(EU) 2023/1529Nařízení Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 186, 25.7.2023, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. července 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. července 2023 Nabývá účinnosti: 26. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 186/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1529

ze dne 20. července 2023

o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (2).

(2)

Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP zakazuje prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tento zákaz byl proveden nařízením Rady (EU) č. 833/2014 (3). Dotčené zboží a technologie jsou uvedeny na seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 (4).

(3)

Rozhodnutím 2014/512/SZBP se rovněž zakazuje přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tento zákaz byl proveden nařízením (EU) č. 833/2014 a toto zboží a technologie jsou uvedeny na seznamu v příloze VII nařízení (EU) č. 833/2014.

(4)

Rozhodnutím 2014/512/SZBP se rovněž zakazuje přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tento zákaz byl proveden nařízením (EU) č. 833/2014 a toto zboží a technologie jsou uvedeny na seznamu v příloze XXIII uvedeného nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

(5)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (5).

(6)

Rusko využívá bezpilotní vzdušné prostředky vyráběné Íránem na podporu své útočné války proti Ukrajině, která narušuje svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny, a útočí jimi mimo jiné i na civilisty a civilní infrastrukturu. Íránský státní program vývoje a výroby bezpilotních vzdušných prostředků tudíž přispívá k porušování Charty OSN a základních zásad mezinárodního práva. Jedná se o program řízený Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil Íránu a Islámskými revolučními gardami , což jsou subjekty podléhající sankcím Evropské unie, a obnáší pořizování, vývoj, výrobu a převody bezpilotních vzdušných prostředků do Ruska. Program se opírá o státem vlastněné i o soukromé společnosti a má prospěch z vnitrostátních výzkumných kapacit.

(7)

Dne 20. října 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/1986 (6), kterým doplnila na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření podle rozhodnutí 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (7), tři íránské osoby a jeden íránský subjekt vzhledem k jejich úloze při vývoji a dodávání bezpilotních vzdušných prostředků používaných Ruskem v útočné válce proti Ukrajině. Dne 12. prosince 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/2432 (8), kterým dále doplnila na tento seznam čtyři íránské osoby a čtyři íránské subjekty a dne 25. února 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/432 (9), kterým doplnila na tento seznam další čtyři íránské osoby.

(8)

Dne 20. července 2023 přijala Rada rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1532 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska vůči Ukrajině ze strany Íránu. Uvedeným rozhodnutím se zakazuje vývoz komponentů používaných při výrobě bezpilotních vzdušných prostředků do Íránu. Uvedeným rozhodnutím se zakazuje prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným prostřednictvím práv duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva k jejich opětovnému využití v souvislosti se zbožím a technologiemi, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz směřující do rukou jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v Íránu jsou zakázány. Rozhodnutí rovněž stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a zákaz zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů fyzickým a právnickým osobám, subjektům nebo orgánům odpovědným za podporu íránského programu bezpilotních vzdušných prostředků nebo zapojeným do něj; osoby, subjekty a orgány, na něž se vztahují omezující opatření, jsou uvedeny na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí .

(9)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování ve všech členských státech.

(10)

Pravomoc schvalovat a měnit seznam uvedený v příloze III tohoto nařízení by měla být vykonávána Radou, aby byla zajištěna konzistentnost s postupem pro schvalování, změny a přezkum přílohy rozhodnutí (SZBP) 2023/1532.

(11)

Součástí postupu pro změny seznamu uvedeného v příloze III tohoto nařízení by měla být povinnost sdělit určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům důvody jejich zařazení na seznam a dát jim příležitost předložit své připomínky.

(12)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (10) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11).

(13)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si další relevantní údaje, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(14)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které se nacházejí jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

b)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou, či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

c)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí též dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění, a úvěr, ať už jsou právně nezávislé, či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

d)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze I;

e)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

f)

„financováním nebo finanční pomocí“ jakékoli opatření, bez ohledu na konkrétní zvolený prostředek, jímž dotčená osoba, subjekt nebo orgán podmíněně či nepodmíněně vyplatí nebo se zaváže vyplatit své vlastní finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, mimo jiné granty, půjčky, záruky, kauce, dluhopisy, akreditivy, dodavatelské úvěry, odběratelské úvěry, dovozní nebo vývozní zálohy a všechny druhy pojištění a zajištění, včetně pojištění vývozních úvěrů; platby, jakož i podmínky úhrady dohodnuté ceny za zboží nebo službu, uskutečněné v souladu s běžnou obchodní praxí, nepředstavují financování nebo finanční pomoc;

g)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

h)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, konosamenty, dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

i)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

j)

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

k)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět ke schopnosti Íránu vyrábět bezpilotní vzdušné prostředky, uvedené na seznamu v příloze II, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v Íránu.

Zakazuje se tranzit zboží a technologií uvedených v prvním pododstavci, jež jsou vyváženy z Unie, přes území Íránu.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, ať už přímo, či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v Íránu;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo, či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v Íránu;

c)

prodávat, udělovat licence nebo převádět jakýmkoli jiným způsobem práva duševního vlastnictví nebo obchodní tajemství, jakož i udělovat práva na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným prostřednictvím práv duševního vlastnictví nebo představujícím obchodní tajemství nebo udělovat práva k jejich opětovnému využití v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a na poskytování, výrobu, údržbu a používání tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v Íránu.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku, a niž jsou v příslušných případech dotčena povolení vyžadovaná podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávky, převod, tranzit nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud rozhodnou, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou nezbytné pro:

a)

lékařské nebo farmaceutické účely nebo

b)

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy.

4.   Příslušné orgány mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které udělily podle odstavce 3, pokud se domnívají, že toto zrušení, pozastavení, změna nebo odvolání je nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

5.   Povolení vyžadovaná podle nařízení (EU) 2021/821 pro vývoz zboží a technologií, která jsou uvedena v odstavci 1, udělí relevantní příslušné orgány jednotlivě, a to v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821. Tato povolení jsou platná v celé Unii.

6.   Sdělení týkající se povolení udělených podle nařízení (EU) 2021/821 se provádí v souladu se stanoveným postupem prostřednictvím příslušných systémů uvedených v čl. 23 odst. 6 uvedeného nařízení (systém „DUeS“).

7.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se do 27. října 2023 nevztahují na povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené přede dnem 26. července 2023 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné.

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží: fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, jež jsou odpovědné za íránský program bezpilotních vzdušných prostředků, podporují jej nebo jsou do něj zapojeny, uvedeným v příloze III, nebo které jsou těmito osobami, subjekty nebo orgány vlastněny, drženy či kontrolovány, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům s nimi spojeným, rovněž uvedeným v příloze III, nebo které jsou těmito osobami, subjekty nebo orgány vlastněny, drženy či kontrolovány.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze III nebo v jejich prospěch nesmí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

Článek 3a

Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze III a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

e)

určeny k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické mise nebo konzulárního úřadu či mezinárodní organizace.

Článek 3b

Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu podle čl. 3 odst. 1 na seznam v příloze III, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm,

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu v příloze III a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Článek 3c

Odchylně od článku 3 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu v příloze III splatná na základě smlouvy, dohody nebo závazku, jež byly dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny nebo dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu vznikly přede dnem, kdy byly tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazeny na seznam v příloze III, mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a to za podmínek, které považují za vhodné, a pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými na seznamu v příloze III; a

b)

platba není v rozporu s čl. 3 odst. 2.

Článek 3d

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle článku 3, nebo platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě, pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle článku 3.

Článek 3e

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely v Íránu.

2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely v Íránu.

3.   Nevydá-li příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, nebo nevyžádá-li si další informace, nebo neoznámí-li prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 4

1.   Fyzickým osobám, které jsou odpovědné za íránský program UAV, podporují jej nebo jsou do něj zapojeny, a fyzickým osobám s nimi spojeným, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze III, se zakazuje vstup na území členského státu nebo průjezd přes toto území.

2.   Z odstavce 1 nevyplývá pro členské státy povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

Článek5

1   . Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s čl. 3 odst. 1, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 se použije v souladu s pravidly týkajícími se důvěrnosti informací v držení soudních orgánů a při zachování důvěrnosti komunikace mezi advokáty a jejich klienty chráněné článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie.

3.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

4.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 6

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených podle článku 3 a povoleních udělených podle článků 2, 3a, 3b a 3c a

b)

porušování ustanovení tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si neprodleně navzájem poskytují a poskytují i Komisi všechny další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 7

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 3, změní odpovídajícím způsobem přílohu III.

2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a dá jí příležitost předložit své připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze III se pravidelně přezkoumává, a to alespoň každých 12 měsíců.

5.   Komise je oprávněna měnit přílohu I na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 8

1.   Příloha III obsahuje důvody pro zařazení dotčených fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.

2.   V příloze III jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat: jména a přezdívky; datum a místo narození; státní příslušnost; číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví; adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty nebo orgány, mohou tyto informace zahrnovat: jména; místo a datum registrace; registrační číslo a místo výkonu podnikání.

Článek 9

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi sankce stanovené podle odstavce 1 bezodkladně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jejich následné změny.

Článek 10

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení ani jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, či finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze III;

b)

jakoukoli jinou íránskou osobou, subjektem či orgánem;

c)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 12

1.   Zakazuje se vědomá nebo úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.

2.   Fyzické a právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na seznamu v příloze III:

a)

oznámí do šesti týdnů ode dne jejich zařazení na seznam v příloze III veškeré finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v jurisdikci členského státu, které jim náleží, jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, příslušnému orgánu členského státu, v němž se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nacházejí, a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

3.   Nesplnění povinností podle odstavce 2 se považuje za účast na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 3, ve smyslu odstavce 1.

4.   Dotčený členský stát do dvou týdnů od obdržení informací podle odst. 2 písm. a) informuje Komisi.

5.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

6.   Veškeré zpracování osobních údajů podle tohoto článku se provádí v souladu s tímto nařízením a nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725, a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 13

1.   Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a)

pokud jde o Radu, příprava a přijímání změn přílohy III;

b)

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy III;

c)

pokud jde o Komisi:

i)

začlenění obsahu přílohy III do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii)

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Rada, Komise a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy III.

3.   Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, Komise a vysoký představitel určeni jako „správce“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 14

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze I. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je uveden v příloze I.

2.   Členské státy oznámí Komisi své určené příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny týkající se takto určených orgánů.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze I.

Článek 15

Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené Komisí v souladu s tímto nařízením použije Komise pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 16

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo ně;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unie.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Viz strana 20 v tomto Úředním věstníku.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1.

(5)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).

(6)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1986 ze dne 20. října 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 272I , 20.10.2022, s. 5).

(7)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(8)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2432 ze dne 12. prosince 2022 kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 318I , 12.12.2022, s. 32).

(9)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/432 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 59I , 25.2.2023, s. 437).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresa pro oznamování Komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

Commission européenne/Europese Commissie

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II/Jozef II-straat 54

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

E-mail: [email protected]


PŘÍLOHA II

Seznam položek podle článku 2

Kategorie 1 - Bezpilotní vzdušné prostředky

Popis

Kód KN

Bezpilotní vzdušné prostředky jiné než určené pro přepravu cestujících

8806.91

8806.92

8806.93

8806.94

8806.99

Kategorie 2 - Součásti pohonných a navigačních systémů

Popis

Kód KN

Letecké motory s plynovou turbínou (turbovrtulové, tryskové a proudové s turbodmychadlem) pro letadla a jejich speciálně konstruované součásti

ex ex 8411.11

ex ex 8411.12

ex ex 8411.21

ex ex 8411.22

ex ex 8411.91

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním pro letadla

8407.10

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s pístovými motory s vnitřním spalováním pro letadla

8409.10

Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním pro letadla

ex ex 8408.90

Inerciální navigační systémy, inerciální měřicí jednotky (IMU), měřiče zrychlení nebo gyroskopy

9014.20

Radary pro bezpilotní vzdušné prostředky a jejich speciálně konstruované součásti

ex ex 8526.10

ex ex 8529.90

Radionavigační přístroje pro letadla a jejich speciálně konstruované součásti

ex ex 8526.91

ex ex 8529.90

Jednotky řízení letu pro bezpilotní vzdušné prostředky (UAV)

ex ex 8807.30

Jednotky dálkového ovládání pro bezpilotní vzdušné prostředky (UAV)

ex ex 8807.30

Kategorie 3 - Elektronické součástky a zařízení

Popis

Kód KN

Integrované obvody: uživatelem programovatelné hradlové pole (FPGA); mikroregulátor, mikroprocesor, procesor signálu, analyzátor signálů

ex ex 8542.31

ex ex 8542.39

Zesilovač s MMIC

ex ex 8542.33

RF filtr nebo filtr proti elektromagnetické interferenci (EMI) určený pro letadla

ex ex 8548.00

Kamera s nočním viděním

8525.83

Kamera (pro viditelné spektrum nebo termokamera) speciálně konstruovaná pro bezpilotní vzdušné prostředky

ex ex 8525.89

Kamera pro letecké fotografování

ex ex 9006.30

Tepelný snímač pro kamery bezpilotních vzdušných prostředků

ex ex 8529.90

ex ex 9013.80

ex ex 9025.80

ex ex 9026.90

ex ex 9027.50

Kategorie 4 – Jiné položky

Vybavení pro „satelitní navigační systémy“, včetně antén pro příjem signálů z GNSS

Letecké laserové dálkoměry

Systémy laserových nebo světelných radarů (LIDAR)

Technologie určené nebo speciálně uzpůsobené pro testování, vývoj nebo výrobu vybavení uvedeného na seznamu výše


PŘÍLOHA III

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 3

[…]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU