(EU) 2023/1653Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1653 ze dne 17. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení lihovin („Borzag pálinka“)

Publikováno: Úř. věst. L 209, 24.8.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. září 2023 Nabývá účinnosti: 13. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1653

ze dne 17. srpna 2023

o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení lihovin („Borzag pálinka“)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 30 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Borzag pálinka“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádnou námitku podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787.

(3)

Název „Borzag pálinka“ by tudíž měl být zapsán jako zeměpisné označení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zeměpisné označení „Borzag pálinka“ se zapisuje do rejstříku. V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) 2019/787 se tímto nařízením přiznává názvu „Borzag pálinka“ ochrana podle článku 21 nařízení (EU) 2019/787.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 156, 3.5.2023, s. 23.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU