(EU) 2023/1693Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1693 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 222, 8.9.2023, s. 1-87 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 28. září 2023 Nabývá účinnosti: 28. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/773;

Provádí předpisy

(EU) 2016/797;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2016/796; (EU) 2016/798; (EU) 2017/1474; (EU) 2018/763; (EU) 2023/1695;
Původní znění předpisu

8.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 222/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1693

ze dne 10. srpna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 (2) stanoví technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Unii.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 5 písm. b) a f) rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (3) musí být TSI přezkoumány, aby byl zohledněn vývoj železničního systému Unie a související činnosti v oblasti výzkumu a inovací a aby byly aktualizovány odkazy na normy.

(3)

S ohledem na úlohu, kterou mají železnice hrát v dekarbonizovaném dopravním systému, jak předpokládá Zelená dohoda pro Evropu, a s ohledem na vývoj v této oblasti, zejména v oblasti výzkumu a inovací, je nutná rozsáhlá revize stávajících TSI, zejména s cílem digitalizovat železnice a zvýšit přitažlivost nákladní železniční dopravy.

(4)

Dne 24. ledna 2020 Komise v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (4) požádala Agenturu Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“), aby připravila doporučení pro provedení výběru konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí (EU) 2017/1474.

(5)

Dne 30. června 2022 vydala agentura doporučení ERA 1175-1218, pokud jde o TSI týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému Unie. Komise výše uvedené doporučení analyzovala a dospěla k závěru, že je vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2019/773, aby bylo dosaženo větší harmonizace železničního provozu v Unii.

(6)

Cílem změn prováděcího nařízení (EU) 2019/773 je zejména i) začlenit nové požadavky na větší harmonizaci provozních pravidel evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), ii) doplnit nové požadavky týkající se traťových technických informací ERTMS týkajících se provozu, které je provozovatel infrastruktury povinen poskytnout železničním podnikům, a iii) zavést nový formát evropských pokynů a zpětnou vazbu z přezkumu vnitrostátních předpisů o bezpečnosti a provozu.

(7)

V souvislosti s budoucím železničním mobilním komunikačním systémem (FRMCS) jako nástupcem GSM-R, který dosud není plně specifikován v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/1695 (5), se toto nařízení zabývá globálním systémem pro mobilní komunikace v železničním provozu (GSM-R) jako jediným železničním mobilním rádiovým systémem (RMR).

(8)

Výměna informací mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky týkající se specifikací vlaků a provozu vlaků nově definovaných v tomto nařízení by měla být dále provedena v příslušných ustanoveních TSI TAF a TSI TAP.

(9)

V souladu s čl. 14 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797 musí členské státy oznámit vnitrostátní předpisy, které se po revizi technických specifikací pro interoperabilitu staly nadbytečnými. S ohledem na navrhované změny je vhodné pro toto oznámení stanovit jasnou lhůtu, aby se zabránilo právní nejistotě.

(10)

V souladu s postupem stanoveným v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/763 (6) musí provozovatelé infrastruktury a železniční podnik zajistit soulad s přílohou prováděcího nařízení (EU) 2019/773.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/773 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/773 se mění takto:

1)

vkládají se nové články 5a a 5b, které znějí:

„Článek 5a

Do 28. března 2024 oznámí každý členský stát Komisi a agentuře veškeré vnitrostátní předpisy, které se v důsledku vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1693 (*1) v platnost staly nadbytečnými, spolu s harmonogramem jejich zrušení, pokud ještě nebyly zrušeny.

Článek 5b

Do 28. června 2024 změní železniční podniky a provozovatelé infrastruktury svůj systém zajišťování bezpečnosti definovaný v článku 9 směrnice (EU) 2016/798 v souladu s požadavky stanovenými v příloze tohoto nařízení. Tyto změny, jsou-li omezeny na změny nezbytně nutné pro použití tohoto nařízení ve znění pozdějších předpisů, se nepovažují za podstatné změny právního rámce v oblasti bezpečnosti ve smyslu čl. 10 odst. 15 směrnice (EU) 2016/798.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1693 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 222, 8.9.2023, s. 1).“;"

2)

příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/773 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919 (viz strana 380 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 49).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/773 se mění takto:

1)

bod 1.3 se nahrazuje tímto:

„1.3    Obsah

V souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice (EU) 2016/797 stanoví tato TSI základní požadavky na subsystém „provoz a řízení dopravy“ a stanoví základní provozní zásady a společná provozní pravidla pro železniční systém Unie. Dále stanoví požadavky na rozhraní mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky.“;

2)

kapitola 2 se nahrazuje tímto:

„2.   POPIS OBLASTI PŮSOBNOSTI

Tato TSI se vztahuje na železniční systém Unie, který zahrnuje vozidla a pevná zařízení vyhovující TSI a nevyhovující TSI.

Tato TSI se týká procesů a postupů, jakož i fyzických prvků vozidel a pevných zařízení, které jsou důležité pro jejich provoz v kontextu této TSI, a požadavků na zaměstnance, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost.

Železniční podnik a provozovatel infrastruktury zajistí, aby se všechny požadavky této TSI staly důležitou součástí systému řízení bezpečnosti železničního podniku a provozovatele infrastruktury, jak vyžaduje směrnice (EU) 2016/798.“;

3)

bod 3.2 se mění takto:

a)

první a druhý pododstavec se zrušují;

b)

řádek 4.2.1.2 tabulky se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2

Dokumentace pro zaměstnance, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

X

X

X“

 

c)

řádek 4.2.1.2.1 tabulky se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.1

Kniha pravidel

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X“

 

d)

řádky 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 a 4.2.1.2.2.3 tabulky se zrušují;

e)

řádek 4.2.1.2.3 tabulky se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.3

Informace o jízdě vlaku pro strojvedoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X“

 

f)

řádek 4.2.1.2.4 tabulky se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.4

Informování strojvedoucího v reálném čase během provozu vlaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X“

 

g)

řádky 4.2.1.3 a 4.2.1.4 tabulky se zrušují;

h)

řádek 4.2.3.1 tabulky se nahrazuje tímto:

„4.2.3.1

Plánování vlaků a jízdní řád

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X“

 

i)

řádky 4.2.3.5.1 a 4.2.3.5.2 tabulky se nahrazují tímto:

„4.2.3.5.1

Záznam údajů o monitorování mimo vlak

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4.2.3.5.2

Záznam údajů o monitorování ve vlaku

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

4)

bod 4.1 se nahrazuje tímto:

„4.1    Úvod

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (*1) je provozovatel infrastruktury celkově odpovědný za poskytnutí všech příslušných parametrů a charakteristik infrastruktury, které má použít železniční podnik za účelem kontroly kompatibility vlaků železničního podniku pro provoz v síti provozovatele infrastruktury, s ohledem na zeměpisné zvláštnosti jednotlivých tratí a funkční nebo technické specifikace stanovené v tomto oddíle.

Základní provozní zásady a společná provozní pravidla platná pro železniční síť Unie jsou definovány v dodatku B.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).“;"

5)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2    Funkční a technické specifikace subsystému

Funkční a technické specifikace subsystému „provoz a řízení dopravy“ definují specifikace pro zajištění bezpečného provozu, spolehlivosti a dostupnosti a provozní účinnosti železničního systému Unie, zejména se zaměřením na specifikace týkající se:

zaměstnanců, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost,

vlaků,

provozu vlaků,

harmonizovaného provozu na základě ERTMS.“;

6)

bod 4.2.1.1 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.1   Obecné požadavky

Ve svých systémech řízení bezpečnosti (SMS) zřízených v souladu s přílohami I a II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 (*2) určí každý železniční podnik a provozovatel infrastruktury své úkoly důležité pro bezpečnost a funkce související s bezpečností a zaměstnance odpovědné za jejich plnění. Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury definují a popíší ve svém systému řízení bezpečnosti postupy a požadavky pro školení, posuzování a sledování odborné způsobilosti svých zaměstnanců, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, s výjimkou požadavků stanovených v těchto ustanoveních:

i)

požadavky na odbornou přípravu, zdravotní způsobilost a vydávání osvědčení pro strojvedoucí (upravené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (*3));

ii)

prvky týkající se odborné kvalifikace pro zaměstnance „doprovázející vlaky“ jiné než strojvedoucí, na které se vztahuje dodatek F této přílohy;

iii)

prvky týkající se odborné kvalifikace pro zaměstnance „připravující vlaky“ jiné než strojvedoucí, na které se vztahuje dodatek G této přílohy.

Jakákoli kvalifikace získaná na základě postupů a pravidel definovaných v systému řízení bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury musí být zaznamenána v dotčeném systému řízení bezpečnosti.

Dokumenty prokazující odbornou přípravu, zkušenosti a odbornou způsobilost se na požádání předají dotčeným zaměstnancům, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost.

Tato kvalifikace umožní zaměstnancům, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, plnit podobné úkoly pro jiný železniční podnik nebo provozovatele infrastruktury, pod podmínkou stanovení potřeby další odborné přípravy týkající se geografických nebo technických specifikací a systému řízení bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury v souladu s bodem 4.6.3.2, a úspěšného dokončení uvedené odborné přípravy.

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26)."

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).“;"

7)

bod 4.2.1.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.   Výměna informací mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky, včetně informací pro zaměstnance, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky plánují, připravují a provozují vlaky a vydávají pokyny zaměstnancům v souladu s informacemi uvedenými v Knize pravidel a Tabulkách traťových poměrů.

Jejich zaměstnanci, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, musí být vyškoleni a strojvedoucí musí získat osvědčení na základě informací uvedených v Knize pravidel a Tabulkách traťových poměrů v souladu s jejich systémem řízení bezpečnosti.

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky spolupracují na výměně informací a dodržují postup pro pravidelnou aktualizaci Knihy pravidel, případně Tabulek traťových poměrů. Tyto informace musí být použitelné jak v běžném provozu, tak v provozu za zhoršených podmínek a v nouzových situacích.

Provozovatel infrastruktury po konzultaci s železničními podniky působícími v jeho síti definuje vhodné postupy komunikace v reálném čase a v nouzových situacích, aby bylo zajištěno, že se železničnímu podniku a/nebo strojvedoucímu poskytují informace důležité pro provoz, jakmile jsou tyto informace k dispozici.

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky zajistí, aby veškeré informace o infrastruktuře a pravidla týkající se plánování, přípravy a provozu vlaků byly sdíleny a sdělovány zaměstnancům, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, v souladu s úkoly každého zaměstnance ve všech příslušných provozních jazycích provozovatele infrastruktury a železničního podniku.

Provozovatel infrastruktury a železniční podniky mohou informace z Knihy pravidel a Tabulek traťových poměrů seskupit pro podporu jednotlivých zaměstnanců a/nebo jednotlivých provozních činností.

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky poskytnou každému ze svých zaměstnanců, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, včetně strojvedoucích, verze Knihy pravidel a Tabulek traťových poměrů přizpůsobené informacím nezbytným pro jejich provozní činnosti. To zahrnuje informace o rozhraní, kde zaměstnanci plní úkoly důležité pro bezpečnost, s přímým rozhraním mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem, zejména s cílem zajistit komunikaci týkající se bezpečnosti mezi zaměstnanci povolujícími jízdu vlaků a personálem ve vlaku.

Budoucí vývoj:

1.

Dvanáct měsíců poté, co agentura dodá aktualizace aplikace RINF v souladu s čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/777 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2023/1694 a provozovatelé infrastruktury zpřístupní údaje prostřednictvím registru infrastruktury, železniční podniky vypracují své Tabulky traťových poměrů na základě informací obsažených v registru infrastruktury.

2.

Dvanáct měsíců od lhůty uvedené v bodě 1 musí provozovatelé infrastruktury a železniční podniky digitalizovat Knihu pravidel a Tabulky traťových poměrů.

3.

Nejpozději do 15. prosince 2025 vydá agentura doporučení, jak na základě dodatku C harmonizovat digitalizaci výměny informací v reálném čase mezi zaměstnanci provozovatelů infrastruktury a železničních podniků.“;

8)

bod 4.2.1.2.1 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.1.    Kniha pravidel

Železniční podnik a provozovatel infrastruktury odpovídají za sestavení své vlastní Knihy pravidel v rámci svého systému řízení bezpečnosti, aby zaměstnanci, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, měli pokyny týkající se provozních pravidel, která se vztahují k jejich úloze.

Kniha pravidel je popis provozních pravidel a postupů pro síť nebo její část a vozidla provozovaná v této síti nebo její části (jejích částech) za normálního provozu, za zhoršených podmínek a v nouzových situacích. Musí být konzistentní na všech tratích, na nichž železniční podnik působí, a musí být konzistentní na všech tratích řízených provozovatelem infrastruktury.

Kniha pravidel zahrnuje:

a)

pro železniční podnik:

i)

společná bezpečnostní a provozní pravidla a postupy EU v souladu s dodatky A, B, C a D;

ii)

další vnitrostátní pravidla zahrnující oblasti definované v dodatku I, včetně pokynů provozovatele infrastruktury pro železniční podniky týkajících se provozních činností jeho infrastruktury a pravidel pro správu rozhraní mezi provozovatelem infrastruktury a železničními podniky, přičemž vše uvedené musí být sděleno železničním podnikům v souladu s postupy týkajícími se rozhraní systému řízení bezpečnosti provozovatele infrastruktury;

iii)

pokyny železničního podniku pro zaměstnance, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, včetně strojvedoucího, které jsou stanoveny v jeho systému řízení bezpečnosti;

iv)

informace týkající se vozidel a vlaků provozovaných železničním podnikem a

v)

všechny tratě, na kterých železniční podnik působí;

b)

pro provozovatele infrastruktury:

i)

společná bezpečnostní a provozní pravidla a postupy EU v souladu s dodatky A, B, C a D;

ii)

další vnitrostátní pravidla zahrnující oblasti definované v dodatku I, včetně pravidel pro správu rozhraní mezi provozovatelem infrastruktury a železničními podniky;

iii)

pokyny provozovatele infrastruktury pro zaměstnance, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, které jsou stanoveny v jeho systému řízení bezpečnosti;

iv)

informace vztahující se k vozidlům, která provozuje provozovatel infrastruktury, je-li to relevantní a pokud provozovatel infrastruktury nepůsobí jako železniční podnik a

v)

všechny tratě spravované provozovatelem infrastruktury.

Kniha pravidel musí zahrnovat postupy týkající se minimálně těchto hledisek:

bezpečnost a ochrana personálu,

řízení a zabezpečení (systémy třídy A a třídy B),

provoz vlaku, včetně jízdy za zhoršených podmínek a s ohledem na vlastnosti tratí a vlastnosti vozidel,

mimořádné události a nehody, včetně systému podávání zpráv, plánu pro řešení mimořádných událostí a nehod a podrobná opatření, která se přijmou v případě nehody nebo mimořádné události,

situace za zhoršených podmínek a nouzové situace,

pro železniční podniky, trakce a kolejová vozidla, včetně všech informací týkajících se provozu kolejových vozidel v režimu běžného provozu a režimu za zhoršených podmínek (např. vlaky vyžadující pomoc); tato dokumentace se v těchto případech musí zaměřit i na konkrétní rozhraní se zaměstnanci provozovatele infrastruktury.

Dokument musí obsahovat dva dodatky:

dodatek 1: Příručka komunikačních postupů v souladu s dodatkem C1;

dodatek 2: Kniha Evropských a vnitrostátních rozkazů v souladu s dodatkem C2.

Předem definované zprávy a formuláře musí existovat alespoň v „provozním“ jazyce („provozních“ jazycích) provozovatele (provozovatelů) infrastruktury.

Pokud jazyk, který si železniční podnik zvolí pro Knihu pravidel, není jazykem, ve kterém byly původně poskytnuty příslušné informace, je na železničním podniku, aby zajistil nezbytný překlad a/nebo poskytl vysvětlivky v jiném jazyce.“;

9)

bod 4.2.1.2.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.2.    Tabulky traťových poměrů

Provozovatel infrastruktury vypracuje informace o infrastruktuře zahrnující jeho síť pro vlastní použití a pro použití železničními podniky působícími v této síti. Provozovatel infrastruktury poskytne každému železničnímu podniku informace pro Tabulky traťových poměrů železničních podniků, jak jsou definovány v dodatku D2, včetně trvalých nebo dočasných omezení a změn.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby informace o infrastruktuře byly úplné a přesné; informace se spravují v souladu s bodem 4.4.3 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762.

Železniční podnik odpovídá za úplné a správné zpracování Tabulek traťových poměrů na základě informací, které poskytl (poskytli) provozovatel (provozovatelé) infrastruktury v souladu s přílohou I bodem 4.4.3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762. Železniční podnik musí zajistit, aby Tabulky traťových poměrů náležitě popisovaly provozní podmínky související s vlastnostmi tratí a vlastnostmi vozidel.

Provozovatel infrastruktury informuje železniční podnik o veškerých změnách informací o infrastruktuře, jakmile jsou tyto informace k dispozici a ovlivňují provoz vlaků, včetně trvalých nebo dočasných omezení a změn.

Provozovatel infrastruktury po konzultaci s železničními podniky působícími v jeho síti definuje vhodné postupy v případě, že změna tabulek traťových poměrů není předána provozovatelem infrastruktury železničnímu podniku v příslušném dohodnutém harmonogramu, jak je definován v systému řízení bezpečnosti provozovatele infrastruktury a zohledněn v systému řízení bezpečnosti železničního podniku; v takovém případě provozovatel infrastruktury rovněž přímo informuje strojvedoucího.

Tabulky traťových poměrů železničního podniku:

 

Železniční podnik odpovídá za úplné a správné zpracování Tabulek traťových poměrů na základě obdržených informací, přičemž Tabulky traťových poměrů musí zahrnovat infrastrukturu, ve které železniční podnik provozuje vlaky.

 

Železniční podnik zajistí, aby informace o trati uvedené v Tabulkách traťových poměrů obsahovaly popis tratí a souvisejícího zařízení tratě relevantního pro řízení vlaku a týkajícího se tratí, na kterých bude strojvedoucí působit.

 

Formát Tabulek traťových poměrů musí být připraven stejným způsobem pro všechny infrastruktury, na kterých jsou provozovány vlaky daného železničního podniku.

 

Jakmile je železniční podnik informován provozovatelem infrastruktury o změnách informací o infrastruktuře, aktualizuje Tabulky traťových poměrů a sdělí změnu v souladu s postupy stanovenými ve svém systému řízení bezpečnosti, včetně pokynů pro strojvedoucí, na které změna dopadá.

Tabulky traťových poměrů provozovatele infrastruktury:

 

Provozovatel infrastruktury uvede v Tabulkách traťových poměrů provozovatele infrastruktury informace o infrastruktuře, které mají být sdíleny s jeho zaměstnanci, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, a sestaví je v souladu se svým systémem řízení bezpečnosti.

 

Provozovatel infrastruktury aktualizuje Tabulky traťových poměrů provozovatele infrastruktury, kdykoli jsou tyto informace k dispozici a mají vliv na úkoly jeho zaměstnanců, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, včetně trvalých nebo dočasných omezení a změn.“;

10)

body 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 a 4.2.1.2.2.3 se zrušují;

11)

bod 4.2.1.2.3 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.3    Informace o jízdě vlaku pro strojvedoucí

Železniční podnik poskytuje strojvedoucím spolu s jejich pracovním plánem informace nezbytné pro normální jízdu vlaku, přičemž tyto informace obsahují minimálně tyto údaje:

identifikaci vlaku,

dny, ve které vlak jezdí (v případě potřeby),

místa zastavení a činnosti s nimi spojené,

další časové body,

časy příjezdu/odjezdu/průjezdu v každém z těchto míst.

Tyto informace o jízdě vlaku musí být ve vhodných případech aktualizovány vždy před odjezdem a vychází z informací Knihy pravidel a Tabulek traťových poměrů a tyto informace doplňují. Informace musí být strojvedoucím poskytovány digitálně nejpozději od 15. prosince 2026.“;

12)

bod 4.2.1.2.4 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.2.4    Informování strojvedoucího v reálném čase během provozu vlaku

Provozovatel infrastruktury informuje strojvedoucí a dává jim pokyny v reálném čase o náhle vzniklých změnách provozu týkajících se tratě nebo příslušného zařízení na trati v souladu s metodikou komunikace zavedenou mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem v souladu s dodatkem C.

Informace v reálném čase se omezují na situace a změny, které nebyly řízeny podle bodů 4.2.1.2.2 a 4.2.1.2.3 v souladu s postupy systému řízení bezpečnosti provozovatelů infrastruktury a železničních podniků a které přímo ovlivňují činnost strojvedoucího na příslušné trati.

Pro nouzové situace se vytvoří vhodné alternativní komunikační prostředky mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem, aby bylo zajištěno zpřístupnění příslušných informací.

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky musí mít zaveden postup, který jim umožní potvrdit vhodnost vozidel a strojvedoucích, pokud jde o znalost trati pro případ jízdy po jiné trati v reálném čase.“;

13)

body 4.2.1.3 a 4.2.1.4 se nahrazují slovy „Nepoužije se“;

14)

v bodě 4.2.2.1.2 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro přístup k tratím identifikovaným v registru infrastruktury, kde se používá permisivní řízení, musí být v níže uvedených lhůtách pro harmonizaci návěsti konce vlaku podle oddílu 4.2.2.1.3.2 svítivost světlometů vozidel v souladu s úrovní definovanou pro dálkové čelní světlomety v bodě 5 oddílu 4.2.7.1.1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 (*4) (TSI LOC&PAS).

(*4)  Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 228).“;"

15)

v bodě 4.2.2.1.3.2 se zrušují tato slova:

„Zprávy:

Nejpozději do 31. prosince 2020 musí dotčené členské státy předložit Komisi zprávy o používání desek z odrazového materiálu, které určí všechny závažné překážky bránící plánovanému odstranění vnitrostátních předpisů.“;

16)

bod 4.2.2.5.1 se mění takto:

a)

písmeno B) se nahrazuje tímto:

„B)

Provozovatel infrastruktury musí podle dodatku D1 prostřednictvím registru infrastruktury poskytnout informace o traťové kompatibilitě.

V dodatku D1 jsou stanoveny parametry, které železniční podnik musí použít ve svém postupu před první jízdou vozidla nebo sestavení vlaku k zajištění, že všechna vozidla, z nichž se vlak skládá, jsou kompatibilní s tratí (tratěmi), na níž (nichž) se provoz vlaku plánuje, včetně případných objízdných tratí a tratí do míst určených pro údržbu vozidel. Je nutné vzít v úvahu změny tratě a vlastností infrastruktury. Pokud je pro danou oblast použití parametr uvedený v dodatku D1 harmonizován na úrovni sítě (sítí), lze shodu s tímto parametrem předpokládat u každého vozidla povoleného pro tuto oblast použití. Vnitrostátní předpisy nebo doplňkové vnitrostátní požadavky na přístup k síti týkající se traťové kompatibility jsou v zásadě považovány za neslučitelné s dodatkem D1. Provozovatel infrastruktury nesmí vyžadovat další technické kontroly pro účely traťové kompatibility nad rámec seznamu uvedeného v dodatku D1.

Nejpozději do 15. prosince 2026, dokud registr infrastruktury neumožní uchovávání těchto nových parametrů:

a)

Zvláštní kontrola u kombinované dopravy

i)

1.1.1.1.3.4

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro výměnné nástavby

ii)

1.1.1.1.3.9

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro odvalovací jednotky

iii)

1.1.1.1.3.8

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro kontejnery

iv)

1.1.1.1.3.5

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro návěsy

(v)

(Kód tratě CT)

b)

Systémy detekce vlaků: ovlivňující jednotka

i)

1.1.1.3.4

Systémy detekce vlaků definované na základě kmitočtových pásem

ii)

1.1.1.3.4.2

Kmitočtová pásma pro detekci

iii)

1.1.1.3.4.2.1

Maximální rušivý proud

iv)

1.1.1.3.4.2.2

Minimální vstupní impedance

v)

1.1.1.3.4.2.3

Maximální magnetické pole

c)

1.1.1.3.2.11 Informace z palubní části ETCS o bezpečné délce pevné sestavy nezbytné pro přístup k trati a SIL

Provozovatel infrastruktury musí tyto informace poskytovat jiným způsobem, a to bezplatně, co nejdříve a v elektronické podobě železničním podnikům, oprávněným žadatelům o žádosti o trasy a v příslušném případě žadatelům uvedeným v čl. 2 bodě 22 směrnice (EU) 2016/797.

Provozovatel infrastruktury musí informovat železniční podnik prostřednictvím registru infrastruktury o změnách vlastností tratě, jakmile jsou tyto informace k dispozici a ovlivňují provoz vlaků.“;

b)

doplňuje se nové písmeno D), které zní:

„D)

Specifické prvky pro traťovou kompatibilitu vlaků kombinované dopravy:

vlak kombinované dopravy, který nepřesahuje průjezdný průřez všech kolejí trati a jehož kód CT nepřesahuje kodifikaci všech kolejí trati, se považuje za běžnou dopravu,

vlak kombinované dopravy, který přesahuje průjezdný průřez a jehož kód CT nepřesahuje kodifikaci tratě, se považuje za dopravu se zvláštními požadavky uvedenými v dodatku I. Takové požadavky jsou všeobecně použitelné na všechny vlaky v této kategorii a jejich dodržování není spojeno s žádným dalším postupem povolování mezi železničním podnikem a provozovatelem infrastruktury,

přesahuje-li kód CT kodifikaci trati, nebo není-li trať kodifikována, vydá provozovatel infrastruktury na základě vyhodnocení provozní a technické proveditelnosti zvláštní povolení (mimořádná přeprava).

Provozní postupy použitelné pro kombinovanou dopravu musí být v souladu se specifikacemi stanovenými v bodě 3 technického dokumentu ERA o kodifikaci kombinované dopravy (ERA/TD/2023-01/CCT v1.1 21/03/2023 1).

(1)

ERA/TD/CCT veřejně dostupné na internetových stránkách agentury ERA.“;

17)

bod 4.2.2.5.2 se mění takto:

a)

písmeno d) se zrušuje;

b)

vkládá se druhý pododstavec, který zní:

„Železniční podnik odpovídá za to, že všechna vozidla tvořící vlak, včetně jejich nákladu, jsou pro plánovanou cestu technicky způsobilá, a zůstanou tak po celou cestu.“;

18)

bod 4.2.2.6 se nahrazuje tímto:

„4.2.2.6   Brzdění vlaku

Železniční podnik musí vypracovat a zavést požadavky na brzdění v souladu s body 4.2.2.6.1 a 4.2.2.6.2 a spravovat je v rámci svého systému řízení bezpečnosti.“;

19)

bod 4.2.2.6.2 se mění takto:

a)

bod 1) se nahrazuje tímto:

„1)

Provozovatel infrastruktury musí železničnímu podniku poskytnout prostřednictvím registru infrastruktury informace o všech relevantních vlastnostech tratě pro každou trasu:

i)

vzdálenosti návěstí (pro předvěstění, zastavení) zahrnující jejich vlastní bezpečnostní rezervy, poskytované prostřednictvím příslušných umístění návěstidel zakazujících jízdu a jejich předvěstí, požadované v dodatku D2 prostřednictvím parametru 1.1.1.3.14.3;

ii)

sklony;

iii)

maximální povolené rychlosti;

iv)

podmínky používání brzdných systémů, které mohou ovlivňovat infrastrukturu, např. magnetické, rekuperační a vířivé brzdy.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby informace poskytované železničním podnikům byly úplné a přesné, a informuje daný železniční podnik o změnách vlastností tratě prostřednictvím registru infrastruktury, kdykoli jsou tyto informace k dispozici a ovlivňují provoz vlaků.“;

b)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

Železniční podnik musí ve fázi plánování stanovit režim brzdění, účinek brzd a odpovídající maximální rychlost vlaku, přičemž je třeba vzít v úvahu:

i)

důležité vlastnosti tratě, jak je uvedeno v bodě 1), a, jsou-li k dispozici, informace poskytnuté provozovatelem infrastruktury podle bodu 2) a

ii)

rezervy související s kolejovými vozidly odvozené ze spolehlivosti a dostupnosti brzdového systému.

Navíc musí železniční podnik zajistit, aby každý vlak během provozu dosáhl alespoň nezbytného brzdicího účinku. Železniční podnik musí zejména stanovit pravidla, která se použijí, když vlak během provozu nedosahuje nezbytného brzdicího účinku. V tomto případě musí železniční podnik okamžitě informovat provozovatele infrastruktury. Provozovatel infrastruktury může přijmout vhodná opatření, aby omezil dopad na celkovou dopravní situaci ve své síti.“;

20)

bod 4.2.2.8. se mění takto:

„4.2.2.8   Požadavky na viditelnost návěstí a návěstidel podél tratě

Aniž je dotčen provoz ERTMS definovaný v dodatku A, musí být strojvedoucí schopen vidět návěsti a návěstidla podél tratě. Návěsti a návěstidla podél tratě, jakož i všechny ostatní typy značek podél tratě, které souvisejí s bezpečností, musí být pro strojvedoucího viditelné, pokud pro něho platí.

Návěsti, návěstidla podél tratě, značky a informační tabule musí být proto navrženy a umístěny natolik konzistentně, aby tomu napomáhaly. Je nutno vzít v úvahu mimo jiné i (viz odkazy na TSI CCS v bodě 4.3.2 tohoto nařízení):

i)

vhodné umístění tak, aby čelní světla vlaku umožnila strojvedoucímu přečíst informaci;

ii)

vhodnost a intenzitu osvětlení tam, kde je nutno tuto informaci osvětlit;

iii)

pokud se používá zpětného odrazu, musí být odrazové vlastnosti použitého materiálu v souladu s příslušnými specifikacemi a značky musí být vyrobeny tak, aby čelní světla vlaku umožnila strojvedoucímu snadno přečíst informaci.

Stanoviště strojvedoucího musí být navržena natolik jednotně, aby strojvedoucí byl schopen snadno vidět příslušné zobrazované informace (viz odkazy na TSI LOC&PAS v bodě 4.3.3.1 tohoto nařízení).“;

21)

bod 4.2.2.9 se nahrazuje tímto:

„4.2.2.9   Bdělost strojvedoucího

Činnost strojvedoucího ve vlaku musí být monitorována, aby byl vlak v případě zjištění nečinnosti strojvedoucího automaticky zastaven. Požadavky týkající se prostředků k monitorování činnosti strojvedoucího ve vlaku jsou stanoveny v bodě 4.2.9.3.1 TSI LOC&PAS.“;

22)

bod 4.2.3 se nahrazuje tímto:

„4.2.3   Specifikace týkající se provozu vlaků, včetně provozu na základě ERTMS

Kromě této kapitoly se na provoz vlaků v železničním systému Unie použijí základní provozní zásady a společná provozní pravidla stanovená v dodatku B.

Provozní zásady a pravidla systému ERTMS uvedené v dodatku A této TSI se použijí v případě, že je zaveden systém ERTMS.“;

23)

bod 4.2.3.1 se nahrazuje tímto:

„4.2.3.1   Plánování vlaků a jízdní řád

V souladu se směrnicí 2012/34/EU musí provozovatel infrastruktury informovat o tom, jaké údaje jsou potřeba při žádosti o trasu vlaku.

Každý vlak musí dodržovat jízdní řád dohodnutý mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem v rámci procesu přidělování trasy; provozovatel infrastruktury při plánování jízdního řádu zajistí spolehlivost jízdního řádu a umožní poskytnutí plánovaných služeb.“;

24)

bod 4.2.3.3.1 se nahrazuje tímto:

„4.2.3.3.1    Kontroly a zkoušky před odjezdem

Železniční podnik musí stanovit kontroly a zkoušky s cílem zajistit, aby byl každý odjezd vlaku uskutečněn bezpečně.“;

25)

v názvech bodů 4.2.3.5.1 a 4.2.3.5.2 se slovo „dohled“ nahrazuje slovem „monitorování“;

26)

v bodě 4.2.3.4.3 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

informace pro strojvedoucího o přítomnosti a umístění nebezpečných věcí ve vlaku,“;

27)

v bodě 4.3.1 se řádek tabulky „Změny informací obsažených v Tabulkách traťových poměrů – Provoz za zhoršených podmínek“ nahrazuje tímto:

„Tabulky traťových poměrů

4.2.1.2.2

Provozní pravidla

4.4“

Provoz za zhoršených podmínek

4.2.3.6

28)

v bodě 4.3.2 se tabulka mění takto:

i)

řádek „Kniha pravidel pro strojvedoucí – Provozní pravidla“ se nahrazuje tímto:

„Kniha pravidel

4.2.1.2.1

Provozní pravidla (běžné a zhoršené podmínky)

Seznam harmonizovaných textových údajů a zpráv zobrazovaných na rozhraní strojvedoucí – stroj systému ETCS

4.4

Dodatek E“

Provozní pravidla

4.4

Traťové technické informace ERTMS týkající se provozu

Dodatek D3

ii)

řádek „Požadavky na viditelnost návěstí a návěstidel podél tratě“ se nahrazuje tímto:

„Požadavky na viditelnost návěstí a návěstidel podél tratě

4.2.2.8

Traťové objekty subsystému „řízení a zabezpečení“

4.2.15

4.2.18“

iii)

řádek „Kniha pravidel pro strojvedoucí“ se nahrazuje tímto:

„Kniha pravidel

4.2.1.2.1

Použití pískovacího zařízení

Mazání okolku (na vozidle)

Použití kompozitních brzdových špalíků

4.2.10“

29)

v bodě 4.3.3.1

a)

se řádek „Záznam údajů o dozoru ve vlaku“ nahrazuje tímto:

„Záznam údajů o monitorování ve vlaku

4.2.3.5

Dodatek I

Záznamové zařízení

4.2.9.6“

b)

řádek „Traťová kompatibilita a řazení vlaku, Minimální prvky týkající se odborné kvalifikace pro úkoly související s doprovodem vlaků“ se nahrazuje tímto:

„Traťová kompatibilita a řazení vlaku

Prvky týkající se odborné kvalifikace pro úkoly související s doprovázením vlaků“

4.2.2.5

Dodatek F

Provozní dokumentace

4.2.12.4“

30)

v bodě 4.3.4 se tabulka nahrazuje tímto:

„Odkaz v tomto nařízení

Odkaz na TSI ENE

Parametr

Bod

Parametr

Bod

Traťová kompatibilita a řazení vlaku

4.2.2.5

Maximální proud vlaku

4.2.4.1

Tabulky traťových poměrů

4.2.1.2.2

Traťová kompatibilita a řazení vlaku

4.2.2.5

Oddělovací úseky

Fáze

4.2.15

Tabulky traťových poměrů

4.2.1.2.2

Systém

4.2.16

Parametry kompatibility u vozidel a vlaků na trati určené k provozu

Dodatek D1

Kontroly traťové kompatibility před použitím povolených vozidel

7.3.5“

31)

v bodě 4.3.6 se slova „Plánování vlaků“ nahrazují tímto:

„Plánování vlaků a jízdní řád

4.2.3.1

Tišší tratě

Dodatek D“

32)

v bodě 4.4.3 se třetí a čtvrtý pododstavec zrušují;

33)

v bodě 4.6.1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury definují svůj vlastní systém řízení způsobilosti založený na posouzení rizik v rámci svých procesů systémů řízení bezpečnosti v souladu s přílohou I a přílohou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762.

Dodatky F a G definují odbornou kvalifikaci týkající se systému řízení způsobilosti.“;

34)

v bodě 4.6.2.2 písm. a) se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„—

vyplnit formuláře v souvislosti s používáním Knihy evropských a vnitrostátních rozkazů.“;

35)

v bodech 4.6.3.1 a 4.6.3.2 se zrušují tato slova:

„nebo v nařízení Komise (EU) 1158/2010(15) a (EU) 1169/2010(16)

(15)

Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 11).

(16)

Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 327, 11.12.2010, s. 13).“;

36)

bod 4.7.1 se nahrazuje tímto:

„4.7.1   Úvod

Zaměstnanci uvedení v bodě 4.2.1.1 a plnící úkoly důležité pro bezpečnost stanovené v systému řízení bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury musí být dostatečně zdravotně způsobilí, aby bylo zajištěno celkové plnění provozních a bezpečnostních norem.

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury musí v rámci svého systému řízení bezpečnosti vypracovat a zdokumentovat proces, který zavádějí, aby u jejich zaměstnanců byly splněny lékařské, psychologické a zdravotní požadavky v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, které definuje společné bezpečnostní metody týkající se systému řízení bezpečnosti.

Lékařské prohlídky uvedené v bodech 4.7.2 a 4.7.3 týkající se zdravotní způsobilosti jednotlivých zaměstnanců musí provádět lékař nebo psycholog oprávněný k provádění takových prohlídek. Jejich výsledky musí provozovatel infrastruktury nebo železniční podnik přijímat jako důkaz zdravotní způsobilosti zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců.

Tyto prohlídky umožní zaměstnancům, kteří plní úkoly důležité pro bezpečnost, plnit podobné úkoly pro jiný železniční podnik nebo provozovatele infrastruktury, pod podmínkou stanovení dalších lékařských, psychologických a zdravotních požadavků v systémech řízení bezpečnosti železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury a dostatečné zdravotní způsobilosti zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců.

Požadavky na zdravotní způsobilost stanovené v bodě 4.7.2 a v bodě 4.7.3 se vztahují na:

zaměstnance „doprovázející vlaky“ jiné než strojvedoucí,

zaměstnance plnící úkol přípravy vlaků;

zaměstnance plnící úkol vypravování a povolování jízd vlaků.

4.7.1.1.   Mezní hodnoty alkoholu, drog a psychotropních léků

Zaměstnanci nesmějí provádět úkoly důležité pro bezpečnost, pokud je jejich bdělost oslabena látkami, jako je alkohol, drogy nebo psychotropní léky. Proto musí mít železniční podniky a provozovatelé infrastruktury zavedené postupy na kontrolu rizika, že zaměstnanci přijdou do práce pod vlivem takových látek, nebo že tyto látky požívají v práci.

Pro vymezení nejvyššího přípustného množství těchto látek se použijí evropské předpisy nebo vnitrostátní předpisy členských států, v nichž je vlaková dopravní služba provozována.“;

37)

název bodu 4.7.2.1.1 se mění takto:

„4.7.2.1.1    Obsah lékařské prohlídky “;

38)

druhý pododstavec bodu 4.7.2.1.2 se mění takto:

slovo „alespoň“ se zrušuje;

39)

název bodu 4.7.2.2.2 se mění takto:

„4.7.2.2.2    Obsah pravidelné lékařské prohlídky “;

40)

první pododstavec bodu 4.7.2.2.2 se mění takto:

slovo „minimálně“ se zrušuje;

41)

bod 4.8.1 se nahrazuje tímto:

„4.8.1   Infrastruktura

Požadavky na údaje týkající se infrastruktury železnic, pokud jde o subsystém „provoz a řízení dopravy“, které musí mít železniční podniky k dispozici prostřednictvím registru infrastruktury, jsou specifikovány v dodatku D.

Provozovatel infrastruktury musí prostřednictvím registru infrastruktury informovat železniční podnik o změnách údajů týkajících se infrastruktury, jakmile jsou tyto informace k dispozici a ovlivňují provoz vlaků. Za správnost těchto údajů odpovídá provozovatel infrastruktury.

Za předpokladu, že agentura provedla nezbytné úpravy aplikace RINF, musí provozovatel infrastruktury do 15. prosince 2026 tyto informace poskytovat jiným způsobem, a to bezplatně, co nejdříve a v elektronické podobě železničním podnikům, oprávněným žadatelům o žádosti o trasy a v příslušném případě žadatelům uvedeným v čl. 2 bodě 22 směrnice (EU) 2016/797.“;

42)

v bodě 6.2.1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„V souladu s články 9 a 10 směrnice (EU) 2016/798 musí železniční podniky a provozovatelé infrastruktury při žádosti o jakékoli nové nebo změněné bezpečnostní osvědčení nebo bezpečnostní schválení prokázat soulad s požadavky tohoto nařízení v rámci svého systému řízení bezpečnosti v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/763 (*5).

Společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém řízení bezpečnosti stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 vyžadují od vnitrostátních bezpečnostních orgánů, aby stanovily režim kontroly pro dohled nad shodou se systémem řízení bezpečnosti včetně všech TSI a pro její sledování v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 (*6). Žádné požadavky obsažené v tomto nařízení nevyžadují samostatné hodnocení oznámeným subjektem.

(*5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 49)."

(*6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 16).“;"

43)

bod 7.1 se nahrazuje tímto:

„7,1.    Obecná pravidla pro provádění

V souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2016/798 a článkem 5b tohoto nařízení železniční podniky a provozovatelé infrastruktury zajistí soulad s tímto nařízením v rámci svého systému řízení bezpečnosti zavedeného podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762.

7.1.1.   Zvláštní přechodná pravidla pro dodatky A a C

Provozovatelé infrastruktury mohou v koordinaci s železničními podniky působícími na jejich sítích a v souladu s bodem 5.1.1 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 odložit provádění dodatku A a dodatku C nejpozději do 16. prosince 2025. To je podmíněno tím, že agentura a dotčený vnitrostátní bezpečnostní orgán obdrží nejpozději do 16. června 2024:

a)

závazek k provádění vydaný vedením provozovatele infrastruktury;

b)

prováděcí plán provozovatele infrastruktury, včetně harmonogramu odborné přípravy, který stanoví zpoždění pro uplatňování nezbytných upravených provozních postupů a, v příslušných případech, zavádění příslušných vhodných nástrojů IT.

Nejpozději do 16. prosince 2025 nebo do jakéhokoli dřívějšího data stanoveného provozovatelem infrastruktury poskytnou železniční podniky strojvedoucím a příslušným zaměstnancům školení pro provoz vlaků v souladu s dodatky A a C.“;

44)

bod 7.2.2.1 se nahrazuje tímto:

„7.2.2.1   Trvalý zvláštní případ (P) Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko a Slovensko

Pokud jde o provedení bodu 4.2.2.1.3.2, nákladní vlaky, které jsou provozovány výlučně na železniční síti Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Maďarska a Slovenska na tratích o rozchodu 1 520 mm, mohou používat následující návěst „Konec vlaku“.

Image 1

Kotouč z odrazového materiálu musí mít průměr 185 mm s průměrem červeného kruhu 140 mm. Pokud je to odůvodněno provozními postupy, lze kotouč z odrazového materiálu nahradit deskou z odrazového materiálu v souladu s dodatkem E TSI WAG.

Pokud jde o provedení bodu 4.2.2.1.3.1, osobní vlaky, které jsou provozovány výlučně na železniční síti Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Maďarska a Slovenska na tratích o rozchodu 1 520 mm, mohou jako návěst „Konec vlaku“ používat tři stálá červená světla podle tohoto schématu:

Image 2

Tento zvláštní případ nebrání přístupu kolejových vozidel odpovídajících této TSI do jejich sítě.“;

45)

dodatek A se nahrazuje tímto:

„Dodatek A

Provozní zásady a pravidla ERTMS – verze 6

1.   ÚMYSLNĚ VYNECHÁNO

2.   ÚMYSLNĚ VYNECHÁNO

3.   ÚVOD

3.1.   Účel a struktura dokumentu

Tento dodatek stanoví zásady a harmonizovaná pravidla pro provoz ERTMS.

Každé pravidlo má tuto strukturu:

i)

název;

ii)

v případě potřeby situace, ve kterých se pravidlo použije, uvedené v rámečku, včetně příslušných úrovní ETCS; někdy je situace popsána u některých konkrétních pododdílů pravidel;

iii)

samotné pravidlo.

Pokud tento dodatek odkazuje na systém ETCS úrovně 1, platí pro obě použití, s hlavními návěstidly i bez nich, není-li uvedeno jinak.

Pokud tento dodatek odkazuje na systém ETCS úrovně 2, platí pro obě použití, s hlavními návěstidly i bez nich, není-li uvedeno jinak.

Evropské rozkazy, na něž se odkazuje v tomto dodatku, jsou uvedeny v dodatku C2 této TSI.

Tam, kde se hovoří o osobách, mají se na mysli muži i ženy.

Část A je úmyslně vynechána.

Část B obsahuje různé provozní kategorie vlaků podle ETCS.

Část C obsahuje seznam odkazů na neharmonizovaná pravidla. V některých situacích se postup netýká systému ERTMS, a tudíž závisí na neharmonizovaných pravidlech.

Popis technických funkcí pro systémy ETCS a GSM-R je k obsažen ve specifikaci požadavků k příslušnému systému.

Pokud informace zobrazované na DMI (rozhraní strojvedoucí – stroj) nevyžadují, aby strojvedoucí provedl nějaký úkon, nejsou v pravidlech zahrnuté.

PŘEDMĚT A OBLAST POUŽITÍ

Tento dodatek se v plném rozsahu použije na vlaky vybavené palubními částmi ETCS, které vyhovují jedinému souboru specifikací prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1695 s provozovaným operačním systémem verze X.Y do 2.2 včetně. Použije se také na palubní části ETCS vyhovující souboru specifikací č. 2 nebo souboru specifikací č. 3 a do značné míry se použije na palubní části ETCS vyhovující souboru specifikací č. 1 nařízení (EU) 2016/919, pokud použité DMI splňuje specifikaci ERA_ERTMS_015560.

Oblast působnosti:

i)

aplikace systému ETCS úrovně 0;

ii)

aplikace systému ETCS úrovně 1 bez ohledu na to, zda jsou zřízena hlavní návěstidla nebo funkce infill, či nikoli;

iii)

aplikace systému ETCS úrovně 2 bez ohledu na to, zda jsou zřízena hlavní návěstidla, či nikoli;

iv)

aplikace přechodů mezi úrovněmi 0, 1 a 2 systému ETCS;

v)

aplikace systému ETCS úrovně NTC;

vi)

přechody systému ETCS do úrovně/z úrovně NTC;

vii)

GSM-R.

Systémy třídy B (i když jsou provozovány prostřednictvím DMI systému ETCS) do oblasti působnosti nespadají.

Tato pravidla byla vypracována nezávisle na jiných systémech řízení a zabezpečení, které mohou být používány, včetně situací, kdy jsou tratě vybavené systémem ETCS úrovně 1/2.

Pokud se systém ETCS úrovně 1 nebo ETCS úrovně 2 zavádí na tratích vybavených jinými systémy řízení a zabezpečení, je nezbytné posoudit použitelnost těchto pravidel a případně je doplnit neharmonizovanými pravidly. To zahrnuje tratě vybavené jak systémem ETCS úrovně 1, tak systémem ETCS úrovně 2.

Provozní pravidla pro radiokomunikační zařízení systému GSM-R se použijí na tratích vybavených systémem GSM-R bez ohledu na používaný systém řízení a zabezpečení. Naopak provozní pravidla ETCS se použijí na tratích vybavených systémem ETCS bez ohledu na používaný hlasový rádiový systém.

Použitelnost pravidel dále závisí na technických řešeních přijatých traťovým subsystémem ERTMS. V této souvislosti nemusí být nutné použít některá pravidla, pokud příslušné funkce nejsou zavedeny na trati (např. pokud nejsou přenášeny traťové podmínky nebo není zaveden postup úrovňového přejezdu); je-li však třeba použít určité pravidlo, musí to být vždy provedeno způsobem popsaným v tomto dodatku.

Všechny úkony strojvedoucího předpokládají jeho fyzickou přítomnost na stanovišti strojvedoucího, s výjimkou případů, kdy je zapotřebí, aby prověřil technickou poruchu vlaku při státní, kdy obdržel pokyny zaměstnance řízení provozu prostřednictvím pevného traťového telefonu, nebo když to vyžaduje zaměstnanec řízení provozu nebo neharmonizovaná pravidla.

V celém tomto dodatku se předpokládá, že palubní část ETCS je napájena, není-li uvedeno jinak. Předpokládá se, že spínač řízení aktivního stanoviště strojvedoucího je sepnutý, není-li uvedeno jinak.

Konec oprávnění k jízdě (EOA) lze fyzicky identifikovat pomocí Stop značky ETCS nebo Lokalizační značky ETCS. Konec oprávnění k jízdě lze též identifikovat návěstidlem s návěstí Stůj. Za určitých podmínek může být EOA rovněž na začátku vlaku.

4.   REFERENCE, POJMY A ZKRATKY

4.1.   (nepoužito)

4.2.   Pojmy a zkratky

Tabulka 1

Pojmy*

Pojem

Definice

Potvrzení

Potvrzení strojvedoucího, že obdržel informace, které musí zohlednit, provedené na základě požadavku palubní části ETCS.

Platný rychlostní limit (v SR)

Nejnižší z rychlostních limitů:

maximální rychlost pro mód SR,

maximální rychlost vlaku,

jízdní řád/Tabulky traťových poměrů,

dočasná omezení rychlosti (přenášená jinými prostředky než Evropskými rozkazy 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8),

Evropský rozkaz.

Povolení k jízdě vlaku v ERTMS

Povolení k jízdě vlaku poskytnuté prostřednictvím:

návěstidla s návěstí dovolující jízdu vlaku nebo

MA nebo

Evropského rozkazu:

zahájit jízdu po přípravě k jízdě nebo

projet EOA nebo

pokračovat po nedovoleném projetí (trip).

Přejíždění hranic

Místo, kde vlaky přejíždějí z železniční sítě v jednom členském státě do železniční sítě v jiném členském státě.

Zrušení registrace

Ukončení dočasné vazby mezi telefonním číslem a číslem vlaku. Tento krok může iniciovat uživatel radiokomunikačního zařízení GSM-R, automatické systémy nebo subjekt odpovědný za síť. Zrušení registrace umožňuje opětovné použití čísla vlaku, jehož registrace byla zrušena.

Rozhraní strojvedoucí – stroj (DMI)

Zařízení vlaku umožňující komunikaci mezi palubní částí ETCS a strojvedoucím.

Oblast nouzového couvání

Oblast, kde je povoleno couvání v módu RV.

Příkaz k nouzovému zastavení

Příkaz ETCS, který zabrzdí vlak maximální brzdnou silou, dokud vlak nezastaví.

Lokalizační značka ETCS

Harmonizované neproměnné návěstidlo ETCS definované v normě EN 16494/2015 ((2)) používaná k identifikaci potenciálního EOA, např. konec traťového oddílu.

Palubní část ETCS

Část ETCS instalovaná v železničním vozidle.

Stop značka ETCS

Harmonizované neproměnné návěstidlo ETCS definovaná v normě EN 16494/2015 používaná pro:

označení případného EOA a

označení místa, kde má vlak jedoucí bez MA zastavit.

Provozní kategorie vlaku podle ETCS

Soubor technických a/nebo provozních vlastností vlaku, na nějž se vztahuje určitý rychlostní profil ETCS.

Funkční číslo

(GSM-R)

Úplné číslo používané v rámci systému funkčního adresování pro identifikaci koncového uživatele nebo systému podle funkce nebo role spíše než podle specifické položky rádiového zařízení nebo uživatelského předplatného.

Funkční číslo lze rozdělit na dvě části:

funkční adresování (adresování volání pomocí specifického čísla, které představuje funkci, již uživatel plní, spíše než čísla, které identifikuje koncový terminál GSM-R),

adresování v závislosti na poloze (adresování určité funkce – zpravidla zaměstnance řízení provozu – na základě aktuální polohy uživatele – zpravidla vlaku).

Režim GSM-R

Stav koncového mobilního terminálu GSM-R, které poskytuje funkce pro:

jízdu vlaku,

nebo jízdu posunového dílu.

Síť GSM-R

Rádiová síť, která poskytuje funkce systému GSM-R.

Rádiovník GSM-R

Harmonizované návěstidlo systému GSM-R definované v normě EN 16494/2015 pro označení sítě, kterou je třeba zvolit.

Vozidlová radiostanice GSM-R

Část GSM-R instalovaná v železničním vozidle.

Rychlostí limit pro mód RV

Maximální rychlost obdržená z traťového zařízení ETCS v módu RV.

Rychlostní limit pro mód SR

Maximální rychlost obdržená z traťového zařízení ETCS v módu SR.

Oprávnění k jízdě (MA)

Povolení k jízdě vlaku (posunového dílu) do specifického místa s dohledem rychlosti.

Oblast bez zastavení

Oblast, kterou určí provozovatel infrastruktury, kde nemusí být bezpečné či vhodné vlak zastavit.

Rychlostní limit při potlačení (override) EOA

Maximální rychlost, kdy je aktivní funkce potlačení (override) EOA.

Dovolená rychlost

Maximální rychlost, kterou se může pohybovat vlak, aniž by ETCS vydal varování a/nebo začal brzdit.

Návěst povolující jízdu

Jakákoli návěst, která povoluje strojvedoucímu návěstidlo minout.

Sunutí

Jízda vlaku, při které strojvedoucí není přítomen na čelním stanovišti vedoucího vozidla.

Rádiová komunikace

Výměna informací mezi palubní částí ETCS a RBC/rádiovou infill jednotkou.

Rádiobloková centrála (RBC)

Centralizovaná traťová jednotka ETCS řídící jízdu vlaku ETCS v úrovni 2.

Oblast bez rádiového pokrytí

Předem definovaná oblast, kde není možné navázat spolehlivé rádiové spojení.

Registrace

Dočasná vazba mezi telefonním číslem a číslem vlaku.

Uvolňovací rychlost

Maximální rychlost, kterou vlak může jet do konce svého MA.

Zrušení MA

Odvolání dříve vydaného oprávnění k jízdě.

Tabulky traťových poměrů

Popis tratí a souvisejícího traťového zařízení pro tratě, na kterých se bude strojvedoucí pohybovat a které jsou relevantní pro řízení vlaku.

Zajištění

Opatření, která se použijí pro zamezení samovolnému pohybu železničních vozidel.

Posun

Způsob pohybu vozidel bez údajů o vlaku, který se řídí pokyny pro posun.

Přípřež

Dvě nebo více hnacích vozidel, která jsou mechanicky a pneumaticky, nikoli však elektricky spojena ve stejném vlaku, přičemž každé z nich vyžaduje vlastního strojvedoucího.

Pomalá jízda

Snížení traťové rychlosti na omezenou dobu.

Textová zpráva

Písemná informace zobrazená na rozhraní strojvedoucí – stroj (DMI).

Vlaková data

Informace popisující vlastnosti vlaku.

Přípravář vlaku

Zaměstnanec, který má na starosti přípravu vlaku.

Přechod

Řízená změna mezi různými úrovněmi ETCS.

Přechodový bod

Bod, v němž dochází k přechodu mezi úrovněmi ETCS.

Nedovolené projetí (trip)

Neodvolatelné použití nouzových brzd ETCS, dokud vlak/posunový díl nezastaví.


Tabulka 2

Zkratky*

Zkratka

 

AD

Mód automatického řízení (Automatic Driving mode)

ATO

Automatické vedení vlaku (Automated Train Operation)

BMM

Velká kovová hmota (Big Metal Mass)

BTM

Čtečka balíz (Balise Transmission Module)

DAS

Systém pro podporu rozhodování strojvedoucího (Driver Advisory System)

DMI

Rozhraní strojvedoucí – stroj (Driver Machine Interface)

EOA

Konec oprávnění k jízdě (End Of Authority)

ERTMS

Evropský systém řízení železničního provozu (European Rail Traffic Management System)

ETCS

Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System)

FS

Mód Plný dohled (Full Supervision mode)

G

Režim brzdění nákladního vlaku (Goods train braking mode)

GSM-R

Globální systém mobilní komunikace pro železnice (Global System for Mobile Communications – Rail)

IM

Provozovatel infrastruktury (Infrastructure Manager)

LS

Mód Omezený dohled (Limited Supervision mode)

MA

Oprávnění k jízdě (Movement Authority)

NL

Mód Nikoliv vedoucí

NTC

Národní vlakový zabezpečovací systém (National Train Control System)

OS

Mód Podle rozhledu (On Sight mode)

P

Režim brzdění osobního vlaku (Passenger train braking mode)

RBC

Rádiobloková centrála

REC

Rádiové tísňové volání (Radio Emergency Call)

RU

Železniční podnik (Railway Undertaking)

RV

Mód Reverz (Reversing mode)

SH

Mód Posun (Shunting mode)

SL

Mód Spící (Sleeping mode)

SN

Národní systém (National System)

SR

Mód „Na odpovědnost strojvedoucího“ (Staff Responsible mode)

STM

Specifický přenosový modul (Specific Transmission Module)

TIMS

Systém monitorování celistvosti vlaku (Train Integrity Monitoring System)

UN

Mód Nevybavená trať (Unfitted mode)

VBC

Virtuální krytí balíz (Virtual Balise Cover)

*

Úplný seznam pojmů a zkratek ERTMS naleznete v části Subset 023 „Glossary of Terms and Abbreviations“ (Slovník pojmů a zkratek) v dodatku A prováděcího nařízení (EU) 2023/1695 („TSI CCS“).

5.   ZÁSADY

5.1.   Zásady pro ETCS

5.1.1.   Signalizace na stanovišti strojvedoucího

Strojvedoucí sleduje informace zobrazované na DMI a reaguje v souladu s požadavky tohoto dodatku.

Strojvedoucí může být v závislosti na provedení traťové části povinen zohlednit harmonizovaná neproměnná návěstidla definovaná v normě EN 16494:2015 – Železniční aplikace – Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS, jakož i ostatní neharmonizovaná návěstidla podél trati.

5.1.2.   Znalost provozní úrovně

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu se vždy řídí pravidly ETCS, která jsou specifická pro konkrétní provozní úroveň ETCS.

Existuje-li současně více úrovní ETCS, musí zaměstnanec řízení provozu před vydáním jakéhokoli pokynu strojvedoucímu zjistit, v jaké úrovni ETCS je dotčený vlak provozován.

5.1.3.   (nepoužito)

5.1.4.   (nepoužito)

5.1.5.   (nepoužito)

5.1.6.   Povolení zahájit pohyb v módu sr

Strojvedoucí dostává od zaměstnance řízení provozu povolení zahájit pohyb v módu SR prostřednictvím Evropského rozkazu 7, vyjma případu zahájení pohybu v úrovni ETCS 1/2 s hlavními návěstidly.

5.1.7.   Omezení rychlosti v módu sr

Zaměstnanec řízení provozu předává všechna omezení rychlosti nižší než rychlostní limit pro mód SR strojvedoucímu vlaku jedoucímu v módu SR prostřednictvím Evropského rozkazu 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 vyjma případů, kdy je strojvedoucí o těchto omezeních rychlosti informován prostřednictvím specializovaného dokumentu/počítačového média.

5.1.8.   Povolení projet eoa

Zaměstnanec řízení provozu dává strojvedoucímu svolení projet EOA pouze prostřednictvím Evropského rozkazu 1 nebo 7.

5.1.9.   Nedovolené projetí vlaku/posunového dílu (trip)

Po nedovoleném projetí (trip) může strojvedoucí pokračovat v jízdě stejným nebo opačným směrem pouze tehdy, pokud obdržel od zaměstnance řízení provozu povolení prostřednictvím Evropského rozkazu 2.

5.1.10.   Stop značka etcs

Strojvedoucí zastaví před Stop značkou ETCS:

i)

označující EOA současného MA nebo

ii)

při jízdě bez MA, pokud neobdržel zvláštní povolení od zaměstnance řízení provozu prostřednictvím Evropského rozkazu 1 nebo 7.

5.1.11.   Lokalizační značka etcs

Strojvedoucí zastaví před lokalizační značkou ETCS:

i)

označující EOA současného MA nebo

ii)

při jízdě bez MA, pokud obdržel zvláštní povolení od zaměstnance řízení provozu.

5.2.   (nepoužito)

6.   PROVOZNÍ PRAVIDLA ETCS

6.1.   Uvedení palubní části etcs do provozu

Strojvedoucí zapne palubní část ETCS.

Úrovně 0, 1, 2, NTC

6.1.1.   Zadávání údajů během zahájení mise

Na výzvu palubní části ETCS strojvedoucí zadá, znovu zadá nebo znovu potvrdí číslo strojvedoucího, číslo vlaku, úroveň ETCS, identifikační číslo rádiové sítě a identifikační číslo a telefonní číslo RBC.

Pokud se zobrazí následující textová zpráva:

„Registrace rádiové sítě neúspěšná“

musí strojvedoucí zadat identifikační číslo rádiové sítě.

6.1.2.   Manuální změna údajů

Je-li požadována změna, strojvedoucí zadá/upraví a potvrdí:

i)

číslo vlaku;

ii)

číslo strojvedoucího, když vozidlo stojí, nebo, pokud to umožňuje vnitrostátní hodnota, i během jízdy vozidla;

iii)

úroveň ETCS, identifikační číslo rádiové sítě a identifikační číslo a telefonní číslo RBC, když vozidlo stojí.

6.2.   Příprava k jízdě

Palubní část ETCS je v provozu.

Úrovně 0, 1, 2, NTC

V ETCS úrovně 2, pokud je vlak odmítnut, strojvedoucí použije pravidlo „Reakce na neočekávané situace během přípravy vlaku k jízdě“ (oddíl 6.40.2).

6.2.1.   Hnací vozidlo musí jet jako vlak

Strojvedoucí:

i)

použije pravidlo „Zadávání údajů o vlaku během přípravy vlaku“ (oddíl 6.4.1);

ii)

zvolí „Start“.

Je-li vyžadováno potvrzení pro mód SR, strojvedoucí použije pravidlo „Hnací vozidlo musí jet jako vlak a je vyžadováno potvrzení módu SR“ (oddíl 6.2.4).

Je-li požadováno potvrzení módu SH v ETCS úrovně 2, strojvedoucí použije pravidlo „Reakce na neočekávané situace během přípravy vlaku k jízdě“ (oddíl 6.40.1).

6.2.2.   Hnací vozidlo musí jet v módu SH

Strojvedoucí se připraví na posun a použije pravidlo „Provádění pohybu vlaku/posunového dílu v módu SH“ (oddíl 6.3).

6.2.3.   Hnací vozidlo musí jet v módu NL

Strojvedoucí hnacího vozidla, které není vedoucí, provede přípravu na jízdu s přípřeží a použije pravidlo „Provádění jízdy s přípřeží“ (oddíl 6.32).

6.2.4.   Hnací vozidlo musí jet jako vlak a je vyžadováno potvrzení módu SR

Úroveň 1 bez hlavních návěstidel, úroveň 2 bez hlavních návěstidel

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 3

Strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu, obdrží povolení zahájit jízdu v módu SR prostřednictvím evropského rozkazu 7 a potvrdí.

Předtím, než zaměstnanec řízení provozu povolí strojvedoucímu zahájit jízdu v módu SR, v souladu s neharmonizovanými pravidly:

i)

zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky pro jízdní cestu;

ii)

zkontroluje všechna omezení a/nebo pokyny, které jsou nezbytné, a zahrne je do evropského rozkazu 7;

iii)

zkontroluje, zda není potřeba do evropského rozkazu 7 zahrnout nějaké pomalé jízdy.

Nachází-li se vlak u Stop značky ETCS

Zaměstnanec řízení provozu povolí strojvedoucímu projet tuto Stop značku ETCS prostřednictvím evropského rozkazu 7. Toto povolení je platné od této Stop značky ETCS k následující. Pokud to podmínky dovolí, může zaměstnanec řízení provozu strojvedoucímu povolit, aby projel kolem této druhé Stop značky ETCS také pomocí stejného evropského rozkazu 7. Povolení je pak platné až k Stop značce ETCS, která po této druhé následuje ve směru jízdy.

Strojvedoucí:

i)

obdrží od zaměstnance řízení provozu evropský rozkaz 7;

ii)

zkontroluje případná rychlostní omezení;

iii)

neobdrží-li pokyn, aby tak neučinil, použije funkci potlačení (override) u každé Stop značky ETCS, která má být minuta, a vyčká na tento symbol:

Image 4

iv)

uvede vlak do pohybu;

v)

když je zobrazen tento symbol, nepřekročí rychlost při potlačení (override) EOA.

Nenachází-li se vlak před Stop značkou ETCS

Zaměstnanec řízení provozu povolí strojvedoucímu zahájit jízdu prostřednictvím evropského rozkazu 7. Toto povolení platí od aktuální polohy vlaku k první Stop značce ETCS ve směru jízdy. Pokud to podmínky dovolí, může zaměstnanec řízení provozu strojvedoucímu prostřednictvím stejného evropského rozkazu 7 povolit, aby projel kolem této i následující Stop značky ETCS. Toto povolení je pak platné až ke Stop značce ETCS, která následuje po poslední Stop značce ETCS, kolem které bylo projetí povoleno evropským rozkazem 7.

Strojvedoucí:

i)

obdrží od zaměstnance řízení provozu evropský rozkaz 7;

ii)

zkontroluje případná rychlostní omezení;

iii)

uvede vlak do pohybu;

iv)

když se blíží ke Stop značceETCS a pokud je mu prostřednictvím evropského rozkazu 7 povoleno ji minout, použije funkci potlačení (override), neobdrží-li pokyn, aby tak nečinil,a počká na zobrazení tohoto symbolu:

Image 5

v)

uvede vlak do pohybu nebo pokračuje v jízdě;

vi)

nepřekročí rychlostní limit při potlačení (override) EOA, když je tento symbol zobrazen.

Lze poskytnout více než jeden evropský rozkaz pro projetí stejného počtu po sobě následujících Stop značek ETCS.

Když zaměstnanec řízení provozu ověří, že kolej je až do místa konce vydávaného povolení volná, smí zprostit strojvedoucího povinnosti jízdy podle rozhledových poměrů v módu SR.

Úroveň 1 s hlavními návěstidly, úroveň 2 s hlavními návěstidly

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 6

Strojvedoucí použije pravidlo „Jízda v módu SR“ (oddíl 6.14).

6.2.5.   Hnací vozidlo musí jet v módu SL

Strojvedoucí/přípravář vlaku zajistí, aby všechny ovládací pulty jakéhokoli hnacího vozidla, které není vedoucí, které jsou elektricky připojeny k vedoucímu hnacímu vozidlu a budou z něj dálkově řízeny, byly a zůstaly uzavřeny po dobu, kdy je toto hnací vozidlo dálkově ovládáno z vedoucího hnacího vozidla.

6.3.   Provádění posunu v módu sh

Kolejová vozidla musí jet v módu SH.

Úrovně 1, 2

6.3.1.   Manuální vstup do módu SH

Strojvedoucí zvolí „Posun“ v souladu s neharmonizovanými pravidly.

6.3.2.   Automatický vstup do módu SH

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 7

strojvedoucí:

i)

se nejprve ujistí, že má správné informace o tom, jakou jízdu má provést;

ii)

poté zprávu potvrdí.

6.3.3.   Jízda v módu SH

Když se zobrazí tento symbol:

Image 8

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.3.4.   Setrvání v módu SH při změně stanoviště

Pokud posun vyžaduje použití různých stanovišť, může strojvedoucí před zavřením ovládacího pultu zvolit možnost „Setrvání v posunu“.

6.3.5.   Výstup z módu SH

Jakmile jsou všechny posunové jízdy, které mají být provedeny v módu SH, dokončeny, strojvedoucí:

i)

zvolí „Ukončení posunu“;

ii)

přesvědčí se, že na žádném hnacím vozidle není aktivní stav „Setrvání v posunu“.

6.3.6.   Mód SH nebyl povolen

Úroveň 2

Když se zobrazí jedna z následujících textových zpráv:

„Přechod do SH odmítnut“

„Žádost o přechod do SH selhala“

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.3.7.   Minutí definované hranice oblasti posunu

Potřebuje-li posunový díl minout definovanou hranici oblasti posunu, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.4.   Zadávání údajů o vlaku

Údaje o vlaku musí být zadány nebo změněny.

Úrovně 0, 1, 2, NTC

6.4.1.   Zadávání údajů o vlaku během přípravy vlaku

Strojvedoucí/přípravář vlaku zadá/upraví a potvrdí všechny níže uvedené údaje o vlaku, pokud tyto údaje nejsou předem nakonfigurované v palubní části ETCS nebo je palubní část ETCS neobdrží z externích zdrojů ETCS:

i)

provozní kategorii vlaku podle ETCS;

ii)

délku vlaku;

iii)

brzdicí procenta;

iv)

maximální rychlost vlaku;

v)

traťová třída zatížení;

vi)

vlak vybavený tlakotěsným systémem;

vii)

průjezdný průřez;

viii)

doplňující údaje o dostupných STM;

ix)

specifické údaje pro ATO, jsou-li vyžadovány.

Před potvrzením údajů o vlaku, které byly předem nakonfigurovány v palubní části ETCS nebo obdrženy z externích zdrojů ETCS a která může strojvedoucí upravovat, se přípravář vlaku ujistí, že údaje o vlaku odpovídají řazení vlaku.

6.4.2.   Manuální změna údajů o vlaku

Po každé úpravě řazení vlaku a po technickém problému, který vede ke změně údajů o vlaku, přípravář vlaku/strojvedoucí:

i)

určí nové údaje o vlaku;

ii)

zadá nové údaje o vlaku;

iii)

potvrdí nové údaje o vlaku.

6.4.3.   Změna údajů o vlaku prostřednictvím externích zdrojů systému ETCS

Když se na DMI zobrazí tato zpráva:

„Vlaková data změněna“

a)   pokud změna údajů o vlaku vede k použití brzdy

Když vlak stojí, strojvedoucí:

i)

potvrdí použití brzdy;

ii)

případně na výzvu palubní části ETCS upraví a/nebo potvrdí údaje o vlaku;

iii)

vezme na vědomí upravené údaje o vlaku.

V ETCS úrovně 1 a v ETCS úrovně 2, pokud není obdrženo nové MA, zaměstnanec řízení provozu strojvedoucímu vydá povolení projet EOA (pravidlo „Vydání povolení projet EOA“ – oddíl 6.39)

b)   ve všech ostatních případech

Strojvedoucí vezme na vědomí upravené údaje o vlaku.

6.5.   (nepoužito)

6.6.   (nepoužito)

6.7.   Vstup do etcs úrovně 0 a provoz v této úrovni

6.7.1.   Oznámení

Vlak se blíží k oblasti ETCS úrovně 0.

Úrovně 1, 2, NTC

Při oznámení přechodu do ETCS úrovně 0 zobrazením tohoto symbolu:

Image 9

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.7.2.   Potvrzení

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 10

strojvedoucí potvrdí zprávu.

6.7.3.   Jízda

Vlak jede v oblasti ETCS úrovně 0.

Když se zobrazí tato ikona:

Image 11

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.8.   Vstup do etcs úrovně 1 a provoz v této úrovni

6.8.1.   Oznámení

Vlak se blíží k oblasti ETCS úrovně 1.

Úrovně 0, 2, NTC

Při oznámení přechodu do ETCS úrovně 1 zobrazením tohoto symbolu:

Image 12

se strojvedoucí připraví na použití pravidel pro ETCS úrovně 1.

6.8.2.   (nepoužito)

6.8.3.   Jízda

Vlak jede v oblasti ETCS úrovně 1.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 13

strojvedoucí použije pravidla v souladu s ETCS úrovně 1.

6.9.   Vjezd do etcs úrovně 2 a provoz v této úrovni

6.9.1.   Oznámení

Vlak se blíží k oblasti ETCS úrovně 2.

Úrovně 0, 1, NTC

Při oznámení přechodu do ETCS úrovně 2 zobrazením tohoto symbolu:

Image 14

se strojvedoucí připraví na použití pravidel pro ETCS úrovně 2.

6.9.2.   (nepoužito)

6.9.3.   Jízda

Vlak jede v oblasti ETCS úrovně 2.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 15

strojvedoucí použije pravidla v souladu s ETCS úrovně 2.

Pokud zaměstnanec řízení provozu vyžaduje, aby strojvedoucí manuálně potvrdil celistvost vlaku na DMI, strojvedoucí tak učiní pouze pokud vlak stojí a podle pravidel železničního podniku.

6.10.   (nepoužito)

6.11.   Vstup do etcs úrovně ntc a provoz v této úrovni

6.11.1.   Oznámení

Vlak se blíží k oblasti ETCS úrovně NTC.

Úrovně 0, 1, 2

Je-li přechod do ETCS úrovně NTC oznámen zobrazením symbolu, který označuje název příslušného systému NTC, například:

Image 16

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

Pro každý systém NTC existuje specifický symbol.

6.11.2.   Potvrzení

Je-li symbol označující příslušný systém NTC zobrazen s blikajícím rámečkem, jako například:

Image 17

strojvedoucí potvrdí zprávu.

Pro každý systém NTC existuje specifický symbol.

6.11.3.   Jízda

Vlak jede v oblasti ETCS úrovně NTC.

Je-li zobrazen symbol označující zadaný systém NTC, jako například:

Image 18

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

Pro každý systém NTC existuje specifický symbol.

6.12.   Jízda v módu fs

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 19

strojvedoucí

i)

nesmí překročit povolenou rychlost;

ii)

smí, jsou-li informace systému DAS v palubní části ETCS k dispozici:

dodržovat doporučenou cílovou rychlost, pokud je zobrazena na DMI,

jet výběhem, pokud je zobrazeno

Image 20
,

dodržovat místa zastavení, pokud jsou zobrazena,

požádat o vynechání místa zastavení, pokud k tomu obdržel pokyn a tato možnost je k dispozici na DMI,

ovládat dveře, pokud je k tomu vyzván příslušnými údaji DMI.

V ETCS úrovně 1 s hlavními návěstidly je strojvedoucí oprávněn pokračovat bez nového MA, pokud je na hlavním návěstidle návěst dovolující jízdu.

Pokud se navíc zobrazí následující textová zpráva:

„Vstup do FS“

strojvedoucí nesmí překročit omezení rychlosti, která platí pro část vlaku, na niž se nevztahuje FS MA.

6.13.   Jízda v módu os

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 21

strojvedoucí:

i)

potvrdí zprávu;

ii)

použije nebo pokračuje v použití pravidla 9 dodatku B2.

Když se zobrazí tato ikona:

Image 22

strojvedoucí:

i)

použije pravidlo 9 dodatku B2, dokud je zobrazena tato ikona;

ii)

nepřekročí povolenou rychlost.

Pokud se navíc zobrazí následující textová zpráva:

„Vstup do OS“

strojvedoucí nesmí překročit omezení rychlosti, která platí pro část vlaku, na niž se nevztahuje OS MA.

6.14.   Jízda v módu sr

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 23

strojvedoucí:

i)

nejprve obdrží povolení k jízdě vlaku ERTMS;

ii)

zkontroluje platný rychlostní limit;

iii)

poté zprávu potvrdí.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 24

strojvedoucí:

i)

jede podle rozhledových poměrů, pokud není jízdy podle rozhledových poměrů v módu SR zproštěn evropským rozkazem 1, 2 nebo 7;

ii)

nepřekročí platný rychlostní limit;

iii)

v ETCS úrovně 1 bez hlavních návěstidel a v ETCS úrovně 2 bez hlavních návěstidel, při jízdě k následující Stop značce ETCS informuje zaměstnance řízení provozu a použije pravidlo „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39), pokud již není prostřednictvím evropského rozkazu oprávněn projet tuto Stop značku ETCS.

Lze poskytnout více než jeden evropský rozkaz pro projetí stejného počtu po sobě následujících Stop značek ETCS.

6.15.   Jízda v módu ls

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 25

strojvedoucí potvrdí zprávu v souladu s neharmonizovanými pravidly.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 26

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.16.   Jízda v módu un

Úroveň 0

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 27

strojvedoucí potvrdí zprávu v souladu s neharmonizovanými pravidly.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 28

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.17.   Jízda v módu sn

Úroveň NTC

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 29

strojvedoucí potvrdí zprávu v souladu s neharmonizovanými pravidly.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 30

strojvedoucí použije neharmonizovaná pravidla.

6.18.   Přiblížení k eoa se zobrazením uvolňovací rychlosti

Úrovně 1, 2

Když se vlak blíží k EOA a na DMI se zobrazí uvolňovací rychlost, strojvedoucí je oprávněn:

i)

přiblížit se k návěstidlu, Stop značce ETCS, lokalizační značce ETCS, nebo zarážedlu, které se nachází v malé vzdálenosti za EOA, uvedené(m) na DMI, bez překročení uvolňovací rychlosti;

ii)

v ETCS úrovně 1 s hlavními návěstidly pokračovat bez překročení uvolňovací rychlosti, pokud je na hlavním návěstidle návěst dovolující jízdu.

6.19.   Postup při žádosti o potvrzení volnosti koleje před vlakem

Vlak stojí nebo se blíží k hlavnímu návěstidlu, nebo Stop značce ETCS/lokalizační značce ETCS.

Úroveň 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 31

strojvedoucí může potvrdit, že je kolej před vlakem volná, pokud se může ujistit, že úsek trati mezi čelem vlaku a následujícím hlavním návěstidlem nebo Stop značkou ETCS nebo lokalizační značkou ETCS je volný.

6.20.   Projetí úseku se staženým sběračem/staženými sběrači

Vlak se blíží k úseku trati, který musí projet se staženým sběračem/staženými sběrači.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 32

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 33
*

strojvedoucí stáhne sběrač(e), přičemž zohlední jejich polohu.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 34

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 35
*

strojvedoucí ponechá sběrač(e) stažený/stažené.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 36

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 37
*

strojvedoucí je oprávněn sběrač(e) zvednout, přičemž zohlední jejich polohu.

*

Pro přesné rozměry a uspořádání neproměnných návěstidel je třeba použít normu EN 16494:2015.

6.21.   Změna elektrické trakční soustavy

Vlak se blíží k úseku trati, kde je nutné změnit elektrickou trakční soustavu.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí jeden z těchto symbolů:

Image 38

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna jedna z těchto návěstí:

Image 39

strojvedoucí příslušným způsobem změní elektrickou trakční soustavu.

Když se zobrazí jeden z těchto symbolů:

Image 40

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna jedna z těchto návěstí:

Image 41

strojvedoucí zajistí, aby se elektrické napájení vozidla odpovídajícím způsobem změnilo.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 42

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst:

Image 43

strojvedoucí je informován, že se blíží k trati bez elektrické trakční soustavy.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 44

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst:

Image 45

strojvedoucí je informován o dosažení konce trati vybavené elektrickou trakční soustavou.

6.22.   Průjezd úsekem s vypnutým hlavním vypínačem

Vlak se blíží k úseku trati, kde je nutné vypnout hlavní vypínač.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 46

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 47
*

strojvedoucí vypne hlavní vypínač, přičemž zohlední polohu sběračů, nebo, pokud to povoluje provozovatel infrastruktury, nechá hlavní vypínač zapnutý a nebude odebírat trakční proud.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 48

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 49
*

strojvedoucí ponechá hlavní vypínač vypnutý, nebo, pokud to povoluje provozovatel infrastruktury, i nadále nebude odebírat trakční proud.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 50

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS – když je návěstěna tato návěst

Image 51
*

strojvedoucí je oprávněn zapnout hlavní vypínač, přičemž zohlední polohu sběračů, a smí opět odebírat trakční proud.

*

Pro přesné rozměry a uspořádání neproměnných návěstidel je třeba použít normu EN 16494:2015.

6.23.   Průjezd oblastí bez zastavení

Vlak se blíží do oblasti bez zastavení.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 52

strojvedoucímu je oznámena nadcházející oblast, ve které by se měl vyvarovat zastavení.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 53

strojvedoucí by se měl vyvarovat zastavení.

6.24.   Průjezd úsekem zákazu použití magnetických kolejnicových brzd

Vlak se blíží k úseku trati, kde nesmí být použity magnetické kolejnicové brzdy.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 54

strojvedoucí odpojí magnetickou kolejovou brzdu, pokud byla použita, vyjma nouzové situace.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 55

strojvedoucí nesmí použít magnetickou kolejnicovou brzdu, vyjma nouzové situace.

6.25.   Průjezd úsekem zákazu použití vířivých brzd

Vlak se blíží k úseku trati, kde nesmí být použity vířivé brzdy.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 56

strojvedoucí odpojí vířivou brzdu, pokud byla použita, vyjma nouzové situace.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 57

strojvedoucí nesmí použít vířivou brzdu, vyjma nouzové situace.

6.26.   Průjezd úsekem zákazu použití rekuperační brzdy

Vlak se blíží k úseku trati, kde nesmí být použita rekuperační brzda.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 58

strojvedoucí odpojí rekuperační brzdu, pokud byla použita, vyjma nouzové situace.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 59

strojvedoucí nesmí použít rekuperační brzdu, vyjma nouzové situace.

6.27.   Průjezd úsekem s požadavkem na aktivování tlakotěsnosti

Vlak se blíží k úseku trati, kde musí být zavřeny přívody klimatizace.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 60

strojvedoucí uzavře přívody klimatizace.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 61

strojvedoucí ponechá přívody klimatizace zavřené.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 62

strojvedoucí je oprávněn přívody klimatizace otevřít.

6.28.   Spuštění zvukového výstražného zařízení

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 63

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS– když je návěstěna tato návěst:

Image 64

strojvedoucí aktivuje zvukové výstražné zařízení v souladu s neharmonizovanými pravidly.

6.29.   Změna adhezního faktoru

Vlak se nachází na úseku trati, kde by mohlo dojít ke změně adhezního faktoru.

Úrovně 1, 2

Pokud vnitrostátní hodnota umožňuje strojvedoucímu zvolit možnost „Kluzké kolejnice“, může tak učinit, pokud jsou adhezní podmínky špatné, nebo pokud jej informuje zaměstnanec řízení provozu. Není-li strojvedoucí informován zaměstnancem řízení provozu před volbou možnosti „Kluzké kolejnice“, strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu.

Je-li zaměstnanec řízení provozu informován o špatných adhezních podmínkách, aktivuje, pokud je to možné, funkci snížené adheze systému ETCS, a pokud to možné není, přijme opatření předepsaná provozovatelem infrastruktury, dokud nedojde k obnovení normálního provozu.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 65

strojvedoucí použije interní pravidla železničního podniku.

6.30.   Průjezd oblastí bez rádiového pokrytí

Vlak se nachází v úseku trati bez rádiového pokrytí.

Úroveň 2

Když se zobrazí tento symbol:

Image 66

strojvedoucí může pokračovat na základě jakéhokoli platného oprávnění k jízdě.

Pokud strojvedoucí dosáhne konce oprávnění k jízdě a ikona je stále zobrazena, musí o tom informovat zaměstnance řízení provozu. Zaměstnanec řízení provozu a strojvedoucí použijí pravidlo „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39).

6.31.   (nepoužito)

6.32.   Jízda s přípřeží

Hnací vozidlo, které není vedoucí, je přímo připojeno k vedoucímu hnacímu vozidlu (nebo k vlaku s vedoucím hnacím vozidlem).

Úrovně 0, 1, 2, NTC

6.32.1.   Vstup do módu NL

Strojvedoucí hnacího vozidla, které není vedoucí, zvolí možnost „Nikoliv vedoucí“.

Když se na DMI zobrazí tento symbol:

Image 67

strojvedoucí hnacího vozidla, které není vedoucí, potvrdí strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla, že hnací vozidlo, které není vedoucí, je v módu NL.

6.32.2.   Jízda s přípřeží

Oba strojvedoucí použijí interní pravidla železničního podniku.

6.32.3.   Výstup z módu NL

Když vlak stojí, strojvedoucí hnacího vozidla, které není vedoucí:

i)

zabrzdí;

ii)

potvrdí strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla, že hnací vozidlo, které není vedoucí, již není v módu NL.

6.33.   Odvolání povolení k jízdě vlaku ertms

Zaměstnanec řízení provozu rozhoduje o změně stávající provozní situaci.

Úrovně 1, 2

6.33.1.   Opatření před rozhodnutím o provozní situaci

a)

V případě, že je možné kooperativní zkrácení MA

Je-li to možné v ETCS úrovně 2, zaměstnanec řízení provozu odvolá MA prostřednictvím kooperativního zkrácení MA.

b)

Ve všech ostatních případech

Ve všech ostatních případech použije zaměstnanec řízení provozu neharmonizovaná pravidla pro zastavení vlaku, pokud již vlak nestojí.

Před změnou provozní situace a za podmínky, že vlak již stojí, nařídí zaměstnanec řízení provozu strojvedoucímu prostřednictvím evropského rozkazu 3 nebo jinými dostupnými prostředky, aby zůstal stát, a pokud je to vyžadováno, aby odstranil veškerá MA, která zůstávají v palubní části ETCS.

6.33.2.   Opětovné zahájení jízdy vlaků

K opětovnému zahájení jízdy vlaků musí zaměstnanec řízení provozu:

i)

vydat povolení k jízdě vlaku ERTMS;

ii)

odvolat evropský rozkaz 3, pokud byl vydán.

6.34.   Přijetí opatření v případě nouzové situace

Nastane nouzová situace.

Úrovně 1, 2

6.34.1.   Ochrana vlaků

Zjistí-li zaměstnanec nouzovou situaci, použije pravidlo 14 dodatku B2.

Pro zastavení vlaků v ETCS úrovně 2 smí zaměstnanec řízení provozu použít příkaz k nouzovému zastavení; příkaz k nouzovému zastavení nebude odvolán do okamžiku, kdy bude bezpečné, aby tyto vlaky znovu zahájily jízdu.

Zaměstnanec řízení provozu může použít evropský rozkaz 3, aby v případě potřeby zajistil, aby zastavené vlaky zůstaly stát.

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Nouzové zastavení“

dojde-li k nedovolenému projetí vlaku (trip), strojvedoucí použije pravidlo „Reakce na nedovolené projetí (trip)“ (oddíl 6.41).

6.34.2.   Opětovné zahájení jízd vlaků

Zaměstnanec řízení provozu:

i)

rozhodne, zda je možné povolit jízdy vlaků;

ii)

rozhodne, zda je nutné vydat pokyny a/nebo omezení pro jízdy vlaků;

iii)

odvolá příkaz k nouzovému zastavení, pokud byl vydán;

iv)

odvolá evropský rozkaz 3, pokud byl vydán;

v)

vydá strojvedoucím povolení znovu zahájit jízdu.

Pro zahájení jízd vlaků, u kterých nedošlo k nedovolenému projetí (trip), a pokud je nutné vydat pokyny a/nebo omezení, zaměstnanec řízení provozu vydá evropský(é) rozkaz(y). V ETCS úrovně 1 s hlavními návěstidly jede strojvedoucí podle rozhledových poměrů až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

Pro zahájení jízdy vlaků, u kterých došlo k nedovolenému projetí (trip), zaměstnanec řízení provozu a strojvedoucí použijí pravidlo „Pokračování v jízdě“ (oddíl 6.41.2).

6.34.3.   Ochrana a opětovné zahájení posunu

Zaměstnanec řízení provozu a strojvedoucí použijí neharmonizovaná pravidla.

6.35.   Zastavení v bezpečné oblasti

Strojvedoucí musí vlak zastavit v bezpečné oblasti.

Úrovně 1, 2

Strojvedoucí přepne displej na indikaci bezpečných oblastí, kde může vlak zastavit.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 68

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS– když je návěstěna tato návěst:

Image 69

a strojvedoucí se rozhodne v uvedené bezpečné oblasti zastavit, zohlední zbývající vzdálenost zobrazenou na DMI nebo vzdálenost k návěsti označující začátek bezpečné oblasti.

Když se zobrazí tento symbol:

Image 70

nebo – při jízdě bez MA, nebo pokud tuto funkci nepodporuje traťová část ETCS– když je návěstěna tato návěst:

Image 71

a strojvedoucí se rozhodne v uvedené bezpečné oblasti zastavit, zastaví vlak, přičemž zohlední jeho délku.

Když je návěstěna tato návěst:

Image 72

strojvedoucí je informován, že dosáhl konce bezpečné oblasti.

6.36.   Couvání v módu rv

Vlak musí jet v opačném směru v oblasti nouzového couvání.

Úrovně 1, 2

6.36.1.   Příprava na jízdu v módu RV

Když vlak stojí a zobrazí se tento symbol:

Image 73

strojvedoucí aktivuje přechod do módu RV, přičemž pokud možno informuje zaměstnance řízení provozu a zohlední veškeré další pokyny.

6.36.2.   Jízda v módu RV

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 74

strojvedoucí:

i)

potvrdí zprávu;

ii)

couvá s vlakem podle případných pokynů zaměstnance řízení provozu, jakmile se zobrazí tento symbol:

Image 75

iii)

nepřekročí rychlostní limit pro mód RV;

iv)

nepřekročí povolenou vzdálenost pro jízdu.

6.36.3.   Překročení povolené vzdálenosti v módu RV

Když se zobrazí tato textová zpráva s blikajícím rámečkem:

„Vzdálenost v RV překročena“,

strojvedoucí:

i)

informuje zaměstnance řízení provozu;

ii)

když vlak stojí, potvrdí tuto textovou zprávu, pokud povolená vzdálenost v módu RV nebyla prodloužena;

iii)

odbrzdí.

6.36.4.   Ukončení módu RV

Po ukončení couvání vlaku a zastavení informuje strojvedoucí zaměstnance řízení provozu. Pokud není zapotřebí další jízda v módu RV, strojvedoucí vypne řízení, aby ukončil mód RV.

6.37.   Reakce na samovolný pohyb

V okamžiku, kdy vlak/posunový díl stál a došlo k jeho samovolnému pohybu, palubní část ETCS aktivovala brzdu.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Ujetí“,

strojvedoucí musí zajistit vlak/posunový díl podle interních pravidel železničního podniku a potvrdit použití brzdy.

6.38.   Postup při nevhodnosti vlakové cesty zjištěné palubní částí etcs

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí kterákoli z následujících zpráv:

„Nevhodná cesta – průjezdný průřez“

„Nevhodná cesta – trakční systém“

„Nevhodná cesta – kategorie nápravového tlaku“

je zjištěna nevhodnost vlakové cesty.

Strojvedoucí vlak zastaví pomocí provozní brzdy.

Strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu a řídí se veškerými vydanými pokyny.

6.39.   Vydání povolení projet eoa

Je nezbytné povolit strojvedoucímu projet EOA.

Úrovně 1, 2

Předtím, než zaměstnanec řízení provozu evropským rozkazem 1 povolí strojvedoucímu projet EOA, v souladu s neharmonizovanými pravidly:

i)

zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky pro jízdní cestu;

ii)

zkontroluje všechna omezení a/nebo pokyny, které jsou nezbytné, a zahrne je do evropského rozkazu 1;

iii)

zkontroluje, zda není potřeba do evropského rozkazu 1 zahrnout nějaké pomalé jízdy.

Když zaměstnanec řízení provozu ověří, že kolej je až do místa konce vydávaného povolení volná, smí zprostit strojvedoucího povinnosti jízdy podle rozhledových poměrů v módu SR.

Lze poskytnout více než jeden evropský rozkaz pro projetí stejného počtu po sobě následujících Stop značek ETCS.

Za účelem projetí EOA strojvedoucí:

iv)

obdrží od zaměstnance řízení provozu evropský rozkaz 1 pro tento EOA;

v)

zkontroluje případná rychlostní omezení;

vi)

použije funkci potlačení (override) a

vii)

když se zobrazí tento symbol:

Image 76

uvede vlak do pohybu nebo pokračuje v jízdě,

nepřekročí rychlost při potlačení (override) EOA, když je tento symbol zobrazen.

6.40.   Reakce na neočekávané situace během přípravy vlaku k jízdě

Úroveň 2

6.40.1.   Hnací vozidlo musí jet jako vlak, ale je vyžadováno potvrzení pro mód SH

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 77

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu, poté potvrdí zprávu a postupuje podle pokynů obdržených od zaměstnance řízení provozu.

6.40.2.   Vlak odmítnut

Když se na DMI zobrazí tato zpráva:

„Vlak odmítnut“

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu. Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.41.   Reakce na nedovolené projetí (trip)

Došlo k nedovolenému projetí vlaku/posunového dílu (trip).

Úrovně 1, 2

6.41.1.   Okamžitá opatření

Když se zobrazí tento symbol:

Image 78

strojvedoucí předpokládá, že nastala potenciálně nebezpečná situace, a provede všechny nezbytné kroky k tomu, aby se vyhnul tomuto nebezpečí, nebo je snížil. To může zahrnovat couvání vlaku/posunového dílu.

Když se zobrazí tento symbol s blikajícím rámečkem:

Image 79

strojvedoucí potvrdí zprávu a použije brzdy.

a)   V případě, že je nutné okamžité couvání v důsledku nouzové situace

Když se strojvedoucí rozhodne nebo obdrží od zaměstnance řízení provozu pokyn zahájit couvání vlaku/posunového dílu v důsledku nouzové situace

a

když se zobrazí tento symbol:

Image 80

strojvedoucí couvá s vlakem/posunovým dílem podle všech pokynů vydaných zaměstnancem řízení provozu.

Jakmile se vlak/posunový díl zastaví, strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

b)   Ve všech ostatních případech

Když se zobrazí tento symbol:

Image 81

strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu o situaci a řídí se všemi vydanými pokyny.

6.41.2.   Pokračování v jízdě

a)   V původním směru

Předtím, než zaměstnanec řízení provozu evropským rozkazem 2 vydá strojvedoucímu povolení pokračovat v jízdě po nedovoleném projetí (trip), v souladu s neharmonizovanými pravidly:

i)

zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky pro jízdní cestu;

ii)

zkontroluje všechna omezení a/nebo pokyny, které jsou nezbytné, a zahrne je do evropského rozkazu 2;

iii)

zkontroluje, zda není potřeba do evropského rozkazu 2 zahrnout nějaké pomalé jízdy.

Když zaměstnanec řízení provozu ověří, že kolej je až do místa konce vydávaného povolení volná, smí zprostit strojvedoucího povinnosti jízdy podle rozhledových poměrů v módu SR.

Aby mohl strojvedoucí pokračovat, musí:

i)

obdržet evropský rozkaz 2 se všemi dalšími pokyny zaměstnance řízení provozu;

ii)

podle úkolu, který má provést, zvolit možnost „Start“ nebo „Posun“ a řídit se pokyny uvedenými v evropském rozkazu 2;

iii)

pokračovat v jízdě vlaku/posunu.

Pokud se v ETCS úrovně 2 v jakémkoli kroku tohoto postupu zobrazí tato textová zpráva:

„Chyba komunikace“,

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu. Zaměstnanec řízení provozu a strojvedoucí použijí pravidlo „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39). V takovém případě vydá zaměstnanec řízení provozu místo evropského rozkazu 2 evropský rozkaz 1.

b)   V opačném směru

Zaměstnanec řízení provozu prostřednictvím evropského rozkazu 3 nařídí strojvedoucímu, aby zůstal stát a provedl konec mise, a poté mu prostřednictvím evropského rozkazu 7 nařídí zahájit jízdu v opačném směru.

Strojvedoucí provede konec mise a poté použije pravidlo „Uvedení palubní části ETCS do provozu“ (oddíl 6.1) a pravidlo „Příprava k jízdě“ (oddíl 6.2). Pokud strojvedoucí neřídí z čelního stanoviště, použije k zajištění bezpečnosti provozu interní pravidla železničního podniku.

6.41.3.   Po nedovoleném projetí (trip) není vyžadována žádná jízda

V případě, že po nedovoleném projetí vlaku/posunového dílu (trip) není vyžadována žádná jízda, nařídí zaměstnanec řízení provozu prostřednictvím evropského rozkazu 3 strojvedoucímu, aby zůstal stát a provedl konec mise.

6.41.4.   Nedovolené projetí (trip) v módu SH při jízdě za hranici oblasti posunu

Úrovně 1, 2

Došlo-li k nedovolenému projetí posunového dílu (trip) při přejetí hranice oblasti posunu, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.42.   Postup při poruše traťové části etcs

Palubní část ETCS obdrží informaci o poruše zařízení traťové části ETCS.

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Porucha traťové části“,

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

6.43.   Postup při nekompatibilitě mezi traťovou částí etcs a palubní částí etcs

Systém zjistí nekompatibilitu mezi traťovou částí ETCS a palubní částí ETCS a dojde k nedovolenému projetí vlaku (trip).

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Traťová část nekompatibilní“,

vlak nemůže pokračovat v ETCS.

Strojvedoucí použije pravidlo „Reakce na nedovolené projetí (trip)“ (oddíl 6.41).

6.44.   Postup při nechráněném úrovňovém přejezdu

Vlak se blíží k nechráněnému úrovňovému přejezdu.

Úrovně 1, 2

6.44.1.   V módu FS, OS nebo LS

Když se zobrazí tento symbol:

Image 82

strojvedoucí použije pravidlo 7 dodatku B2.

6.44.2.   V módu SR

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Přejezd nechráněn“,

strojvedoucí použije pravidlo 7 dodatku B2.

6.45.   Postup při chybě čtení balíz

Vyskytne se chyba čtení balíz a palubní část ETCS aktivuje brzdy (nedojde k nedovolenému projetí vlaku (trip)).

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Chyba čtení balíz“

a nedojde k nedovolenému projetí vlaku (trip), strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

Pokud není přijato nové MA, když vlak zastaví, zaměstnanec řízení provozu dá strojvedoucímu povolení projet EOA, a to použitím pravidla „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39).

Jestliže se situace opakuje, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.46.   Postup v případě, že se nezdařil přechod mezi úrovněmi

Dojde k přechodu, ale palubní část ETCS neobdrží žádné platné MA pro oblast za přechodovým bodem, nebo při přejetí přechodového bodu nedojde k přechodu na jinou úroveň.

Úrovně 1, 2

Místo změny úrovně ETCS může být označen prostřednictvím této návěsti:

Image 83
*

*

Pro přesné rozměry a uspořádání neproměnných návěstidel je třeba použít normu EN 16494:2015.

6.46.1.   Pokud došlo k nedovolenému projetí vlaku (trip)

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo „Reakce na nedovolené projetí (trip)“ (oddíl 6.41).

Strojvedoucí zvolí „Start“ a poté:

i)

zkontroluje správnost úrovně ETCS, která má být zvolena;

ii)

změní úroveň ETCS (pravidlo „Manuální změna údajů“ (oddíl 6.1.2))

a potom pokračuje v jízdě vlaku.

Pokud úroveň ETCS, která má být zvolena, není v palubní části ETCS k dispozici, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2.

6.46.2.   V módu SR

Strojvedoucí:

i)

zastaví vlak;

ii)

použije pravidlo „Ve všech ostatních případech“ (oddíl 6.46.3).

6.46.3.   Ve všech ostatních případech

Strojvedoucí:

i)

informuje o situaci zaměstnance řízení provozu;

ii)

pokud vlak stojí, zkontroluje správnost úrovně ETCS, která má být zvolena;

iii)

změní úroveň ETCS (pravidlo „Manuální změna údajů“ (oddíl 6.1.2))

a potom pokračuje v jízdě vlaku.

Pokud úroveň ETCS, která má být zvolena, není v palubní části ETCS k dispozici, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2.

6.47.   Postup při absenci informací z rbc

V oblasti, která není označena jako oblast bez signálu, nejsou obdrženy žádné informace z RBC a palubní část ETCS aktivuje brzdy (nedojde k nedovolenému projetí vlaku (trip)).

Úroveň 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Chyba komunikace“,

strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu, jakmile vlak stojí.

Pokud není obdrženo nové MA, když vlak zastaví, zaměstnanec řízení provozu dá strojvedoucímu povolení projet EOA, a to použitím pravidla „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39).

6.48.   Postup při selhání rádiové komunikace

Dojde k selhání rádiové komunikace systému ETCS.

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Když se zobrazí tento symbol:

Image 84

strojvedoucí zkontroluje úroveň ETCS, identifikační číslo rádiové sítě, identifikační číslo a telefonní číslo RBC a v případě potřeby je opraví (pravidlo „Manuální změna údajů“ (oddíl 6.1.2)).

Jestliže i tak nelze rádiovou komunikaci s RBC navázat, strojvedoucí o situaci informuje zaměstnance řízení provozu.

a)   pokud probíhá příprava k jízdě v ETCS úrovně 2 a hnací vozidlo má jet v módu SH

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

b)   pokud probíhá příprava k jízdě s přípřeží v ETCS úrovně 2

Strojvedoucí hnacího vozidla, které není vedoucí, informuje strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla o selhání rádiové komunikace. Oba strojvedoucí použijí interní pravidla železničního podniku.

c)   ve všech ostatních případech

Zaměstnanec řízení provozu vydá strojvedoucímu povolení projet EOA, a to použitím pravidla „Vydání povolení projet EOA“ (oddíl 6.39).

6.49.   Postup při poruše autotestu

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Pokud se na displeji zobrazí informace o poruše zařízení ETCS, musí strojvedoucí palubní část ETCS vypnout a zapnout, čímž spustí nový autotest. Jestliže se znovu zobrazí stejná informace, strojvedoucí se pokusí odstranit problém za použití příslušných technických informací. Pokud se tento pokus nezdaří nebo není možný, strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

Strojvedoucí požádá o výměnu hnacího vozidla.

Pokud musí být hnací vozidlo přemístěno, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2.

6.50.   Postup při selhání mobilního rádiového zařízení

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Pokud strojvedoucí zaznamená poruchu mobilního rádiového zařízení, musí o situaci informovat zaměstnance řízení provozu.

6.50.1.   Během přípravy hnacího vozidla

Úroveň 2

Strojvedoucí požádá o výměnu hnacího vozidla.

Pokud musí být hnací vozidlo přemístěno, strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu, použije pravidla železničního podniku a řídí se všemi pokyny vydanými zaměstnancem řízení provozu.

Pokud hnací vozidlo přemístěno být nemusí, strojvedoucí vypne palubní část ETCS.

6.50.2.   Během jízdy

Úroveň 1 s funkcí infill, úroveň 2

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2.

6.51.   Postup při poruše dmi

Porucha DMI.

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Jestliže dojde k poruše DMI, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2, není-li na pultu k dispozici jiné DMI.

6.52.   Postup při selhání systému

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Když se zobrazí tento symbol:

Image 85

strojvedoucí se pokusí odstranit problém za použití příslušných technických informací.

Pokud se tento pokus nezdaří nebo není možný, strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 15 dodatku B2.

6.53.   Postup při selhání ntc

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„[název NTC] porouchán“

strojvedoucí potvrdí zprávu a použije neharmonizovaná pravidla.

6.54.   Postup při vbc

Úrovně 0, 1, 2, NTC

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

6.55.   Jízda v módu ad

Strojvedoucí zapne palubní zařízení ATO.

Úrovně 1, 2

6.55.1.   Aktivace ATO

Když je zobrazen tento symbol, strojvedoucí může aktivovat automatické vedení vlaku:

Image 86

Když je ATO aktivován, je zobrazen tento symbol:

Image 87

Jízda s ATO

Když je zobrazen tento symbol:

Image 88

strojvedoucí:

i)

aktivuje funkci „Vynechat místo zastavení“, pokud to vyžaduje jízdní řád nebo pokud dostane příslušný pokyn;

ii)

po zastavení v určeném místě zastavení smí manuálně upravit pozici vlaku do správné polohy, ve směru vpřed (když je zobrazeno

Image 89
), po upozornění případných cestujících, nebo ve směru vzad (když je zobrazeno
Image 90
), pokud to povolil zaměstnanec řízení provozu a po upozornění případných cestujících, dokud se nezobrazí ikona
Image 91
;

iii)

ovládá otevírání/zavírání dveří, pokud je tomu vyzván příslušnými údaji na DMI.

6.55.2.   Deaktivace ATO

Strojvedoucí může deaktivovat ATO buď:

i)

volbou tlačítka spojeného s tímto symbolem

Image 92
;

ii)

použitím brzdy;

iii)

vypnutím ATO;

iv)

volbou funkce potlačení (override).

Po deaktivaci ATO musí strojvedoucí sledovat symbol zobrazující aktuální mód ETCS a dodržovat pravidlo platné pro zadaný mód.

6.56.   Postup při poruše tims

Úroveň 2, kdy musí být potvrzena celistvost vlaku

Pokud přípravář vlaku/strojvedoucí vlaku, který má jet nebo jede v oblasti ETCS úrovně 2, kde je nutno potvrdit celistvost vlaku, zjistí poruchu TIMS, použije pravidlo 15 dodatku B2.

6.57.   Postup při poruše odometru

Úrovně 1, 2

Když se zobrazí tato textová zpráva:

„Porucha odometru“

strojvedoucí použije pravidlo 15 dodatku B2.

7.   PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO RADIOKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ GSM-R

7.1.   Volba režimu GSM-R

Strojvedoucí potřebuje změnit režim GSM-R.

Když zobrazený režim GSM-R neodpovídá úkolu, který má být proveden (jízda vlaku nebo posun), musí strojvedoucí zvolit správný režim.

7.2.   Zadání funkčního čísla

Přípravář vlaku/strojvedoucí provádí registraci.

Přípravář vlaku/strojvedoucí zadá funkční číslo:

i)

co nejdříve před prvním odjezdem;

ii)

pokaždé, když se funkční číslo změní.

7.3.   Volba sítě GSM-R na hraničním přechodu

Vlak se blíží k hraničnímu přechodu.

7.3.1.   Zákaz automatického výběru sítě

Při přibližování se k úseku v blízkosti hranic sítě musí strojvedoucí na koncovém mobilním terminálu GSM-R (ve vlaku) zakázat funkci automatické volby sítě, je-li aktivována, pokud je tento pokyn uveden v Tabulkách traťových poměrů.

7.3.2.   Volba jiné sítě GSM-R

Pokud je podle Tabulek traťových poměrů nebo Rádiovníku GSM-R

Image 93
*

strojvedoucímu dán pokyn, aby vybral jinou síť GSM-R, zvolí na koncovém mobilním terminálu (ve vlaku) uvedenou síť GSM-R, není-li síť zvolena v návaznosti na příkaz traťové části ETCS. Pokud strojvedoucí provádí tísňové volání, neprovede ruční volbu, dokud je volání aktivní.

*

Pro přesné rozměry a uspořádání neproměnných návěstidel je třeba použít normu EN 16494:2015.

7.4.   Zrušení registrace

Registraci vlaku je nutno ručně zrušit.

Na konci jízdy vlaku nebo na požádání zaměstnance řízení provozu strojvedoucí zruší registraci.

7.5.   (nepoužito)

7.6.   Postup při selhání autotestu

Když se zobrazí textová zpráva označující selhání autotestu koncového mobilního terminálu GSM-R (např. „Autotest se nezdařil“), strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu.

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 8 dodatku B2.

7.7.   Postup při nedostupnosti sítě GSM-R po zahájení jízdy vlaku

Když se zobrazí textová zpráva označující nedostupnost sítě GSM-R (např. „Žádná síť“, „Chybí signál GSM-R“), strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí pravidlo 8.2 dodatku B2.

7.8.   (nepoužito)

7.9.   Postup při selhání zrušení registrace

Pokud nelze registraci zrušit, strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu, použije pravidla železničního podniku a řídí se všemi vydanými pokyny.

7.10.   Přijetí opatření, pokud není funkční číslo k dispozici

Když se zobrazí textová zpráva, která uvádí, že zadané funkční číslo není dostupné (např. „Číslo nedostupné“), přípravář vlaku/strojvedoucí zkontroluje číslo a znovu zkusí provést registraci pomocí správného čísla.

Pokud se registrace opět nezdaří, přípravář vlaku/strojvedoucí informuje o situaci zaměstnance řízení provozu, použije pravidla železničního podniku a řídí se všemi vydanými pokyny.

7.11.   Přijetí opatření, pokud se funkční číslo již používá

Když se zobrazí textová zpráva, která uvádí, že zadané funkční číslo se již používá (např. „Číslo se již používá“ nebo „Číslo již přiděleno“), přípravář vlaku/strojvedoucí: zkontroluje číslo a znovu zkusí provést registraci pomocí správného čísla.

Pokud bylo použité funkční číslo správné, přípravář vlaku/strojvedoucí zavolají na funkční číslo a požádají druhou stranu o zrušení registrace aktuálního čísla, pokud v tom nebrání neharmonizovaná pravidla.

i)

Je-li volání úspěšné a druhá strana zruší registraci dotčeného čísla, přípravář vlaku/strojvedoucí znovu zahájí postup registrace funkčního čísla.

ii)

Není-li na volání žádná odpověď, přípravář vlaku/strojvedoucí zahájí nucené zrušení registrace daného funkčního čísla.

Ve všech ostatních případech přípravář vlaku/strojvedoucí informuje zaměstnance řízení provozu o vydání a řídí se všemi vydanými pokyny.

7.12.   Postup při selhání registrace funkčního čísla

Pokud funkční číslo nelze zaregistrovat, přípravář vlaku/strojvedoucí informují o situaci zaměstnance řízení provozu, použijí pravidla železničního podniku a řídí se všemi vydanými pokyny.

7.13.   GSM-Public jako primární komunikace (pokud je tato možnost ve vlaku k dispozici)

7.13.1.   Změna z GSM-R na GSM-Public

Pokud strojvedoucí dostane pokyn prostřednictvím návěsti označující vstup do sítě GSM nebo prostřednictvím pokynů v Tabulkách traťových poměrů, zvolí označenou veřejnou síť GSM, pokud není síť zvolena automaticky.

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

7.13.2.   Změna z GSM-Public na GSM-R

Pokud strojvedoucí dostane pokyn prostřednictvím návěsti označující (opětovný) vstup do sítě GSM-R nebo prostřednictvím pokynů v Tabulkách traťových poměrů, zvolí označenou síť GSM, pokud není síť GSM-R zvolena automaticky.

Není-li síť GSM-R dostupná, strojvedoucí použije pravidlo 8.2 dodatku B2.

7.14.   GSM-Public jako záložní komunikace (pokud je tato možnost ve vlaku k dispozici)

7.14.1.   Změna z GSM-R na GSM-Public

Dojde-li ke ztrátě připojení k síti GSM-R, strojvedoucí zvolí alternativní veřejnou síť GSM, pokud je k tomu oprávněn podle pokynů předem poskytnutých zaměstnancem řízení provozu nebo uvedených v Knize pravidel a/nebo Tabulkách traťových poměrů, pokud není koncový mobilní terminál GSM-R nakonfigurován tak, aby volbu sítě prováděl automaticky.

Strojvedoucí a zaměstnanec řízení provozu použijí neharmonizovaná pravidla.

7.14.2.   Změna z GSM-Public na GSM-R

Na pokyn zaměstnance řízení provozu nebo na základě pokynů v daném pravidle a/nebo Tabulkách traťových poměrů strojvedoucí na vozidlové radiostanici ručně zvolí označenou síť GSM-R, není-li koncový mobilní terminál GSM-R konfigurován tak, aby volbu sítě prováděl automaticky.

8.   ČÁST A – ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA

9.   ČÁST B – SEZNAM PROVOZNÍCH KATEGORIÍ VLAKŮ PODLE ETCS

Provozní kategorie vlaků podle ETCS jsou uvedeny v této tabulce:

Označení

Typ vlaku

Režim brzdy

Nedostatek převýšení

PASS 1

osobní vlak

P

80

PASS 2

130

PASS 3

150

TILT 1

naklápěcí osobní vlak

165

TILT 2

180

TILT 3

210

TILT 4

225

TILT 5

245

TILT 6

275

TILT 7

300

FP 1

nákladní vlak

80

FP 2

100

FP 3

130

FP 4

150

FG 1

G

80

FG 2

100

FG 3

130

FG 4

150

10.   ČÁST C – TABULKA ODKAZŮ NA NEHARMONIZOVANÁ PRAVIDLA

V této části jsou uvedena neharmonizovaná pravidla dodatku A.

Tabulka dále definuje subjekt (provozovatele infrastruktury nebo železniční podnik), který je odpovědný za stanovení jakýchkoli dalších nezbytných podrobností pro každé z těchto pravidel ve svém příslušném systému řízení bezpečnosti.

Odkaz

Předmět

Odpovědný subjekt

5.1.1

Strojvedoucí sleduje trať prostřednictvím signalizace v kabině strojvedoucího

Železniční podnik

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola podmínek na trati

Provozovatel infrastruktury

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola nezbytných omezení a/nebo pokynů pro jízdu v módu SR

Provozovatel infrastruktury

6.2.4

6.39

6.41.2

Kontrola omezení rychlosti nižších než platný rychlostní limit pro mód SR

Provozovatel infrastruktury

6.3.1

Manuální vstup do módu SH

Železniční podnik

6.3.3

Jízda v módu SH

Provozovatel infrastruktury

6.3.6

Přechod do SH odmítnut prostřednictvím RBC/Žádost o přechod do SH selhala

Provozovatel infrastruktury

6.3.7

Jízda za vymezenou hranici posunovací oblasti

Provozovatel infrastruktury

6.7.1

Oznámení přechodu do ETCS úrovně 0

Provozovatel infrastruktury

6.7.3

Jízda v ETCS úrovně 0

Provozovatel infrastruktury

6.11.1

Oznámení přechodu do ETCS úrovně NTC

Provozovatel infrastruktury

6.11.3

Jízda v ETCS úrovně NTC

Provozovatel infrastruktury

6.15

Potvrzení LS

Provozovatel infrastruktury

6.15

Jízda v módu LS

Provozovatel infrastruktury

6.16

Potvrzení UN

Provozovatel infrastruktury

6.16

Jízda v módu UN

Provozovatel infrastruktury

6.17

Potvrzení SN

Provozovatel infrastruktury

6.17

Jízda v módu SN

Provozovatel infrastruktury

6.28

Spuštění zvukového výstražného zařízení

Provozovatel infrastruktury

6.33.1

Odvolání povolení k jízdě vlaku ERTMS

Provozovatel infrastruktury

6.34.3

Ochrana a opětovné zahájení posunu

Provozovatel infrastruktury

6.40.2

Vlak je odmítnut během přípravy k jízdě

Provozovatel infrastruktury

6.41.4

Nedovolené projetí (trip) v módu SH

Provozovatel infrastruktury

6.45

Postup při chybě čtení balíz

Provozovatel infrastruktury

6.48 a)

Postup při selhání rádiové komunikace, když je požadován mód SH

Provozovatel infrastruktury

6.53

Postup při selhání NTC

Provozovatel infrastruktury

6.54

Postup při VBC

Provozovatel infrastruktury

7.11

Přijetí opatření, pokud se funkční číslo již používá

Provozovatel infrastruktury

7.13.1

Změna z GSM-R na GSM-Public

Provozovatel infrastruktury

7.14.1

Změna z GSM-R na GSM-Public

Provozovatel infrastruktury

;

46)

dodatek B se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Dodatek B

Základní provozní zásady a společná provozní pravidla

 

;

b)

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11.   POVOLENÍ PROJET KONEC OPRÁVNĚNÍ K JÍZDĚ

Strojvedoucí dotčeného vlaku musí mít povolení k projetí konce oprávnění k jízdě.

Při udělení povolení musí zaměstnanec řízení provozu poskytnout strojvedoucímu veškeré pokyny k jízdě. Strojvedoucí musí splnit pokyny a nesmí překročit žádné omezení rychlosti, je-li uloženo, až do dosažení místa, kde bude možné obnovit běžný provoz.“;

c)

v bodě 13 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Každý, kdo přijme tísňové volání, naslouchá, nezasahuje do probíhající komunikace, s výjimkou poskytnutí informací relevantních pro danou situaci.“;

d)

bod 14 se nahrazuje tímto:

„14.   BEZODKLADNÉ ZÁSAHY K ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ PRO VLAKY

Každý zaměstnanec železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury, který zjistí nebezpečí pro vlaky, musí provést bezodkladný zásah, aby zastavil všechny vlaky, které mohou být postiženy, upozornit zaměstnance řízení provozu a přijmout jakékoli další opatření nezbytné k tomu, aby se zabránilo poškození nebo ztrátě, a zejména:

1)

Každý strojvedoucí, který zjistí nebezpečí pro svůj vlak, musí zastavit, jakmile je to bezpečné, a na nebezpečí okamžitě upozornit zaměstnance řízení provozu prostřednictvím tísňového volání.

2)

Každý zaměstnanec řízení provozu, který zjistí nebezpečí, upozorní podle potřeby všechny strojvedoucí prostřednictvím tísňového volání nebo za použití jakýchkoli jiných dostupných prostředků.“;

e)

bod 15 se mění takto:

i)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud strojvedoucí zjistí poruchu palubní části ETCS, která má vliv na jízdu vlaku:

musí informovat zaměstnance řízení provozu o situaci, místě a omezeních týkajících se vlaku, pokud by mělo být vlaku umožněno pokračovat v jízdě,

nesmí zahájit nebo znovu zahájit misi, dokud mu zaměstnanec řízení provozu neudělí povolení.“;

ii)

b) vkládá se čtvrtý pododstavec, který zní:

„Pokud zaměstnanec řízení provozu vlaku udělí povolení k zahájení nebo pokračování v misi, strojvedoucí postupuje v souladu s omezeními stanovenými pro vlak.“;

f)

doplňuje se nový bod 18, který zní:

„18.   VJETÍ NA OBSAZENOU STANIČNÍ KOLEJ

V případě neplánovaného vjezdu na obsazenou staniční kolej musí zaměstnanec řízení provozu před povolením vjezdu na obsazenou kolej zajistit, aby byli dotyční strojvedoucí informováni o této skutečnosti.

Ve všech případech, kdy musí vlak vjet na obsazenou staniční kolej, musí zaměstnanec řízení provozu předtím, než povolí vjezd na obsazenou staniční kolej, obdržet potvrzení, že vlak nebo vozidla, který (která) se na této koleji nachází (nacházejí), se nebude (nebudou) pohybovat směrem k vlaku vjíždějícímu na tuto obsazenou kolej.“;

47)

dodatek C se mění takto:

a)

v oddíle C1 se doplňuje nový bod 2.4, který zní:

„2.4   Slovník pojmů železniční terminologie

V případě potřeby musí železniční podnik vypracovat slovník pojmů železniční terminologie pro každou síť, ve které jsou jeho vlaky provozovány. Slovník obsahuje pojmy pravidelně používané v jazyce zvoleném železničním podnikem a v „provozním“ jazyce provozovatele (provozovatelů) infrastruktury, na jehož (jejichž) infrastruktuře železniční podnik zajišťuje provoz, na základě terminologie používané příslušným provozovatelem infrastruktury.“;

b)

v oddíle C1 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pravidla pro komunikaci

Aby bylo komunikaci související s bezpečností správně porozuměno, musí být bez ohledu na používaný komunikační prostředek dodržena tato pravidla:“;

c)

oddíl C2 se mění takto:

i)

název a bod 1. se nahrazují tímto:

„C2   Evropské rozkazy

1.   Úvod

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury musí při komunikaci použít evropské rozkazy v těchto případech:

1)

povolení projet konec oprávnění k jízdě;

2)

povolení pokračovat po nedovoleném projetí (trip);

3)

povinnost zůstat stát;

4)

odvolání rozkazu;

5)

povinnost jet omezenou rychlostí;

6)

povinnost jet podle rozhledových poměrů;

7)

povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě;

8)

povolení k jízdě přes porouchaný úrovňový přejezd/porouchané úrovňové přejezdy;

9)

povinnost jet s omezením elektrického napájení;

10)–20)

VYHRAZENO

Čísla 1 až 20 jsou vyhrazena pro evropské rozkazy.

Používání evropských rozkazů 1–4 a 7 je pro systém ETCS povinné v souladu s pravidly uvedenými v dodatku A.

Kdykoli zaměstnanec řízení provozu potřebuje vydat provozní pokyn, pro který existuje evropský rozkaz, použije tento evropský rozkaz. Vyžaduje-li se v provozním pokynu týkajícím se systému třídy B více informací než v evropských rozkazech, lze místo něj použít vnitrostátní rozkaz. V takovém případě může provozovatel infrastruktury stanovit tyto požadavky ve svých vnitrostátních pokynech.

Jsou-li vnitrostátní rozkazy vypracované jednotlivými provozovateli infrastruktury očíslovány, musí začínat od čísla 21.

Vnitrostátní rozkazy musí mít alespoň stejný obsah jako evropské rozkazy.“;

ii)

v bodě 2 se doplňuje se čtvrtý pododstavec, který zní:

„Odchylně může být evropský rozkaz 3 rovněž odvolán evropským rozkazem 1, 2 nebo 7, aniž by byl vyžadován zvláštní evropský rozkaz 4.“;

iii)

v bodě 3 se první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Provozní pokyn zahrnuje informace poskytnuté digitálně, ústně, fyzicky na papíře nebo jako ústní pokyny určené k zapsání strojvedoucím nebo jiným bezpečným způsobem komunikace se stejnou informační úrovní.“;

iv)

body 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

„6.   Evropské rozkazy

Každé zaškrtávací políčko, informační pole a možnost pro zadání do pole obsažené v evropském rozkazu musí mít svůj vlastní abecední nebo číselný identifikátor. Číselným identifikátorům, které jsou součástí více evropských rozkazů, se místo čísla evropského rozkazu přidělí identifikátor začínající znakem „x“. Znak „x“ lze při digitálním přenosu tohoto pokynu nahradit číslem evropského rozkazu.

Zatímco obsah a identifikátory musí být použity a abecední a číselné pořadí identifikátorů musí být dodrženo, samotný formát je pouze orientační.

Pokud se v členském státě nebo v síti provozovatele infrastruktury dané zaškrtávací políčko, pole nebo možnost pro zadání do pole nepoužívá, nemusí být toto zaškrtávací políčko, pole nebo možnost pro zadání do pole v evropském rozkazu uvedeno.

Žádné zaškrtávací políčko, pole nebo možnost pro zadání do pole nesmí být přidáno.

Oblast působnosti každého jednotlivého pole nesmí přesahovat oblast působnosti evropského rozkazu, k němuž náleží.

Provozovatel infrastruktury a železniční podnik mohou doplnit poučení, jak vyplnit a číst formuláře evropských rozkazů pod podmínkou, že tato poučení nejsou součástí komunikačního postupu.

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

Image 101

Image 102

7.   Sdělení provozního pokynu

Při vzájemné komunikaci musí všechny strany používat tuto terminologii:

Situace

Terminologie

Zahájení vydání provozního pokynu

„Připravte postup … [identifikace postupu]“

Potvrzení, že může být vydán provozní pokyn

„Připraveno na postup … [identifikace postupu]“

Zrušení provozního pokynu

„Zrušte postup … [identifikace postupu]“

Má-li být zpráva následně obnovena, musí být postup opakován od začátku.

„Chyba během přenosu“

Je-li chyba v přenosu odhalena odesílatelem, musí si odesílatel vyžádat zrušení.

„Chyba (+ připravte nový postup … [identifikace postupu])“

nebo

„Chyba (+ opakuji)“

Chyba během kontrolního zopakování přijaté zprávy

„Chyba (+ opakuji)“

Nedorozumění: pokud jedna ze stran zprávě zcela nerozumí, musí se zpráva zopakovat.

„Opakujte (+ mluvte pomalu)“

8.   Kniha evropských a vnitrostátních rozkazů

Provozovatel infrastruktury je odpovědný za zpracování Knihy evropských a vnitrostátních rozkazů ve svých provozních jazycích.

Všechny formuláře vnitrostátních rozkazů a evropských rozkazů, které se budou používat, musí být shromážděny do jednoho dokumentu nebo počítačového média nazvaného Kniha evropských a vnitrostátních rozkazů.

Tuto Knihu musí používat jak strojvedoucí, tak zaměstnanci povolující jízdy vlaků. Kniha používaná strojvedoucím a kniha používaná zaměstnanci povolujícími jízdy vlaků musí být strukturovaná a očíslovaná stejným způsobem.

Kniha obsahuje dvě části.

První část obsahuje alespoň tyto položky:

seznam evropských rozkazů používaných provozovateli infrastruktury,

seznam vnitrostátních rozkazů,

seznam situací, na které se každý rozkaz použije,

způsob vydání každého rozkazu, včetně toho, zda jej strojvedoucí smí zapsat při jízdě,

tabulku s mezinárodní fonetickou abecedou.

Druhá část obsahuje tyto formuláře v provozních jazycích provozovatele infrastruktury:

evropské rozkazy,

vnitrostátní rozkazy.

Železniční podnik je musí shromáždit a předat strojvedoucímu. Železniční podniky působící ve více než jedné síti provozovatele infrastruktury poskytnou strojvedoucímu:

obecné formuláře evropských rozkazů, jak jsou definovány v bodě 6 dodatku C2, nebo

omezené formuláře evropských rozkazů, které zahrnují alespoň pole používaná provozovatelem (provozovateli) infrastruktury v síti (sítích), v níž/nichž bude železniční podnik působit.“;

v)

bod 9 se zrušuje;

48)

dodatek D se mění takto:

a)

poznámka č. 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Aby se zamezilo zdvojování zkoušek, pokud jde o parametry „Zatížení dopravou a únosnost infrastruktury“ a „Systémy detekce vlaků“, provozovatelé infrastruktury poskytnou prostřednictvím parametrů registru infrastruktury 1.1.1.5.1 nebo 1.1.1.5.2 seznam typů vozidel nebo vozidel kompatibilních s tratí, pro něž již ověřili traťovou kompatibilitu, pokud jsou takové informace k dispozici.“;

b)

v oddíle D1 se tabulka mění takto:

i)

první řádek „Zatížení dopravou a únosnost infrastruktury“ se nahrazuje tímto:

„Zatížení dopravou a únosnost infrastruktury

Statické zatížení na nápravu a konstrukční a provozní hmotnost v následujících případech zatížení:

konstrukční hmotnost podle definice v nařízení (EU) č. 1302/2014

v provozním stavu,

při normálním užitečném zatížení,

při výjimečném užitečném zatížení,

pokud je to relevantní, provozní hmotnost podle normy EN 15663: 2017 – A1 2018:

v provozním stavu,

při normálním užitečném zatížení.

Maximální konstrukční rychlost.

Délka vozidla.

Umístění náprav na vozidle (vzdálenosti mezi nápravami).

Traťová třída EN

U vozidel schopných přepravovat užitečné zatížení sestávající z cestujících: Traťová třída EN pro standardní hodnotu užitečného zatížení v prostorech pro stání a – v případě použití – pro jakoukoli konkrétní hodnotu užitečného zatížení v prostorech pro stání podle bodu 6.4 normy EN 15528:2021.

Statická kontrola kompatibility u nákladních vozů:

Přípustné užitečné zatížení pro různé kategorie tratí podle TSI WAG.

1.1.1.1.2.4

Dovolené zatížení tratě

1.1.1.1.2.4.1

Národní klasifikace dovoleného zatížení tratě

1.1.1.1.2.4.2

Soulad konstrukcí s modelem zatížení při vysokých rychlostech (High Speed Load Model, HSLM)

1.1.1.1.2.4.3

Železniční staničení konstrukcí, které vyžadují zvláštní kontroly

1.1.1.1.2.4.4

Dokument (dokumenty) o postupu (postupech) pro statické a dynamické kontroly traťové kompatibility

x

x

Statické kontroly kompatibility u vozidel se provádějí podle bodu 7 normy EN 15528:2021 a dodatečného postupu (dodatečných postupů) nebo relevantních informací, pokud je provozovatel infrastruktury poskytne prostřednictvím registru infrastruktury v rámci parametru 1.1.1.1.2.4.4.

Pro Spojené království ve vztahu k sítím Severního Irska se statické kontroly kompatibility u vozidel provádějí podle příslušných vnitrostátních předpisů podle bodu 4.2.7.4 odst. 4 v příloze nařízení (EU) č. 1299/2014 („TSI INF“).

Jakýkoli požadavek stanovený provozovatelem infrastruktury, který se vztahuje k užitečnému zatížení cestujícími, které má být vzato v úvahu při kontrolách traťové kompatibility u vozidel schopných nést užitečné zatížení cestujícími, se zahrne do postupu (postupů) nebo relevantních informací poskytovaných provozovatelem infrastruktury prostřednictvím registru infrastruktury v rámci parametru 1.1.1.1.2.4.4. V rámci tohoto postupu mohou být zohledněna technická nebo provozní opatření, která mají dopad na užitečné zatížení cestujícími v prostorech pro stání.

Dynamické kontroly kompatibility u vlaků, v případě potřeby v souladu s informacemi poskytnutými provozovatelem infrastruktury, se provádějí podle postupu (postupů) nebo relevantních informací poskytnutých provozovatelem infrastruktury prostřednictvím registru infrastruktury v rámci parametru 1.1.1.1.2.4.4.“

ii)

za řádek „Obrysy vozidel“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Zvláštní kontrola u kombinované dopravy

Kód kompatibility vozu, korekční číslo vozu a technické číslo ILU

(WCC + technické číslo ILU) kombinované s korekčním číslem nákladního vozu = kód CT

1.1.1.1.3.4.

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro výměnné nástavby

1.1.1.1.3.9.

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro odvalovací jednotky

1.1.1.1.3.8.

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro kontejnery

1.1.1.1.3.5.

Číslo standardního profilu kombinované dopravy pro návěsy

(Kód tratě CT)

 

X

Srovnání v souladu se specifikací vymezenou v bodě 3.1 technického dokumentu agentury ERA o kodifikaci kombinované dopravy (ERA/TD/2023–01/CCT), verze 1.0 ze dne 6. března 2023.“

iii)

řádek „Systémy detekce vlaků“ se nahrazuje tímto:

„Systémy detekce vlaků

Informace o tom, zda je ve vozidle elektrické nebo elektronické zařízení vytvářející rušivý proud v kolejnici nebo zda je ve vozidle elektrické nebo elektronické zařízení vytvářející rušivá elektromagnetická pole v blízkosti počítače náprav

Typ systémů detekce vlaků, pro které bylo vozidlo navrženo a posouzeno na základě zkoušek provedených v souladu s dokumentem ERA/ERTMS/033281

1.1.1.3.7.1.1

Typ systému detekce vlaků

1.1.1.3.7.1.2

Typ kolejových obvodů nebo počítačů náprav, u něhož jsou zapotřebí zvláštní kontroly

1.1.1.3.7.1.3

Dokument s postupem (postupy) pro typ systémů detekce vlaků uvedený v bodě 1.1.1.3.7.1.2

Specifické pro francouzskou síť:

1.1.1.3.7.1.4

Úsek s omezením detekce vlaků

X

 

Ověření je nutné pouze v případě, že:

Pokud 1.1.1.3.7.1.1 je „kolejový obvod“, pak pouze pro vozidla s elektrickým nebo elektronickým zařízením vytvářejícím rušivý proud v kolejnici

Pokud 1.1.1.3.7.1.1 je „počítač náprav“, pak pouze pro vozidla s elektrickým nebo elektronickým zařízením vytvářejícím rušivá elektromagnetická pole v blízkosti počítače náprav

Pokud 1.1.1.3.7.1.1 je „smyčka“, pak není zapotřebí.

Porovnání deklarovaného typu systému/systémů detekce vlaků mezi vozidlem a zamýšlenou tratí.

Poznámka:

Při schvalování vozidel na základě TSI a dokumentů uvádějících konkrétní případy, na které se odkazuje v registru infrastruktury, a na základě dokumentu ERA/ERTMS/033281, se ověřuje technická kompatibilita mezi vozidlem a všemi systémy detekce vlaků sítě (sítí) v oblasti použití.

V řádně odůvodněných případech (např. výskyt případů, kdy vozidlo během provozu není detekováno) by po schválení vozidla mohly být provedeny zkoušky a/nebo kontroly s účastí železničního podniku a provozovatele infrastruktury.

Systém detekce vlaků

Možnost zabránění použití mazacího zařízení

1.1.1.1.7.1

Použití mazání okolku

X

 

Ověření, zda je na zamýšlené trati povoleno použití mazání okolku

Poznámka:

Výsledek ověření by měl být zohledněn v systému řízení bezpečnosti železničního podniku (např. zabráněním použití mazání okolku na úseku tratě).

systémy detekce vlaků: ovlivňující jednotka

Z technické dokumentace každého vozidla vlaku

Pro každé pásmo správy kmitočtů definované ve specifikaci uvedené v dodatku J.2 indexu [A] TSI LOC&PAS a ve zvláštních případech nebo technických dokumentech uvedených v článku 13 TSI CCS, pokud jsou k dispozici:

maximální rušivý proud (A) a platné pravidlo o sčítání,

maximální magnetické pole (dBμA/m), jak vyzařované pole, tak pole způsobené zpětným proudem, a platné pravidlo o sčítání,

minimální vstupní impedance (v ohmech).

Srovnatelné parametry stanovené ve zvláštních případech nebo v technických dokumentech uvedených v článku 13 TSI CCS, pokud jsou k dispozici.

1.1.1.3.4.2.

Kmitočtová pásma pro detekci

1.1.1.3.4.2.1.

Maximální rušivý proud

1.1.1.3.4.2.2.

Minimální vstupní impedance

1.1.1.3.4.2.3.

Maximální magnetické pole

 

X

Kontrola kompatibility trati vztahující se na:

osobní vlaky sestávající z lokomotiv(y) a osobních vozů,

nákladní vlaky, kde má jeden nebo více nákladních vozů elektrické nebo elektronické zařízení vytvářející rušivý proud v kolejnici nebo rušivá elektromagnetická pole v blízkosti počítače náprav.

Musí být zkontrolován soulad výsledných emisí na úrovni „ovlivňující jednotky“ (podle definice v bodě 3.2 dodatku A indexu 77 TSI CSI) s maximálními hodnotami rušení (úroveň proudu a mezní hodnota magnetického pole) a minimální povolenou impedancí.

Pro každé kmitočtové pásmo se výsledné emise na úrovni „ovlivňující jednotky“ vypočítají na základě pravidel o sčítání uvedených v:

bodech 3.2.1 a 3.2.2 dodatku A indexu 77 systému detekce vlaků vyhovujícího TSI CCS,

zvláštních případech odkazujících na technickou dokumentaci podle článku 13 TSI CCS pro systémy detekce vlaků, které nejsou kompatibilní s TSI. Až do oznámení zvláštních případů uvedených v článku 13 TSI CCS se použijí oznámené vnitrostátní předpisy.“

“; iv)

řádek „Napětí a kmitočet“ se nahrazuje tímto:

Napětí a kmitočty

„Systém dodávky energie:

jmenovité napětí a kmitočet,

typ systému trakčního vedení

1.1.1.2.2.1.1

Typ systému trakčního vedení

1.1.1.2.2.1.2

Systém dodávky energie (napětí a kmitočet)

1.1.1.2.2.1.3

Nejvyšší nestálé napětí (Umax2) ve Francii na tratích, které nesplňují hodnoty uvedené v tabulce 1 normy EN 50163:2004

X

 

Porovnání deklarovaného napětí mezi vozidlem a zamýšlenou tratí pro systém trakčního napájení (jmenovité napětí a kmitočet) a typ systému trakčního vedení.

Poznámka:

Pro Francii srovnání nejvyššího nestálého napětí (Umax2) mezi vozidlem a zamýšlenými tratěmi, jejichž Umax2 není v souladu s hodnotami v tabulce 1 normy EN50163:2004.“

v)

řádek „ETCS – Celistvost vlaku“ se nahrazuje tímto:

„ETCS

„Řízení informací o úplnosti vlaku (ne od strojvedoucího)

1.1.1.3.2.8

Potvrzení o celistvosti vlaku z palubní části ETCS (ne od strojvedoucího) nezbytné pro přístup k trati

X

X

Ověření, zda má vozidlo/vlak schopnost potvrdit integritu vlaku (ne od strojvedoucího), pokud to traťová část systému vyžaduje.“

vi)

za řádek „ETCS – Celistvost vlaku“ se vkládají dva nové řádky, které znějí:

„ETCS

Rozsah verzí systému ETCS provozovaných v souladu s právními předpisy

1.1.1.3.2.10

ETCS M_version

X

 

Ověření, zda je hodnota ETCS M_VERSION v registru infrastruktury v rozsahu verzí systému ETCS provozovaných v souladu s právními předpisy, které vozidlo podporuje.

ETCS

Informace z palubní části ETCS o bezpečné délce pevné sestavy nezbytné pro přístup na trať a úroveň SIL

1.1.1.3.2.11

Informace z palubní části ETCS o bezpečné délce pevné sestavy nezbytné pro přístup k trati a SIL

X

X

Ověření, zda je vozidlo/vlak je schopno poskytnout informace o bezpečné délce pevné sestavy s minimální požadovanou úrovní uvedenou v registru infrastruktury.“

vii)

řádek „GSM-R – Domácí síť GSM-R s přístupem pomocí SIM karty“ se nahrazuje tímto:

„GSM-R

Domovská síť GSM-R hlasové SIM karty

1.1.1.3.3.5

Sítě GSM-R, na které se vztahuje dohoda o roamingu

X

 

Ověření, zda je SIM karta domovské sítě GSM-R v seznamu sítí GSM-R s dohodou o roamingu pro všechny body na trati. Toto ověření je třeba provést pro všechny SIM karty ve vozidle.“

viii)

za řádek „Domovská síť GSM-R hlasové SIM karty“ se vkládá nový řádek, který zní:

„GSM-R

Domovská síť GSM-R datové SIM karty

1.1.1.3.3.5

Sítě GSM-R, na které se vztahuje dohoda o roamingu

X

 

Ověření, zda je SIM karta domovské sítě GSM-R v seznamu sítí GSM-R s dohodou o roamingu pro všechny body na trati. Toto ověření je třeba provést pro všechny SIM karty ve vozidle.“

ix)

řádek „GSM-R – Podpora skupiny ID 555 SIM kartou“ se nahrazuje tímto:

„GSM-R

Hlasová SIM karta GSM-R s podporou identifikátoru skupiny Group ID 555

1.1.1.3.3.4

Použití skupiny 555 GSM-R

X

 

Ověření, zda je skupina ID 555 na trati použita. Pokud to není ve vlaku nakonfigurováno, měly by být s provozovatelem infrastruktury předem stanoveny alternativní provozní postupy.“

c)

dodatek D2 se nahrazuje tímto:

„Dodatek D2

Prvky, které provozovatel infrastruktury musí poskytnout železničnímu podniku pro Tabulky traťových poměrů

Číslo

Informace Tabulek traťových poměrů

Informace Tabulek traťových poměrů v registru infrastruktury (RINF)

Vysvětlení

1

Všeobecné informace týkající se provozovatele infrastruktury

 

 

1.1

Kód provozovatele infrastruktury – kód IM

1.1.0.0.0.1 – úsek tratě

1.1.1.1.8.1 – úsek tratě – kolej s tunelem

1.2.1.0.0.1 – dopravna – kolej

1.2.1.0.5.1 – dopravna – kolej s tunelem

1.2.1.0.6.1 – nástupiště

1.2.2.0.0.1 – ostatní kolej

 

2

Mapy a schémata

 

 

2.1

Mapa: schematický přehled zahrnující

 

 

2.1.1

Úseky tratě

1.1.1.0.1.1

Prvky registru infrastruktury jsou geolokalizovány. Mapu jednoho úseku tratě poskytuje jeho geolokalizace superponovaná na mapovací službu.

Mapa po sobě jdoucích úseků tratě bude výsledkem výpočtu trasy

2.1.2

(Hlavní) dopravny

1.2.0.0.0.5

Prvky registru infrastruktury jsou geolokalizovány. Mapu jedné dopravny poskytuje její geolokalizace superponovaná na mapovací službu.

2.2

Traťové schéma

 

Trať je definována seznamem po sobě jdoucích kolejí úseků trati s jejich odpovídajícími dopravnami, které spojují jednu dopravnu A s dopravnou B.

2.2.1.1

Označení hlavních staničních a průběžných traťových kolejí

1.1.0.0.0.2

1.1.1.0.0.1

1.1.1.0.0.2

Označení vnitrostátní tratě je vlastnost každého úseku tratě.

Kolej určená pro jízdu vlaků je dána identifikací koleje ve směru jízdy (N/O/B)

2.2.1.2

Označení dopravních kolejí (mimo kolejí hlavních)

1.2.0.0.0.4

 

2.2.1.3

Označení výkolejek/odvratných výhybek

1.2.0.0.0.4

 

2.2.1.4

Označení vedlejších kolejí

1.2.2.0.0.2

Vedlejší koleje jsou definovány jako součást (geolokalizovaných) dopraven

2.2.2

Hlavní lokality (stanice, seřaďovací stanice, odbočky, nákladní terminály) a jejich poloha vůči trati

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

1.2.0.0.0.5

1.2.0.0.0.6

 

2.2.3

Umístění, typ a název všech pevných návěstidel relevantních pro vlaky

1.1.1.3.14 – návěstidlo na širé trati

1.2.1.0.8 – návěstidlo v dopravně

Uvádí se, zda se jedná o kolej na širé trati nebo v dopravně

2.3

Schémata stanic/seřaďovacích stanic/dep

 

Stanice, seřaďovací stanice, depa jsou v registru infrastruktury definovány jako dopravny

2.3.1

Jedinečné ID dopravny (UOPID)

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

 

2.3.2

Typ lokality (osobní terminál, nákladní terminál, seřaďovací stanice, depo)

1.2.0.0.0.4

 

2.3.3

Umístění, typ a identifikace návěstidel, která slouží k ochraně nebezpečných míst

1.2.1.0.8.1

1.2.1.0.8.2

1.2.1.0.8.3

1.2.1.0.8.4

Návěstidlo se uvede ve vztahu k dopravně

2.3.4

Označení a plán kolejí, včetně výhybek

1.2.1.0.0.2

1.2.0.0.0.7.1

1.2.0.0.0.7.2

Doplněné parametry schematického přehledu

2.3.5

Označení nástupišť

1.2.1.0.6.2

 

2.3.6

Délka nástupišť

1.2.1.0.6.4

 

2.3.7

Výška nástupišť

1.2.1.0.6.5

 

2.3.8

Zakřivení nástupišť

1.2.1.0.6.8

 

2.3.9

Označení dopravních kolejí (mimo kolejí hlavních)

1.2.0.0.0.1

1.2.0.0.0.2

1.2.0.0.0.3

1.2.0.0.0.4

 

2.3.10

Pevná zařízení pro servis vlaků (vyprazdňování toalet, zařízení pro čištění, doplňování vody, doplňování paliva, doplňování písku, elektrické přípojky)

1.2.2.0.4.1

1.2.2.0.4.2

1.2.2.0.4.3

1.2.2.0.4.4

1.2.2.0.4.5

1.2.2.0.4.6

 

3

Informace o konkrétním úseku tratě

 

 

3.1

Obecné vlastnosti

 

 

3.1.1

Začátek úseku tratě

1.1.0.0.0.3

 

3.1.2

Konec úseku tratě

1.1.0.0.0.4

 

3.1.3

Údaje o staničení podél tratě (četnost, vzhled a umístění)

1.1.1.0.0.3

 

3.1.4

Maximální přípustná rychlost pro každou kolej

1.1.1.1.2.5

 

3.1.5

Úmyslně vynecháno

 

 

3.1.6

Úmyslně vynecháno

 

 

3.1.7

Prostředky komunikace s pracovišti řízení provozu v běžné situaci, v situaci za zhoršených podmínek a v nouzové situaci

1.1.1.3.3.1 – Verze GSM-R

1.1.1.3.6.1 – Jiné instalované rádiové systémy (stávající rádiové systémy)

1.1.1.3.3.3 – Volitelné funkce GSM-R

 

3.2

Specifické technické vlastnosti

 

 

3.2.1

Sklon kolejí

1.1.1.1.3.6

 

3.2.2

Umístění sklonu

1.1.1.1.3.6

 

3.2.3

Tunely: umístění, název, délka, konkrétní informace, např. existence cest pro pěší a evakuačních a záchranných míst, jakož i umístění bezpečných prostorů, kde může dojít k evakuaci cestujících; kategorie požární bezpečnosti

1.1.1.1.8.2

1.1.1.1.8.3

1.1.1.1.8.4

1.1.1.1.8.7

1.1.1.1.8.10

1.1.1.1.8.11

1.1.1.1.8.12

1.1.1.1.8.12.1

1.1.1.1.8.13

1.1.1.1.8.13.1

 

3.2.4

Oblasti bez zastavení: identifikace, umístění, typ

1.1.1.3.14.1

1.1.1.3.14.2

1.1.1.3.14.3

1.1.1.3.14.5

Specifický typ návěsti „oblast bez zastavení“ plus délka oblasti zákazu zastavení

3.2.5

Průmyslová rizika – místa, kde je pro strojvedoucího nebezpečné vystoupit

1.1.0.0.1.1

 

3.2.6

Úmyslně vynecháno

 

 

3.2.7

Typ systému zabezpečení a odpovídající režim provozu (dvojkolejná trať, obousměrný provoz, levostranný či pravostranný provoz atd.)

1.1.1.3.2.1 – Úroveň ETCS

1.1.1.3.2.2 – Základní specifikace systému ETCS

1.1.1.3.5.3 – Stávající systém vlakového zabezpečovacího zařízení

1.1.1.0.0.2 – Obvyklý směr jízdy

1.1.0.0.1.3 – Provozní režim

Systémy zabezpečení, které jsou již v registru infrastruktury v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/777.

Režim obousměrného provozu již definovaný v registru infrastruktury na úrovni koleje.

Parametr pro dvojkolejný a levostranný či pravostranný provoz definovaný na úrovni úseku tratě.

3.2.8

Úmyslně vynecháno

 

 

3.3

Subsystém „energie“

 

 

3.3.1

Systém dodávky energie (napětí a kmitočet)

1.1.1.2.2.1.2

 

3.3.2

Maximální proud vlaku

1.1.1.2.2.2

 

3.3.3

Omezení týkající se spotřeby energie u specifických elektrických hnacích vozidel

1.1.1.2.5.1

1.1.1.2.5.4

Ano/ne již v registru infrastruktury v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/777.

Parametr ve skupině parametrů „Pravidla a omezení“ pro dokument popisující omezení.

3.3.4

Omezení týkající se zařazení více hnacích vozidel ve vlaku pro splnění požadavku oddělení trakčního vedení (poloha sběrače)

1.1.1.2.5.5

Parametr ve skupině parametrů „Pravidla a omezení“

3.3.5

Umístění neutrálních úseků

1.1.1.2.4.1.2

 

3.3.6

Umístění oblastí, které musí být projížděny se staženými sběrači

1.1.1.2.4.1.2

 

3.3.7

Podmínky uplatňované s ohledem na rekuperační brzdění

1.1.1.2.2.4.1

 

3.3.8

Maximální proud při stání na jeden sběrač

1.1.1.2.2.3

 

3.4

Subsystém „řízení a zabezpečení“

 

 

3.4.1

Potřeba mít více aktivních systémů současně

1.1.1.3.10.1

1.1.1.3.10.2

1.2.1.1.9.1

1.2.1.1.9.2

 

3.4.2

Zvláštní podmínky pro přepínání mezi různými ochrannými, řídícími a výstražnými systémy vlaku třídy B

1.1.1.3.8.1.1

1.2.1.1.7.1.1

 

3.4.3

Zvláštní technické podmínky požadované pro přepínání mezi systémy ERTMS/ETCS a systémy třídy B, umístění hranic mezi systémy ERTMS/ETCS a systémy třídy B

1.1.1.3.8.3

1.2.1.1.7.3

Umístění hranice lze odvodit od koleje spojené se systémem ETCS a sousední koleje spojené se systémem třídy B

3.4.4

Identifikační číslo/čísla rádiové sítě používané/používaná na trati a ve speciálních pokynech (umístění) k přepínání mezi různými rádiovými systémy

1.1.1.3.3.1 – Verze GSM-R

1.2.1.1.2.1

1.1.1.3.6.1 – Jiné instalované rádiové systémy (stávající rádiové systémy)

1.2.1.1.5.1

1.1.1.3.8.2

1.1.1.3.8.2.1

1.2.1.1.7.2

1.2.1.1.7.2.1

Umístění k přepínání lze odvodit od koleje spojené s jedním rádiovým systémem a sousední koleje spojené s jiným rádiovým systémem.

3.4.5

Přípustnost použití vířivé brzdy

1.1.1.1.6.2

1.2.1.0.4.2

 

3.4.6

Přípustnost použití magnetické brzdy

1.1.1.1.6.3

1.2.1.0.4.3

 

3.4.7

Identifikační číslo/čísla, telefonní číslo/čísla a oblast/oblasti působnosti (umístění hranic) rádioblokových centrál ERTMS/ETCS pokrývajících trasu

1.1.1.3.2.17

1.2.1.1.1.17

Oblast pokrytá RBC je definována všemi kolejemi úseku tratě přiřazenými ke stejnému identifikačnímu nebo telefonnímu číslu.

3.4.8

Stupeň automatizace a verze systému ATO instalovaného na trati

1.1.1.3.13.1

1.1.1.3.13.2

1.2.1.1.10.1

1.2.1.1.10.2

Parametry registru infrastruktury související s kolejí úseku tratě

3.4.9

Komunikační systém ATO podporovaný traťovým zařízením

1.1.1.3.13.3

1.2.1.1.10.3

 

3.4.10

Velká kovová hmota (Big Metal Mass)

1.1.1.3.2.18

1.2.1.1.1.18

 

3.4.11

Celistvost vlaku potvrzená palubní částí ETCS

1.1.1.3.2.8

1.2.1.1.1.8

 

3.5

Subsystém „provoz a řízení dopravy“

 

 

3.5.1

Provozní jazyk

1.1.0.0.1.2

1.2.0.0.0.8

 

d)

vkládá se nový oddíl D3, který zní:

„Dodatek D3

Technické informace týkající se provozu traťového zařízení systému ERTMS, které provozovatel infrastruktury poskytuje železničnímu podniku

Poznámky:

1.

Zde uvedené informace doplňují kontrolu traťové kompatibility, u níž se předpokládá, že již byla provedena pro vlak určený k provozu na dané trati. Musí je poskytovat provozovatelé infrastruktury prostřednictvím registru infrastruktury. Tyto parametry mohou být zveřejněny v aplikaci RINF za použití pojmu „podskupina společných vlastností“, jak je definován ve slovníku ERA a prováděcím nařízení RINF (EU) 2019/777 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2023/1694.

2.

Většina níže uvedených informací není pro strojvedoucího jinak viditelná nebo ji lze vnímat pouze nepřímo za určitých provozních podmínek, obvykle sledováním chování systému v určitých situacích.

3.

V bodě 1.5 je uveden minimální soubor národních hodnot ETCS, které musí být zpřístupněny železničním podnikům. Provozovatelé infrastruktury rovněž na požádání poskytnou železničnímu podniku úplný soubor vnitrostátních hodnot.

4.

Pojmy ERTMS uvedené v tabulce jsou definovány ve slovníku pojmů a specifikaci systémových požadavků TSI „Řízení a zabezpečení“ (v seznamech 3 a 4 dodatku A).

5.

Informace uvedené v tomto dodatku zlepší znalosti strojvedoucích o provozních podmínkách, které musí zohledňovat při provozu v rámci ERTMS v síti provozovatele infrastruktury. Mohou být použity při odborné přípravě strojvedoucích a smí být začleněny do interních pravidel a postupů železničního podniku.

Číslo

Informace

Vysvětlení

1

Specifika systému ETCS

 

1.1

Zda je traťové zařízení systému ETCS navrženo tak, aby přenášelo traťové podmínky, a pokud ano, které z nich

Pokud traťové zařízení neposkytuje traťové podmínky, strojvedoucí musí být o těchto podmínkách informován jinými způsoby.

1.2

Zda je v rámci traťového zařízení systému ETCS zaveden postup úrovňového přejezdu nebo rovnocenné řešení

Pokud není v rámci traťového zařízení zavedeno žádné řešení, které by zahrnovalo úrovňové přejezdy v poruše (které jsou obvykle chráněny technickým systémem), musí strojvedoucí dodržovat pokyny obdržené z jiných zdrojů.

1.3

Nedostatek převýšení použitý ke stanovení základního statického rychlostního profilu tratě a jiných kategorií vlaků s nedostatkem převýšení, pro které je traťové zařízení systému ETCS konfigurováno tak, aby poskytovalo statické profily rychlosti

Nezbytné informace pro strojvedoucí vlaků s horším (nižším) tolerovaným nedostatkem převýšení, než pro které traťové zařízení systému ETCS poskytuje statické profily rychlosti

1.4

Důvody, proč může rádiobloková centrála systému ETCS odmítnout vlak

Seznam případů v závislosti na rozhodnutích provozovatele infrastruktury ohledně návrhu systému

1.5

Národní hodnoty ETCS

Minimální soubor parametrů, které mají být sděleny železničním podnikům

1.5.1

D_NVROLL

Parametr používaný palubní částí ETCS pro dohled nad vzdáleností, kterou je povoleno ujet s ochranou proti samovolnému pohybu vozidla a ochranou proti zpětnému pohybu

1.5.2

Q_NVEMRRLS

Kvalifikátor, který určuje, zda použití nouzové brzdy z jiných důvodů, než je nedovolené projetí (trip), může být odvoláno, jakmile podmínky pro nouzové brzdění pominou nebo jakmile vlak zcela zastaví

1.5.3

V_NVALLOWOVTRP

Rychlostní limit při volbě funkce „potlačení (override) EOA“

1.5.4

V_NVSUPOVTRP

Povolený rychlostní limit pod dohledem, když je funkce „potlačení (override) EOA“ aktivní

1.5.5

D_NVOVTRP

Maximální vzdálenost pro potlačení (override) při nedovoleném projetí vlaku (trip)

1.5.6

T_NVOVTRP

Maximální doba pro potlačení (override) při nedovoleném projetí vlaku (trip)

1.5.7

D_NVPOTRP

Maximální povolená vzdálenost pro reverz v módu po nedovoleném projetí (trip)

1.5.8

T_NVCONTACT

Maximální doba bez bezpečnostní zprávy z rádioblokové centrály před reakcí vlaku

1.5.9

M_NVCONTACT

Reakce palubní části ETCS po skončení platnosti T_NVCONTACT

1.5.10

M_NVDERUN

Kvalifikátor, který určuje, zda palubní část ETCS umožňuje změnit číslo strojvedoucího za jízdy, nebo pouze při stání

1.5.11

Q_NVDRIVER_ADHES

Kvalifikátor, který určuje, zda strojvedoucí smí změnit koeficient adheze, který používá palubní část ETCS pro výpočet brzdných křivek

1.5.12

Q_NVSBTSMPERM

Povolení k použití provozní brzdy při monitorování cílové rychlosti

1.5.13

Vnitrostátní hodnoty použité pro brzdný model

Soubor parametrů pro vyladění brzdných křivek vypočtených palubní částí ETCS tak, aby odpovídaly přesnosti, výkonnosti a bezpečnostním rezervám stanoveným provozovatelem infrastruktury

2

Specifika systému GSM-R

 

2.1

Zda je síť GSM-R konfigurována tak, aby umožňovala nucené zrušení registrace funkčního čísla jiným strojvedoucím

Tato funkce určuje použitelná provozní pravidla pro strojvedoucí a zaměstnance řízení provozu pro zacházení s koncovými mobilními terminály, které jsou zaregistrovány pod nesprávnými čísly.

2.2

Zvláštní omezení uložená provozovatelem sítě GSM-R pro palubní části ETCS schopné provozu pouze s přepínáním okruhů

Tato omezení jsou v příslušných případech určena k řízení omezeného počtu připojení pomocí přepínaných rádiových spojení, která může rádiobloková centrála zpracovávat současně

49)

název dodatku F se v celém textu nahrazuje tímto:

„Prvky týkající se odborné kvalifikace pro úkoly související s doprovázením vlaků“;

50)

název dodatku G se v celém textu nahrazuje tímto:

„Prvky týkající se odborné kvalifikace pro přípravu vlaků“;

51)

v dodatku G bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Tento dodatek, který se musí vykládat ve spojení s body 4.6 a 4.7, představuje seznam prvků považovaných za relevantní pro úkol přípravy vlaku na provoz v síti.“;

52)

v dodatku G bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

používáním pravidel pro přípravu vlaku, pravidel pro řazení vlaku, pravidel pro brzdění vlaku, pravidel pro nakládku vlaku atd., aby bylo zajištěno, že vlak je v provozuschopném stavu;“;

53)

dodatek I se mění takto:

„Dodatek I

Seznam oblastí, pro které se mohou i nadále používat vnitrostátní předpisy podle článku 8 směrnice (EU) 2016/798

1.   OBLASTI PRO VNITROSTÁTNÍ PŘEDPISY

a)

Posun

Vyloučena jsou provozní pravidla pro digitální automatické spřáhlo (DAC).

Vnitrostátní předpisy pro posun v rámci ERTMS jsou omezeny na oblasti vymezené v části C dodatku A.

b)

Pravidla pro návěstění

Pravidla týkající se provozního použití vnitrostátního systému návěstění

c)

Maximální rychlosti za zhoršených podmínek, včetně jízdy podle rozhledových poměrů

d)

Jízda se zvýšenou opatrností

e)

Místní provozní pravidla

Pravidla čistě místní povahy týkající se specifických místních podmínek, pokud nejsou uvedena v registru infrastruktury v souladu s čl. 14 odst. 11 směrnice (EU) 2016/797

f)

Provoz během prací

g)

Bezpečný provoz zkušebních vlaků

h)

Viditelnost vlaku

Začátek vlaku (viz bod 4.2.2.1.2)

Stávající vozidla neodpovídající TSI

i)

Postup v nouzových situacích a reakce na mimořádnosti (viz bod 4.2.3.7)

Úloha místních/vnitrostátních orgánů a tísňových služeb a jejich kontaktní údaje.

Metody a postupy v nouzových situacích, na které se nevztahují požadavky tohoto nařízení, včetně oznamování nehod a mimořádných událostí: vnitrostátní pokyny pro způsoby hlášení orgánům.

j)

Metodika komunikace související s bezpečností

Vnitrostátní rozkazy (viz dodatek C2)

k)

Požadavky na znalost trasy podle provedení směrnice 2007/59/ES ve vnitrostátním právu

2.   SEZNAM OTEVŘENÝCH BODŮ

a)

Mimořádná přeprava

b)

Zvláštní požadavky na provoz vlaků kombinované dopravy překračujících průjezdný průřez, avšak nepřesahující kód tratě

c)

Informace o jízdě vlaku pro strojvedoucí (viz 4.2.1.2.3)

Další informace

d)

Záznam údajů o monitorování mimo vlak (viz bod 4.2.3.5.1)

Další informace

e)

Záznam údajů o monitorování ve vlaku (viz bod 4.2.3.5.2)

Další informace

f)

Odborná způsobilost (viz body 4.2.1.1 a 4.6)

Prvky týkající se odborné kvalifikace pro úkoly související s organizací jízd vlaků a povolováním jízd vlaků.

Doklady o odborné způsobilosti.

g)

Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti (viz bod 4.7)

Mezní hodnoty alkoholu, drog a psychotropních léků (viz bod 4.7.1)

h)

Společné provozní zásady a pravidla (viz bod 4.4 a dodatek B)

pískování – pískovací zařízení, které se spouští automaticky, a hlášení v případě použití tohoto pískovacího zařízení,

porucha úrovňového přejezdu – další informace;

i)

Metodika komunikace související s bezpečností

Další pojmy (viz dodatek C1)

j)

Provoz v dlouhých tunelech (viz bod 4.3.5)

Další informace

;

54)

dodatek J se mění takto:

a)

první tabulka se mění takto:

i)

za řádek „Vlak“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Vlak kombinované dopravy

Vlak kombinované dopravy je nákladní vlak složený zcela nebo částečně z nákladních vozů naložených intermodálními nákladovými jednotkami (např. výměnnými nástavbami, návěsy, kontejnery, odvalovacími jednotkami).“

ii)

řádek „Tísňové volání“ se nahrazuje tímto:

„Tísňové volání

Volání v některých nebezpečných situacích s cílem upozornit všechny vlaky/posunové díly ve vymezené oblasti.“

iii)

za řádek „Jízdní řád“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Konec oprávnění k jízdě

Místo, po které je povolena jízda vlaku nebo posunového dílu.“

iv)

řádek „Úkol důležitý pro bezpečnost“ se nahrazuje tímto:

„Úkol důležitý pro bezpečnost

Úkol ovlivňující bezpečnost železnice prováděný zaměstnanci, kteří zajišťují přípravu, provoz, řízení nebo se jinak podílejí na jízdě vlaků.“

v)

za řádek „Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti“ se vkládá nový řádek „Posunový díl“, který zní:

„Posunový díl

Hnací vozidlo připojené nebo nepřipojené k soupravě vozidel a určené k pohybu za podmínek pro posun bez údajů o vlaku.“

vi)

řádek „Zaměstnanec řízení provozu“ se nahrazuje tímto:

„Zaměstnanec řízení provozu

Zaměstnanec ve službě odpovědný za stavění jízdních cest vlakům/posunovým dílům a vydávání pokynů strojvedoucím“

vii)

řádek „Vlak“ se nahrazuje tímto:

„Vlak

Vlak je definován jako hnací vozidlo (vozidla) s připojenými železničními vozidly nebo bez nich a s dostupnými údaji o vlaku, který jezdí mezi dvěma nebo více vymezenými body podle přidělené trasy vlaku, a je identifikován prostřednictvím jedinečného čísla vlaku.“

viii)

za řádek „Reálný čas“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Řazení vlaku

Řazení vlaku je sled vozidel ve vlaku. To znamená jak sestavu vozidel v rámci vlaku, tak specifické vlastnosti vozidel.“

ix)

řádek „Příprava vlaku“ se nahrazuje tímto:

„Příprava vlaku

Postup zajištění, že vlak je schopen provozu, že vlakové zařízení je správně zapojeno a řazení vlaku je v souladu s určenou trasou. Zahrnuje připojení nebo odpojení vozidel, připojení nebo odpojení hadic, datových vedení, kabelů a označení konce vlaku.

Příprava vlaku zahrnuje rovněž nastavení brzdných vlastností a prohlídky, zkoušky a kontroly před odjezdem.

Poznámka:

Pohyb vozidla za účelem jeho přivěšení k/odvěšení od vlaku je považován za posun.“

b)

druhá tabulka se mění takto:

i)

za řádek „COTIF“ se vkládá nový řádek, který zní:

„CT

Kombinovaná doprava (Combined Transport)“

ii)

za řádek „ENE“ se vkládá nový řádek, který zní:

„EOA

Konec oprávnění k jízdě (End Of Authority)“

iii)

za řádek „GSM-R“ se vkládá nový řádek, který zní:

„ILU

Intermodální nákladová jednotka (Intermodal Loading Unit)“

iv)

za řádek „RU“ se vkládá nový řádek, který zní:

„SIL

Úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level)“


(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).“;

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26).

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).“;

(*4)  Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 228).“;

(*5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 49).

(*6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 16).“;“


((2))  EN 16494/2015 – Železniční aplikace – Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU