(EU) 2023/1691Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1691 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Bergkäse“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 219, 6.9.2023, s. 7-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. srpna 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 26. září 2023 Nabývá účinnosti: 26. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1691

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Bergkäse“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem uvedeného nařízení přezkoumala Komise žádost Rakouska o schválení změny ve specifikaci chráněného označení původu „Vorarlberger Bergkäse“, zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1065/97 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Vorarlberger Bergkäse“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1065/97 ze dne 12. června 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 156, 13.6.1997, s. 6).

(3)   Úř. věst. C 156, 3.5.2023, s. 45.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU