(EU) 2023/1717Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 223, 11.9.2023, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. června 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2023 Nabývá účinnosti: 1. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1717

ze dne 27. června 2023,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z cílů směrnice 2014/53/EU je zajistit řádné fungování vnitřního trhu s rádiovými zařízeními.

(2)

Za účelem harmonizace nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení pro specifické kategorie nebo třídy rádiových zařízení a stanovení požadavků týkajících se kombinovaného prodeje rádiových zařízení a jejich nabíječek a informací, které mají být poskytovány spotřebitelům a dalším konečným uživatelům, byla směrnice 2014/53/EU změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 (2).

(3)

V návaznosti na změny provedené směrnicí (EU) 2022/2380 poskytuje směrnice 2014/53/EU rovněž základ pro přizpůsobení těchto požadavků jakémukoli budoucímu vědeckému a technologickému pokroku nebo vývoji na trhu s cílem zajistit minimální společnou interoperabilitu mezi rádiovými zařízeními a jejich nabíjecími zařízeními, jakož i zvýšit pohodlí spotřebitelů, snížit množství ekologického odpadu a zabránit roztříštěnosti trhu.

(4)

Pokud jde o harmonizaci nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení pro kabelové nabíjení, čl. 3 odst. 4 první pododstavec směrnice 2014/53/EU vyžaduje, aby rádiová zařízení spadající do kategorií nebo tříd uvedených v části I přílohy Ia uvedené směrnice byla konstruována tak, aby splňovala specifikace týkající se nabíjecích kapacit stanovené v uvedené příloze.

(5)

Specifikace stanovené v části I přílohy Ia směrnice 2014/53/EU stanoví, že kategorie nebo třídy rádiových zařízení, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a které lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení, musí být vybaveny zásuvkou USB typu C, jak je popsáno v normě EN IEC 62680-1-3:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-3: Společné součásti – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“. Kromě toho specifikace stanovené v části I přílohy Ia směrnice 2014/53/EU stanoví, že kategorie nebo třídy rádiových zařízení, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a které lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení při napětí vyšším než 5 voltů nebo proudu vyšším než 3 ampéry nebo příkonu vyšším než 15 wattů, v sobě musí integrovat protokol USB Power Delivery, jak je popsáno v normě EN IEC 62680-1-2:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-2: Společné části – Specifikace výkonového USB“.

(6)

Dne 5. září 2022 zveřejnila Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) normu IEC 62680-1-2:2022 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-2: Společné části – Specifikace výkonového USB“ a normu IEC 62680-1-3:2022 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon“ – Část 1-3: Společné součásti – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“. Obě tyto normy obsahují aktualizované specifikace.

(7)

Dne 14. října 2022 Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) přijal jako evropské normy (EN) uvedené dvě normy IEC zveřejněné dne 5. září 2022, a to prostřednictvím normy EN IEC 62680-1-2:2022 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-2: Společné části – Specifikace výkonového USB“ a normy EN IEC 62680-1-3:2022 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-3: Společné součásti – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“.

(8)

Za účelem přizpůsobení se technickému pokroku je nezbytné změnit v části I bodě 2 přílohy Ia směrnice 2014/53/EU odkazy na normu týkající se nabíjecí zásuvky a kabelů pro kabelové nabíjení v souladu s normou EN IEC 62680-1-3:2022.

(9)

V části I bodě 3 přílohy Ia směrnice 2014/53/EU je rovněž nezbytné změnit odkazy na normu týkající se komunikačního protokolu pro nabíjení pro kabelové nabíjení při napětí vyšším než 5 volů nebo proudu vyšším než 3 ampéry nebo příkonu vyšším než 15 wattů v souladu s normou EN IEC 62680-1-2:2022.

(10)

Směrnice 2014/53/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část I přílohy Ia směrnice 2014/53/EU se mění takto:

1)

v bodě 2.1 se odkaz na normu „EN IEC 62680-1-3:2021“ nahrazuje odkazem na normu „EN IEC 62680-1-3:2022“;

2)

v bodě 2.2 se odkaz na normu „EN IEC 62680-1-3:2021“ nahrazuje odkazem na normu „EN IEC 62680-1-3:2022“;

3)

v bodě 3.1 se odkaz na normu „EN IEC 62680-1-2:2021“ nahrazuje odkazem na normu „EN IEC 62680-1-2:2022“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh (Úř. věst. L 315, 7.12.2022, s. 30).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU