(EU) 2023/1699Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1699 ze dne 6. září 2023 o statusu attapulgitu jako doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 220, 7.9.2023, s. 9-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 27. září 2023 Nabývá účinnosti: 27. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1699

ze dne 6. září 2023

o statusu attapulgitu jako doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U látky attapulgit existuje nejistota, zda se jedná o doplňkovou látku v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato nejistota vyplývá z různých otázek a pochybností vyjádřených příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za úřední kontroly nebo hospodářskými subjekty ohledně klasifikace této látky, která je v současné době zařazena do katalogu pro krmné suroviny stanoveného nařízením Komise (EU) č. 68/2013 (2).

(2)

Tato nejistota ohledně statusu produktu v souvislosti s doplňkovými látkami může ohrozit uvádění krmných produktů na trh v celé Unii, protože rozlišení mezi doplňkovými látkami a dalšími krmnými produkty hraje významnou úlohu, pokud jde o na podmínky jejich uvádění na trh podle příslušných platných právních předpisů.

(3)

S cílem zmírnit nejistotu ohledně statusu attapulgitu jakožto doplňkové látky je vhodné přijmout příslušné opatření podle nařízení (ES) č. 1831/2003, které tento status určí. Takové opatření by zajistilo důslednost při nakládání s dotčenou látkou a usnadnilo práci příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných za úřední kontroly a zároveň by pomohlo zúčastněným hospodářským subjektům fungovat v rámci, který poskytuje vhodnou úroveň právní jistoty.

(4)

Aby bylo možné určit, zda je produkt doplňkovou látkou v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, je vhodné odkázat na pokyny pro rozlišení mezi doplňkovými látkami, krmnými surovinami a dalšími produkty stanovenými v doporučení Komise 2011/25/EU (3). Uvedené pokyny konkrétně stanoví, že při hodnocení případ od případu má být současně bráno v úvahu několik kritérií, aby mohl být vytvořen profil každého jednotlivého produktu, ve kterém budou zohledněny všechny jeho vlastnosti. Kritéria pro rozlišení mezi doplňkovými látkami a krmnými surovinami zahrnují metodu výroby a zpracování, chemické vymezení a stupeň standardizace nebo přečištění, bezpečnost a způsob užití a funkčnost dotčeného produktu. Kromě toho by v zájmu důslednosti měly být produkty s podobnými vlastnostmi klasifikovány analogicky.

(5)

Na základě prozkoumání kritérií uvedených v doporučení 2011/25/EU byl učiněn závěr, že attapulgit by měl být považován za doplňkovou látku v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Attapulgit se v krmivech používá převážně pro plnění technologických funkcí, jako je funkce pojiva, protispékavé látky, snižování kontaminace krmiv mykotoxiny, nebo také zootechnických funkcí, protože působí na flóru gastro-intestinálního traktu zvířat nebo na stravitelnost krmiva, což jsou typické funkce doplňkových látek. Kromě toho jsou charakteristiky a vlastnosti attapulgitu velmi podobné vlastnostem dalších jílových minerálů, které jsou považovány za doplňkové látky. Analogická klasifikace attapulgitu jako doplňkové látky by proto zajistila důslednost při nakládání s těmito podobnými produkty.

(6)

V důsledku klasifikace attapulgitu jako doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo přizpůsobit se statusu uvedené látky, včetně pro účely podání žádosti o povolení doplňkové látky a dalšího zpracování této žádosti v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Attapulgit je doplňková látka spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

Článek 2

Látka uvedená v článku 1 smí být nadále uváděna na trh a používána v souladu s pravidly platnými pro krmné suroviny do 27. září 2030.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1).

(3)  Doporučení Komise 2011/25/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se stanoví pokyny pro rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami, biocidními přípravky a veterinárními léčivými přípravky (Úř. věst. L 11, 15.1.2011, 75).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU