(EU) 2023/954Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/954 ze dne 12. května 2023, kterým se opravují přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek čerstvého masa kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 128, 15.5.2023, s. 84-88 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. května 2023 Nabývá účinnosti: 16. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/954

ze dne 12. května 2023,

kterým se opravují přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek čerstvého masa kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z těchto veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky, které jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek těch druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného nařízení v přenesené pravomoci. V době přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/404 byly podobné seznamy stanoveny v několika aktech Komise, mimo jiné v nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) pro zásilky drůbeže a drůbežích produktů a v nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (5) pro zásilky některých zvířat a čerstvého masa. Nařízení (ES) č. 798/2008 a (EU) č. 206/2010 byla s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušena nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(4)

Tabulka v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa kopytníků do Unie. V názvu sloupce 7 uvedené tabulky by měla být vložena poznámka pod čarou, která odráží poznámku pod čarou uvedenou v názvu sloupce 7 tabulky v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010, která stanoví, že vstup čerstvého masa získaného z kopytníků poražených a certifikovaných před datem ukončení do Unie je povolen pouze na omezenou dobu.

(5)

Kromě toho by do sloupce 5 tabulky v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měla být v položce pro oblast BR-2 v Brazílii doplněna zvláštní podmínka „Neprovádí se žádné očkování“, aby se zohlednila doplňková záruka „H“ v příloze II části 2 nařízení (EU) č. 206/2010, jelikož v uvedené oblasti v Brazílii se neprovádí žádné očkování proti slintavce a kulhavce, a příslušný orgán Brazílie proto musí provádět pravidelný sérologický dozor, aby prokázal, že v dané oblasti nedochází k cirkulaci viru slintavky a kulhavky. Tabulka v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(6)

Tabulka v příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. V názvu sloupce 6 uvedené tabulky by měla být vložena poznámka pod čarou, která odráží poznámku pod čarou uvedenou v názvu sloupce 6 A tabulky v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 798/2008, která stanoví, že vstup čerstvého masa získaného z drůbeže a pernaté zvěře poražené a certifikované před datem ukončení do Unie je povolen pouze na omezenou dobu. Tabulka v příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(7)

Tabulka v příloze XXII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení. Ve sloupci 5 uvedené tabulky by v položce pro oblast RU-2 v Rusku měla být opravena chyba v psaní týkající se názvu veterinárního osvědčení „BOV-X“ uvedeného pro tuto oblast tak, aby zněl „BOV-X-TRANSIT-RU“ v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením pro vstup skotu, který je určen pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy, do Unie, jak je stanoveno v příloze II kapitole 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403 (6). Tabulka v příloze XXII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(9)

V zájmu právní jistoty a s cílem usnadnit obchod a vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2021/404 použije ode dne 21. dubna 2021, by měly opravy, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, nabýt účinku co nejdříve.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

1)

Příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravuje takto:

a)

v části 1 se tabulka opravuje takto:

i)

názvy sloupců v tabulce se nahrazují tímto:

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh, ze kterého maso pochází

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení  (1)

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

ii)

položka pro oblast BR-2 v Brazílii se nahrazuje tímto:

BR

Brazílie

BR-2

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

Neprovádí se žádné očkování

S vyloučením drobů

Dodatečná vysledovatelnost

 

 

1.12.2008“

2)

V příloze XIV části 1 oddíle B se názvy sloupců v tabulce nahrazují tímto:

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Veterinární osvědčení kategorií, kterým je povolen vstup do Unie

Zvláštní podmínky

podle části 3

Doplňkové záruky

podle části 4

Datum ukončení  (2)

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

3)

V příloze XXII části 1 v tabulce se položka pro oblast RU-2 v Rusku nahrazuje tímto:

RU

Rusko

RU-2

Skot

 

BOV-X-TRANSIT-RU

Z Kaliningradu do pevninského Ruska přes Litvu“

 

 


(1)  Zásilkám čerstvého masa kopytníků poražených a certifikovaných před datem stanoveným ve sloupci 7 se povolí vstup do Unie během 90 dnů od uvedeného data.“

(2)  Zásilkám čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře poražené a certifikované před datem stanoveným ve sloupci 6 se povolí vstup do Unie během 90 dnů od uvedeného data.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU