(EU) 2023/971Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/971 ze dne 10. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cedro di Santa Maria del Cedro“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 45-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. června 2023 Nabývá účinnosti: 6. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 668/2014;
Původní znění předpisu

17.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/971

ze dne 10. května 2023

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cedro di Santa Maria del Cedro“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Cedro di Santa Maria del Cedro“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebylo oznámeno žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Cedro di Santa Maria del Cedro“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Cedro di Santa Maria del Cedro“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6. Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 25, 24.1.2023, s. 12.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU