(EU) 2023/1173Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1173 ze dne 15. června 2023 o stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 155, 16.6.2023, s. 28-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. června 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2023 Nabývá účinnosti: 6. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1173

ze dne 15. června 2023

o stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se konkrétně stanoví pravidla pro přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Ustanovení čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 ukládá Komisi povinnost přijmout nařízení, kterým se z trhu stáhnou doplňkové látky, pro něž nebyla podána žádost v souladu s čl. 10 odst. 2 a 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 před uplynutím lhůty předepsané v uvedených ustanoveních nebo pro něž žádost podána byla, ale následně byla stažena.

(3)

Doplňkové látky uvedené v příloze by proto měly být staženy z trhu.

(4)

V případě doplňkových látek, u nichž byly žádosti podány pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat nebo u nichž byly žádosti staženy pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat, by se mělo stažení z trhu týkat pouze druhů zvířat a kategorií zvířat, pro něž nebyla podána žádost nebo pro něž byla žádost stažena.

(5)

V důsledku stažení uvedených doplňkových látek z trhu je vhodné zrušit ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují. Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 (4), (ES) č. 2148/2004 (5) a (ES) č. 943/2005 (6) by měla být zrušena.

(6)

Je vhodné stanovit přechodné období, během něhož bude možné spotřebovat stávající zásoby dotčených doplňkových látek, premixů, krmných surovin a krmných směsí, které byly vyrobeny s použitím uvedených doplňkových látek, aby se zúčastněné strany mohly stažení uvedených produktů z trhu přizpůsobit.

(7)

Stažení produktů uvedených v příloze z trhu nebrání tomu, aby byly povoleny nebo aby se na ně vztahovalo opatření týkající se jejich statusu v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stažení z trhu

Doplňkové látky uvedené v příloze se stáhnou z trhu pro druhy zvířat nebo kategorie zvířat stanovené ve zmíněné příloze.

Článek 2

Přechodná opatření pro doplňkové látky, které mají být staženy z trhu

1.   Stávající zásoby doplňkových látek uvedených v příloze mohou být nadále uváděny na trh a používány do 6. července 2024.

2.   Premixy vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 6. října 2024.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 nebo premixů uvedených v odstavci 2 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 6. července 2025.

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 1810/2005

Nařízení (ES) č. 1810/2005 se mění takto:

1)

článek 3 se zrušuje;

2)

příloha III se zrušuje.

Článek 4

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005 se zrušují.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 5).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 943/2005 ze dne 21. června 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 6).


PŘÍLOHA

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu, jak je uvedeno v článku 1

ČÁST 1

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu pro všechny druhy a kategorie zvířat

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh nebo kategorie zvířat

Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

E 433

Poly(oxyethylen (20))-sorbitan-monooleát

Všechny druhy

E 413

Tragant

Všechny druhy

Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

E 561

Vermikulit

Všechny druhy

E 599

Perlit

Všechny druhy

Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

 

Vitamin B12 neboli kyanokobalamin. Všechny formy s výjimkou přípravku kyanokobalaminu z Ensifer adhaerens CNCM I-5541 obsahujícího ≤ 1 % kyanokobalaminu, v pevné formě [3a835] (1).

Všechny druhy

Doplňkové látky k silážování

Mikroorganismy

 

Lactobacillus casei NBRC 3425 (ATCC 7469)

Všechny druhy

 

Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 (IFO 0203)

Všechny druhy

Enzymy

 

Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 z Aspergillus oryzae CBS 585.94

Všechny druhy

Barviva včetně pigmentů

Ostatní barviva

E 150b, E 150c a E 150d

Karamelová barviva jako barviva povolená pravidly Společenství pro barvení potravin

Všechny druhy

Zchutňující a dochucující látky

Přírodní produkty – botanicky definované

 

Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: jedle bělokorá, olej z jehličí CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9

Všechny druhy

 

Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim. = Acanthopanax s. Harms: eleuterokok ostnitý, výtažek z kořene (na bázi rozpouštědla)

Všechny druhy

 

Helianthus annuus L.: slunečnice roční, absolutní silice/slunečnice roční, olej/slunečnice roční, tinktura

Všechny druhy

 

Origanum heracleoticum L.: dobromysl řecká, výtažek/olejopryskyřice/dobromysl řecká, olej

Všechny druhy

 

Origanum heracleoticum L.: oreganový olej

Všechny druhy

 

Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: petržel zahradní, olej z listů CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1/petržel zahradní, olej ze semen CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1

Všechny druhy

 

Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: drsnoplodík moravčinovitý, olej

Všechny druhy

 

Bupleurum rotundifolium L.: prorostlík okrouhlolistý, tinktura

Všechny druhy

 

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: kadidlovník pilovitý, tinktura

Všechny druhy

 

Bambusa sp.: tinktura

Všechny druhy

 

Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: pimentovník pravý, olej

CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4

Všechny druhy

Přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty

 

CAS 13678-67-6/Difurfuryl sulfid/Flavis 13.056

Všechny druhy

 

CAS 29606-79-9/Isopulegon/Flavis 07.067

Všechny druhy

 

CAS 43052-87-5/α-damascenon/Flavis 07.134

Všechny druhy

 

CAS 4437-22-3/Difurfuryl ether/Flavis 13.061

Všechny druhy

 

CAS 623-15-4/4-(2-Furyl)but-3-en-2-on/Flavis 13.044

Všechny druhy

ČÁST 2

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu pro určité druhy nebo kategorie zvířat

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh a kategorie zvířat

Konzervanty

E 250

Dusitan sodný

Psi, kočky

Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

E 406

Agar

Zvířata v zájmovém chovu a jiná zvířata, která nejsou určena k produkci potravin

Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

E 567

Klinoptilolit sopečného původu

Prasata, drůbež

Doplňkové látky k silážování

Látky

 

Hexamethylentetramin

Skot; ovce; prasata; drůbež; králíci; koně; kozy

Enzymy

E 1613

Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W)

Nosnice; výkrm krůt; výkrm kuřat

Barviva včetně pigmentů

Ostatní barviva

E 127

Erythrosin jako barvivo povolené pravidly Společenství pro barvení potravin

Plazi; kočky

E 127

Erythrosin

[funkční skupina 2 písm. a) bod iii)]

Okrasné ryby

Zchutňující a dochucující látky

Přírodní produkty – botanicky definované

 

Humulus lupulus L. flos: chmel otáčivý (šištice), extrakt bohatý na β-hořké kyseliny

Všechny druhy zvířat s výjimkou odstavených selat, výkrmu prasat a menšinových druhů prasat po odstavu a na výkrm

 

Přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty

 

 

CAS 3188-00-9/4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on/Flavis 13.042

Všechny druhy s výjimkou zvířat v zájmovém chovu

 

CAS 3658-77-3/4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on/Flavis 13.010

Všechny druhy s výjimkou zvířat v zájmovém chovu

 

CAS 4180-23-8/1-Methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen/Flavis 04.010

Drůbež a ryby

 

CAS 97-53-0/Eugenol/Flavis 04.003

Drůbež

Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

 

Omega-6 esenciální nenasycené mastné kyseliny (jako kyselina oktadekadienová)

Prasnice určené k reprodukci; prasnice určené k produkci selat; krávy k reprodukci


(1)  Tato forma vitaminu B12 neboli kyanokobalaminu byla povolena prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1249 ze dne 19. července 2022 o povolení vitaminu B12 ve formě kyanokobalaminu z Ensifer adhaerens CNCM I-5541 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 191, 20.7.2022, s. 10).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU