(EU) 2023/960Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/960 ze dne 1. února 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o každoroční datum uplatňování výpočtů průměrného denního počtu obchodů u akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry a fondů obchodovaných v obchodním systému pro účely kroků kotace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 129, 16.5.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2023 Nabývá účinnosti: 5. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/588;

Provádí předpisy

2014/65/EU;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1095/2010; (EU) 2017/587; (EU) 2023/944;
Původní znění předpisu

16.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/960

ze dne 1. února 2023,

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o každoroční datum uplatňování výpočtů průměrného denního počtu obchodů u akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry a fondů obchodovaných v obchodním systému pro účely kroků kotace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 3 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 (2) stanoví režim kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému. V souladu s čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci zveřejní příslušný orgán konkrétní akcie nebo cenného papíru nahrazujícího jiný cenný papír do 1. března každého roku výpočty průměrného denního počtu obchodů s uvedeným finančním nástrojem. V souladu s čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci mají obchodní systémy používat uvedené výpočty k určení použitelného kroku kotace od 1. dubna následujícího po tomto zveřejnění. Uvedené datum 1. dubna však každý rok způsobuje obchodním systémům a jejich členům nebo účastníkům potíže, pokud jde o provádění požadovaných změn v jejich informačních systémech a infrastrukturách. Zejména v případě, když se datum 1. dubna nachází v polovině týdne, je třeba provést požadované změny přes noc. Obchodní systémy tak mají na aktualizaci a testování svých informačních systémů a infrastruktur pouze omezenou dobu. Je vhodné obchodním systémům a jejich členům nebo účastníkům umožnit využít k provedení nezbytných úprav svých informačních systémů a infrastruktur víkendu. Zveřejněné údaje by proto měly platit od prvního pondělí v dubnu každého roku. Tato změna navíc zajišťuje soulad s uplatňováním zveřejněných výpočtů v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (3). Ustanovení čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 (4) stanoví, že výpočty na nejvýznamnějším trhu z hlediska likvidity, průměrného denního obratu a průměrné hodnoty obchodů, které jsou zveřejněny do 1. března, se použijí od prvního pondělí měsíce dubna následujícího po tomto zveřejnění.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(4)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588

V článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Obchodní systémy uplatní kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího průměrnému dennímu počtu obchodů zveřejněnému podle odstavce 1 od prvního pondělí měsíce dubna následujícího po tomto zveřejnění“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji (Úř. věst. L 131, 16.5.2023, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU