(EU) 2023/1700Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1700 ze dne 6. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 220, 7.9.2023, s. 11-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. září 2023 Nabývá účinnosti: 8. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1700

ze dne 6. září 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené království oznámilo Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve Skotsku ve správních oblastech Angus (1), Dumfries and Galloway (1) a na ostrově Lewis (1), která byla dne 18. srpna 2023, 17. srpna 2023 a dne 22. srpna 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Spojeného království vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(7)

Spojené království předložilo Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI.

(8)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblastech, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojeného království, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z dotčených oblastí.

(9)

Kanada, Chile, Spojené království a Spojené státy poskytly Komisi aktualizované informace týkající se epizootologických situací na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(10)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s jedním ohniskem HPAI v hospodářství s chovem drůbeže v provincii Alberta, které bylo potvrzeno dne 20. září 2022.

(11)

Chile předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s pěti ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v regionech Biobío (3) a Maule (2), která byla potvrzena mezi 19. březnem 2023 a 20. dubnem 2023.

(12)

Spojené království předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s jedním ohniskem HPAI v hospodářství s chovem drůbeže v hrabství Kent v Anglii, které bylo potvrzeno dne 20. července 2023.

(13)

Spojené státy předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s 21 ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Colorado (1) a Pensylvánie (20), která byla potvrzena mezi 1. únorem 2023 a 28. březnem 2023.

(14)

Kanada, Chile, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. V návaznosti na uvedená ohniska zmíněné nákazy Kanada, Chile, Spojené království a Spojené státy zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(15)

Komise vyhodnotila informace předložené Kanadou, Chile, Spojeným královstvím a Spojenými státy. Komise se domnívá, že Kanada, Chile, Spojené království a Spojené státy poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup drůbežích komodit do Unie z dotčených oblastí Kanady, Chile, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(16)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI v Kanadě, Chile, Spojeném království a Spojených státech.

(17)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojeném království, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu s Kanadou, Chile, Spojeným královstvím a Spojenými státy by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA- 2.94 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.94

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

24.8.2023“;

ii)

v položce pro Chile se řádky pro oblasti CL-2.2 a CL-2.3 nahrazují tímto:

CL

Chile

CL-2.2

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.3.2023

28.8.2023

CL-2.3

N, P1

 

24.3.2023

28.8.2023“;

iii)

v položce pro Chile se řádky pro oblasti CL-2.5 a CL-2.6 nahrazují tímto:

CL

Chile

CL-2.5

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.4.2023

28.8.2023

CL-2.6

N, P1

 

12.4.2023

28.8.2023“;

iv)

v položce pro Chile se řádek pro oblast CL-2.10 nahrazuje tímto:

CL

Chile

CL-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023

28.8.2023“;

v)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.308 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.308

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.7.2023

23.8.2023“;

vi)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.314 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.315, GB-2.316 a GB-2.317, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.315

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.8.2023

 

GB-2.316

N, P1

 

18.8.2023

 

GB-2.317

N, P1

 

22.8.2023“;

 

vii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.408 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.408

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

31.8.2023“;

viii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.416 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.416

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.2.2023

31.8.2023“;

ix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.418 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.418

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2023

31.8.2023“;

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.422 a US-2.423 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.422

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

31.8.2023

US-2.423

N, P1

 

27.2.2023

31.8.2023“;

xi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.427, US-2.428 a US-2.429 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.427

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.428

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.429

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023“;

xii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.432 až US-2.441 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.432

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.433

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.434

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.435

N, P1

 

13.3.2023

31.8.2023

US-2.436

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.437

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.438

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.439

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.440

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.441

N, P1

 

15.3.2023

31.8.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.443 a US-2.444 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.443

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

US-2.444

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.447 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.447

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.3.2023

25.8.2023“;

b)

v části 2 v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.314 doplňují nové popisy oblastí GB-2.315, GB-2.316 a GB-2.317, které znějí:

„Spojené království

GB-2.315

near Kirkcudbright, Dumfries and Galloway, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.80 and Long: W4.05

GB-2.316

near Forfar, Angus, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N56.69 and Long: W2.87

GB-2.317

near Barvas, Isle of Lewis, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N58.35 and Long:W6.51“

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.94 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.94

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

24.8.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

24.8.2023“;

b)

v položce pro Chile se řádky pro oblasti CL-2.2 a CL-2.3 nahrazují tímto:

CL

Chile

CL-2.2

POU, RAT

N, P1

 

19.3.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

19.3.2023

28.8.2023

CL-2.3

POU, RAT

N, P1

 

24.3.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

24.3.2023

28.8.2023“;

c)

v položce pro Chile se řádky pro oblasti CL-2.5 a CL-2.6 nahrazují tímto:

CL

Chile

CL-2.5

POU, RAT

N, P1

 

10.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

10.4.2023

28.8.2023

CL-2.6

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

28.8.2023“;

d)

v položce pro Chile se řádky pro oblast CL-2.10 nahrazují tímto:

CL

Chile

CL-2.10

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

20.4.2023

28.8.2023“;

e)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.308 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.308

POU, RAT

N, P1

 

20.7.2023

23.8.2023“;

GBM

P1

 

20.7.2023

23.8.2023“;

f)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.314 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.315, GB-2.316 a GB-2.317, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.315

POU, RAT

N, P1

 

17.8.2023

 

GBM

P1

 

17.8.2023

 

GB-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.8.2023

 

GBM

P1

 

18.8.2023

 

GB-2.317

POU, RAT

N, P1

 

22.8.2023

 

GBM

P1

 

22.8.2023“;

 

g)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.408 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.408

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

31.8.2023“;

h)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.416 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.416

POU, RAT

N, P1

 

22.2.2023

31.8.2023“;

GBM

P1

 

22.2.2023

31.8.2023“;

i)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.418 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.418

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

23.2.2023

31.8.2023“;

j)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.422 a US-2.423 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.422

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

31.8.2023

US-2.423

POU, RAT

N, P1

 

27.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

27.2.2023

31.8.2023“;

k)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.427, US-2.428 a US-2.429 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.427

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.428

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.429

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.432 až US-2.441 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.432

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.433

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.434

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.435

POU, RAT

N, P1

 

13.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

13.3.2023

31.8.2023

US-2.436

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.437

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.438

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.439

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.440

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.441

POU, RAT

N, P1

 

15.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

15.3.2023

31.8.2023“;

m)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.443 a US-2.444 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.443

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

16.3.2023

31.8.2023

US-2.444

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

16.3.2023

31.8.2023“;

n)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.447 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.447

POU, RAT

N, P1

 

28.3.2023

25.8.2023

GBM

P1

 

28.3.2023

25.8.2023“;


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU