(EU) 2023/962Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/962 ze dne 15. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1448, pokud jde o podmínky schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a vápenec, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 129, 16.5.2023, s. 8-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2023 Nabývá účinnosti: 5. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

91/414/EHS; 2008/127/ES; (EU) 2021/1448;
Původní znění předpisu

16.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/962

ze dne 15. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1448, pokud jde o podmínky schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a vápenec, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byly uhličitan vápenatý a vápenec zařazeny jako účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Platnost schválení účinné látky uhličitan vápenatý, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4), měla původně skončit dnem 31. srpna 2022. Platnost schválení účinné látky vápenec, jak je stanoveno v části A přílohy téhož nařízení, měla původně skončit dnem 31. srpna 2019.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1448 (5) obnovilo schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý do 31. října 2036 a příslušným způsobem změnilo přílohu prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011.

(4)

Dne 11. srpna 2017 předložila společnost AgroRadomysl a.s. Česku jako zpravodajskému členskému státu žádost o schválení účinné látky vápenec v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(5)

Dne 26. července 2019 oznámil zpravodajský členský stát v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.

(6)

Zpravodajský členský stát dokončil své posouzení ve formě návrhu zprávy o posouzení a dne 11. září 2020 jej zaslal Komisi a úřadu. Návrh zprávy o posouzení obsahoval doporučení týkající se rozhodnutí, které má být přijato, pokud jde o schválení vápence pro reprezentativní použití podporované žadatelem.

(7)

Úřad zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti. Úřad rovněž předal návrh hodnotící zprávy žadateli a členským státům, aby se k němu vyjádřili, a zahájil o něm veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky úřad předal Komisi.

(8)

Dne 8. dubna 2022 (6) oznámil úřad Komisi svůj závěr (7) ohledně toho, zda lze očekávat, že vápenec splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Úřad ve svém závěru uvedl, že obě látky, uhličitan vápenatý a vápenec, jsou chemicky stejnou látkou.

(10)

Dne 8. prosince 2022 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o přezkumu vápence (jako dodatečné specifikace uhličitanu vápenatého) a dne 23. března 2023 předlohu tohoto nařízení, kterým se mění obnovení schválení uhličitanu vápenatého.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěrům úřadu a v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně posouzeny.

(12)

Podle nařízení (ES) č. 1107/2009 by se „látkami“ měly rozumět chemické prvky a jejich sloučeniny, jak se vyskytují přirozeně nebo při výrobě. Jelikož se vápenec skládá z uhličitanu vápenatého a je chemicky stejnou látkou, je vhodné zařadit vápenec do stejné položky jako „uhličitan vápenatý“.

(13)

Vzhledem k tomu, že uhličitan vápenatý a vápenec jsou chemicky stejnou látkou, Komise se domnívá, že kritéria nízkého rizika pro uhličitan vápenatý podle článku 22 a bodu 5.1 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou rovněž plně použitelná na vápenec.

(14)

Je proto nezbytné změnit podmínky schválení uhličitanu vápenatého tak, aby zahrnovaly specifikaci vápence. Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1448 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 15).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance limestone. EFSA Journal 2022;20(5):7315.

(7)  EFSA Journal 2021;19(4):6500. K dispozici online: www.efsa.europa.eu.


PŘÍLOHA

Položka 31 v části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„31

Uhličitan vápenatý

CAS 471-34-1

CIPAC 843

Vápenec

CAS 1317-65-3

CIPAC 852

Název podle IUPAC: uhličitan vápenatý

950  g/kg

1. listopadu 2021

31. října 2036

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení uhličitanu vápenatého a zprávy o přezkumu vápence, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU