(EU) 2023/943Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/943 ze dne 11. května 2023, kterým se povoluje uvedení cellobiózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 126, 12.5.2023, s. 41-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/2470;

Provádí předpisy

(EU) 2015/2283;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11; 71;

Předpisy EU

2002/46/ES;
Původní znění předpisu

12.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/943

ze dne 11. května 2023,

kterým se povoluje uvedení cellobiózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (2) zřízen seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Dne 28. května 2020 podala společnost SAVANNA Ingredients GmbH (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o uvedení cellobiózy na trh Unie jako nové potraviny. Žadatel požadoval, aby se cellobióza mohla používat v řadě potravin určených pro běžnou populaci, včetně doplňků stravy definovaných ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (3), určených pro běžnou populaci, s výjimkou kojenců a malých dětí.

(4)

Dne 28. května 2020 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, pokud jde o identitu (4), výrobní proces (5), složení (6), genotoxicitu (7), subchronickou toxicitu (8) a studie u člověka (9).

(5)

Dne 23. září 2020 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení cellobiózy jako nové potraviny.

(6)

Dne 28. září 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of cellobiose as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (10) („Bezpečnost cellobiózy jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283“).

(7)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že cellobióza je za navržených podmínek použití bezpečná. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že cellobióza při použití v řadě potravin určených pro běžnou populaci, včetně doplňků stravy definovaných ve směrnici 2002/46/ES, určených pro běžnou populaci, s výjimkou kojenců a malých dětí, splňuje podmínky pro její uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Úřad ve svém vědeckém stanovisku rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti nové potraviny byl založen na údajích o identitě, výrobním procesu, složení, genotoxicitě, subchronické toxicitě a studiích u člověka, bez nichž by nebyl schopen novou potravinu posoudit a dospět ke svému závěru.

(9)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené údaje a studie jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na uvedené údaje odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(10)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl vlastnické a výhradní právo odkazovat na údaje o identitě, výrobním procesu, složení, genotoxicitě, subchronické toxicitě a studiích u člověka a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům, používat je ani na ně odkazovat.

(11)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Údaje o identitě, výrobním procesu, složení, genotoxicitě, subchronické toxicitě a studiích u člověka by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět cellobiózu na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12)

Omezení povolení cellobiózy a odkazování na údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(13)

Je vhodné, aby zařazení cellobiózy jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno informacemi uvedenými v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283. V tomto ohledu a v souladu s podmínkami použití doplňků stravy obsahujících cellobiózu, které navrhl žadatel a které posoudil úřad, je nezbytné vhodným označením informovat spotřebitele o tom, že doplňky stravy obsahující cellobiózu by neměli konzumovat kojenci a malé děti.

(14)

Cellobióza by měla být zařazena na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Cellobióza se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Cellobióza se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti SAVANNA Ingredients GmbH (11) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 1. června 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti SAVANNA Ingredients GmbH.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v dokumentaci žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch žádného dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti SAVANNA Ingredients GmbH.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  2.2 Identity Cellobiose UPDATED 07122021.pdf; 2.2.1 ID_NMR_Cellobiose.pdf; 2.2.2 ID_NMR_Cellobiose_Amendment.pdf; 2.2.6 Cellobiose_NMR-Data_UPDATED_07052021.pdf; 2.2.7 Cellobiose_HRMS-Data_UPDATED_07122021.pdf; 2.2.10_Cellobiose NMR HMBC COS UPDATED 07122021.pdf

(5)  2.3.15 PCR Enzyme_1_UPDATED_07052021.pdf; 2.3.16 PCR Enzyme_2_UPDATED_07052021.pdf

(6)  2.4.3.2 Stab cellob applications.pdf; 2.4.01 Comp Anal. L1018025.pdf; 2.4.02 Comp Anal. L1018031.pdf; 2.4.03 Comp Anal. L1018205.pdf; 2.4.04 Comp Anal. L1018231.pdf; 2.4.05 Comp Anal. L1017514.pdf; 2.4.06 DNA_Cellobiose.pdf; 2.4.07 Stability analysis L1018025_UPDATED_07122021.pdf; 2.4.08 Stability analysis L1018031_UPDATED_07122021.pdf; 2.4.09 Stability analysis L1018205_UPDATED_07122021.pdf; 2.4.10 Stability analysis L1018231_UPDATED_07122021.pdf; 2.4.11 Stability analysis L1017514_UPDATED_07122021.pdf; 2.4.12_Summary stability UPDATED 07122021.xlsx; 2.4.13 Cellobiose applications food; 2.4.14 VA CRO Val.pdf; 2.4.29_LoD protein-content_NEW 06122021.pdf

(7)  2.10.2.1 Genotoxicity.pdf; 2.10.2.1.1 OECD 471 Cellobiose.pdf; 2.10.2.1.2 OECD 487 Cellobiose.pdf

(8)  2.10.2.3 Subchronic oral toxicity UPDATED_07052021.pdf; 2.10.2.3.1 Dose_Range_Cellobiose.pdf; 2.10.2.3.2 OECD 408 Cellobiose.pdf; 2.10.2.3.3._32942_Suppl_2021-05-03.pdf

(9)  2.10.3 Human data.pdf; 2.10.3.3.1 Tolerance Cellobiose final.pdf; 2.10.3.3.2 Study protocol.pdf; 2.10.3.3.3 Study protocol Signatures.pdf; 2.10.3.3.4 Statist analysis plan signed.pdf; 2.10.3.3.5 Statistical analysis.pdf; 2.10.3.3.6 Data listing.pdf; Moré, Postrach, Bothe, Heinritz a Uebelhack (2019). A Dose-Escalation Study Demonstrates the Safety and Tolerability of Cellobiose in Healthy Subjects. Nutrients 12(1): 64, https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/64.

(10)  EFSA Journal 2022;20(11):7596.

(11)  Dürener Straße 67, 50189 Elsdorf, Německo.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

(1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Cellobióza

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „cellobióza“.

2.

Na označení doplňků stravy obsahujících cellobiózu musí být uveden údaj, že uvedené doplňky stravy by neměli konzumovat kojenci a malé děti.

 

Povoleno dne 1. června 2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: SAVANNA Ingredients GmbH, Dürener Straße 67, 50189 Elsdorf, Německo. Během období ochrany údajů smí novou potravinu cellobiózu uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost SAVANNA Ingredients GmbH, kromě případů, kdy povolení pro uvedenou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti SAVANNA Ingredients GmbH.

Datum ukončení ochrany údajů: 1. června 2028.“

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci, kromě kojenců a malých dětí

3 g/den

Sušené, konzervované, syrové konzervované (nebo ochucené), vařené konzervované (nebo ochucené) maso

2 g/100 g

Čerstvé syrové, konzervované nebo částečně konzervované párky, klobásy a salámy

2 g/100 g

Roztíratelné speciality na bázi masa

2 g/100 g

Roztíratelné speciality na bázi jater

2 g/100 g

Lahůdková omáčka v sušeném stavu

40 g/100 g

Stolní sladidla ve formě prášku

60 g/100 g

Stolní sladidla v tabletách

60 g/100 g

(2)

do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Cellobióza

Popis/definice:

Cellobióza je disacharid se dvěma monomery glukózy spojenými β-(1–4) glukosidickou vazbou, která se vyrábí ze sacharózy a glukózy v dvoustupňové enzymatické reakci, po níž následuje několik fází čištění.

Vlastnosti/složení:

Cellobióza DM (%): ≥ 99

Vlhkost (%): < 1

Ostatní zjištěné cukry (%): ≤ 1

Optická otáčivost [α]D (c 10, voda): +33–36

Popel (g/100 g): < 0,1

Obsah bílkovin (g/100 g): < 0,01

Těžké kovy:

Arsen: < 0,1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních bakterií (KTJ/g): ≤ 1 000

Kvasinky a plísně (KTJ/g): ≤ 100

Salmonella (v 25 g): n.d.

Koliformní bakterie (KTJ/g): ≤ 10

E. coli (v 10 g): n.d.

KTJ: kolonii tvořící jednotky

n.d.: nezjištěno“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU