(EU) 2023/1708Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1708 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce s fungujícím bachorem a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 839/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 8.9.2023, s. 31-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 28. září 2023 Nabývá účinnosti: 28. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1831/2003;

Předpisem se ruší

(EU) č. 839/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 378/2005;
Původní znění předpisu

8.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1708

ze dne 7. září 2023

o obnovení povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce s fungujícím bachorem a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 839/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Močovina byla povolena na dobu deseti let jako doplňková látka pro přežvýkavce s fungujícím bachorem prováděcím nařízením Komise (EU) č. 839/2012 (2).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o obnovení povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce s fungujícím bachorem, přičemž bylo požádáno o zařazení této doplňkové látky do kategorie „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „močovina a její deriváty“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. ledna 2023 (3) k závěru, že žadatel poskytl důkazy, že doplňková látka je za stávajících podmínek povolení pro cílové druhy, spotřebitele a životní prostředí i nadále bezpečná. V důsledku absence nových informací prokazujících bezpečnost doplňkové látky pro uživatele nebyl úřad schopen dospět k závěru ohledně bezpečnosti uživatelů. Úřad rovněž uvedl, že dříve učiněný závěr o účinnosti zůstává v platnosti. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné.

(5)

Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 dospěla k závěru, že závěry a doporučení učiněné při posouzení provedeném ohledně metody analýzy močoviny jako doplňkové látky v souvislosti s předchozím povolením jsou platné a použitelné i pro stávající žádost. V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (4) se proto hodnotící zpráva referenční laboratoře nevyžaduje.

(6)

Vzhledem k výše uvedenému má Komise za to, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(7)

V důsledku obnovení povolení močoviny jako doplňkové látky by prováděcí nařízení (EU) č. 839/2012 mělo být zrušeno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „močovina a její deriváty“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 839/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 839/2012 se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 839/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 11).

(3)  EFSA Journal 2023;21(2):7821.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: močovina a její deriváty.

3d1

Močovina

Složení doplňkové látky

Obsah močoviny: minimálně 97 %

Obsah dusíku: 46 %

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Diaminomethanon, číslo CAS 57-13-6, chemický vzorec: (NH2)2CO

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení celkového dusíku v doplňkové látce: titrace (EN 15478)

Pro stanovení podílu biuretu na celkovém dusíku v doplňkové látce: spektrofotometrie (EN 15479)

Pro stanovení močoviny v premixech, krmných směsích a krmných surovinách: spektrofotometrie (příloha III část D nařízení (ES) č. 152/2009)

Přežvýkavci s fungujícím bachorem

 

 

8 800

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a krmiva, které ji obsahuje, musí být uvedeno:

„Močovina se smí zkrmovat pouze zvířatům s fungujícím bachorem. Zkrmování močoviny až po maximální dávku by mělo probíhat postupně. Maximální obsah močoviny by měl být zkrmován pouze jako součást stravy bohaté na lehce stravitelné sacharidy a s nízkým obsahem rozpustného dusíku.

Maximálně 30 % celkového dusíku v denní krmné dávce by mělo pocházet z močoviny-N.“

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

28. září 2033


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU