(EU) 2023/953Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/953 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o pravidla upravující celní kvótu pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky

Publikováno: Úř. věst. L 128, 15.5.2023, s. 81-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/761;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

2008/805/ES;
Původní znění předpisu

15.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/81


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/953

ze dne 12. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o pravidla upravující celní kvótu pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 (2) stanoví pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, a stanoví zvláštní pravidla pro správu těchto kvót.

(2)

Podle Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (3) může Dominikánská republika ode dne 1. července 2023 dovážet sušené mléko z Unie s nulovým clem na neomezené množství. V důsledku toho a pro ujasnění by ustanovení o celní kvótě pro vývoz sušeného mléka z Unie do Dominikánské republiky měla být odstraněna z prováděcího nařízení (EU) 2020/761 s použitím od příštího období pro podávání žádostí o licenci.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 se mění takto:

1)

Články 55, 56, a 57 se zrušují.

2)

Příloha I a příloha XIII, část B – Odvětví: Mléko se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od prvního období pro podávání žádostí o licenci pro celní kvótové období začínající dnem 1. července 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Rady 2008/805/ES ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I a příloha XIII, část B – Odvětví: Mléko prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/761 se mění takto:

1)

v příloze I se zrušuje tento řádek:

„Kvóta pro sušené mléko otevřená Dominikánskou republikou

Mléko a mléčné výrobky

Vývozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne“

2)

v příloze XIII, části B – Odvětví: Mléko, se zrušuje tato tabulka:

„Pořadové číslo

Nepoužije se

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Sušené mléko, slazené nebo neslazené

Místo určení

Dominikánská republika

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci. – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano, v souladu s čl. 55 odst. 4 tohoto nařízení

Množství v kilogramech

22 400 000  kg

Kódy KN

0402 10 , 0402 21 a 0402 29

 

 

Důkaz o obchodu

V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 25 tun

Jistota za vývozní licenci

3 EUR/100 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V souladu s čl. 56 odst. 3 tohoto nařízení

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ne

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

V souladu s články 55, 56 a 57 tohoto nařízení“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU