(EU) 2023/932Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/932 ze dne 8. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky pyridalyl (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 124, 10.5.2023, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2023 Nabývá účinnosti: 30. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 124/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/932

ze dne 8. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky pyridalyl

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinné látky pyridalyl byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2007 (3) prodloužena z 30. června 2024 na 30. června 2025, aby se zajistilo vyvážené rozdělení povinností a práce mezi členské státy působící jako zpravodajské a spoluzpravodajské členské státy, a to i s přihlédnutím ke zdrojům nezbytným pro posouzení obnovení a rozhodování.

(3)

Žádná žádost o obnovení schválení dotčené účinné látky v souladu s článkem 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1740 (4) nebyla předložena.

(4)

Prodloužení doby platnosti schválení účinné látky pyridalyl stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/2007 tak již není odůvodněné. Je proto vhodné zajistit, aby platnost schválení této látky skončila k datu, ke kterému měla skončit bez prodloužení.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se v položce 64 (Pyridalyl) nahrazuje datum v šestém sloupci (Konec platnosti schválení) datem „30. června 2024“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2007 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 1,4-dimethylnaftalen, 6-benzyladenin, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimát, Candida oleophila kmen O, chlorantraniliprol, fosforitan disodný, dithianon, dodin, emamektin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipkonazol, isoxaben, kyselina L-askorbová, polysulfid vápenatý, silice pomerančová, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxan, sintofen, sodná sůl thiosulfátových komplexů stříbra(I), spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmen WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrion, thienkarbazon, valifenalát, fosfid zinečnatý (Úř. věst. L 414, 9.12.2020, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU