(EU) 2023/1642Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1642 ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o modernizaci fungování registru Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 206, 21.8.2023, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. června 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. září 2023 Nabývá účinnosti: 10. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1642

ze dne 14. června 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o modernizaci fungování registru Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/87/ES před změnou uvedené směrnice provedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (2) požadovalo, aby členské státy vytvořily a vedly registr k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek na emise skleníkových plynů. Za tímto účelem byl ustanovením čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES a článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 (3) vytvořen systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který začal fungovat v lednu 2005. Tento systém zajišťoval přesnou evidenci všech povolenek na emise skleníkových plynů vydaných v rámci systému Unie pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“) a sledování vlastnictví povolenek EU ETS držených na elektronických účtech. Skládal se z registrů všech členských států a ústředního správce jmenovaného Komisí, který měl vést nezávislou evidenci transakcí sloužící k zaznamenávání vydávání, převodu a rušení povolenek. Tato nezávislá evidence transakcí – nezávislá evidence transakcí Společenství (CITL) – byla vytvořena podle článku 5 nařízení (ES) č. 2216/2004. V rámci evidence CITL byly automaticky kontrolovány, zaznamenávány a schvalovány všechny transakce, které se uskutečnily mezi účty ve vnitrostátních registrech. Pokud byly prostřednictvím automatických kontrol zjištěny nesrovnalosti, evidence CITL ukončila transakce, které byly těmito nesrovnalostmi poznamenány, a ústřední správce musel o této skutečnosti informovat dotčený členský stát nebo členské státy. Tento členský stát nebo členské státy navíc neměly zaregistrovat tyto transakce nebo jakoukoli jinou transakci související s dotčenými povolenkami, dokud nebyly nesrovnalosti vyřešeny.

(2)

Ustanovení čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/87/ES bylo změněno směrnicí 2009/29/ES, která nahradila vnitrostátní registry registrem Unie. Článek 3 směrnice 2009/29/ES však obsahoval přechodné ustanovení, na jehož základě se ustanovení směrnice 2003/87/ES měla nadále používat do 31. prosince 2012. Evidence CITL byla mezitím nahrazena protokolem transakcí Evropské unie (EUTL), který byl zřízen článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 920/2010 (4). Uvedené nařízení Komise bylo nahrazeno nařízením Komise (EU) č. 389/2013 (5), jehož článkem 4 byl vytvořen registr Unie. Uvedené nařízení Komise bylo následně s výjimkou čl. 3 bodu 30 nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 (6). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 proto nyní obsahuje pravidla fungování registru Unie pro čtvrtou fázi systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), která začala dne 1. ledna 2021, a všechny povolenky EU ETS vydané od 1. ledna 2012 se zaznamenávají v registru Unie. V důsledku centralizace registrů se EUTL stal součástí registru Unie, což by se mělo odrazit v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122. Registr Unie tak od 1. ledna 2012 plní všechny funkce EUTL.

(3)

V rámci modernizace IT infrastruktury registru Unie Komise jakožto ústřední správce pravidelně vyhodnocuje úlohu a možný vývoj této infrastruktury, aby bylo možné odstranit nadbytečné prvky v IT (tj. odkaz na některé složky IT namísto funkcí nebo kontrol) a připravit tuto infrastrukturu na budoucí vývoj rámce IT, aniž by však byla dotčena její funkčnost nebo bezpečnost. Ačkoli tato modernizace ovlivní způsob provádění automatických kontrol, měly by být zachovány všechny kontroly stanovené v čl. 20 odst. 2 směrnice 2003/87/ES, které zajišťují, aby při vydávání, převádění nebo rušení povolenek nedocházelo k nesrovnalostem.

(4)

V současné době mohou uživatelé registru Unie zahájit převody bez jakýchkoli omezení v závislosti na prahových hodnotách (hodnotě) převodu. Aby se zlepšila bezpečnost transakcí vysoké hodnoty, mělo by být povinné používat pro transakce přesahující určitou prahovou hodnotu seznamy důvěryhodných účtů.

(5)

Ve svém sdělení ze dne 13. října 2021 o nárůstu cen energie (7) Komise požádala Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, aby podrobněji prozkoumal vzorce obchodního chování a případnou potřebu cílených opatření na evropském trhu s uhlíkem. Jedním z důležitých zdrojů této analýzy provedené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy byly údaje z registru Unie týkající se vlastnictví a převodů povolenek v registru Unie. Z analýzy vyplynulo, že pro účely sledování trhu by bylo přínosné doplnit do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 požadavek na identifikaci transakcí s emisními povolenkami mezi držiteli účtů, kteří jsou součástí stejné skupiny. V současné době se informace o struktuře skupiny vyžadují pouze u vkladních účtů provozovatelů. Požadavek na poskytování těchto informací by měl být zaveden i pro obchodní účty.

(6)

Ustanovení čl. 80 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 uvádí seznam subjektů, které mohou obdržet údaje z registru Unie. Nařízením Rady (EU) 2017/1939 (8) byl zřízen Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který od 1. června 2021 odpovídá za vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie a postavení jejich pachatelů před soud. Mezi tyto trestné činy patří několik druhů podvodů, podvody s DPH se škodami přesahujícími 10 milionů EUR, praní peněz, korupce atd. Je proto vhodné doplnit úřad EPPO na seznam subjektů uvedený v čl. 80 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (9) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal své stanovisko dne 20. dubna 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„EUTL je součástí registru Unie.“;

b)

v odstavcích 2 až 4 se zkratka „EUTL“ nahrazuje slovy „standardizovaná elektronická databáze“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušný text se odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v nadpisu se zrušují slova „a EUTL“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie kontroloval a zaznamenával transakce s povolenkami a postupy správy účtů uvedené v hlavě I kapitole 3. Všechny transakce týkající se jednotek povolenek se uskutečňují v registru Unie a jsou zaznamenány a zkontrolovány před provedením postupů správy účtů a po jejich provedení. Ústřední správce může zřídit omezené komunikační propojení mezi registrem Unie a registrem třetí země, která podepsala smlouvu o svém přistoupení k Unii.“

3)

V čl. 7 odst. 4 třetí větě se zrušují slova „a EUTL“.

4)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Účty v registru Unie mají seznam důvěryhodných účtů.“

;

b)

vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a.   Ústřední správce může stanovit prahovou hodnotu, při jejímž překročení lze transakce provádět pouze na účtech uvedených na seznamu důvěryhodných účtů.

3b.   Zástupci účtů mohou stanovit prahové hodnoty pro transakce na svých vlastních účtech. Tyto limity musí schválit druhý zástupce účtu nebo národní správce.“

5)

V čl. 30 odst. 1 písm. c) se zrušují slova „či EUTL“.

6)

V článku 52 a čl. 53 odst. 2 se zkratka „EUTL“ nahrazuje slovy „registru Unie“.

7)

V článku 55 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Po zahájení převodu zmocněný zástupce uvede, zda byl převod proveden mezi držiteli účtů, kteří patří do stejné skupiny.“

8)

V hlavě III, Společná technická ustanovení, se nadpis kapitoly 1 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 1

TECHNICKÉ POŽADAVKY PLATNÉ PRO REGISTR UNIE“.

9)

Článek 60 se mění takto:

a)

v nadpisu se zrušují slova „a EUTL“;

b)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v písmeni b) se zrušují slova „mezi registrem Unie a EUTL“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

registr Unie pohotově reagoval na požadavky zástupců účtů.“;

c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie obsahoval odolné systémy a postupy pro zabezpečení všech příslušných údajů a usnadnění včasného obnovení údajů a operací v případě selhání nebo havárie systému.“

;

d)

v odstavci 3 se zrušují slova „a EUTL“.

10)

V článku 62 se slova „ověřuje EUTL“ nahrazují slovy „se ověřuje“.

11)

V článku 65 se zrušují slova „nebo EUTL“.

12)

V čl. 66 odst. 2 se zrušují slova „či EUTL“.

13)

Článek 68 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují slova „v EUTL“;

b)

v odstavci 4 se zkratka „EUTL“ nahrazuje slovy „registru Unie“.

14)

V článku 70 se zkratka „EUTL“ nahrazuje slovy „registr Unie“.

15)

Článek 71 se nahrazuje tímto:

„Článek 71

Zjišťování rozporů

V případě postupů prováděných prostřednictvím přímého komunikačního propojení uvedeného v čl. 6 odst. 2 ústřední správce zajistí, že registr Unie ukončí všechny postupy, u nichž na základě automatických kontrol uvedených v čl. 72 odst. 2 zjistí rozpory, a informuje o tom správce účtů zapojeného do ukončené transakce. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie neprodleně informoval příslušné držitele účtů o tom, že postup byl ukončen, odesláním kódu odezvy automatické kontroly.“

16)

V čl. 72 odst. 2 se zkratka „EUTL“ nahrazuje slovy „registr Unie“.

17)

Článek 73 se nahrazuje tímto:

„Článek 73

Sesouhlasení údajů – zjišťování nesrovnalostí registrem Unie

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie pravidelně zahajoval sesouhlasení údajů, aby bylo zajištěno, že záznamy o účtech a držení povolenek odpovídají provedeným transakcím v registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie všechny postupy zaznamenával.

2.   Je-li při sesouhlasení údajů uvedeném v odstavci 1 zjištěna nesrovnalost týkající se účtů nebo držení povolenek v rámci pravidelného postupu sesouhlasení údajů, ústřední správce zajistí, aby registr Unie zabránil provádění dalších postupů s účty nebo držením povolenek, které jsou předmětem nesrovnalosti. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie o každé nesrovnalosti neprodleně informoval ústředního správce a správce příslušných účtů nebo držení povolenek.“

18)

Článek 74 se nahrazuje tímto:

„Článek 74

Finalizace postupů

1.   Všechny transakce a jiné postupy oznámené registru Unie v souladu s čl. 6 odst. 2 se považují za konečné po provedení všech automatických kontrol. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie automaticky přerušil dokončení transakce nebo postupu, pokud tato transakce nebo postup nemohly být dokončeny do 24 hodin od oznámení.

2.   Postup sesouhlasení údajů uvedený v článku 73 se považuje za konečný v okamžiku, kdy se vyřeší veškeré nesrovnalosti, které se týkají určitého času a data v případě konkrétních účtů nebo držení povolenek, a postup sesouhlasení údajů byl znovu úspěšně zahájen a dokončen.“

19)

V článku 76 se zrušují slova „před tím, než bude zřízeno a uvedeno v činnost komunikační propojení mezi novou verzí nebo novým vydáním tohoto programového vybavení a EUTL“.

20)

Článek 77 se mění takto:

a)

v odstavcích 1 a 5 se zrušují slova „a EUTL“;

b)

v odstavcích 5 a 7 se zrušují slova „nebo EUTL“ a v odstavci 6 slova „ani v EUTL“.

21)

V čl. 79 odst. 1 se zrušují slova „v EUTL nebo“.

22)

Článek 80 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují slova „v EUTL a“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v první větě se zrušují slova „a v EUTL“;

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

policii nebo jinému donucovacímu nebo soudnímu orgánu, daňovým orgánům členského státu a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO);“

c)

v odst. 4 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Při předkládání žádostí ústřednímu nebo národnímu správci použijí tyto subjekty vzor uvedený v příloze XIV.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Subjekty, které obdržely údaje za výše uvedených podmínek, sdílejí s ústředním správcem, považují-li to za nezbytné, své obecné závěry o právních nebo technických důsledcích transakcí s povolenkami, včetně obecných zjištění s cílem zlepšit pochopení právních důsledků analyzovaných postupů a přispět k vývoji politik, aniž by odkazovaly na údaje týkající se jednotlivých účtů nebo transakcí.“

;

e)

v odstavci 7 se zrušují slova „a EUTL“;

f)

v odstavci 10 se zrušují slova „EUTL a“.

23)

V článku 82 se zrušují slova „a EUTL“.

24)

Přílohy III, IV, VI, VII, VIII a XIII se mění v souladu s přílohou I.

25)

Text uvedený v příloze II se doplňuje jako příloha XIV.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 386, 29.12.2004, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 3).

(7)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2021, Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor, COM(2021) 660 final.

(8)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Přílohy III, IV, VI, VII, VIII a XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se mění takto:

1)

V příloze III se tabulka III-I mění takto:

a)

ve sloupci F se nadpis „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?“ nahrazuje tímto: „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce?“;

b)

v posledním řádku se slova „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“ nahrazují tímto: „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce“.

2)

V příloze IV se bod 5 mění takto:

a)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

držitelé účtů, kteří jsou součástí skupiny, předloží dokument, který jasně vysvětluje strukturu skupiny.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Pro účely písmene f) v případě, že dokumentem vysvětlujícím strukturu skupiny je kopie, ověří tuto kopii notář nebo jiná podobná osoba určená národním správcem jako věrnou kopii. Ověřená kopie, jež byla vydána mimo členský stát žádající o kopii, musí být legalizována, nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak. Datum ověření nebo legalizace není starší než tři měsíce před datem žádosti.“

3)

Příloha VI se mění takto:

a)

v tabulce VI-I sloupci F se nadpis „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?“ nahrazuje tímto: „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce?“;

b)

v tabulce VI-II sloupci F se nadpis „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?“ nahrazuje tímto: „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce?“.

4)

V příloze VII tabulce VII-I sloupci F se nadpis „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?“ nahrazuje tímto: „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce?“.

5)

V příloze VIII tabulce VIII-I sloupci F se nadpis „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?“ nahrazuje tímto: „Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce?“.

6)

Příloha XIII se mění takto:

a)

bod 1 se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto: „Registr Unie zobrazí na veřejně přístupné internetové stránce tyto informace pro každý účet:“;

ii)

v písmeni a) se slova „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“ nahrazují tímto: „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce“;

iii)

v tabulce XIV-I se nadpis „zobrazované na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“ nahrazuje tímto: „zobrazované na veřejně přístupné internetové stránce“;

b)

v bodě 2 se návětí nahrazuje tímto: „Registr Unie zobrazuje na veřejně přístupné internetové stránce tyto všeobecné informace, které aktualizuje každých 24 hodin:“;

c)

v bodě 3 se návětí nahrazuje tímto: „Registr Unie zobrazí na své veřejně přístupné internetové stránce ke dni 30. dubna každého roku tyto všeobecné informace:“;

d)

v bodě 4 se návětí nahrazuje tímto: „Registr Unie na veřejně přístupné internetové stránce zobrazí následující informace o každé dokončené transakci zaznamenané v registru Unie do 30. dubna daného roku, a to dne 1. května tři roky po záznamu:“;

e)

v bodě 5 se návětí nahrazuje tímto: „Dne 1. května každého roku se zveřejní tyto informace o dohodách, které jsou v platnosti podle článku 25 směrnice 2003/87/ES, jež registr Unie zaznamenal do 30. dubna:“;

f)

v bodě 6 písm. b) podbodě v) se zrušují slova „a EUTL“;

g)

v bodě 8 písm. b) podbodě iv) se zrušují slova „a EUTL“.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XIV

Vzor žádosti o údaje uchovávané v registru Unie podle čl. 80 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 (1)

Žádost určená [uveďte, zda je žádost předkládána ústřednímu, nebo národnímu správci] registru Unie podle čl. 80 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122

1.

Orgán předkládající žádost:

 

2.

Datum žádosti:

 

3.

Účely žádosti z úplného seznamu stanoveného v čl. 80 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122

 

4.

Popis právního nebo správního kontextu, v němž budou údaje použity:

 

5.

Přesný popis požadovaných údajů, včetně období, pro které jsou údaje požadovány:

 

6.

Kontaktní místo pro případné dotazy týkající se žádosti:

 

V souladu s čl. 80 odst. 4 a 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 se zavazujeme, že důvěrné informace obdržené na základě této žádosti použijeme pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, a obdržené údaje vědomě nebo náhodně nezpřístupníme osobám, jež nejsou zúčastněny na zamýšleném účelu použití údajů.

[Jméno a podpis]


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Úř. věst. L 177, 2.7.2019, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU