(EU) 2023/1645Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1645 ze dne 17. srpna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Los Pedroches“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 206, 21.8.2023, s. 69-69 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. září 2023 Nabývá účinnosti: 10. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/69


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1645

ze dne 17. srpna 2023,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Los Pedroches“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Los Pedroches“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 775/2010 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Los Pedroches“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (UE) č. 775/2010 ze dne 2. září 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Los Pedroches (CHOP)) (Úř. věst. L 233, 3.9.2010, s. 7 ).

(3)  Úř. věst. C 160, 5.5.2023, s. 65.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU