(EU) 2023/1692Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1692 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken“

Publikováno: Úř. věst. L 219, 6.9.2023, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. srpna 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 26. září 2023 Nabývá účinnosti: 26. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1692

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken“

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (2) se pravidla použitelná přede dnem 7. prosincem 2021 nadále použijí na žádosti o schválení změny specifikace produktu, které Komise obdržela podle nařízení (EU) č. 1151/2012 přede dnem 8. červnem 2022.

(2)

Komise dne 7. února 2022 obdržela od Německa žádost o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken“ zapsaného podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1007/2012 (3).

(3)

Komise přezkoumala žádost Německa v souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem uvedeného nařízení, ve znění použitelném přede dnem 7. prosince 2021.

(4)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, ve znění použitelném přede dnem 7. prosince 2021, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(5)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se chráněného zeměpisného označení „Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken“ se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1007/2012 ze dne 25. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken (CHZO)) (Úř. věst. L 302, 31.10.2012, s. 7).

(4)   Úř. věst. C 174, 16.5.2023, s. 24.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU