(EU) 2023/973Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/973 ze dne 15. května 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 52-73 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2023 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692; (EU) 2023/868;
Původní znění předpisu

17.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/973

ze dne 15. května 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže v provinciích Ontario (1) a Quebec (1), která byla dne 17. dubna 2023 a dne 19. dubna 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Chile navíc oznámilo Komisi tři ohniska HPAI u drůbeže v regionech Valparaíso (2) a Biobío (1), která byla mezi 18. dubnem 2023 a 20. dubnem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené království navíc oznámilo Komisi šest ohnisek HPAI u drůbeže v hrabstvích Devon (1), South Yorkshire (1) a Yorkshire (1) v Anglii a ve správní oblasti Powys (3) ve Walesu, která byla mezi 31. březnem 2023 a 29. dubnem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Kanady, Chile a Spojeného království vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(9)

Kanada, Chile a Spojené království předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svých územích a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Chile a Spojeného království v důsledku nedávných ohnisek HPAI.

(10)

Kanada navíc předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s osmi ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Britská Kolumbie (4), Ontario (3) a Quebec (1), která byla potvrzena mezi 5. dubnem 2022 a 1. prosincem 2022.

(11)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s 58 ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v hrabstvích Cumbria (1), Herefordshire (1), Lincolnshire (6), Norfolk (42), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) Suffolk (4), Worcestershire (1) a Yorkshire (1) v Anglii ve Spojeném království, která byla potvrzena mezi 3. zářím 2022 a 10. březnem 2023.

(12)

Kanada a Spojené království navíc předložily rovněž informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. V návaznosti na uvedená ohniska zmíněné nákazy Kanada a Spojené království zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(13)

Komise informace předložené Kanadou a Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářství s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady a Spojeného království, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI v Kanadě, Chile a Spojeném království.

(15)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Chile a Spojeném království, pokud jde o HPAI, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(16)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/868 (4) byla změněna příloha V a příloha XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 změnou řádků pro oblast US-2.278 v příloze V a v příloze XIV, a sice stanovením data zahájení u této dříve uzavřené oblasti v položkách pro Spojené státy. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna jedna chyba týkající se data zahájení u oblasti US-2.278 v přílohách V a XIV, měly by být řádky pro oblast US-2.278 v přílohách V a XIV odpovídajícím způsobem opraveny. Tato oprava by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2023/868.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

1.   V příloze V části 1 oddíle B v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.278 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.278

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

31.3.2023“.

2.   V příloze XIV části 1 oddíle B v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.278 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.278

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2022

31.3.2023

GBM

P1

 

23.9.2022

31.3.2023“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 29. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/868 ze dne 27. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile a Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 113, 28.4.2023, s. 12).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.8 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.8

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

21.4.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.52 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.52

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.54 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.54

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.65 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.65

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

21.4.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.148 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.148

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

21.4.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.153 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.153

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.11.2022

21.4.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.161 a CA-2.162 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

21.4.2023

CA-2.162

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.12.2022

21.4.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.183 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.184 až CA-2.185, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2023

 

CA-2.185

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023“;

 

ix)

v položce pro Chile se za řádek pro oblast CL-2.7 doplňují nové řádky pro oblasti CL-2.8, CL-2.9 a CL-2.10, které znějí:

CL

Chile

CL-2.8

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CL-2.9

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023

 

CL-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023“;

 

x)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.138 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.9.2022

18.4.2023“;

xi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.148 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.148

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

23.4.2023“;

xii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.153 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.153

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

14.4.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.155 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.155

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

23.4.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.159 a GB.-2.160 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.159

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GB-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023“;

xv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.162 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.162

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

14.4.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.164 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.164

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

23.4.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.167 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.167

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

23.4.2023“;

xviii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.171 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

23.4.2023“;

xix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.173 a GB-2.174 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GB-2.174

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

18.4.2023“;

xx)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.176, GB-2.177 a GB.2-178 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.176

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GB-2.177

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GB-2.178

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023“;

xxi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.181 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

23.4.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.186, GB-2.187 a GB-2.188 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.10.2022

19.4.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.190 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

14.4.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.192 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.192

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

23.4.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.196 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.196

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.199, GB-2.200 a GB-2.201 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.199

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GB-2.200

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.4.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.205, GB-2.206 a GB-2.207 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.205

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GB-2.206

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GB-2.207

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

19.4.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.210 a GB-2.111 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.210

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

30.4.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.214 a GB-2.215 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.214

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GB-2.215

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

23.4.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.221 a GB-2.222 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GB-2.222

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

22.4.2023“;

xxxi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.225 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.225

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

23.4.2023“;

xxxii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.228 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.228

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

22.4.2023“;

xxxiii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.234 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.234

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

22.4.2023“;

xxxiv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.237 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.237

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.11.2022

19.4.2023“;

xxxv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.239 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.239

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

23.4.2023“;

xxxvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.245 a GB-2.246 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.245

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GB-2.246

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

19.4.2023“;

xxxvii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.250 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.250

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022

23.4.2023“;

xxxviii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.259 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.259

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023“;

xxxix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.263 a GB-2.264 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.263

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GB-2.264

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2022

30.4.2023“;

xl)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.268 a GB-2.269 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.268

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GB-2.269

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.11.2022

22.4.2023“;

xli)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.276 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.276

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.4.2023“;

xlii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.278 a GB-2.279 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.278

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

 

15.12.2022

24.4.2023

GB-2.279

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

 

15.12.2022

13.4.2023“;

xliii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.281 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.281

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.12.2022

23.4.2023“;

xliv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.284 a GB-2.285 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.284

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.12.2022

23.4.2023

GB-2.285

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.1.2023

18.4.2023“;

xlv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.287 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.287

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.1.2023

19.4.2023“;

xlvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.289 a GB-2.290 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.289

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GB-2.290

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023“;

xlvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.295 a GB-2.296 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.295

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GB-2.296

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2023

4.5.2023“;

xlviii)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.296 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.297 až GB-2.302, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

 

GB-2.298

N, P1

 

13.4.2023

 

GB-2.299

N, P1

 

13.4.2023

 

GB-2.300

N, P1

 

23.4.2023

 

GB-2.301

N, P1

 

27.4.2023

 

GB-2.302

N, P1

 

29.4.2023“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.183 doplňuje nový popis oblastí CA-2.184 až CA-2.185, který zní:

„Kanada

CA-2.184

Quebec- Latitude 45.74, Longitude -72.72

The municipalities involved are:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Eugene-de-Grantham.

10km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.185

Ontario- Latitude 43.01, Longitude -80.29

The municipalities involved are:

3km PZ: Waterford and Wilsonville

10km SZ: Hagersville, Ohsweken, Simcoe, Townsend, Waterford, and Wilsonville“;

ii)

v položce pro Chile se za popis oblasti CL-2.7 doplňuje nový popis oblastí CL-2.8, CL-2.9 a CL-2.10, který zní:

„Chile

CL-2.8

Valparaíso Region, Province of Quillota, Commune of Hijuelas.

Latitude -32.804 Longitude -71.052

PZ: Communities: Romeral, San Rafael

SZ: Communities: Purehue, Ocoa

CL-2.9

Valparaíso Region, Province of Quillota, Commune of Nogales

Latitude -32,744967 Longitude -71,180022

PZ :Communities: La Peña

SZ: Communities: Melón, Ex asentamiento El Melón, El Chamisal, Pucalán, Los Maquis, Nueva Pucalán, Rosario, El Navío, El Olivo, Garretón

CL-2.10

Biobío Region, Province of Concepción

latitude -36.809390, longitude -72.717702

PZ: Commune of Florida, Communities: Chequén

SZ: Commune of Florida, and part of commune of Tomé (a zone of 26 km2, separated by a highway). Communities: Porvenir, San Lorenzo, San Juan, Bodega, Peninhueque, Roa, Granerillos“;

iii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.296 doplňuje nový popis oblastí GB-2.297 až GB-2.302, který zní:

„Spojené království

GB-2.297

near Newton Abbot, Teignbridge, Devon, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N50.52 and Long: W3.64

GB-2.298

near Newtown, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.57 and Long: W3.30

GB-2.299

near Leven, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.89 and Long: W0.32

GB-2.300

near Montgomery, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.58 and Long: W3.24

GB-2.301

near Newtown, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.57 and Long: W3.29

GB-2.302

near Cantley, Doncaster, South Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.99“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.8 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.8

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

5.4.2022

21.4.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.52 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.52

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

21.4.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.54 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.54

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

21.4.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.65 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.65

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

18.5.2022

21.4.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.148 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.148

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

21.4.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.153 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.153

POU, RAT

N, P1

 

19.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

19.11.2022

21.4.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.161 a CA-2.162 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.161

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

21.4.2023

CA-2.162

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

1.12.2022

21.4.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.183 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.184 až CA-2.185, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

 

GBM

P1

 

17.4.2023

 

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

 

GBM

P1

 

19.4.2023“;

 

ix)

v položce pro Chile se za řádky pro oblast CL-2.7 doplňují nové řádky pro oblasti CL-2.8, CL-2.9 a CL-2.10, které znějí:

CL

Chile

CL-2.8

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CL-2.9

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

 

GBM

P1

 

20.4.2023

 

CL-2.10

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

 

GBM

P1

 

20.4.2023“;

 

x)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.138 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.138

POU, RAT

N, P1

 

3.9.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

3.9.2022

18.4.2023“;

xi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.148 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.148

POU, RAT

N, P1

 

19.9.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

19.9.2022

23.4.2023“;

xii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.153 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.153

POU, RAT

N, P1

 

24.9.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

24.9.2022

14.4.2023“;

xiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.155 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.155

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

23.4.2023“;

xiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.159 a GB-2.160 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.159

POU, RAT

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GB-2.160

POU, RAT

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

1.10.2022

23.4.2023“;

xv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.162 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.162

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

14.4.2023“;

xvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.164 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.164

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

23.4.2023“;

xvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.167 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.167

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

23.4.2023“;

xviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.171 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.171

POU, RAT

N, P1

 

9.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

9.10.2022

23.4.2023“;

xix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.173 a GB-2.174 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.173

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GB-2.174

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

10.10.2022

18.4.2023“;

xx)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.176, GB-2.177 a GB.2-178 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.176

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GB-2.177

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GB-2.178

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

23.4.2023“;

xxi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.181 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.181

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

23.4.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.186 až GB-2.188 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.186

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.187

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.188

POU, RAT

N, P1

 

15.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

15.10.2022

19.4.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.190 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.190

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

14.4.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.192 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.192

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

23.4.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.196 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.196

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

23.4.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.199, GB-2.200 a GB-2.201 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.199

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GB-2.200

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GB-2.201

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

23.4.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.205, GB-2.206 a GB-2.207 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.205

POU, RAT

N, P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GB-2.206

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GB-2.207

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

21.10.2022

19.4.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.210 a GB-2.211 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.210

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GB-2.211

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

30.4.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

30.4.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.214 a GB-2.215 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.214

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GB-2.215

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

23.10.2022

23.4.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.221 a GB-2.222 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.221

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GB-2.222

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

22.4.2023“;

xxxi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.225 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.225

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

23.4.2023“;

xxxii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.228 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.228

POU, RAT

N, P1

 

29.10.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

29.10.2022

22.4.2023“;

xxxiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.234 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.234

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

1.11.2022

22.4.2023“;

xxxiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.237 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.237

POU, RAT

N, P1

 

2.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

2.11.2022

19.4.2023“;

xxxv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.239 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.239

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

23.4.2023“;

xxxvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.245 a GB-2.246 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.245

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GB-2.246

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

19.4.2023“;

xxxvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.250 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.250

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

9.11.2022

23.4.2023“;

xxxviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.259 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.259

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023“;

xxxix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.263 a GB-2.264 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.263

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GBM

P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GB-2.264

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2022

30.4.2023

GBM

P1

 

20.11.2022

30.4.2023“;

xl)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.268 a GB-2.269 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.268

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GB-2.269

POU, RAT

N, P1

 

26.11.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

26.11.2022

22.4.2023“;

xli)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.276 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.276

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.4.2023“;

xlii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.278 a GB-2.279 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.278

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

15.12.2022

24.4.2023

GB-2.279

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

13.4.2023

GBM

P1

 

15.12.2022

13.4.2023“;

xliii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.281 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.281

POU, RAT

N, P1

 

20.12.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

20.12.2022

23.4.2023“;

xliv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.284 a GB-2.285 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.284

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2023

23.4.2023

GBM

P1

 

30.12.2023

23.4.2023

GB-2.285

POU, RAT

N, P1

 

4.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

4.1.2023

18.4.2023“;

xlv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.287 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.287

POU, RAT

N, P1

 

10.1.2023

19.4.2023

GBM

P1

 

10.1.2023

19.4.2023“;

xlvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.289 a GB-2.290 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.289

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GB-2.290

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

18.4.2023“;

xlvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.295 a GB-2.296 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.295

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GBM

P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GB-2.296

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

4.5.2023

GBM

P1

 

10.3.2023

4.5.2023“;

xlviii)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.296 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.297 až GB-2.302, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

 

GBM

P1

 

31.3.2023

 

GB-2.298

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

 

GBM

P1

 

13.4.2023

 

GB-2.299

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

 

GBM

P1

 

13.4.2023

 

GB-2.300

POU, RAT

N, P1

 

23.4.2023

 

GBM

P1

 

23.4.2023

 

GB-2.301

POU, RAT

N, P1

 

27.4.2023

 

GBM

P1

 

27.4.2023

 

GB-2.302

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2023

 

GBM

P1

 

29.4.2023“.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU