(EU) 2023/931Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/931 ze dne 8. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potraviny ze třetí země (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 124, 10.5.2023, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2023 Nabývá účinnosti: 30. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 124/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/931

ze dne 8. května 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potraviny ze třetí země

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (2) zřízen seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Seznam Unie stanovený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako povolenou tradiční potravinu ze třetí země.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/917 (3) bylo povoleno uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země pro použití v bylinných čajích.

(5)

Dne 4. července 2022 předložila společnost Luigi Lavazza Spa (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o změnu podmínek použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Žadatel požádal o rozšíření jeho použití na ochucené a neochucené nealkoholické nápoje pro přímou konzumaci a kávu, extrakty z kávy a čekanky, instantní kávu, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro nápoje (a jejich ochucené varianty) určené pro běžnou populaci.

(6)

Komise se domnívá, že požadovaná aktualizace seznamu Unie pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví a že hodnocení bezpečnosti provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 není nutné. Navrhovaná použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner povedou k příjmu srovnatelnému s příjmem z aktuálně povolených použití, který úřad posoudil a označil za bezpečný a který podpořil povolení tradiční potraviny ze třetí země. Je proto vhodné změnit podmínky použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner tak, aby se jeho použití rozšířilo na ochucené a neochucené nealkoholické nápoje pro přímou konzumaci a kávu, extrakty z kávy a čekanky, instantní kávu, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro nápoje (a jejich ochucené varianty).

(7)

Informace uvedené v žádosti poskytují dostatečné odůvodnění k závěru, že změny podmínek použití tradiční potraviny ze třetí země jsou v souladu s podmínkami stanovenými v článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 a měly by být schváleny.

(8)

S ohledem na toto rozšíření použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na další kategorie potravin a za účelem jasnosti a pochopení kategorií potravin se původně povolená kategorie potravin „Bylinné čaje“ mění na „Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner uvedený na trh jako takový“ a „bylinné čaje“ se zahrnují do kategorie potravin „Káva, extrakty z kávy a čekanky, instantní káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro nápoje (a jejich ochucené varianty)“.

(9)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/917 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 209, 2.7.2020, s. 10).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 (Povolené nové potraviny) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se položka „Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (Tradiční potravina ze třetí země)“ nahrazuje tímto:

„Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Tradiční potravina ze třetí země)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Odvar z listů kávovníku“ nebo „Sušený odvar z listů kávovníku“ v závislosti na formě, která má být uvedena na trh.

 

 

Odvar z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner uvedený na trh jako takový

 

Ochucené a neochucené nealkoholické nápoje pro přímou konzumaci (*1)

 

Káva, extrakty z kávy a čekanky, instantní káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro nápoje (a jejich ochucené varianty) (*1)

 


(*1)  nejedná se o tradiční použití potraviny“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU