(EU) 2023/1697Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1697 ze dne 19. června 2023 o provádění mezinárodních závazků Unie podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o ostrouna obecného

Publikováno: Úř. věst. L 220, 7.9.2023, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. června 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. září 2023 Nabývá účinnosti: 8. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1697

ze dne 19. června 2023

o provádění mezinárodních závazků Unie podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o ostrouna obecného

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. dubna 2021 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2021/689 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“) (2). Dohoda o obchodu a spolupráci vstoupila v platnost dne 1. května 2021.

(2)

V čl. 498 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci se stanoví, že strany každoročně pořádají konzultace, aby do 10. prosince každého roku dohodly celkové přípustné odlovy (TAC) pro následující rok pro populace uvedené v příloze 35 dohody. Tyto konzultace se mohou rovněž týkat dalších záležitostí uvedených v čl. 498 odst. 4 dohody, včetně seznamu populací, pro které je rybolov zakázán, stanovení TAC pro jakoukoli populaci, která není uvedena v přílohách 35 ani 36, a příslušných podílů stran na těchto populacích nebo opatření pro řízení rybolovu.

(3)

Unie vede každoroční konzultace v souladu s cíli a zásadami stanovenými v článcích 2, 3, 28 a 33 nařízení (EU) č. 1380/2013, v článcích 4 a 5 víceletých plánů pro západní vody (3)a Severní moře (4) a v rozhodnutí Rady (EU) 2021/1875 (5).

(4)

Postoj Unie během každoročních konzultací vychází v souladu s čl. 494 odst. 3 písm. c) dohody o obchodu a spolupráci z nejlepších dostupných vědeckých doporučení, zejména doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES).

(5)

Vedoucí delegací stran vypracují a podepíší písemný záznam dokládající ujednání mezi stranami učiněná na základě uvedených konzultací v souladu s povinností stanovenou v čl. 498 odst. 6 uvedené dohody.

(6)

Dne 16. prosince 2022 se Unie dohodla se Spojeným královstvím na stanovení významného počtu TAC na rok 2022 pro populace uvedené v příloze 35 dohody o obchodu a spolupráci. Výsledek konzultací byl dokumentován v písemném záznamu (6), který dne 20. prosince 2022 schválila Rada a podepsali vedoucí delegace Spojeného království a zástupce Komise jménem Unie v souladu s čl. 498 odst. 6 dohody o obchodu a spolupráci a rozhodnutím (EU) 2021/1875.

(7)

Populace ostrouna obecného (Squalus acanthias) je populace společně řízená Unií a Spojeným královstvím. Během každoročních konzultací se Unie a Spojené království dohodly, že vzhledem k hodnocenému zlepšení stavu populace ostrouna obecného by ostroun obecný již neměl být zakázaným druhem. Příslušné úrovně TAC stanovené v uvedeném písemném záznamu byly následně provedeny v nařízení Rady (EU) 2023/194 (7).

(8)

Unie a Spojené království se rovněž dohodly, že v zájmu ochrany segmentu této populace, která je obzvláště citlivá na úmrtnost způsobenou rybolovem, je vhodné zamezit cílenému rybolovu zaměřenému na hejna dospělých samic. Za tímto účelem se Unie a Spojené království dohodly, že by měla být dodržena maximální velikost úlovku 100 cm.

(9)

Do přijetí této maximální velikosti úlovků v právu Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 bylo opatření dohodnuté se Spojeným královstvím stanoveno v příloze IA nařízení (EU) 2023/194. Toto opatření je funkčně provázáno s TAC pro danou populaci, neboť bez takového opatření by úroveň TAC sama o sobě nezajistila dostatečnou ochranu samic v období tření, které představují obzvláště zranitelnou část populace.

(10)

Cílem stávajícího nařízení je vyjmout ostrouna obecného o velikosti nad 100 cm z povinnosti vykládky, a zajistit tak, aby při náhodném ulovení nebyli tito jedinci poraněni a byli neprodleně vypuštěni zpět do moře.

(11)

Nařízení poskytuje stabilnější právní rámec vzhledem k dočasné povaze opatření přijatých Radou, která v souladu s čl. 59 písm. k) nařízení (EU) 2023/194 přestanou být uplatňována ode dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí odpovídající opatření a upravuje nakládání s úlovky uvedených populací nad 100 cm.

(12)

Toto nařízení zajišťuje dodržování mezinárodních závazků ze strany Unie a vytváří právní jistotu a rovné podmínky pro rybáře Unie.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto nařízením mají přímý dopad na zachování populace, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení.

(14)

Vzhledem k tomu, že platnost opatření dohodnutých v písemném záznamu mezi Unií a Spojeným královstvím skončí dne 31. prosince 2023, mělo by toto nařízení k uvedenému datu rovněž přestat platit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví odchylku od povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem provádění mezinárodních závazků Unie, pokud jde o sdílené populace, o nichž se vedou konzultace o rybolovu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií podle dohody o obchodu a spolupráci.

Toto nařízení se vztahuje na rybolovné činnosti ve vodách Unie nebo rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie mimo vody Unie ve vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí.

Článek 2

Ostroun obecný (Squalus acanthias)

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zakazuje cíleně lovit, uchovávat na palubě nebo překládat, vykládat, přepravovat, skladovat, vystavovat nebo nabízet k prodeji, prodávat nebo uvádět na trh ostrouna obecného o velikosti větší než 100 cm.

Náhodně ulovení jedinci ostrouna obecného přesahující tuto velikost nesmí být poraněni a musí být okamžitě vypuštěni zpět do moře.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)   Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1875 ze dne 22. října 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci každoročních konzultací se Spojeným královstvím za účelem dosažení dohody o celkových přípustných odlovech (Úř. věst. L 378, 26.10.2021, s. 6).

(6)  Písemný záznam o konzultacích k rybolovu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v roce 2023: EU-UK for 2023 (europa.eu).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb, (Úř. věst. L 28, 31.1.2023, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU