(EU) 2023/969Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/969 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726

Publikováno: Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 1-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. května 2023 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 6. června 2023 Nabývá účinnosti: 6. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/1726;

Provádí předpisy

12016E082;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EEC, Euratom, ECSC) No 259/68; (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68; 31999D0352; 2002/465/SVV; (EU) č. 182/2011; (EU, Euratom) č. 883/2013; (EU) 2016/680; (EU) 2016/794; (EU) 2017/1939; (EU) 2018/1725; (EU) 2018/1727; (EU) 2022/838;
Původní znění předpisu

17.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/969

ze dne 10. května 2023,

kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie si stanovila za cíl poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. Zároveň by Unie měla zajistit, aby tento prostor zůstal bezpečným místem. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze účinnější a koordinovanější spoluprací vnitrostátních a mezinárodních donucovacích a justičních orgánů a vhodnými opatřeními pro předcházení trestné činnosti, včetně organizované trestné činnosti a terorismu, a pro její potírání.

(2)

Dosáhnout tohoto cíle je obzvláště náročné tam, kde trestná činnost nabývá přeshraničního rozměru na území dvou a více členských států nebo třetích zemí. V takových situacích musí být členské státy schopny spojit své síly a operace, aby umožnily účinná a efektivní přeshraniční vyšetřování a stíhání, pro která má výměna informací a důkazů zásadní význam. Jedním z nejúspěšnějších nástrojů pro takovou přeshraniční spolupráci jsou společné vyšetřovací týmy (dále jen „SVT“), které umožňují přímou spolupráci a komunikaci mezi justičními a donucovacími orgány dvou nebo více členských států a případně třetích zemí za účelem co nejefektivnější organizace jejich činností a vyšetřování. SVT jsou vytvářeny pro konkrétní účel a na omezenou dobu příslušnými orgány dvou nebo více členských států, případně třetích zemí, aby společně prováděly vyšetřování trestných činů s přeshraničním dopadem.

(3)

SVT se ukázaly jako užitečné, protože zlepšují justiční spolupráci týkající se vyšetřování a stíhání přeshraničních trestných činů, jako jsou kyberkriminalita, terorismus a závažná a organizovaná trestná činnost, a to tím, že mezi členy SVT odstraňují zdlouhavé postupy a formality. Jejich častější využívání rovněž posílilo kulturu přeshraniční spolupráce v trestních věcech mezi justičními orgány v Unii.

(4)

Unijní acquis stanoví pro vytvoření SVT za účasti alespoň dvou členských států dva právní rámce: článek 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) (2), a rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV (3). Třetí země mohou být do SVT zapojeny jako smluvní strany, pokud pro takové zapojení existuje právní základ, například článek 20 druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaného ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 (4) a článek 5 Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (5).

(5)

Mezinárodní justiční orgány hrají klíčovou úlohu při vyšetřování a stíhání mezinárodních trestných činů. Jejich zástupci se mohou účastnit konkrétního SVT na pozvání členů SVT na základě příslušné dohody o vytvoření společného vyšetřovacího týmu (dále jen „dohoda o SVT“). Proto by měla být rovněž usnadněna výměna informací a důkazů mezi příslušnými vnitrostátními orgány a jakýmkoli jiným soudem, tribunálem nebo mechanismem, jehož cílem je řešit závažné trestné činy, které se dotýkají mezinárodního společenství jako celku, zejména Mezinárodním trestním soudem. Toto nařízení by proto mělo zástupcům těchto mezinárodních justičních orgánů zajistit přístup k platformě IT (dále jen „platforma pro spolupráci SVT“) s cílem posílit mezinárodní spolupráci týkající se vyšetřování a stíhání mezinárodních trestných činů.

(6)

Je naléhavě zapotřebí vytvořit platformu pro spolupráci SVT za účelem efektivní komunikace a zabezpečené výměny informací a důkazů s cílem zajistit, aby osoby odpovědné za nejzávažnější trestné činy mohly být rychle pohnány k odpovědnosti. Mandát Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 (6), který byl změněn nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 (7) a který Eurojustu umožňuje uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy a umožňuje výměnu souvisejících důkazů s příslušnými vnitrostátními orgány a mezinárodními justičními orgány, zejména s Mezinárodním trestním soudem, tuto potřebu zdůrazňuje.

(7)

Stávající právní rámce na úrovni Unie nestanoví, jakým způsobem si subjekty účastnící se SVT vyměňují informace a komunikují. Tyto subjekty se na takové výměně a komunikaci dohodnou na základě potřeb a dostupných prostředků. Pro boj proti stále složitější a rychle se rozvíjející přeshraniční trestné činnosti má zásadní význam rychlost, spolupráce a efektivita. V současné době však neexistuje žádný systém, který by podporoval řízení SVT a umožňoval účinnější vyhledávání a zaznamenávání a který by zabezpečoval údaje, které si mezi sebou vyměňují ti, kteří jsou do SVT zapojeni. Zjevně chybí zabezpečený a účinný kanál, který by mohli všichni, kteří jsou do SVT zapojeni, využít a jehož prostřednictvím by si mohli rychle vyměňovat velké objemy informací a důkazů nebo který by umožňoval zabezpečenou a efektivní komunikaci. Kromě toho neexistuje žádný systém, který by podporoval buď řízení SVT, včetně sledovatelnosti důkazů vyměňovaných mezi těmi, kteří jsou do SVT zapojeni, způsobem, jenž je v souladu s právními požadavky u vnitrostátních soudů, nebo plánování a koordinaci operací SVT.

(8)

Vzhledem k tomu, že se rozšiřují možnosti infiltrace pachatelů trestné činnosti do informačních systémů, mohla by stávající situace bránit účinnosti a efektivnosti přeshraničních vyšetřování, jakož i ohrozit a zpomalit taková vyšetřování a stíhání v důsledku nezabezpečené a jiné než digitální výměny informací a důkazů a tím zvýšit s nimi spojené náklady. Zejména justiční a donucovací orgány musí zajistit, aby jejich systémy byly co nejmodernější a nejbezpečnější a aby se všichni členové SVT mohli snadno připojit a komunikovat, a to nezávisle na svých vnitrostátních systémech.

(9)

Je důležité, aby byla spolupráce SVT zlepšena a podpořena moderními nástroji IT. Rychlost a efektivnost výměn mezi těmi, kteří jsou do SVT zapojeni, by se mohla výrazně zvýšit vytvořením specializované platformy IT na podporu fungování SVT. Je tudíž nutné stanovit pravidla pro zřízení platformy pro spolupráci SVT na úrovni Unie, která by těm, kteří jsou do SVT zapojeni, pomohla spolupracovat, bezpečně komunikovat a sdílet informace a důkazy.

(10)

Platforma pro spolupráci SVT by se měla používat pouze v případě, kdy je mimo jiné právním základem pro vytvoření SVT unijní právní základ. U žádných SVT vytvořených výhradně na mezinárodních právních základech by platforma pro spolupráci SVT neměla být používána, neboť je financovaná z rozpočtu Unie a vyvinutá na základě právních předpisů Unie. Pokud jsou však příslušné orgány třetí země členem dohody o SVT, která má unijní i mezinárodní právní základ, měli by být zástupci příslušných orgánů této třetí země považováni za členy SVT.

(11)

Využívání platformy pro spolupráci SVT by mělo být dobrovolné. S ohledem na přidanou hodnotu platformy pro přeshraniční vyšetřování se však její používání důrazně doporučuje. Používáním nebo nepoužíváním platformy pro spolupráci SVT by neměla být dotčena ani ovlivněna zákonnost jiných forem komunikace nebo výměny informací a neměl by se měnit způsob, jakým jsou SVT vytvářeny a organizovány nebo jak fungují. Zřízení platformy pro spolupráci SVT by nemělo mít dopad na příslušné právní základy pro vytváření SVT ani na použitelné vnitrostátní procesní právní předpisy týkající se shromažďování a používání získaných důkazů. Pokud jsou úředníci jiných příslušných vnitrostátních orgánů, jako jsou celní orgány, členy SVT vytvořených podle rámcového rozhodnutí 2002/465/SVV, měli by mít přístup do prostorů pro spolupráci SVT. Platforma pro spolupráci SVT by měla pouze nabízet zabezpečený nástroj IT pro zlepšení spolupráce, urychlení toku informací mezi uživateli, zvýšení bezpečnosti vyměňovaných údajů a účinnosti SVT.

(12)

Platforma pro spolupráci SVT by měla pokrývat operativní a následné fáze SVT od okamžiku podpisu příslušné dohody o SVT do skončení hodnocení SVT. Vzhledem k tomu, že aktéři účastnící se procesu vytváření SVT jsou jiní než aktéři, kteří jsou členy SVT po jeho zřízení, neměl by být proces vytváření SVT, zejména vyjednávání o obsahu a podpisu dohody o SVT, řízen prostřednictvím platformy pro spolupráci SVT. Vzhledem k potřebě elektronického nástroje usnadňujícího postup podepisování dohod o SVT je však důležité, aby Komise zvážila, zda se na tento postup má vztahovat digitální systém výměny elektronických důkazů (eEDES), což je zabezpečený internetový portál pro elektronické žádosti a odpovědi vyvinutý Komisí.

(13)

U každého SVT, který využívá platformu pro spolupráci SVT, by členové SVT měli být vybízeni k tomu, aby provedli hodnocení SVT, a to buď během operativní fáze SVT, nebo po jejím uzavření, a to pomocí nástrojů, které platforma pro spolupráci SVT nabízí.

(14)

Dohoda o SVT, včetně případných dodatků, by měla být předpokladem používání platformy pro spolupráci SVT. Obsah všech budoucích dohod o SVT by měl být přizpůsoben tak, aby zohledňoval příslušná ustanovení tohoto nařízení.

(15)

Síť vnitrostátních odborníků SVT, jež byla vytvořena v roce 2005 (dále jen „síť SVT“), vypracovala vzorovou dohodu, která zahrnuje dodatky, s cílem usnadnit vytváření SVT. Obsah vzorové dohody a jejích dodatků by měl být upraven tak, aby zohledňoval rozhodnutí využívat platformu pro spolupráci SVT a pravidla pro přístup k platformě pro spolupráci SVT.

(16)

Z operativního hlediska by platforma pro spolupráci SVT měla sestávat z izolovaných prostorů pro spolupráci SVT, které budou vytvořeny pro každý jednotlivý SVT provozovaný na platformě pro spolupráci SVT.

(17)

Z technického hlediska by platforma pro spolupráci SVT měla být přístupná prostřednictvím zabezpečeného připojení přes internet a měla by se skládat z centralizovaného informačního systému přístupného prostřednictvím zabezpečeného webového portálu, komunikačního softwaru pro mobilní a stolní zařízení, včetně pokročilého mechanismu přihlášení a sledování, a propojení mezi centralizovaným informačním systémem a příslušnými nástroji IT, které podpoří fungování SVT a budou řízeny sekretariátem sítě SVT.

(18)

Účelem platformy pro spolupráci SVT by mělo být usnadnění koordinace a řízení SVT., Platforma pro spolupráci SVT by měla zajišťovat výměnu a dočasné ukládání operativních informací a důkazů, zabezpečenou komunikaci, dosledovatelnost důkazů a podporu procesu hodnocení SVT. Všichni, co jsou zapojeni do SVT, by měli být vybízeni k tomu, aby využívali všech funkcí platformy pro spolupráci SVT a aby v rozsahu, v jakém je to možné, nahradili v současnosti používané kanály pro komunikaci a výměnu dat, které se používají spolu s kanály platformy pro spolupráci SVT.

(19)

Koordinace a výměna údajů mezi agenturami Unie a jinými subjekty Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zapojenými do justiční spolupráce a členy SVT jsou klíčové pro zajištění koordinované reakce Unie na trestnou činnost a pro poskytování zásadní podpory členským státům v boji proti trestné činnosti. Platforma pro spolupráci SVT by měla doplňovat stávající nástroje, které umožňují bezpečnou výměnu dat mezi justičními a donucovacími orgány, jako aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) spravovaná Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (dále jen „Europol“) zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (8).

(20)

Funkce platformy pro spolupráci SVT související s komunikací by měly být zajištěny nejmodernějším softwarem, který umožňuje zpětně nevysledovatelnou komunikaci ukládanou lokálně na zařízeních uživatelů platformy pro spolupráci SVT.

(21)

Řádná funkce umožňující výměnu operativních informací a důkazů, včetně velkých souborů, by měla být zajištěna prostřednictvím mechanismu nahrávání/stahování určeného k centrálnímu ukládání údajů pouze po omezenou dobu nezbytnou pro technický přenos údajů. Jakmile si všichni příjemci údaje stáhnou, měly by být údaje z platformy pro spolupráci SVT automaticky a trvale vymazány.

(22)

Vzhledem ke svým zkušenostem s řízením rozsáhlých systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí by měla být úkolem navrhnout, vyvinout a provozovat platformu pro spolupráci SVT pověřena Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“) zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (9), která by využila stávajících funkcí aplikace SIENA a dalších funkcí v rámci Europolu s cílem zajistit komplementaritu a v případě potřeby konektivitu. Mandát agentury eu-LISA by proto měl být pozměněn tak, aby odrážel tyto nové úkoly, přičemž pro výkon povinností podle tohoto nařízení by měly být agentuře eu-LISA poskytnuty odpovídající finanční a personální zdroje. V tomto ohledu by měla být stanovena pravidla týkající se povinností agentury eu-LISA jakožto agentury pověřené vývojem, technickým provozem a údržbou platformy pro spolupráci SVT.

(23)

Agentura eu-LISA by měla zajistit, aby údaje v držení donucovacích orgánů mohly být v případě potřeby snadno předávány z aplikace SIENA platformě pro spolupráci SVT. Za tímto účelem by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu, v níž posoudí nezbytnost, proveditelnost a vhodnost propojení platformy pro spolupráci SVT s aplikací SIENA. Tato zpráva by měla obsahovat podmínky, technické specifikace a postupy, které zajistí zabezpečené a efektivní propojení a výměnu údajů. Posouzení by mělo zohlednit vysokou úroveň ochrany údajů potřebnou pro takové propojení na základě stávajícího unijního a vnitrostátního právního rámce pro ochranu údajů, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (10), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11) a pravidla použitelná na příslušné instituce a jiné subjekty Unie v právních aktech, kterými se zřizují. Měla by být zohledněna úroveň ochrany údajů, které budou prostřednictvím platformy pro spolupráci SVT vyměňovány, a sice údajů citlivých a neutajovaných. Před předložením zprávy Evropskému parlamentu a Radě by měla Komise rovněž provést v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů, pokud jde o dopad plánovaného zpracování osobních údajů na ochranu práv a svobod fyzických osob.

(24)

Od vytvoření sítě SVT v roce 2005 podporuje sekretariát sítě SVT práci sítě SVT pořádáním každoročních setkání a školení, shromažďováním a analýzou hodnocení jednotlivých SVT a řízením programu Eurojustu pro financování SVT. Od roku 2011 působí sekretariát sítě SVT při Eurojustu jako samostatný útvar. Eurojustu by měly být poskytnuty odpovídající personální zdroje přidělené sekretariátu sítě SVT, aby mohl sekretariát sítě SVT podporovat uživatele platformy pro spolupráci SVT při praktickém uplatňování této platformy, poskytovat průběžně pokyny a pomoc, navrhovat a poskytovat kurzy odborné přípravy, zvyšovat povědomí a podporovat využívání platformy pro spolupráci SVT.

(25)

S ohledem na již existující nástroje IT podporující činnosti SVT, které jsou provozovány v Eurojustu a řízeny sekretariátem sítě SVT, je nutné propojit platformu pro spolupráci SVT s těmito nástroji IT s cílem usnadnit řízení SVT. Za tím účelem by měl Eurojust zajistit nezbytné technické úpravy svých systémů, aby takové propojení vzniklo. V tomto ohledu by měly být Eurojustu poskytnuty rovněž odpovídající finanční a personální zdroje pro výkon jeho povinností.

(26)

Během operativní fáze SVT poskytují Eurojust a Europol členům SVT cennou operativní podporu tím, že nabízejí širokou škálu podpůrných nástrojů, včetně mobilních kanceláří, porovnávací a analytické analýzy, koordinační a operační centra, koordinaci trestního stíhání, odborné znalosti a financování.

(27)

S cílem zajistit jasné přidělení práv a úkolů by měla být stanovena působnost členských států, Eurojustu, Europolu, Úřadu evropského veřejného žalobce (dále jen „EPPO“), zřízeného rozhodnutím Rady (EU) 2017/1939 (12), Evropského úřadu pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“), zřízeného rozhodnutím Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom (13), a dalších příslušných institucí a jiných subjektů Unie, a to včetně podmínek, za kterých mohou využívat platformu pro spolupráci SVT k operativním účelům.

(28)

Toto nařízení stanoví podrobnosti týkající se mandátu, složení a organizačních aspektů rady pro řízení programu, kterou by měla zřídit správní rada agentury eu-LISA. Rada pro řízení programu by měla zajistit náležité řízení fáze návrhu a vývoje platformy pro spolupráci SVT. Je rovněž nutné stanovit podrobnosti týkající se mandátu, složení a organizačních aspektů poradní skupiny, kterou má zřídit agentura eu-LISA pro získávání odborných znalostí souvisejících s platformou pro spolupráci SVT, zejména ve spojení s přípravou ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti agentury eu-LISA.

(29)

Toto nařízení stanoví pravidla přístupu k platformě pro spolupráci SVT a nezbytná ochranná opatření. Správce nebo správci prostoru SVT by měli být pověřeni správou přístupových práv k jednotlivým prostorům pro spolupráci SVT. Měli by odpovídat za spravování přístupu během operativních a následných fází SVT uživatelům platformy pro spolupráci SVT na základě příslušné dohody o SVT. Správci prostoru SVT by měli mít možnost přenést své technické a administrativní úkoly na sekretariát sítě SVT, s výjimkou ověřování údajů nahrávaných třetími zeměmi nebo zástupci mezinárodních justičních orgánů.

(30)

S ohledem na citlivost operativních údajů vyměňovaných mezi uživateli platformy pro spolupráci SVT by tato platforma měla zajistit vysokou úroveň zabezpečení. Agentura eu-LISA by měla přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření s cílem zajistit bezpečnost výměny údajů pomocí robustních algoritmů šifrování mezi koncovými body pro šifrování dat při přenosu nebo v klidu.

(31)

Toto nařízení stanoví pravidla pro odpovědnost členských států, agentury eu-LISA, Eurojustu, Europolu, EPPO, úřadu OLAF a dalších příslušných institucí a jiných subjektů Unie za hmotnou nebo nehmotnou újmu vzniklou v důsledku jakéhokoli aktu neslučitelného s tímto nařízením. Pokud jde o třetí země a mezinárodní justiční orgány, měly by příslušné dohody o SVT obsahovat ustanovení o odpovědnosti za hmotnou nebo nehmotnou újmu.

(32)

Toto nařízení obsahuje zvláštní ustanovení o ochraně údajů týkající se operativních i neoperativních údajů. Tato ustanovení o ochraně údajů jsou nezbytná za účelem doplnění stávajících opatření na ochranu údajů a k zajištění přiměřené celkové úrovně ochrany údajů, zabezpečení údajů a ochrany základních práv dotčených osob.

(33)

Veškeré zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo být prováděno v souladu s právním rámcem Unie týkajícím se ochrany osobních údajů. Směrnice (EU) 2016/680 se použije na zpracování osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Pokud jde o zpracování údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, použije se v kontextu tohoto nařízení (EU) 2018/1725. Za tímto účelem by měly být zajištěny vhodné záruky ochrany údajů.

(34)

Odpovědnost za zpracování operativních osobních údajů při používání platformy pro spolupráci SVT by měly individuálně nést jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány členského státu a případně Eurojust, Europol, EPPO, úřad OLAF nebo jiné příslušné instituce nebo jiné subjekty Unie. Uživatelé platformy pro spolupráci SVT by měli být pro účely zpracování neoperativních osobních údajů považováni za společné správce ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725.

(35)

V souladu s příslušnou dohodou o SVT by správci prostoru SVT měli mít možnost udělit přístup do prostorů pro spolupráci SVT zástupcům příslušných orgánů třetích zemí, které jsou smluvní stranou dohody o SVT, nebo zástupcům mezinárodních justičních orgánů účastnícím se SVT. V kontextu dohody o SVT musí být jakékoli předávání osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním justičním orgánům, které jsou pro tento účel považovány za mezinárodní organizace, v souladu s ustanoveními kapitoly V směrnice (EU) 2016/680. Výměny operativních údajů se třetími zeměmi nebo s mezinárodními justičními orgány by měly být striktně omezeny na výměny nezbytné pro plnění účelů příslušné dohody o SVT.

(36)

Pokud má SVT více správců prostoru SVT, měl by být jeden z nich určen v příslušné dohodě o SVT jako správce údajů nahrávaných třetími zeměmi nebo zástupci mezinárodních justičních orgánů před vytvořením prostoru pro spolupráci SVT, do něhož jsou zapojeni třetí země nebo zástupci mezinárodních justičních orgánů.

(37)

Agentura eu-LISA by měla zajistit, že jsou o přístupu do centralizovaného informačního systému a všech operacích zpracování údajů v centralizovaném informačním systému vedeny protokoly, aby bylo možné sledovat integritu a zabezpečení údajů, zákonnost zpracování údajů a provádět vlastní kontrolu. Agentura eu-LISA by neměla mít přístup k operativním i neoperativním údajům uloženým v prostorech pro spolupráci SVT.

(38)

Toto nařízení ukládá agentuře eu-LISA povinnost podávat zprávy o vývoji a fungování platformy pro spolupráci SVT s ohledem na cíle související s plánováním, technickým výstupem, nákladovou efektivností, zabezpečením a kvalitou služeb. Kromě toho by Komise měla provést celkové hodnocení platformy pro spolupráci SVT nejpozději dva roky od zahájení jejího provozu a poté každé čtyři roky, ve kterém by měla rovněž zohlednit cíle tohoto nařízení i souhrnné výsledky hodnocení jednotlivých SVT.

(39)

Zatímco zřízení a údržba platformy pro spolupráci SVT a podpůrná úloha Eurojustu po zahájení operací platformy pro spolupráci SVT by měly být hrazeny z rozpočtu Unie, každý členský stát, jakož i Eurojust, Europol, EPPO, úřad OLAF a jakákoli jiná příslušná instituce nebo jiný subjekt Unie by měly nést své vlastní náklady vyplývající z jejich používání platformy pro spolupráci SVT.

(40)

Za účelem stanovení jednotných podmínek pro technický rozvoj a provádění platformy pro spolupráci SVT by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (14).

(41)

Komise by měla co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost přijmout příslušné prováděcí akty nezbytné pro technický vývoj platformy pro spolupráci SVT.

(42)

Komise by měla určit datum zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT, jakmile budou přijaty příslušné prováděcí akty nezbytné pro její technický vývoj a agentura eu-LISA provede se zapojením členských států její komplexní test.

(43)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnění účinné a účelné spolupráce, komunikace a výměny informací a důkazů mezi členy SVT, zástupci mezinárodních justičních orgánů, Eurojustem, Europolem, úřadem OLAF a dalšími příslušnými institucemi a jinými subjekty Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být zavedením společných pravidel lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(44)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(45)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, oznámilo Irsko dopisem ze dne 7. dubna 2022 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(46)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 25. ledna 2022 předložil své formální připomínky,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se:

a)

zřizuje platforma IT (dále jen „platforma pro spolupráci SVT“), která se bude dobrovolně používat k usnadnění spolupráce příslušných orgánů účastnících se společných vyšetřovacích týmů (dále jen „SVT“), které jsou vytvořeny na základě článku 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, nebo rámcového rozhodnutí 2002/465/SVV;

b)

stanoví pravidla pro rozdělení povinností mezi uživatele platformy pro spolupráci SVT a agenturu odpovědnou za vývoj a údržbu platformy pro spolupráci SVT;

c)

vymezují podmínky, za kterých mohou uživatelé platformy pro spolupráci SVT získat přístup k platformě pro spolupráci SVT;

d)

stanoví zvláštní ustanovení o ochraně údajů potřebná k doplnění stávajících opatření na ochranu údajů a k zajištění přiměřené celkové úrovně ochrany údajů, zabezpečení údajů a ochrany základních práv dotčených osob.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na zpracování informací, včetně osobních údajů, v rámci SVT. To zahrnuje výměnu a ukládání operativních i neoperativních údajů.

2.   Toto nařízení se vztahuje na operativní a následné fáze SVT od okamžiku podpisu příslušné dohody o SVT, do odstranění veškerých operativních a neoperativních údajů daného SVT z centralizovaného informačního systému.

3.   Tímto nařízením se nemění ani jím nejsou nijak dotčena stávající právní ustanovení o zřízení, činnosti nebo hodnocení SVT.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„centralizovaným informačním systémem“ centrální informační systém, v němž probíhá ukládání a zpracování údajů souvisejících se SVT;

2)

„komunikačním softwarem“ software, který usnadňuje výměnu souborů a zpráv v textovém, zvukovém, obrazovém nebo video formátu mezi uživateli platformy pro spolupráci SVT;

3)

„příslušnými orgány“ orgány členských států oprávněné být součástí SVT, který byl vytvořen podle článku 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a článku 1 rámcového rozhodnutí 2002/465/SVV, EPPO, jedná-li v rámci svých pravomocí podle článků 22, 23 a 25 nařízení (EU) 2017/1939, jakož i příslušné orgány třetí země, pokud jsou tyto orgány smluvní stranou dohody o SVT podle dodatečného právního základu;

4)

„členy SVT“ zástupci příslušných orgánů;

5)

„uživateli platformy pro spolupráci SVT“ členové SVT, Eurojust, Europol, úřad OLAF a další příslušné instituce a jiné subjekty Unie nebo zástupci mezinárodního justičního orgánu, jenž se účastní SVT;

6)

„mezinárodním justičním orgánem“ mezinárodní orgán, soud, tribunál nebo mechanismus zřízený za účelem vyšetřování a stíhání závažných trestných činů, které se dotýkají mezinárodního společenství jako celku, konkrétně zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů, které mají dopad na mezinárodní mír a bezpečnost;

7)

„prostorem pro spolupráci SVT“ samostatný izolovaný prostor pro každý SVT, který využívá platformu pro spolupráci SVT;

8)

„správcem prostoru SVT“ člen SVT z členského státu nebo člen SVT z EPPO určený v dohodě o SVT a odpovědný za prostor pro spolupráci SVT;

9)

„operativními údaji“ informace a důkazy zpracovávané platformou pro spolupráci SVT během operativní fáze SVT za účelem podpory přeshraničních vyšetřování a podpory stíhání;

10)

„neoperativními údaji“ administrativní údaje zpracovávané platformou pro spolupráci SVT, zejména s cílem usnadnit řízení SVT a spolupráci mezi uživateli platformy pro spolupráci SVT.

Článek 4

Technická architektura platformy pro spolupráci SVT

Platforma pro spolupráci SVT se skládá z těchto částí:

a)

centralizovaný informační systém, který umožňuje dočasné centrální ukládání dat;

b)

komunikační software, který umožňuje zabezpečené lokální ukládání komunikačních údajů na zařízeních uživatelů platformy pro spolupráci SVT;

c)

propojení mezi centralizovaným informačním systémem a příslušnými nástroji IT, které podporují fungování SVT a jsou řízeny sekretariátem sítě SVT.

Centralizovaný informační systém je provozován v technických prostorách agentury eu-LISA.

Článek 5

Účel platformy pro spolupráci SVT

Účelem platformy pro spolupráci SVT je usnadnit:

a)

koordinaci a řízení SVT prostřednictvím souboru funkcí podporujících administrativní a finanční postupy v rámci SVT;

b)

rychlou a zabezpečenou výměnu a dočasné ukládání operativních údajů, včetně velkých souborů, prostřednictvím funkce nahrávání a stahování;

c)

zabezpečenou komunikaci prostřednictvím funkce pro zasílání rychlých zpráv, chaty, audiokonference a videokonference;

d)

dosledovatelnost výměny důkazů prostřednictvím pokročilého mechanismu přihlášení a sledování, který umožňuje vyhledat veškeré důkazy, včetně přístupu k nim a jejich zpracování, vyměňované prostřednictvím platformy pro spolupráci SVT;

e)

hodnocení SVT pomocí specializovaného postupu kolaborativního hodnocení.

KAPITOLA II

VÝVOJ A PROVOZNÍ ŘÍZENÍ

Článek 6

Prováděcí akty přijaté Komisí

Komise co nejdříve po 7. červnu 2023 přijme prováděcí akty nezbytné pro technický vývoj platformy pro spolupráci SVT, a zejména prováděcí akty týkající se:

a)

seznamu funkcí nezbytných pro koordinaci a řízení SVT, včetně strojového překladu neoperativních údajů;

b)

seznamu funkcí nezbytných pro zabezpečenou komunikaci;

c)

provozních specifikací propojení uvedeného v čl. 4 prvním pododstavci písm. c);

d)

zabezpečení podle článku 19;

e)

technických protokolů podle článku 25;

f)

statistik a informací podle článku 26;

g)

požadavků na výkon a dostupnost platformy pro spolupráci SVT.

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 29 odst. 2.

Článek 7

Povinnosti agentury eu-LISA

1.   Agentura eu-LISA vytvoří návrh fyzické architektury platformy pro spolupráci SVT včetně technických specifikací a vývoje platformy na základě prováděcích aktů podle článku 6. Tento návrh schválí správní rada s výhradou kladného stanoviska Komise.

2.   Za vývoj platformy pro spolupráci SVT odpovídá agentura eu-LISA v souladu se zásadou záměrné a standardní ochrany údajů. Tento vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

3.   Agentura eu-LISA zpřístupní komunikační software uživatelům platformy pro spolupráci SVT.

4.   Agentura eu-LISA vyvine a zavede platformu pro spolupráci SVT co nejdříve po 7. červnu 2023 a po přijetí prováděcích aktů podle článku 6.

5.   Agentura eu-LISA zajistí, aby platforma pro spolupráci SVT byla provozována v souladu s tímto nařízením a prováděcími akty podle článku 6 tohoto nařízení, jakož i nařízením (EU) 2018/1725.

6.   Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení platformy pro spolupráci SVT. Provozní řízení platformy pro spolupráci SVT sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování její funkčnosti v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje potřebných k tomu, aby platforma pro spolupráci SVT fungovala na uspokojivé úrovni v souladu s technickými specifikacemi.

7.   Agentura eu-LISA zajistí, aby bylo sekretariátu sítě SVT poskytnuto školení o technickém používání platformy pro spolupráci SVT, včetně poskytnutí školicích materiálů.

8.   Agentura eu-LISA zřídí službu podpory za účelem včasného zmírňování incidentů, které jí budou nahlášeny.

9.   Agentura eu-LISA průběžně provádí zlepšení a doplňuje do platformy pro spolupráci SVT nové funkce na základě informací, které obdrží od poradní skupiny podle článku 12, a na základě výroční zprávy sekretariátu sítě SVT podle čl. 10 písm. e).

10.   Agentura eu-LISA nemá přístup k operativním a neoperativním údajům uloženým v prostorech pro spolupráci SVT.

11.   Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (15), uplatňuje agentura eu-LISA na všechny své pracovníky, kteří musí pracovat s údaji evidovanými v centralizovaném informačním systému, vhodná pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiných srovnatelných povinností zachovávání důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co uvedení pracovníci opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

Článek 8

Povinnosti členských států

1.   Každý členský stát přijme technická opatření nezbytná pro přístup jeho příslušných orgánů k platformě pro spolupráci SVT v souladu s tímto nařízením.

2.   Členské státy zajistí, aby uživatelé platformy pro spolupráci SVT měli přístup ke kurzům odborné přípravy poskytovaným sekretariátem sítě SVT podle čl. 10 písm. c), nebo ke kurzům rovnocenné odborné přípravy poskytovaným na vnitrostátní úrovni. Členské státy rovněž zajistí, aby si uživatelé platformy pro spolupráci SVT byli plně vědomi požadavků na ochranu údajů podle práva Unie.

Článek 9

Povinnosti příslušných institucí a jiných subjektů Unie

1.   Eurojust, Europol, EPPO, úřad OLAF a další příslušné instituce a jiné subjekty Unie přijmou nezbytná technická opatření, která jim umožní přístup k platformě pro spolupráci SVT.

2.   Eurojust odpovídá za nezbytné technické úpravy svých systémů potřebné k propojení podle čl. 4 prvního pododstavce písm. c).

Článek 10

Povinnosti sekretariátu sítě SVT

Sekretariát sítě SVT podporuje fungování platformy pro spolupráci SVT tím, že:

a)

na žádost správce nebo správců prostoru SVT poskytuje administrativní, právní a technickou podporu v souvislosti s vytvořením a správou přístupových práv k jednotlivým prostorům pro spolupráci SVT podle čl. 14 odst. 3;

b)

poskytuje průběžně poradenství, funkční podporu a pomoc uživatelům z praxe ohledně používání platformy pro spolupráci SVT a jejích funkcí;

c)

navrhuje a poskytuje kurzy odborné přípravy pro uživatele platformy pro spolupráci SVT s cílem usnadnit využívání této platformy;

d)

posiluje kulturu spolupráce v rámci Unie v souvislosti s přeshraniční spoluprací v trestních věcech, a to zvyšováním povědomí o platformě pro spolupráci SVT a podporou jejího využívání mezi uživateli z praxe;

e)

po zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT informuje agenturu eu-LISA o dalších funkčních požadavcích, a to předložením výroční zprávy o možných zlepšeních a nových funkcích platformy pro spolupráci SVT na základě připomínek k praktickému využívání platformy pro spolupráci SVT, které shromažďuje od uživatelů platformy pro spolupráci SVT.

Článek 11

Rada pro řízení programu

1.   Správní rada agentury eu-LISA ustaví před fází návrhu a vývoje platformy pro spolupráci SVT radu pro řízení programu po dobu trvání fáze návrhu a vývoje.

2.   Rada pro řízení programu se skládá z deseti členů, a to:

a)

osmi členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA;

b)

předsedy poradní skupiny podle článku 12;

c)

jednoho člena jmenovaného Komisí.

3.   Správní rada agentury eu-LISA zajistí, aby členové, jež jmenuje do rady pro řízení programu, měli potřebné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vývoje a řízení informačních systémů využívaných justičními orgány.

4.   Agentura eu-LISA se podílí na činnosti rady pro řízení programu. Za tím účelem se zástupci agentury eu-LISA účastní zasedání rady pro řízení programu s cílem podávat zprávy o práci související s návrhem a vývojem platformy pro spolupráci SVT a o jakékoli další související práci a činnostech.

5.   Rada pro řízení programu se schází nejméně jednou za tři měsíce a v případě potřeby častěji. Zajistí přiměřené řízení fáze návrhu a vývoje platformy pro spolupráci SVT. Rada pro řízení programu předkládá pravidelně, a pokud možno každý měsíc, správní radě agentury eu-LISA písemné zprávy o pokroku platformy pro spolupráci SVT. Rada pro řízení programu nemá rozhodovací pravomoc ani není oprávněna zastupovat členy správní rady agentury eu-LISA.

6.   Rada pro řízení programu po konzultaci se správní radou agentury eu-LISA stanoví svůj jednací řád, v němž stanoví zejména pravidla pro předsednictví, místa zasedání, přípravu jednání, přizvání odborníků na zasedání a komunikační plány zajišťující plné informování členů správní rady agentury eu-LISA, kteří nejsou členy rady pro řízení programu.

7.   Radě pro řízení programu předsedá některý z členských států.

8.   Sekretariát rady pro řízení programu zajišťuje agentura eu-LISA.

Článek 12

Poradní skupina

1.   Agentura eu-LISA zřídí poradní skupinu pro získávání odborných znalostí souvisejících s platformou pro spolupráci SVT, zejména v souvislosti s přípravou svého ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti, jakož i možná zdokonalení a nové funkce platformy pro spolupráci SVT, které mají být v platformě provedeny.

2.   Poradní skupina se skládá ze zástupců členských států, Komise a sekretariátu sítě SVT. Poradní skupině předsedá agentura eu-LISA. Poradní skupina:

a)

se schází až do zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT pokud možno alespoň jednou za měsíc a poté pravidelně;

b)

podává během fáze návrhu a vývoje platformy pro spolupráci SVT po každém zasedání zprávu radě pro řízení programu;

c)

poskytuje během fáze návrhu a vývoje platformy pro spolupráci SVT technické odborné znalosti na podporu úkolů rady pro řízení programu.

KAPITOLA III

VYTVOŘENÍ PROSTORŮ PRO SPOLUPRÁCI SVT A PŘÍSTUP DO NICH

Článek 13

Vytvoření prostorů pro spolupráci SVT

1.   Stanoví-li dohoda o SVT použití platformy pro spolupráci SVT v souladu s tímto nařízením, vytvoří se pro každý SVT v rámci platformy pro spolupráci SVT prostor pro spolupráci SVT.

2.   Příslušná dohoda o SVT stanoví, že do příslušného prostoru pro spolupráci SVT mají přístup příslušné orgány členských států a EPPO, a může příslušným institucím a jiným subjektům Unie, příslušným orgánům třetích zemí, které dohodu podepsaly, a zástupcům mezinárodních justičních orgánů umožnit přístup do uvedeného prostoru pro spolupráci SVT. Příslušná dohoda o SVT stanoví pravidla tohoto přístupu.

3.   Příslušný prostor pro spolupráci SVT vytváří správce nebo správci prostoru SVT s technickou podporou ze strany agentury eu-LISA.

4.   Pokud se členové SVT při podpisu dohody o SVT rozhodli platformu pro spolupráci SVT nevyužívat, ale souhlasí s tím, že platformu pro spolupráci SVT začnou využívat v průběhu činností daného SVT, změní se dohoda o SVT, pokud tuto možnost nestanoví, a použijí se odstavce 1, 2 a 3. Pokud se členové SVT dohodnou, že v průběhu činností SVT přestanou využívat platformu pro spolupráci SVT, změní se příslušná dohoda o SVT, pokud tato možnost již nebyla do této dohody zahrnuta.

Článek 14

Určení a úloha správce prostoru SVT

1.   Je-li v dohodě o SVT stanoveno využití platformy pro spolupráci SVT, určí se v dohodě o SVT jeden nebo více správců prostoru SVT z řad členů SVT z členských států nebo z EPPO.

2.   Správce nebo správci prostoru SVT spravují práva přístupu uživatelů platformy pro spolupráci SVT do daného prostoru pro spolupráci SVT v souladu s příslušnou dohodou o SVT.

3.   Dohoda o SVT může stanovit, že se sekretariátu sítě SVT udělí přístup do prostoru pro spolupráci SVT za účelem technické a administrativní podpory, jakož i technické, právní a administrativní podpory pro správu přístupových práv. V takových situacích, na nichž se členové SVT dohodli, udělí správce nebo správci prostoru SVT sekretariátu sítě SVT přístup dodaného prostoru pro spolupráci SVT.

Článek 15

Přístup příslušných orgánů členských států a Úřadu evropského veřejného žalobce do prostorů pro spolupráci SVT

V souladu s příslušnou dohodou o SVT udělí správce nebo správci SVT přístup do prostoru pro spolupráci SVT příslušným orgánům členských států určeným v dané dohodě o SVT a EPPO, je-li určen v této dohodě o SVT.

Článek 16

Přístup příslušných institucí a jiných subjektů Unie do prostorů pro spolupráci SVT

V souladu s příslušnou dohodou o SVT udělí správce nebo správci SVT přístup v nezbytném rozsahu do prostoru pro spolupráci SVT:

a)

Eurojustu za účelem plnění jeho úkolů stanovených v nařízení (EU) 2018/1727;

b)

Europolu za účelem plnění jeho úkolů stanovených v nařízení (EU) 2016/794;

c)

úřadu OLAF za účelem plnění jeho úkolů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (16) a

d)

dalším příslušným institucím a jiným subjektům Unie za účelem plnění jejich úkolů stanovených v příslušných právních aktech, které je zřizují.

Článek 17

Přístup příslušných orgánů třetích zemí do prostorů pro spolupráci SVT

1.   V souladu s příslušnou dohodou o SVT a pro účely uvedené v článku 5 udělí správce nebo správci prostoru SVT přístup do prostoru pro spolupráci SVT příslušným orgánům třetích zemí, které podepsaly příslušnou dohodu o SVT.

2.   Pokaždé členové SVT z členských států a člen SVT z EPPO, účastní-li se daného SVT, nahrají operativní údaje do prostoru pro spolupráci SVT, kde si je bude moci stáhnout třetí země, ověří příslušný člen SVT z příslušného členského státu nebo člen SVT z EPPO, zda jsou nahrané údaje omezeny na to, co je nezbytné pro účely příslušné dohody o SVT, a zda tyto údaje splňují podmínky v ní stanovené.

3.   Nahraje-li třetí země operativní údaje do prostoru pro spolupráci SVT, správce nebo správci SVT ověří, zda jsou tyto údaje omezeny na to, co je nezbytné pro účely příslušné dohody o SVT, a zda tyto údaje splňují podmínky v ní stanovené, a to předtím, než je mohou stáhnout jiní uživatelé prostoru pro spolupráci SVT.

4.   Příslušné orgány členských států zajistí, aby předávání osobních údajů do třetích zemí, kterým byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, probíhalo pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v kapitole V směrnice (EU) 2016/680.

5.   Instituce a jiné subjekty Unie zajistí, aby předávaly osobní údaje do třetích zemí, jimž byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v kapitole IX nařízení (EU) 2018/1725, aniž jsou dotčena pravidla pro ochranu údajů vztahující se na tyto instituce a jiné subjekty Unie v příslušných právních aktech, které je zřizují, pokud tato pravidla stanoví zvláštní podmínky pro předávání údajů.

6.   EPPO, jedná-li v souladu se svými pravomocemi podle článků 22, 23 a 25 nařízení (EU) 2017/1939, zajistí, aby k předávání osobních údajů do třetích zemí, kterým byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, docházelo pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 80 až 84 uvedeného nařízení.

Článek 18

Přístup zástupců mezinárodních justičních orgánů účastnících se SVT do prostorů pro spolupráci SVT

1.   Pro účely uvedené v článku 5 správce nebo správci prostoru SVT v případě, že je to uvedeno v dohodě o SVT, udělí přístup do prostoru pro spolupráci SVT zástupcům mezinárodních justičních orgánů účastnících se daného SVT.

2.   Správce nebo správci prostoru SVT ověří a zajistí, aby výměny operativních údajů se zástupci mezinárodních justičních orgánů, kterým byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, byly omezeny na to, co je nezbytné pro účely příslušné dohody o SVT, a aby tyto údaje splňovaly podmínky v ní stanovené.

3.   Členské státy zajistí, aby předávání osobních údajů zástupcům mezinárodních justičních orgánů, kterým byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, probíhalo pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v kapitole V směrnice (EU) 2016/680.

4.   Instituce a jiné subjekty Unie zajistí, aby předávaly osobní údaje zástupcům mezinárodních justičních orgánů, jimž byl udělen přístup do prostoru pro spolupráci SVT, pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v kapitole IX nařízení (EU) 2018/1725, aniž jsou dotčena pravidla pro ochranu údajů vztahující se na tyto instituce a jiné subjekty Unie v příslušných právních aktech, které je zřizují, pokud tato pravidla stanoví zvláštní podmínky pro předávání údajů.

KAPITOLA IV

ZABEZPEČENÍ A ODPOVĚDNOST

Článek 19

Zabezpečení

1.   Agentura eu-LISA přijme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti platformy pro spolupráci SVT a informační bezpečnosti údajů v rámci platformy pro spolupráci SVT, zejména s cílem zajistit důvěrnost a integritu operativních a neoperativních údajů uložených v centralizovaném informačním systému.

2.   Agentura eu-LISA brání neoprávněnému přístupu k platformě pro spolupráci SVT a zajišťuje, aby osoby oprávněné k přístupu k této platformě měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 tohoto článku přijme agentura eu-LISA bezpečnostní plán a plán pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof s cílem zajistit, aby centralizovaný informační systém bylo možné v případě narušení obnovit. Agentura eu-LISA uzavře s týmem pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU zřízeným na základě ujednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou radou, Radou Evropské unie, Evropskou komisí, Soudním dvorem Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropským účetním dvorem, Evropskou službou pro vnější činnost, Evropským hospodářským a sociálním výborem, Evropským výborem regionů a Evropskou investiční bankou o organizaci a fungování týmu pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU) (17) pracovní ujednání. Při přijímání bezpečnostního plánu agentura eu-LISA zohlední případná doporučení odborníků na bezpečnost přítomných v poradní skupině uvedené v článku 12 tohoto nařízení.

4.   Agentura eu-LISA sleduje účinnost veškerých opatření popsaných v tomto článku a přijímá nezbytná organizační opatření související s vlastní kontrolou a dozorem s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.

Článek 20

Odpovědnost

1.   Pokud jakékoli nesplnění povinnosti podle tohoto nařízení členským státem, Eurojustem, Europolem, EPPO, úřadem OLAF nebo jinou příslušnou institucí či jiným subjektem Unie způsobí platformě pro spolupráci SVT újmu, nesou za ni odpovědnost tento členský stát, Eurojust, Europol nebo EPPO, úřad OLAF nebo jiná příslušná instituce či jiný subjekt Unie, ledaže by agentura eu-LISA opomenula přijmout přiměřená opatření pro zabránění vzniku újmy nebo zmírnění jejích následků.

2.   Uplatnění nároku vůči členskému státu na náhradu újmy podle odstavce 1 se řídí právem tohoto členského státu. Uplatnění nároku vůči Eurojustu, Europolu, EPPO, úřadu OLAF nebo jiné příslušné instituci či jinému subjektu Unie na tuto náhradu újmy se řídí jejich příslušnými právními akty, které je zřizují.

KAPITOLA V

OCHRANA ÚDAJŮ

Článek 21

Doba uchovávání v případě uložení operativních údajů

1.   Operativní údaje týkající se každého prostoru pro spolupráci SVT jsou uchovávány v centralizovaném informačním systému po dobu nezbytnou k tomu, aby všichni dotčení uživatelé platformy pro spolupráci SVT dokončili proces stahování údajů. Doba uchovávání těchto údajů nepřesáhne čtyři týdny od jejich nahrání na platformu pro spolupráci SVT.

2.   Jakmile všichni zamýšlení uživatelé platformy pro spolupráci SVT proces stahování dokončí, nebo nejpozději po uplynutí doby uchovávání podle odstavce 1, jsou údaje z centralizovaného informačního systému automaticky a trvale vymazány.

Článek 22

Doba uchovávání v případě uložení neoperativních údajů

1.   Jestliže je plánováno hodnocení SVT, jsou neoperativní údaje týkající se každého prostoru pro spolupráci SVT uchovávány v centralizovaném informačním systému, dokud není hodnocení daného SVT dokončeno. Doba uchovávání těchto údajů nepřesáhne pět let od jejich vložení na platformu pro spolupráci SVT.

2.   Pokud se rozhodne, že při ukončení činnosti SVT nebude hodnocení provedeno, nebo nejpozději po uplynutí doby uchovávání podle odstavce 1, jsou údaje z centralizovaného informačního systému automaticky vymazány.

Článek 23

Správce údajů a zpracovatel údajů

1.   Za správce údajů v souladu s použitelnými pravidly Unie v oblasti ochrany údajů pro účely zpracování operativních osobních údajů podle tohoto nařízení se považuje jakýkoli příslušný orgán členského státu a případně Eurojust, Europol, EPPO, úřad OLAF nebo jiná příslušná instituce či jiný subjekt Unie.

2.   V souvislosti s údaji nahranými na platformu pro spolupráci SVT příslušnými orgány třetích zemí nebo zástupci mezinárodních justičních orgánů je jeden ze správců prostoru SVT na základě příslušné dohody o SVT určen jako správce údajů, pokud jde o osobní údaje, které jsou prostřednictvím platformy pro spolupráci SVT vyměňovány a jsou na ní uloženy.

Před určením správce údajů se žádné údaje od třetích zemí nebo mezinárodních justičních orgánů nenahrávají.

3.   Agentura eu-LISA se považuje za zpracovatele údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725, pokud jde o osobní údaje, které jsou vyměňovány prostřednictvím platformy pro spolupráci SVT a jsou na ní uloženy.

4.   Uživatelé platformy pro spolupráci SVT jsou společnými správci ve smyslu článku 28 nařízení (EU) 2018/1725 odpovědnými za zpracování neoperativních osobních údajů na této platformě.

Článek 24

Účel zpracování osobních údajů

1.   Údaje vložené na platformu pro spolupráci SVT se zpracovávají pouze za účelem:

a)

výměny operativních údajů mezi uživateli platformy pro spolupráci SVT, a to se záměrem, pro který byl daný SVT vytvořen;

b)

výměny neoperativních údajů mezi uživateli platformy pro spolupráci SVT, a to se záměrem řízení daného SVT.

2.   Přístup k platformě pro spolupráci SVT je omezen na řádně oprávněné zaměstnance příslušných orgánů členských států a třetích zemí, Eurojustu, Europolu, EPPO, úřadu OLAF a jiných příslušných institucí a subjektů Unie nebo na zástupce mezinárodních justičních orgánů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů v souladu s účely uvedenými v odstavci 1 a v rozsahu toho, co je nezbytně nutné a přiměřené s ohledem na sledované cíle.

Článek 25

Technické protokoly

1.   Agentura eu-LISA zajistí vedení technického protokolu o všech přístupech do centralizovaného informačního systému a všech operacích zpracování údajů v centralizovaném informačním systému v souladu s odstavcem 2.

2.   Tyto technické protokoly uvádějí:

a)

datum, časové pásmo a přesný čas přístupu do centralizovaného informačního systému;

b)

identifikační značku každého jednotlivého uživatele platformy pro spolupráci SVT, který uskutečnil přístup k centralizovanému informačnímu systému;

c)

datum, časové pásmo a čas přístupu týkající se každé operace provedené každým jednotlivým uživatelem platformy pro spolupráci SVT;

d)

operaci provedenou každým jednotlivým uživatelem platformy pro spolupráci SVT.

Technické protokoly jsou vhodnými technickými opatřeními chráněny proti změnám a neoprávněnému přístupu. Uchovávají se po dobu tří let nebo po dobu delší, která je nezbytná pro ukončení probíhajících postupů monitorování.

3.   Na požádání a bez zbytečného odkladu zpřístupní agentura eu-LISA technické protokoly příslušným orgánům členských států, které se zúčastnily daného SVT.

4.   Přístup k technickým protokolům se na požádání poskytne vnitrostátním dozorovým orgánům odpovědným za monitorování zákonnosti zpracování údajů, a to v rámci jejich pravomocí a za účelem plnění jejich povinností.

5.   Přístup k technickým protokolům se na požádání poskytne evropskému inspektorovi ochrany údajů, a to v rámci jeho pravomocí a za účelem plnění jeho povinností v oblasti dozoru v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Sledování a hodnocení

1.   Agentura eu-LISA stanoví postupy, kterými bude sledován vývoj platformy pro spolupráci SVT, pokud jde o cíle v oblasti plánování a nákladů, a fungování platformy pro spolupráci SVT, pokud jde o cíle související s technickými výstupy, nákladovou efektivností, užitečností, zabezpečením a kvalitou služeb.

2.   Postupy uvedené v odstavci 1 zajistí možnost vydávat pravidelné technické statistiky pro účely sledování a přispějí k celkovému hodnocení platformy pro spolupráci SVT.

3.   Hrozí-li podstatné prodlevy v procesu vývoje, informuje agentura eu-LISA Evropský parlament a Radu co nejdříve o důvodech těchto prodlev, jejich časových a finančních dopadech a krocích, které má v úmyslu přijmout za účelem nápravy situace.

4.   Po ukončení vývoje platformy pro spolupráci SVT agentura eu-LISA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vysvětlí, jak byly splněny cíle, zejména cíle v oblasti plánování a nákladů, a odůvodní veškeré nesrovnalosti.

5.   V případě technické aktualizace platformy pro spolupráci SVT, jež by mohla znamenat podstatné náklady, o tom agentura eu-LISA před provedením takové aktualizace informuje Evropský parlament a Radu.

6.   Nejpozději do dvou let od zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT:

a)

předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování platformy pro spolupráci SVT, včetně aspektů jejího zabezpečení, které nejsou citlivé povahy, a tuto zprávu zpřístupní veřejnosti;

b)

na základě zprávy agentury eu-LISA podle písmene a) provede Komise celkové hodnocení této platformy a předá celkovou hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Každý další rok po předložení zprávy uvedené v prvním pododstavci písm. a) předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování platformy pro spolupráci SVT, včetně aspektů jejího zabezpečení, které nejsou citlivé povahy, a tuto zprávu zpřístupní veřejnosti.

Každé čtyři roky po předložení zprávy uvedené v prvním pododstavci písm. b) a na základě zpráv předložených agenturou eu-LISA v souladu s druhým pododstavcem provede Komise celkové hodnocení platformy pro spolupráci SVT a předá celkovou hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

7.   Do 18 měsíců ode dne zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT předloží Komise po konzultaci s Europolem a poradní skupinou podle článku 12 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí nezbytnost, proveditelnost, vhodnost a nákladovou efektivnost možného propojení platformy pro spolupráci SVT s aplikací SIENA. V této zprávě se rovněž uvedou podmínky, technické specifikace a postupy pro zajištění zabezpečeného a efektivního propojení. V případě potřeby se ke zprávě připojí nezbytné legislativní návrhy, které mohou zahrnovat zmocnění Komise k přijetí technických specifikací takového propojení.

8.   Příslušné orgány členských států, Eurojust, Europol, EPPO, úřad OLAF a jiné příslušné instituce a subjekty Unie poskytnou agentuře eu-LISA a Komisi informace nezbytné pro vypracování zprávy uvedené v odstavci 4 tohoto článku a celkové hodnotící zprávy Komise uvedené v odstavci 6 tohoto článku. Rovněž poskytnou sekretariátu sítě SVT informace nezbytné pro vypracování výroční zprávy podle čl. 10 písm. e). Informace uvedené v první a druhé větě tohoto odstavce nesmí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, jména pracovníků nebo vyšetřování.

9.   Agentura eu-LISA poskytne Komisi informace nezbytné k vypracování celkového hodnocení uvedené v odstavci 6.

Článek 27

Náklady

Náklady vzniklé ve spojení se zřízením a provozem platformy pro spolupráci SVT jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Článek 28

Zahájení provozu

1.   Komise určí datum zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT, jakmile se přesvědčí, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

byly přijaty prováděcí akty podle čl. 6 písm. a) až g);

b)

agentura eu-LISA za účasti členských států úspěšně provedla souhrnný test platformy pro spolupráci SVT s použitím anonymních testovacích údajů.

V každém případě bude tímto datem nejpozději 7. prosince 2025.

2.   Poté, co Komise určí datum zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT; v souladu s odstavcem 1, sdělí toto datum členským státům, Eurojustu, Europolu, EPPO a úřadu OLAF. Informuje o tom rovněž Evropský parlament.

3.   Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví datum zahájení provozu platformy pro spolupráci SVT podle odstavce 1, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Uživatelé platformy pro spolupráci SVT začnou používat platformu pro spolupráci SVT od data zahájení provozu stanoveného Komisí v souladu s odstavcem 1.

Článek 29

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 30

Změny nařízení (EU) 2018/1726

Nařízení (EU) 2018/1726 se mění takto:

1)

v článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4b.   Agentura odpovídá za vývoj a provozní řízení platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů (dále jen „platforma pro spolupráci SVT“), včetně technického vývoje.“

;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8c

Úkoly související s platformou pro spolupráci SVT

V souvislosti s platformou pro spolupráci SVT plní agentura:

a)

úkoly, které jí svěřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/969 (*1);

b)

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání platformy pro spolupráci SVT poskytovanou sekretariátu sítě SVT, včetně poskytování školicích materiálů.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/969 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 1).“;"

3)

v článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Agentura sleduje vývoj v oblasti výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení SIS II, VIS, Eurodacu, EES, ETIAS, sítě DubliNet, systému ECRIS-TCN, systému e-CODEX, platformy pro spolupráci SVT a jiných rozsáhlých informačních systémů uvedených v čl. 1 odst. 5.“

;

4)

v čl. 19 odst. 1 písm. ff) se vkládá nový bod, který zní:

„viii)

platformy pro spolupráci SVT podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) 2023/969.“;

5)

v čl. 27 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„dd)

poradní skupina pro platformu pro spolupráci SVT;“.

Článek 31

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 10. května 2023.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 30. března 2023 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2023.

(2)  Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3.

(3)  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech (Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1).

(4)  ETS č. 182.

(5)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu (Úř. věst. L 148, 31.5.2022, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(13)  Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(17)  Úř. věst. C 12, 13.1.2018, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU