(EU) 2023/1686Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1686 ze dne 30. června 2023 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pokud jde o určité procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o některé požadavky na dohled nad nimi

Publikováno: Úř. věst. L 218, 5.9.2023, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. června 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. září 2023 Nabývá účinnosti: 8. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1686

ze dne 30. června 2023

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pokud jde o určité procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o některé požadavky na dohled nad nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 46 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (2) doplňuje nařízení (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět.

(2)

Žádost kontrolních orgánů a kontrolních subjektů o uznání v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 (režim souladu) sestává z technické dokumentace. Podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 musí tato technická dokumentace obsahovat mimo jiné kopii nejnovější hodnotící zprávy vypracované akreditačním orgánem nebo případně příslušným orgánem, včetně zprávy o svědeckém auditu provedeném během dvou let předcházejících podání žádosti o uznání.

(3)

Podle čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 skončí platnost uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů udělené podle čl. 33 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (3) (režim rovnocennosti) dne 31. prosince 2024. Podle přílohy I části B bodu 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 pro tyto kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty platí, že zprávy o svědeckém auditu, které mají být předloženy spolu s jejich žádostí o uznání v rámci režimu souladu, musí vyplývat ze svědeckých auditů provedených během dvou let předcházejících podání žádosti o uznání akreditačním orgánem nebo příslušným orgánem pro účely jejich uznání podle nařízení (ES) č. 834/2007.

(4)

Vnitrostátní opatření přijatá ve třetích zemích v důsledku pandemie COVID-19 měla negativní dopad na schopnost akreditačních orgánů a příslušných orgánů naplánovat a provádět svědecké audity pro účely uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v rámci režimu souladu. Aby se zajistil hladký přechod z režimu rovnocennosti na režim souladu a zabránilo se rizikům narušení obchodu, měla by u žádostí o uznání předložených před uplynutím přechodného období stanoveného v čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 být prodloužena doba platnosti svědeckých auditů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. i) a v bodě 3 písm. a) části B přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

(5)

Aby Komise mohla účinně vykonávat své činnosti dohledu podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, musí kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 vykonávat činnost a být posouzeny akreditačními orgány nebo příslušnými orgány na základě jejich výkonnosti v rámci režimu souladu. Proto by mělo být zajištěno, aby do dvou let od prvotního uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 nebo od rozšíření působnosti uznání na další kategorii produktů v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 kontrolní orgány a kontrolní subjekty měly povinnost Komisi předložit novou zprávu o svědeckém auditu týkající se nového svědeckého auditu provedeného pro každou kategorii produktů, pro kterou byly uznány. Dále by měl být upřesněn postup pro předkládání těchto nových zpráv o svědeckém auditu.

(6)

Za účelem vyjasnění začátku období mezi dvěma svědeckými audity uvedenými v čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 by první čtyřleté období mělo začít běžet dnem, kdy byly provedeny první svědecké audity po uznání, nebo pro rozšíření působnosti uznání na další kategorii produktů.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 2 písm. i) se návětí nahrazuje tímto:

„kopii nejaktuálnější hodnotící zprávy uvedené v čl. 46 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (EU) 2018/848, kterou vypracoval akreditační orgán nebo případně příslušný orgán a která obsahuje informace uvedené v části A přílohy I tohoto nařízení, včetně zprávy o svědeckém auditu provedeném během dvou let předcházejících podání žádosti o uznání. Odchylně může být v případě žádostí o uznání podaných před 31. prosincem 2024 předložena zpráva o svědeckém auditu provedeném během tří let předcházejících podání žádosti o uznání. Hodnotící zpráva poskytuje tyto záruky:“.

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.

Do dvou let od prvotního uznání nebo od rozšíření působnosti uznání na novou kategorii produktů v souladu s článkem 2 předloží kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt novou zprávu o svědeckém auditu týkající se nového svědeckého auditu provedeného v souladu s přílohou I částí B oddíly 1 a 2 u kategorií produktů, pro něž byl uznán nebo u nichž byla působnost uznání rozšířena;“;

b)

v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

doba mezi dvěma svědeckými audity nepřesahuje čtyři roky ode dne prvního svědeckého auditu provedeného po prvotním uznání nebo prvotním rozšíření působnosti na novou kategorii produktů“.

3)

V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Po uznání kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt včas, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, oznámí Komisi nastalé změny v obsahu své technické dokumentace, včetně nových zpráv o svědeckém auditu uvedených v čl. 3 odst. 3a.“

.

4)

V části B přílohy I se bod 3 písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

během posledních tří let jeho akreditačním orgánem nebo příslušným orgánem pro účely jeho uznání v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 pro každou kategorii produktů, pro niž kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt požaduje uznání v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848, a“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU