(EU) 2023/952Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/952 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ (jednoznačný kód SF-007) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 128, 15.5.2023, s. 79-80 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. června 2023 Nabývá účinnosti: 4. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/79


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/952

ze dne 12. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ (jednoznačný kód SF-007)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2022 byla jménem společnosti Nactis (dále jen „žadatel“) v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 2065/2003 podána žádost o změnu jména držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ uvedený na seznamu v tabulce v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 (2).

(2)

Žadatel ve své žádosti uvedl, že povolení primárního produktu kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ má být převedeno na společnost JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. Na podporu svého tvrzení žadatel předložil důkazy o souhlasu stran s tímto převodem, pokud jde o primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“.

(3)

Navrhovaná změna držitele povolení je čistě správní povahy, a nevyžaduje tak nové posouzení dotčeného produktu.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu zajištění hladkého přechodu je vhodné stanovit, že primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“, kouřová aromata z něj získaná a potraviny, které obsahují tento primární produkt kouřového aromatu nebo kouřová aromata z něj získaná a které jsou v souladu s pravidly platnými před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1321/2013

V tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1321/2013 se položka pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ (jednoznačný kód SF-007) mění takto:

1)

ve třetím řádku „Jméno držitele povolení“ se slovo „Nactis“ nahrazuje slovy „JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG“;

2)

ve čtvrtém řádku „Adresa držitele povolení“ se slova „36, rue Gutenberg – ZI La Marinière, 91070 Bondoufle, FRANCIE“ nahrazují slovy „Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, NĚMECKO“.

Článek 2

Přechodná opatření

Primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ uvedený na seznamu v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1321/2013, kouřová aromata z něj získaná a potraviny obsahující tento primární produkt kouřového aromatu nebo kouřová aromata z něj získaná, vyrobené a označené přede dnem 4. června 2023 v souladu s pravidly platnými přede dnem 4. června 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat (Úř. věst. L 333, 12.12.2013, s. 54).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU