(EU) 2023/974Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/974 ze dne 16. května 2023, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska

Publikováno: Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 74-76 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2023 Nabývá účinnosti: 28. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 27. března 2026
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1967/2006 - Odchýlení;

Provádí předpisy

(ES) č. 1967/2006;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1224/2009; (EU) č. 277/2014; (EU) 2017/2383; (EU) 2019/1241; (EU) 2022/511;
Původní znění předpisu

17.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/74


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/974

ze dne 16. května 2023,

kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. března 2014 přijala Komise prováděcí nařízení Komise (EU) č. 277/2014 (2), kterým se poprvé stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery „volantina“ lovící v teritoriálních vodách Slovinska, jehož platnost skončila dne 23. března 2017. Uvedená odchylka byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2383 (3), jehož platnost skončila dne 27. března 2020. Odchylka byla dále prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/511 (4), jehož platnost skončila dne 27. března 2023.

(2)

Komise dne 21. září 2022 obdržela žádost Slovinska o prodloužení platnosti odchylky udělené prováděcím nařízením (EU) 2022/511. Slovinsko předložilo návrh plánu řízení, který byl přijat dne 18. srpna 2021 (5), a zprávu o sledování a provádění plánu řízení v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2022/511 odůvodňující prodloužení odchylky s ohledem na požadavky nařízení (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (6).

(3)

Na 71. plenárním zasedání konaném v listopadu 2022 posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (7) žádost o další prodloužení odchylky a zprávu o provádění. VTHVR potvrdil své předchozí stanovisko k plánu a na základě nových informací poskytnutých Slovinskem dospěl k závěru, že podmínky pro odchylku jsou i nadále splněny.

(4)

Odchylka, o niž Slovinsko požádalo, je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(5)

Jedná se zejména o specifická zeměpisná omezení, jelikož teritoriální vody Slovinska nedosahují v žádném místě hloubky 50 metrů. V případě, že by odchylka neplatila, by traulery „volantina“ mohly operovat pouze za hranicí 3 námořních mil od pobřeží, kde jsou loviště značně omezena oblastmi určenými pro obchodní cesty.

(6)

Slovinský plán řízení navíc zaručuje, že nedojde k žádnému budoucímu zvýšení intenzity rybolovu, jak požaduje čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006. Oprávnění k rybolovu budou vydána pouze určeným 12 plavidlům, kterým Slovinsko i v současnosti uděluje oprávnění k rybolovu.

(7)

V souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 se žádost týká rybolovných činností, které již Slovinsko povoluje, a plavidel, která působí v rybářském sektoru po více než pět let.

(8)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(9)

Dotčené rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, jelikož rybolov není prováděn nad dnem s výskytem mořských řas složeným zejména z Posidonia oceanica nebo jiných mořských jevnosnubných rostlin.

(10)

Pokud jde o požadavek na minimální velikost ok, požadovaná odchylka splňuje ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 nahrazeného čl. 8 odst. 1 a částí B oddílem I přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, jelikož vlečné sítě „volantina“ nemají čtvercová oka menší než 40 mm.

(11)

Rybolov pomocí traulerů „volantina“ (typ smíšeného rybolovu) nemůže být prováděn pomocí jiného zařízení, s výjimkou těžšího zařízení „tartana“, což by však mohlo vést k většímu kontaktu s mořským dnem a k větším úlovkům druhů žijících při dně, a nezasahuje do činnosti lodí, které používají jiná lovná zařízení než vlečné sítě, nevody či podobná vlečná zařízení.

(12)

Rybolov traulerů typu „volantina“ je regulován tak, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v části A přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 jsou v souladu s kritérii čl. 13 odst. 9 písm. c) nařízení (ES) č. 1967/2006 minimální. VTHVR uvedl, že vykázané úlovky těchto druhů nejsou zanedbatelné, dospěl však k závěru, že vzhledem k omezenému rozsahu rybolovu „volantina“ tyto úlovky dosahují celkového objemu několika desítek tun, což představuje velmi malé množství z celkových úlovků těchto druhů v severní části Jaderského moře.

(13)

Traulery „volantina“ se nezaměřují na hlavonožce. VTHVR poznamenal, že hlavonožci jsou cenným vedlejším úlovkem rybolovu „volantina“, dospěl však k závěru, že na základě poslední zprávy o provádění plánu a vzhledem k omezenému rozsahu rybolovu „volantina“ představují příslušné úlovky hlavonožců s největší pravděpodobností jen velmi malé množství celkových úlovků těchto druhů v širším severním Jaderském moři.

(14)

Slovinský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006 a v článcích 14 a 15 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8).

(15)

Komise se proto domnívá, že prodloužení platnosti odchylky, o něž Slovinsko požádalo, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006. Požadované prodloužení platnosti odchylky by proto mělo být uděleno.

(16)

Slovinsko by mělo Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveným ve slovinském plánu řízení.

(17)

Odchylka by měla být povolena na omezenou dobu, aby bylo možné včas zajistit nápravná řídicí opatření, pokud by zpráva předložená Komisi poukázala na špatný stav ochrany lovené populace, a také proto, aby byl poskytnut prostor ke zlepšení vědeckých poznatků, které by byly podkladem pro účinnější plán řízení.

(18)

Jelikož platnost odchylky udělené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2383 skončila dne 27. března 2023, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od 28. března 2023. Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

První pododstavec čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Slovinska, bez ohledu na hloubku, od 1,5 do 3 námořních mil od pobřeží, na traulery „volantina“ používané plavidly, která splňují tyto požadavky:

a)

nesou registrační číslo uvedené ve slovinském plánu řízení přijatém Slovinskem v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006;

b)

působí v odvětví rybolovu více než pět let a nevedou k žádnému budoucímu zvýšení stávající intenzity rybolovu;

c)

mají povolení k rybolovu a působí podle plánu řízení přijatého Slovinskem v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a podávání zpráv

Slovinsko předloží Komisi do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v článku 1.

Článek 3

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. března 2023 do dne 27. března 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 277/2014 ze dne 19. března 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery „volantina“ lovící v teritoriálních vodách Slovinska (Úř. věst. L 82, 20.3.2014, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2383 ze dne 19. prosince 2017, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery „volantina“ lovící v teritoriálních vodách Slovinska (Úř. věst. L 340, 20.12.2017, s. 32.).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/511 ze dne 30. března 2022, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery „volantina“ lovící v teritoriálních vodách Slovinska (Úř. věst. L 103, 31.3.2022, s. 7.).

(5)  Rozhodnutí č. 34200-2/2021/3 ze dne 18. srpna 2021.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 Evropského parlamentu a Rady, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(7)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 71. plenárního zasedání (STECF-PLEN-22-03). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2022 (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU