(EU) 2023/1713Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1713 ze dne 7. září 2023 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 8.9.2023, s. 51-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 28. září 2023 Nabývá účinnosti: 28. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1831/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

8.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/51


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1713

ze dne 7. září 2023

o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy (známé též jako „subtilisin“) z Bacillus subtilis ATCC SD-2107 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis ATCC SD-2107 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic, nosnice a menšinové druhy drůbeže se zařazením do kategorie „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) nemohl ve svém stanovisku ze dne 25. května 2020 (2) dospět k závěru o bezpečnosti přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis ATCC SD-2107 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pro cílové druhy, spotřebitele, uživatele a životní prostředí. Úřad však ve svém následném stanovisku ze dne 6. ledna 2023 (3) uvedl, že žadatel předložil nové informace, aby vyřešil některá omezení určená ve stanovisku ze dne 25. května 2020, a deklaroval změnu, pokud jde o produkční kmen proteázy, spočívající v nahrazení kmene Bacillus subtilis ATCC SD-2107 kmenem Bacillus subtilis CBS 148232; úřad dále dospěl k závěru, že za navržených podmínek použití přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl také k závěru, že tento přípravek je považován za látku senzibilizující dýchací cesty, a vzhledem k nedostatku údajů nemohl vyvodit závěr o jeho potenciálu dráždivosti pro kůži a oči ani o jeho senzibilizujících účincích na kůži. Úřad ve svém stanovisku ze dne 6. ledna 2023 s odkazem na své stanovisko ze dne 25. května 2020 rovněž dospěl k závěru, že přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 je účinný pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže až do snášky, ale nemohl dospět k závěru o jeho účinnosti pro nosnice. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Dne 14. dubna 2023 vzal žadatel žádost o povolení přípravku pro nosnice zpět.

(6)

Posouzení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)   EFSA Journal 2020;18(6):6165.

(3)   EFSA Journal 2023;21(2):7816.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a40

Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8), proteáza (EC 3.4.21.62) a alfa-amyláza (EC 3.2.1.1)

Složení doplňkové látky

Přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 s minimem aktivity:

Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 UX  (1)/g

Proteáza: 40 000 UP  (2)/g

Alfa-amyláza: 2 000 UA  (3)/g

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, proteáza (EC 3.4.21.62, také známá jako „subtilisin“) z Bacillus subtilis CBS 148232, a alfa-amyláza (EC 3.2.1.1) z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525

Analytická metoda  (4)

Pro kvantifikaci endo-1,4-beta-xylanázy v doplňkové látce, premixech a krmných směsích: kolorimetrická metoda založená na enzymatické hydrolýze xylanázou u substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný pšeničný arabinoxylan při pH 4,2 a teplotě 50 °C.

Pro kvantifikaci proteázy v doplňkové látce, premixech a krmných směsích: kolorimetrická metoda založená na enzymatické hydrolýze proteázou u substrátu s barvivem vázaným na zesíťovaný kasein při pH 10,0 a teplotě 50 °C.

Pro kvantifikaci alfa-amylázy v doplňkové látce, premixech a krmných směsích: kolorimetrická metoda založená na enzymatické hydrolýze amylázou u substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný škrobový polymer při pH 8,0 a teplotě 40 °C.

Výkrm kuřat

Odchov kuřic

Výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže

Endo-1,4-beta-xylanáza 2 000 UX

Proteáza 4 000 UP

Alfa-amyláza 200 UA

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a kůže.

28. září 2033


(1)  Jedna jednotka aktivity endo-1,4-beta-xylanázy (UX) je množství enzymu, které uvolní 0,48 mikromolu redukujících cukrů, vyjádřených jako ekvivalenty xylózy, za minutu ze substrátu pšeničného arabinoxylanu při pH 4,2 a teplotě 50 °C.

(2)  Jedna jednotka aktivity proteázy (UP) je definována jako množství enzymu, které uvolní 2,3 mikrogramu fenolických sloučenin, vyjádřených jako ekvivalenty tyrosinu, za minutu z kaseinového substrátu při pH 10,0 a teplotě 50 °C.

(3)  Jedna jednotka aktivity alfa-amylázy (UA) je množství enzymu, které je při přebytku alfa-glukosidázy potřebné k uvolnění 0,20 mikromolu glukosidických vazeb, vyjádřených jako ekvivalenty p-nitrofenolu, za minutu ze substrátu maltoheptasoidu při pH 8,0 a teplotě 40 °C.

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU