(EU) 2023/981Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/981 ze dne 17. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky prazikvantel podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 134, 22.5.2023, s. 36-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2023 Nabývá účinnosti: 11. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 37/2010;

Provádí předpisy

(ES) č. 470/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11; 71;
Původní znění předpisu

22.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/981

ze dne 17. května 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky prazikvantel podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 má Komise prostřednictvím nařízení stanovit maximální limity reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle MRL v potravinách živočišného původu.

(3)

Prazikvantel je již v uvedené tabulce zařazen jako povolená látka pro ovce a koňovité. Stávající položka má klasifikaci „Není nutné stanovit MRL“.

(4)

V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 470/2009 podala společnost VETHELLAS AEBE dne 27. července 2021 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) žádost o rozšíření stávající položky pro prazikvantel na ryby.

(5)

Dne 8. září 2022 dospěla agentura prostřednictvím stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky k závěru, že je vhodné stanovit MRL pro prazikvantel u ryb, pokud jde o svalovinu a kůži v přirozeném poměru.

(6)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura zvážit, zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více druhů používány i u jiných druhů.

(7)

Agentura dospěla k závěru, že extrapolace klasifikace prazikvantelu „Není nutné stanovit MRL“ u ovcí na jiné přežvýkavce s výjimkou skotu je vhodná.

(8)

S ohledem na stanovisko agentury považuje Komise za vhodné stanovit MRL pro prazikvantel u ryb, pokud jde o svalovinu a kůži v přirozeném poměru, a stanovit doporučenou klasifikaci prazikvantelu „Není nutné stanovit MRL“ u všech přežvýkavců s výjimkou skotu.

(9)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „prazikvantel“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

(podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„prazikvantel

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

všichni přežvýkavci s výjimkou skotu, koňovití

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ

prazikvantel (suma izomerů)

ryby

20 μg/kg

svalovina a kůže v přirozeném poměru

ŽÁDNÁ

ŽÁDNÉ“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU