012;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 216/2008;
Původní znění předpisu

12.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1754

ze dne 11. září 2023,

kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) obsahuje v části ORO hlavě FC oddíle 1 čl. ORO.FC.100 písm. c) přílohy III chybu, která má vliv na podstatu uvedeného ustanovení, pokud jde o požadované průkazy způsobilosti a kvalifikaci.

(2)

Německé znění nařízení (EU) č. 965/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (3) vydaným před přijetím nařízení (EU) č. 965/2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU