(EU) 2023/1650Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1650 ze dne 15. května 2023, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 208, 23.8.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. srpna 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 12. září 2023 Nabývá účinnosti: 12. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1650

ze dne 15. května 2023,

kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (1), a zejména na čl. 98 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 (2) obsahuje v článcích 30, 31 a 36 chyby, pokud jde o druhy poskytovatelů služeb dotčených zvláštním požadavkem. Uvedenými chybami je dotčena podstata zmíněných ustanovení.

(2)

Švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Úř. věst. L 69, 13.3.2018, s. 23).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU