(EU) 2023/1719Nařízení Komise (EU) 2023/1719 ze dne 8. září 2023, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum kmen Ma 43, paklobutrazol a atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP) v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 223, 11.9.2023, s. 9-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 1. října 2023 Nabývá účinnosti: 27. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1107/2009; (EU) 2022/383; (EU) 2022/1251; (EU) 2023/466;
Původní znění předpisu

11.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1719

ze dne 8. září 2023,

kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum kmen Ma 43, paklobutrazol a atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP) v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 5 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro isoxaben, metaldehyd a paklobutrazol byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro Metarhizium brunneum kmen Ma 43 a atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP) nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR ani tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V případě metaldehydu byla podána žádost podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 o změnu stávajících MLR pro košťálovou zeleninu vytvářející růžice a košťálovou zeleninu listovou.

(3)

Kromě toho v rámci jiné žádosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 předložil jiný žadatel informace, které dříve nebyly k dispozici během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 a týkaly se studie hydrolýzy zkoumající účinek sterilizace na povahu reziduí. Tato studie prokázala, že stávající MLR pro metaldehyd u brambor, ostatní kořenové a hlíznaté zeleniny, kromě cukrové řepy (kromě brukve řepky tuřínu), u rajčat, lilku/baklažánu, košťálové zeleniny (s výjimkou kořenů a mladých listů košťálové zeleniny), salátu a ostatních salátových rostlin, špenátu a podobné zeleniny (listů) a u artyčoků jsou plně podloženy údaji.

(4)

Pokud jde o paklobutrazol, předložil žadatel informace, které dříve nebyly k dispozici během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 a týkaly se reprezentativní studie zkoumající metabolismus primárních plodin u ovocných plodin. Tato studie prokázala, že stávající MLR pro tuto látku u jablek, hrušek, kdoulí, mišpule obecné/německé, mišpule japonské/lokvátu, meruněk a broskví jsou plně podloženy údaji.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy všechny uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy předaly Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(6)

Úřad žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V uvedeném závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani dlouhodobá expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(8)

V případě isoxabenu byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajícího MLR u okurek nakládaček.

(9)

Pokud jde o tuto žádost, členský stát požádal o použití zrychleného postupu stanoveného v technických pokynech pro postup stanovení MLR (3) za účelem stanovení MLR na základě pokusů týkajících se reziduí provedených s cuketami.

(10)

Úřad posoudil pokusy týkající se reziduí provedené s cuketami v rámci přezkumu stávajících MLR pro isoxaben a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (4). Toto stanovisko vychází ze současných vědeckých a technických poznatků v této oblasti. Vzhledem k tomu, že je vhodné extrapolovat údaje z pokusů týkajících se reziduí provedených s cuketami na okurky nakládačky, jak potvrzují pokyny Unie pro extrapolaci MLR (5), není nutné žádat úřad o vydání odůvodněného stanoviska zvlášť pro okurky nakládačky.

(11)

Je proto vhodné stanovit MLR pro isoxaben u okurek nakládaček na 0,05 mg/kg na základě pokusů týkajících se reziduí provedených s cuketami.

(12)

Metarhizium brunneum kmen Ma 43 a atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP) byly obnoveny jako účinné látky představující nízké riziko prováděcími nařízeními Komise (EU) 2022/383 (6) a 2022/1251 (7). Neočekává se, že by podmínky použití uvedených látek vedly k přítomnosti reziduí v potravinách nebo krmivech, která by mohla představovat riziko pro spotřebitele, a proto nejsou MLR vyžadovány. Je proto vhodné zařadit uvedené látky do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňují navržené změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(14)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Z technických důvodů by se změny navrhovaných MLR měly použít později než změny uvedené v nařízení Komise (EU) 2023/466 (8).

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. září 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metaldehyde in flowering brassica and leafy brassica. EFSA Journal 2023;21(3):7885.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaldehyde in certain legume vegetables and pulses. EFSA Journal 2014;12(1):3537.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Reasoned Opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for paclobutrazol. EFSA Journal 2022;20(11):7651.

(3)  Technické pokyny, kterými se stanoví postup pro stanovení MLR v souladu s články 6 až 11 nařízení (ES) č. 396/2005 a článkem 8 nařízení (ES) č. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022;20(1):7062.

(5)  Technické pokyny k požadavkům na údaje pro stanovení maximálních limitů reziduí, srovnatelnost pokusů týkajících se reziduí a extrapolaci údajů o reziduích u produktů rostlinného a živočišného původu (SANTE/2019/12752 – 23. listopadu 2020).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/383 ze dne 4. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Metarhizium brunneum kmen Ma 43 (dříve Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen BIPESCO 5/F52) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 76, 7.3.2022, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1251 ze dne 19. července 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinných látek motýlí feromony s rovným řetězcem (acetáty) jako účinných látek představujících nízké riziko a motýlí feromony s rovným řetězcem (aldehydy a alkoholy) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 191, 20.7.2022, s. 35).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 68, 6.3.2023, s. 55).


PŘÍLOHA

Nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se sloupce pro isoxaben, metaldehyd a paklobutrazol nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA II

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Isoxaben

Metaldehyd

Paklobutrazol (suma konstitučních izomerů)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusové plody

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0110010

Grapefruity

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01 (*1)

 

0,05

0130010

Jablka

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,01 (*1)

 

 

0140010

Meruňky

 

 

0,15

0140020

Třešně

 

 

0,01 (*1)

0140030

Broskve

 

 

0,15

0140040

Švestky

 

 

0,01 (*1)

0140990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0,01 (*1)

0151000

a)

hrozny

0,01 (*1)

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,01

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01 (*1)

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01 (*1)

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

0154050

Šípky

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

0163020

Banány

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0211000

a)

brambory

 

0,15

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,05 (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0,3(+)

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0,3(+)

 

0213030

Celer bulvový

 

0,3(+)

 

0213040

Křen

 

0,3(+)

 

0213050

Topinambury

 

0,3(+)

 

0213060

Pastinák

 

0,3(+)

 

0213070

Petržel kořenová

 

0,3(+)

 

0213080

Ředkve

 

0,3(+)

 

0213090

Kozí brada

 

0,3(+)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0,05 (*1)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0,3(+)

 

0213990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0,01 (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

0,01 (*1)

 

 

0231010

Rajčata

 

0,15(+)

 

0231020

Paprika setá

 

0,05 (*1)

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0,15(+)

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,05 (*1)

 

0231990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,05 (*1)

 

0232010

Okurky salátové

0,01 (*1)

 

 

0232020

Okurky nakládačky

0,05

 

 

0232030

Cukety

0,05

 

 

0232990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0,7

 

0241010

Brokolice

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0,4

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

6

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

0,15

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

0,01 (*1)

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

2

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

2

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

2

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

0,01 (*1)

0,4

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,02

0,3

 

0260030

Hrachové lusky

0,01 (*1)

0,4

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,02

0,3

 

0260050

Čočka

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

0,05 (*1)

 

0270020

Kardy

 

0,05 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0,05 (*1)

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0,05 (*1)

 

0270050

Artyčoky

 

0,07

 

0270060

Pór

 

1,5

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,05 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0,05 (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,05 (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,6

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,05 (*1)

 

0401030

Maková semena

 

0,6

 

0401040

Sezamová semena

 

0,6

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,6

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,6

 

0401070

Sójové boby

 

0,6

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,6

 

0401090

Bavlníková semena

(+)

0,6

 

0401100

Dýňová semena

 

0,6

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,6

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,6

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,6

 

0401140

Konopná semena

 

0,6

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,05 (*1)

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,05 (*1)

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Rýže

 

 

 

0500070

Žito

 

 

 

0500080

Čirok

 

 

 

0500090

Pšenice

 

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

0631000

a)

květů

(+)

 

 

0631010

Heřmánek

(+)

 

 

0631020

Ibišek súdánský

(+)

 

 

0631030

Růže

(+)

 

 

0631040

Jasmín

(+)

 

 

0631050

Lípa

(+)

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

0633000

c)

kořenů

(+)

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

(+)

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

(+)

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)(+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

1010000

Komodity z

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1011000

a)

prasat

 

(+)

 

1011010

Svalovina

 

(+)

 

1011020

Tuk

 

(+)

 

1011030

Játra

 

(+)

 

1011040

Ledviny

 

(+)

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1011990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1012000

b)

skotu

 

(+)

 

1012010

Svalovina

 

(+)

 

1012020

Tuk

 

(+)

 

1012030

Játra

 

(+)

 

1012040

Ledviny

 

(+)

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1012990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1013000

c)

ovcí

 

(+)

 

1013010

Svalovina

 

(+)

 

1013020

Tuk

 

(+)

 

1013030

Játra

 

(+)

 

1013040

Ledviny

 

(+)

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1013990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1014000

d)

koz

 

(+)

 

1014010

Svalovina

 

(+)

 

1014020

Tuk

 

(+)

 

1014030

Játra

 

(+)

 

1014040

Ledviny

 

(+)

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1014990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1015000

e)

koňovitých

 

(+)

 

1015010

Svalovina

 

(+)

 

1015020

Tuk

 

(+)

 

1015030

Játra

 

(+)

 

1015040

Ledviny

 

(+)

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1015990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1016000

f)

drůbeže

 

(+)

 

1016010

Svalovina

 

(+)

 

1016020

Tuk

 

(+)

 

1016030

Játra

 

(+)

 

1016040

Ledviny

 

(+)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1016990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

(+)

 

1017010

Svalovina

 

(+)

 

1017020

Tuk

 

(+)

 

1017030

Játra

 

(+)

 

1017040

Ledviny

 

(+)

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

(+)

 

1017990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1020000

Mléko

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1020010

Kravské

 

(+)

 

1020020

Ovčí

 

(+)

 

1020030

Kozí

 

(+)

 

1020040

Kobylí

 

(+)

 

1020990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1030010

Slepičí

 

(+)

 

1030020

Kachní

 

(+)

 

1030030

Husí

 

(+)

 

1030040

Křepelčí

 

(+)

 

1030990

Ostatní (2)

 

(+)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01 (*1)

0,01 (*1)(+)

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

Isoxaben

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401090 Bavlníková semena

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 6. března 2025, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0700000 CHMEL

Metaldehyd

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213000 c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0213010 Řepa červená/salátová

0213020 Mrkev/karotka

0213030 Celer bulvový

0213040 Křen

0213050 Topinambury

0213060 Pastinák

0213070 Petržel kořenová

0213080 Ředkve

0213090 Kozí brada

0213110 Brukev řepák vodnice

0231010 Rajčata

0231030 Lilek/baklažán

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1000000 PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

1010000 Komodity z

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1015000 e) koňovitých

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1015050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1017000 g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

1017010 Svalovina

1017020 Tuk

1017030 Játra

1017040 Ledviny

1017050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017990 Ostatní (2)

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1020990 Ostatní (2)

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

1050000 Obojživelníci a plazi

1060000 Suchozemští bezobratlí živočichové

1070000 Volně žijící suchozemští obratlovci

2)

v příloze IV se v abecedním pořadí vkládají nové položky, které znějí: „Metarhizium brunneum kmen Ma 43“, „Atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP)“.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU