(EU) 2023/915Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 119, 5.5.2023, s. 103-157 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. dubna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. května 2023 Nabývá účinnosti: 25. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/103


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/915

ze dne 25. dubna 2023

o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Uvedené nařízení již bylo mnohokrát podstatně změněno, a jelikož v něm má být učiněna řada nových změn, mělo by být nahrazeno.

(2)

Maximální limity by měly být stanoveny na přísné úrovni, které je možno rozumně dosáhnout při dodržování správných zemědělských, rybolovných a výrobních postupů a při zohlednění rizika souvisejícího s konzumací potravin. V případě možného zdravotního rizika by měly být maximální limity kontaminujících látek stanoveny na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni („ALARA“). Takový přístup zaručí, aby provozovatelé potravinářských podniků uplatňovali opatření, jež v zájmu ochrany veřejného zdraví v co nejvyšší míře zabrání a omezí kontaminaci. Pro ochranu zdraví zranitelné skupiny kojenců a malých dětí je dále vhodné stanovit co nejnižší maximální limity, jichž je možno dosáhnout prostřednictvím přísného výběru surovin používaných k výrobě potravin pro tuto skupinu, případně v kombinaci se specifickými výrobními postupy. Tento přísný výběr surovin je také namístě při výrobě určitých potravin uváděných na trh pro konečného spotřebitele, u nichž byly stanoveny přísné maximální limity s cílem chránit zranitelné skupiny obyvatel.

(3)

V zájmu zajištění účinné ochrany veřejného zdraví by potraviny obsahující kontaminující látky v míře přesahující maximální limity nejenže neměly být uváděny na trh jako takové, ale neměly by být ani používány jako složka potravin nebo být s potravinami míseny.

(4)

Aby mohly být maximální limity uplatňovány u sušených, naředěných, zpracovaných a složených potravin, pro které nebyly stanoveny zvláštní maximální limity Unie, měli by provozovatelé potravinářských podniků poskytnout příslušným orgánům údaje o specifických faktorech koncentrace, ředění a zpracování a v případě složených potravin o poměru složek, spolu s příslušnými experimentálními údaji, které tyto navržené faktory odůvodňují.

(5)

Vzhledem k chybějícím toxikologickým údajům a vědeckým důkazům o bezpečnosti metabolitů vznikajících v důsledku chemické detoxifikace je třeba takové ošetření potravin zakázat.

(6)

Má se za to, že snížení obsahu kontaminujících látek v potravinách lze dosáhnout tříděním nebo jinými metodami fyzikálního ošetření. S cílem minimalizovat dopady na obchod je vhodné povolit vyšší úrovně kontaminujících látek u některých produktů, které se neuvádějí na trh pro konečného spotřebitele nebo jako složka potravin. V takových případech by měly být maximální limity kontaminujících látek stanoveny tak, aby se zohlednila účinnost zmíněných metod ošetření vedoucích ke snížení obsahu kontaminujících látek v potravinách na úrovně pod maximálními limity stanovenými pro uvedené produkty uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo používané jako složka potravin. Aby se zabránilo zneužívání těchto vyšších maximálních limitů, je vhodné zavést ustanovení týkající se uvádění na trh, označování a použití dotčených produktů.

(7)

Některé komodity jsou určeny k jinému použití než jako potravina a vztahují se na ně méně přísné či se na ně nevztahují žádné maximální limity. S cílem umožnit účinné prosazování maximálních limitů kontaminujících látek v těchto potravinách je vhodné stanovit odpovídající ustanovení o označování takových potravin.

(8)

Některé druhy ryb pocházející z oblasti Baltského moře mohou mít vysoký obsah dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu. Značná část těchto druhů ryb z oblasti Baltského moře nesplňuje maximální limity, a nemohla by proto být konzumována, pokud by se dané maximální limity uplatňovaly. Vyloučení těchto ryb ze stravy by však mohlo mít negativní dopady na zdraví obyvatel v oblasti Baltského moře.

(9)

V Lotyšsku, Finsku a Švédsku jsou zavedeny systémy k zajištění informovanosti konečných spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace ryb z oblasti Baltského moře určitými ohroženými skupinami obyvatel s cílem vyhnout se zdravotním rizikům. Proto je namístě zachovat odchylku pro Lotyšsko, Finsko a Švédsko, na jejímž základě mohou udělovat povolení uvádět na vlastní trh pro konečného spotřebitele bez časového omezení určité druhy ryb pocházející z oblasti Baltského moře, u nichž je obsah dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšší než maximální limity stanovené v tomto nařízení. Aby mohla Komise danou situaci monitorovat, měly by jí Lotyšsko, Finsko a Švédsko nadále každoročně podávat zprávy o opatřeních přijatých k účinnému informování konečných spotřebitelů o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a produkty z nich, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech, a o účinnosti těchto opatření.

(10)

Navzdory co možná nejdůslednějšímu uplatňování správných postupů uzení nelze v několika členských státech splnit stávající maximální limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky v některých druzích tradičně uzeného masa a masných výrobků a tradičně uzených rybách a produktech rybolovu, kde postupy uzení nelze změnit, aniž by došlo k významné změně organoleptických vlastností těchto potravin. Pokud by se maximální limity uplatňovaly, musely by být tyto tradičně uzené produkty staženy z trhu, což by mělo za následek uzavření mnoha malých a středních podniků. Jedná se o některé druhy tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků v Irsku, Španělsku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Finsku a Švédsku a o některé tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu v Lotyšsku, Finsku a Švédsku. Proto by měla být pro některé druhy tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků a tradičně uzených ryb a uzených produktů rybolovu pouze v uvedených členských státech udělena odchylka pro místní produkci a spotřebu bez časového omezení.

(11)

Členské státy mají shromažďovat a oznamovat údaje z úředních kontrol a z monitorování kontaminujících látek v souladu s plány kontrol a se zvláštními požadavky na úřední kontroly kontaminujících látek, které jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 (3) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/932 (4). V případě některých specifických kontaminujících látek, u nichž je zapotřebí více údajů o výskytu, se doporučuje, aby členské státy, provozovatelé potravinářských podniků a další zúčastněné strany monitorovali a oznamovali údaje o výskytu a podávali zprávy o pokroku v oblasti uplatňování preventivních opatření, aby mohla Komise posoudit, zda je třeba změnit stávající opatření či přijmout další opatření. Z těchto důvodů je rovněž vhodné, aby členské státy oznamovaly Komisi shromážděné informace o jiných kontaminujících látkách.

(12)

Maximální limity, které jsou v současnosti stanoveny nařízením (ES) č. 1881/2006 ve znění pozdějších předpisů, by měly být v tomto nařízení zachovány. S ohledem na zkušenosti získané v souvislosti s uvedeným nařízením a s cílem zlepšit srozumitelnost pravidel je vhodné na jedné straně vyhnout se používání četných poznámek pod čarou a na straně druhé ve větší míře odkazovat na přílohu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (5), pokud jde o definice kategorií.

(13)

Stejně tak je s ohledem na zkušenosti získané v souvislosti s uvedeným nařízením a s cílem umožnit jednotné prosazování maximálních limitů vhodné stanovit, že v případech, kdy jsou maximální limity stanoveny pro kombinaci sloučenin (suma koncentrací), by se měly použít dolní meze koncentrací, není-li stanoveno jinak, a dále upřesnit, na které části korýšů se maximální limity vztahují.

(14)

Pokud jde o kadmium, je vhodné rozšířit stávající výjimku platnou pro slad na všechny obiloviny používané k výrobě piva nebo destilátů, za podmínky, že se tyto zbytkové obiloviny neuvádějí na trh jako potravina, jelikož kadmium zůstává převážně v těchto zbytkových obilovinách, a jeho obsah v pivu je tedy velmi nízký.

(15)

V případě polycyklických aromatických uhlovodíků lze na základě dostupných analytických údajů a výrobních postupů prokázat, že v instantní/rozpustné kávě lze nalézt zanedbatelné množství těchto látek, a je tedy vhodné instantní/rozpustnou kávu vyjmout z působnosti maximálního limitu pro prášky z potravin rostlinného původu pro přípravu nápojů. Pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, výživu pro malé děti a potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti, ty jsou v současnosti stanoveny pro výrobky v podobě, v jaké jsou uváděny na trh, bez ohledu na fyzickou formu výrobku. Proto je třeba upřesnit, že tyto maximální limity se vztahují na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

(16)

Pokud jde o melamin, Codex Alimentarius přijal vedle maximálního limitu pro počáteční kojeneckou výživu v prášku také maximální limit pro počáteční kojeneckou výživu v tekuté formě, který Unie schválila. Je proto vhodné uvedený maximální limit pro melamin v počáteční a pokračovací kojenecké výživě odpovídajícím způsobem uplatňovat.

(17)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být zrušeno.

(18)

Pokud Komise zavádí nové maximální limity kontaminujících látek v potravinách, stanoví v příslušných případech přechodná opatření s cílem umožnit hospodářským subjektům připravit se na uplatňování nových pravidel. V zájmu zajištění hladkého přechodu mezi nařízením (ES) č. 1881/2006 a tímto nařízením je vhodné zachovat přechodná opatření týkající se maximálních limitů přejímaných tímto nařízením, jež jsou stále relevantní.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„potravinami“ potraviny ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (6);

b)

„provozovatelem potravinářského podniku“ provozovatel potravinářského podniku ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 178/2002;

c)

„uváděním na trh“ uvádění na trh ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (ES) č. 178/2002;

d)

„konečným spotřebitelem“ konečný spotřebitel ve smyslu čl. 3 bodu 18 nařízení (ES) č. 178/2002;

e)

„zpracováním“ zpracování ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (7);

f)

„nezpracovanými produkty“ nezpracované produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení (ES) č. 852/2004 a

g)

„zpracovanými produkty“ zpracované produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. o) nařízení (ES) č. 852/2004.

Článek 2

Obecná pravidla

1.   Pokud obsah kontaminující látky v potravinách uvedených v příloze I překračuje maximální limit stanovený v příloze I, nesmí být tyto potraviny uvedeny na trh a nesmí být použity jako surovina v potravinách nebo jako složka potravin.

2.   Potraviny, které splňují maximální limity stanovené v příloze I, se nemísí s potravinami, jež tyto maximální limity překračují.

3.   Maximální limity stanovené v příloze I se vztahují na potraviny, jak jsou uváděny na trh, a na jedlou část dotčených potravin, není-li v uvedené příloze stanoveno jinak.

4.   V případě integrovaných systémů produkce a zpracování obilovin, kde se všechny zdrojové šarže čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení, se maximální limity vztahují na nezpracované obiloviny ve fázi výrobního řetězce předcházející prvotnímu zpracování.

Článek 3

Sušené, naředěné, zpracované a složené potraviny

1.   Nejsou-li v příloze I stanoveny zvláštní maximální limity Unie pro potraviny, které jsou sušené, naředěné, zpracované nebo složené (tj. sestávající z více než jedné složky), je nutno při uplatňování maximálních limitů stanovených v příloze I na takové potraviny vzít v úvahu tyto skutečnosti:

a)

změny koncentrace kontaminující látky způsobené sušením nebo ředěním;

b)

změny koncentrace kontaminující látky způsobené zpracováním;

c)

relativní podíly složek ve výrobku;

d)

analytickou mez kvantifikace.

2.   Při provádění úředních kontrol poskytne provozovatel potravinářského podniku příslušnému orgánu informace o specifických faktorech koncentrace, ředění nebo zpracování pro dotčené operace sušení, ředění nebo zpracování nebo pro dotčené sušené, naředěné, zpracované nebo složené potraviny s odůvodněním použití těchto faktorů, a rovněž poskytne informace o poměru složek pro dotčené operace mísení.

Pokud provozovatel potravinářského podniku neposkytne nezbytné údaje o faktoru koncentrace, ředění nebo zpracování nebo pokud příslušný orgán shledá tento faktor s ohledem na poskytnuté odůvodnění nevhodným, stanoví tento faktor příslušný orgán sám na základě dostupných informací a s cílem maximální ochrany lidského zdraví.

3.   Nejsou-li v příloze I stanoveny zvláštní maximální limity Unie pro potraviny určené pro kojence a malé děti, členské státy mohou pro tyto potraviny stanovit přísnější maximální limity.

Článek 4

Zákaz týkající se detoxifikace

Potraviny obsahující kontaminující látky uvedené v příloze I nelze záměrně detoxifikovat chemickým ošetřením.

Článek 5

Potraviny, které musí být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

1.   Je-li v příloze I stanoven pro určitou kontaminující látku zvláštní maximální limit vztahující se na potravinu, která musí být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena, lze takovou potravinu uvést na trh za předpokladu, že:

a)

není uvedena na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin;

b)

splňuje maximální limit stanovený v příloze I pro danou kontaminující látku v dané potravině, která musí být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena, a

c)

je opatřena štítkem a označena v souladu s odstavcem 2.

2.   Na štítku každého jednotlivého balení a v originálním průvodním dokumentu potraviny podle odst. 1 písm. c) se zřetelně uvede její použití a tyto informace: „Produkt musí být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen s cílem snížit úroveň kontaminace [název kontaminující látky/látek]“.

Na každém jednotlivém balení zásilky a v originálním průvodním dokladu se nesmazatelně vyznačí identifikační kód zásilky/šarže.

3.   Potraviny, které mají být podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření ke snížení úrovně kontaminace, se před tímto ošetřením nemísí s potravinami uváděnými na trh pro konečného spotřebitele nebo s potravinami určenými k použití jako složka potravin.

4.   Potraviny, které byly podrobeny třídění nebo jiné metodě fyzikálního ošetření ke snížení úrovně kontaminace, mohou být uvedeny na trh za předpokladu, že nejsou překročeny maximální limity stanovené v příloze I pro potraviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo určené pro použití jako složka potravin a že provedené ošetření nevedlo k výskytu jiných škodlivých reziduí.

Článek 6

Ustanovení o označování pro podzemnici olejnou (arašídy), ostatní olejnatá semena, produkty z nich získané a obiloviny

1.   Na štítku každého jednotlivého balení a v originálním průvodním dokumentu podzemnice olejné (arašídů), ostatních olejnatých semen, produktů z nich získaných a obilovin se jasně uvede jejich zamýšlené použití.

Na každém jednotlivém balení zásilky a v originálním průvodním dokladu se nesmazatelně vyznačí identifikační kód zásilky/šarže. Obchodní činnost příjemce zásilky uvedená na průvodním dokladu musí být slučitelná se zamýšleným způsobem použití.

2.   Pokud chybí jasný údaj o tom, že produkty nemají být uvedeny na trh jako potravina, vztahují se maximální limity stanovené v příloze I na veškerou podzemnici olejnou (arašídy), ostatní olejnatá semena, produkty z nich získané a obiloviny uváděné na trh.

3.   Výjimka z uplatňování maximálních limitů stanovených v příloze I týkající se podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen na drcení se vztahuje pouze na zásilky, které splňují tyto podmínky:

a)

jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich zamýšlené použití;

b)

na štítku každého jednotlivého balení a v originálním průvodním dokumentu uvádějí tuto informaci: „Produkt určený na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje“ a

c)

konečným místem určení je drtírna.

Článek 7

Odchylky od článku 2

1.   Odchylně od ustanovení článku 2 mohou Lotyšsko, Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh pro konečného spotřebitele, v rámci jejich roční kvóty stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (8), uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) pocházejícího z oblasti Baltského moře a produkty z něj s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 4.1.5 přílohy I za předpokladu, že:

a)

existuje systém zajišťující plnou informovanost konečných spotřebitelů o vnitrostátních stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami obyvatel s cílem vyhnout se možným zdravotním rizikům;

b)

Lotyšsko, Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 4.1.5 přílohy I, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech;

c)

Lotyšsko, Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování konečných spotřebitelů o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech, a poskytnou důkazy o účinnosti těchto opatření.

2.   Odchylně od ustanovení článku 2 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh v rámci jejich roční kvóty stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013 uloveného volně žijícího sledě obecného baltického (Clupea harengus membras) přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) pocházející z oblasti Baltského moře a produkty z nich, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 4.1.5 přílohy I za předpokladu, že:

a)

existuje systém zajišťující plnou informovanost konečných spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného baltického přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami obyvatel s cílem vyhnout se možným zdravotním rizikům;

b)

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný baltický přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 4.1.5 přílohy I, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech;

c)

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin obyvatel o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech, a poskytnou důkazy o účinnosti těchto opatření.

3.   Odchylně od článku 2 mohou níže uvedené členské státy povolit, aby bylo na jejich vlastní trh pro konečného spotřebitele uváděno níže uvedené tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny na jejich území, s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícím limity stanovené v bodě 5.1.6 přílohy I, pokud uvedené výrobky neobsahují více než 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

a)

Irsko, Chorvatsko, Kypr, Španělsko, Polsko a Portugalsko: tradičně uzené maso a masné výrobky;

b)

Lotyšsko: tradičně uzené vepřové maso, kuřecí maso uzené za tepla, uzenky a salámy uzené za tepla a maso volně žijící zvěře uzené za tepla;

c)

Slovensko: solené tradičně uzené maso, tradičně uzená slanina, tradičně uzená klobása, přičemž „tradičně uzeným“ se rozumí tvorba kouře spalováním dřeva (dřevěných polen, dřevěných pilin, dřevěných štěpků) v udírně;

d)

Finsko: tradičně za tepla uzené maso a masné výrobky;

e)

Švédsko: maso a masné výrobky uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích uvedených v prvním pododstavci a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

4.   Odchylně od článku 2 mohou níže uvedené členské státy povolit, aby byly na jejich vlastní trh pro konečného spotřebitele uváděny níže uvedené tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny na jejich území, s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícím limity stanovené v bodě 5.1.7 přílohy I, pokud uvedené uzené výrobky neobsahují více než 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

a)

Lotyšsko: tradičně za tepla uzené ryby;

b)

Finsko: tradičně za tepla uzené malé ryby a produkty rybolovu z malých ryb;

c)

Švédsko: ryby a produkty rybolovu uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu uvedených v prvním pododstavci a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

Článek 8

Monitorování a předkládání zpráv

1.   Členské státy a zúčastněné strany oznámí Komisi do 1. července 2023 výsledky provedených šetření a pokrok při uplatňování preventivních opatření pro zamezení kontaminace námelovými sklerocii a námelovými alkaloidy v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a námelovými alkaloidy v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

Členské státy a zúčastněné strany každoročně předávají Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) údaje o výskytu námelových sklerocií a námelových alkaloidů v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a o výskytu námelových alkaloidů v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

2.   Členské státy na vyžádání informují Komisi o provedených šetřeních a o zjištěných relevantních zdrojích na základě doporučení Komise týkajících se monitorování výskytu kontaminujících látek v potravinách a o pokroku při uplatňování preventivních opatření pro zamezení kontaminace.

3.   Členské státy oznamují úřadu shromážděné údaje o výskytu jiných kontaminujících látek než těch, jež jsou uvedeny v odstavci 1. Tyto údaje o výskytu mohou předkládat úřadu i provozovatelé potravinářských podniků a další zúčastněné strany.

4.   Členské státy, provozovatelé potravinářských podniků a další zúčastněné strany předkládají úřadu údaje o výskytu v souladu s požadavky úřadu na předkládání zpráv.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 10

Přechodná opatření

1.   Potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy před daty uvedenými v písmenech a) až k) mohou zůstat na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby:

a)

19. září 2021, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti, které obsahují kukuřici nebo výrobky z ní získané, stanovené v bodě 2.2.1 přílohy I;

b)

1. ledna 2022, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů stanovené v bodě 1.8 přílohy I;

c)

3. května 2022, pokud jde o maximální limity rtuti stanovené v bodě 3.3 přílohy I;

d)

1. července 2022, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů stanovené v bodě 2.5 přílohy I;

e)

1. září 2022, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů stanovené v bodech 2.2.2 až 2.2.9 přílohy I;

f)

1. ledna 2023, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A stanovené v bodě 1.2 přílohy I;

g)

1. ledna 2023, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové stanovené v bodě 2.3 přílohy I;

h)

1. ledna 2023, pokud jde o maximální limity sumy Δ9-THC a Δ9-THCA stanovené v bodě 2.6 přílohy I;

i)

1. ledna 2023, pokud jde o maximální limity sumy dioxinů a sumy dioxinů a PCB s dioxinovým efektem stanovené v bodech 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 a 4.1.12 přílohy I;

j)

1. ledna 2023, pokud jde o maximální limity sumy perfluoralkylovaných látek stanovené v bodě 4.2 přílohy I;

k)

26. března 2023, pokud jde o maximální limity arsenu stanovené v bodě 3.4 přílohy I.

2.   Potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy před 1. červencem 2022 mohou zůstat na trhu do 31. prosince 2023, pokud jde o maximální limity pyrrolizidinových alkaloidů stanovené v bodě 2.4 přílohy I.

3.   Důkazní břemeno ohledně data, kdy byly produkty v souladu s právními předpisy uvedeny na trh, nese provozovatel potravinářského podniku.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách (Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 ze dne 9. června 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních doplňkových opatřeních pro jejich přípravu (Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA I

Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (1)

1

Mykotoxiny

1.1

Aflatoxiny

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

B1

Suma B1, B2, G1 a G2

M1

Pro sumu aflatoxinů se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

1.1.1

Sušené ovoce, jež má být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděno nebo jinak fyzikálně ošetřeno, kromě produktů uvedených v bodě 1.1.3

5,0

10,0

 

1.1.2

Sušené ovoce použité jako jediná složka nebo zpracované produkty ze sušeného ovoce, uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin, kromě produktů uvedených v bodě 1.1.3

2,0

4,0

V případě potravin sestávajících ze sušeného ovoce jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % z daného sušeného ovoce se maximální limity stanovené pro příslušné sušené ovoce použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.3

Sušené fíky

6,0

10,0

V případě potravin sestávajících ze sušených fíků jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % ze sušených fíků se maximální limity stanovené pro sušené fíky použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.4

Podzemnice olejná (arašídy) a ostatní olejnatá semena, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

8,0

15,0

Kromě podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen určených na drcení na výrobu rafinovaného rostlinného oleje.

Při analýze podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen s nejedlou skořápkou se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.1.5

Podzemnice olejná (arašídy) a ostatní olejnatá semena použité jako jediná složka nebo zpracované produkty z podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen, uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin

2,0

4,0

Kromě surových rostlinných olejů určených k rafinaci a rafinovaných rostlinných olejů

Při analýze podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen s nejedlou skořápkou se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

V případě potravin sestávajících z podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % z podzemnice olejné (arašídů) a ostatních olejnatých semen se maximální limity stanovené pro podzemnici olejnou (arašídy) a ostatní olejnatá semena použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.6

Skořápkové plody, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny, kromě produktů uvedených v bodech 1.1.8 a 1.1.10

5,0

10,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.1.7

Skořápkové plody použité jako jediná složka nebo zpracované produkty ze skořápkových plodů, uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin, kromě produktů uvedených v bodech 1.1.9 a 1.1.11

2,0

4,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

V případě potravin sestávajících ze skořápkových plodů jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % z dotyčných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro skořápkové plody použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.8

Mandle, pistácie a meruňková jádra, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

12,0

15,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.1.9

Mandle, pistácie a meruňková jádra uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin

8,0

10,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

V případě potravin sestávajících z mandlí, pistácií a meruňkových jader jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % z dotyčných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro příslušné skořápkové plody použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.10

Lískové ořechy a para ořechy, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

8,0

15,0

Při analýze lískových ořechů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.1.11

Lískové ořechy a para ořechy uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo pro použití jako složka potravin

5,0

10,0

Při analýze lískových ořechů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu aflatoxinů za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

V případě potravin sestávajících z lískových ořechů a para ořechů jako jediné složky nebo v případě zpracovaných produktů sestávajících nejméně z 80 % z dotyčných skořápkových plodů se maximální limity stanovené pro příslušné skořápkové plody použijí také na tyto produkty. V ostatních případech se uplatní čl. 3 odst. 1 a 2.

1.1.12

Obiloviny a výrobky pocházející z obilovin, kromě produktů uvedených v bodech 1.1.13, 1.1.18 a 1.1.19

2,0

4,0

Včetně zpracovaných výrobků z obilovin

Za výrobky pocházející z obilovin se považují výrobky obsahující nejméně 80 % výrobků z obilovin.

1.1.13

Kukuřice a rýže, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0

10,0

 

1.1.14

Tyto druhy sušeného koření:

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kajenského pepře a papriky)

Pepř (plody Piper spp., včetně bílého a černého pepře)

Muškátový oříšek (Myristica fragrans)

Kurkuma (Curcuma longa)

Směsi sušeného koření, které obsahují jeden či několik z výše uvedených druhů sušeného koření

5,0

10,0

 

1.1.15

Zázvor (Zingiber officinale) (sušený)

5,0

10,0

 

1.1.16

Syrové mléko (2), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,050

 

1.1.17

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (3) a výživa pro malé děti (4)

0,025

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

1.1.18

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

0,10

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.

1.1.19

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3)

0,10

0,025

Maximální limit se v případě mléka, mléčných výrobků a podobných výrobků vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce) a v případě jiných produktů než mléka, mléčných výrobků a podobných výrobků se vztahuje na sušinu (5).


1.2

Ochratoxin A

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

1.2.1

Sušené ovoce

 

 

1.2.1.1

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

8,0

 

1.2.1.2

Ostatní sušené ovoce

2,0

 

1.2.2

Datlový sirup

15

 

1.2.3

Pistácie, jež mají být před uvedením na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako složka potravin vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

10,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu ochratoxinu A za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.2.4

Pistácie uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo určené k použití jako složka potravin

5,0

Při analýze skořápkových plodů „ve skořápce“ se má při výpočtu obsahu ochratoxinu A za to, že veškerá kontaminace je obsažena v jedlé části.

1.2.5

Sušené byliny

10,0

 

1.2.6

Kořeny zázvoru (sušené) pro použití v bylinných čajích

15

 

1.2.7

Kořeny proskurníku lékařského (sušené), kořeny pampelišky (smetánky) (sušené) a květy pomerančovníku (sušené) pro použití v bylinných čajích nebo v náhražkách kávy

20

 

1.2.8

Slunečnicová semena, dýňová semena, semena melounu (vodního), konopná semena, sójové boby

5,0

 

1.2.9

Nezpracovaná zrna obilovin

5,0

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.2.10

Výrobky pocházející z nezpracovaných zrn obilovin a obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 a 1.2.24

3,0

Včetně zpracovaných výrobků z obilovin

Za výrobky pocházející z nezpracovaných zrn obilovin se považují výrobky obsahující nejméně 80 % výrobků z obilovin.

1.2.11

Pečivo, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

 

 

1.2.11.1

Výrobky neobsahující olejnatá semena, ořechy nebo sušené ovoce

2,0

 

1.2.11.2

Výrobky obsahující nejméně 20 % sušených hroznů révy vinné a/nebo sušených fíků

4,0

 

1.2.11.3

Ostatní výrobky obsahující olejnatá semena, ořechy a/nebo sušené ovoce

3,0

 

1.2.12

Nealkoholické sladové nápoje

3,0

 

1.2.13

Pšeničný lepek neuváděný na trh pro konečného spotřebitele

8,0

 

1.2.14

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva, kromě výrobků uvedených v bodě 1.2.15

3,0

 

1.2.15

Rozpustná káva (instantní káva)

5,0

 

1.2.16

Kakaový prášek

3,0

 

1.2.17

Sušené koření, kromě produktů uvedených v bodě 1.2.18

15

Maximální limit se vztahuje také na směsi sušeného koření.

1.2.18

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kajenského pepře a papriky)

20

 

1.2.19

Lékořice (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata a další druhy)

 

 

1.2.19.1

Kořen lékořice (sušený), též jako složka bylinných čajů

20

 

1.2.19.2

Výtažek z lékořice pro použití v potravinářských výrobcích, zejména v nápojích a cukrovinkách

80

Maximální limit se použije na čistý neředěný výtažek, přičemž 1 kg výtažku se získá ze 3–4 kg kořenu lékořice.

1.2.19.3

Cukrovinky z lékořice obsahující ≥ 97 % výtažku z lékořice v sušině

50

 

1.2.19.4

Ostatní cukrovinky z lékořice

10,0

 

1.2.20

Víno (7) a ovocné víno

2,0

Včetně perlivého a šumivého vína, s výjimkou likérového vína a vína s obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových.

Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

1.2.21

Aromatizované víno, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (8)

2,0

Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

Maximální limit pro tyto nápoje závisí na podílu vína a/nebo hroznového moštu v hotovém výrobku.

1.2.22

Hroznová šťáva, hroznová šťáva z koncentrátu, koncentrovaná hroznová šťáva, hroznový nektar, hroznový mošt a koncentrovaný hroznový mošt uváděné na trh pro konečného spotřebitele (9)

2,0

V případě koncentrované hroznové šťávy nebo koncentrovaného hroznového moštu se maximální limit vztahuje na rekonstituovanou šťávu nebo mošt.

Maximální limit se vztahuje na produkty vyprodukované po sklizni z roku 2005.

1.2.23

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

0,50

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.

1.2.24

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3)

0,50

Maximální limit se v případě mléka, mléčných výrobků a podobných výrobků vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce) a v případě jiných produktů než mléka, mléčných výrobků a podobných výrobků se vztahuje na sušinu (5).


1.3

Patulin

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

1.3.1

Ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (9)

50

V případě koncentrované ovocné šťávy se maximální limit vztahuje na rekonstituovanou šťávu.

1.3.2

Lihoviny (10), jablečné víno a jiné fermentované nápoje získané z jablek nebo obsahující jablečnou šťávu

50

 

1.3.3

Pevné výrobky z jablek uváděné na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.3.4 a 1.3.5

25

Včetně jablečného kompotu a jablečného pyré.

1.3.4

Jablečná šťáva a pevné výrobky z jablek pro kojence a malé děti (3), takto označené a uváděné na trh

10,0

Včetně jablečného kompotu a jablečného pyré.

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

1.3.5

Dětské příkrmy (3)

10,0

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).


1.4

Deoxynivalenol

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

1.4.1

Nezpracovaná zrna obilovin, kromě produktů uvedených v bodech 1.4.2 a 1.4.3

1 250

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice určených ke zpracování mokrým mletím a kromě rýže.

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.4.2

Nezpracovaná zrna pšenice tvrdé a ovsa

1 750

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.4.3

Nezpracovaná zrna kukuřice

1 750

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice, u nichž je zřejmé, např. na základě označení či místa určení, že jsou určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna kukuřice uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.4.4

Obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele, obilná mouka, semolina, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.4.7 a 1.4.8

750

Kromě rýže a výrobků z rýže.

1.4.5

Těstoviny

750

Těstovinami se rozumí těstoviny (v suchém stavu) s obsahem vody přibližně 12 %.

1.4.6

Pečivo, jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

500

Kromě výrobků z rýže.

Včetně malého běžného pečiva.

1.4.7

Mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

 

 

1.4.7.1

Kukuřičná mouka neuváděná na trh pro konečného spotřebitele

1 250

Nejméně 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.4.7.2

Ostatní mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

750

Méně než 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.4.8

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

200

Kromě výrobků z rýže.

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.


1.5

Zearalenon

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

1.5.1

Nezpracovaná zrna obilovin, kromě produktů uvedených v bodě 1.5.2

100

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice určených ke zpracování mokrým mletím a kromě rýže.

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.5.2

Nezpracovaná zrna kukuřice

350

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice, u nichž je zřejmé, např. na základě označení či místa určení, že jsou určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna kukuřice uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.5.3

Obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele, obilná mouka, semolina, otruby a klíčky ve formě konečného výrobku uváděného na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.5.5, 1.5.6 a 1.5.8

75

Kromě rýže a výrobků z rýže.

1.5.4

Pečivo, jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie, kromě výrobků uvedených v bodě 1.5.5

50

Kromě výrobků z rýže.

Včetně malého běžného pečiva.

1.5.5

Kukuřice uváděná na trh pro konečného spotřebitele

Svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové cereálie

100

 

1.5.6

Mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

 

 

1.5.6.1

Kukuřičná mouka neuváděná na trh pro konečného spotřebitele

300

Nejméně 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.5.6.2

Ostatní mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

200

Méně než 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.5.7

Rafinovaný kukuřičný olej

400

 

1.5.8

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

20

Kromě výrobků z rýže.

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.


1.6

Fumonisiny

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Suma B1 a B2

Pro fumonisiny se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

1.6.1

Nezpracovaná zrna kukuřice

4 000

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice, u nichž je zřejmé, např. na základě označení či místa určení, že jsou určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna kukuřice uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

1.6.2

Kukuřice uváděná na trh pro konečného spotřebitele, mlýnské výrobky z kukuřice uváděné na trh pro konečného spotřebitele a potraviny z kukuřice uváděné na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.6.3 a 1.6.5

1 000

 

1.6.3

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice

800

 

1.6.4

Mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

 

 

1.6.4.1

Kukuřičná mouka neuváděná na trh pro konečného spotřebitele

2 000

Nejméně 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.6.4.2

Ostatní mlýnské výrobky z kukuřice neuváděné na trh pro konečného spotřebitele

1 400

Méně než 90 % částic v mlýnském výrobku (měřeno podle hmotnosti) má velikost ≤ 500 μm.

1.6.5

Dětské příkrmy obsahující kukuřici a kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti (3)

200

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.


1.7

Citrinin

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

1.7.1

Doplňky stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus

100

 


1.8

Námelová sklerocia a námelové alkaloidy

 

 

1.8.1

Námelová sklerocia

Maximální limit (g/kg)

Poznámky

 

 

 

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání (6), musí obiloviny před zahájením odírání nejdříve projít fází čištění.

Odběr vzorků se provádí podle bodu B přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006.

1.8.1.1

Nezpracovaná zrna obilovin, kromě produktů uvedených v bodě 1.8.1.2

0,2

Kromě kukuřice a rýže.

1.8.1.2

Nezpracovaná zrna žita

0,5

0,2 od 1. července 2024

 

1.8.2

Námelové alkaloidy

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Dolní hodnota sumy

ergokorninu/ergokornininu; ergokristinu/ergokristininu; ergokryptinu/ergokryptininu (α- a β-forma); ergometrinu/ergometrininu; ergosinu/ergosininu; ergotaminu/ergotamininu.

Pro námelové alkaloidy se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

1.8.2.1

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny)

100

50 od 1. července 2024

 

1.8.2.2

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa (s obsahem popela 900 mg/100 g sušiny nebo vyšším)

Zrna ječmene, pšenice, špaldy a ovsa uváděná na trh pro konečného spotřebitele

150

 

1.8.2.3

Mlýnské výrobky ze žita

Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500

250 od 1. července 2024

 

1.8.2.4

Pšeničný lepek

400

 

1.8.2.5

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (3)

20

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.


2

Rostlinné toxiny

2.1

Kyselina eruková, včetně kyseliny erukové vázané v tuku

Maximální limit (g/kg)

Poznámky

2.1.1

Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou produktů uvedených v bodě 2.1.2

20,0

 

2.1.2

Lničkový olej, hořčičný olej a brutnákový olej

50,0

Se souhlasem příslušného orgánu se maximální limit nevztahuje na hořčičný olej vyráběný a spotřebovávaný místně.

2.1.3

Hořčice (jako chuťová přísada)

35,0

 


2.2

Tropanové alkaloidy

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Atropin

Skopolamin

 

2.2.1

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3) obsahující proso, čirok, pohanku, kukuřici nebo výrobky z nich získané

1,0

1,0

Za získané výrobky se považují výrobky obsahující nejméně 80 % těchto výrobků z obilovin.

Odběr vzorků pro kontrolu dodržování maximálních limitů se provede v souladu s ustanoveními části J přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006.

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

 

 

Suma atropinu a skopolaminu

Pro sumu atropinu a skopolaminu se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

2.2.2

Nezpracovaná zrna prosa a čiroku

5,0

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

2.2.3

Nezpracovaná zrna kukuřice

15

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice, u nichž je zřejmé, např. na základě označení či místa určení, že jsou určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu), a kromě nezpracovaných zrn kukuřice k pražení.

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna kukuřice uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

2.2.4

Nezpracovaná zrna pohanky

10

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna pohanky uváděná na trh před prvotním zpracováním (6).

2.2.5

Kukuřice na pražení

Proso, čirok a kukuřice uváděné na trh pro konečného spotřebitele

Mlýnské výrobky z prosa, čiroku a kukuřice

5,0

 

2.2.6

Pohanka uváděná na trh pro konečného spotřebitele

Mlýnské výrobky z pohanky

10

 

2.2.7

Bylinné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných čajích (sušené produkty), kromě produktů uvedených v bodě 2.2.8

25

Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ označuje:

bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů, stonků, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané) používané k přípravě bylinného čaje (tekutého produktu) a

instantní bylinné čaje. V případě extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

2.2.8

Bylinné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných čajích (sušené produkty) sestávající výhradně ze semen anýzu

50

Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ označuje:

bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů, stonků, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané) používané k přípravě bylinného čaje (tekutého produktu) a

instantní bylinné čaje. V případě extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

2.2.9

Bylinné čaje (tekutý produkt)

0,20

 


2.3

Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

2.3.1

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena neuváděná na trh pro konečného spotřebitele

250

Maximální limity se nevztahují na olejnatá semena k drcení a rafinaci oleje, pokud zbytky lisovaných olejnatých semen nejsou uváděny na trh jako potravina. Jsou-li zbytky lisovaných olejnatých semen uváděny na trh jako potravina, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 3 odst. 1 a 2.

2.3.2

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele

150

Maximální limit se nevztahuje na nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele v malých množstvích, přičemž v hlavním zorném poli etikety je uvedeno upozornění „Používat pouze k vaření a pečení. Nekonzumovat v syrovém stavu!“ (s použitím specifické velikosti písma (11)). Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena opatřená varovným upozorněním musí splňovat maximální limit stanovený v bodě 2.3.1.

2.3.3

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele

35

Maximální limit se nevztahuje na nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané hořké mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele v malých množstvích, přičemž v hlavním zorném poli etikety je uvedeno upozornění „Používat pouze k vaření a pečení. Nekonzumovat v syrovém stavu!“ (s použitím specifické velikosti písma (11)).

2.3.4

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele

20,0

Provozovatel, který uvádí nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra na trh pro konečného spotřebitele, poskytne na žádost příslušného orgánu důkaz o souladu výrobku uváděného na trh s maximálním limitem.

2.3.5

Kořen manioku (čerstvý, loupaný)

50,0

 

2.3.6

Manioková a tapioková mouka

10,0

 


2.4

Pyrrolizidinové alkaloidy

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Maximální limit se vztahuje na dolní hodnotu sumy těchto 21 pyrrolizidinových alkaloidů:

intermedin/lykopsamin, intermedin-N-oxid/lykopsamin-N-oxid, senecionin/senecivernin, senecionin-N-oxid/senecivernin-N-oxid, senecifylin, senecifylin-N-oxid, retrorsin, retrorsin-N-oxid, echimidin, echimidin-N-oxid, lasiokarpin, lasiokarpin-N-oxid, senkirkin, europin, europin-N-oxid, heliotrin a heliotrin-N-oxid

a těchto dalších 14 pyrrolizidinových alkaloidů, o nichž je známo, že koeluují s jedním nebo několika výše uvedenými 21 pyrrolizidinovými alkaloidy, s využitím určitých v současnosti používaných analytických metod:

indicin, echinatin, rinderin (možná koeluce s lykopsaminem/intermedinem), indicin-N-oxid, echinatin-N-oxid, rinderin-N-oxid (možná koeluce s lykopsamin-N-oxidem/intermedin-N-oxidem), integerrimin (možná koeluce se seneciverninem/senecioninem), integerrimin-N-oxid (možná koeluce se senecivernin-N-oxidem/senecionin-N-oxidem), heliosupin (možná koeluce s echimidinem), heliosupin-N-oxid (možná koeluce s echimidin-N-oxidem), spartioidin (možná koeluce se senecifylinem), spartioidin-N-oxid (možná koeluce se senecifylin-N-oxidem), usaramin (možná koeluce s retrorsinem), usaramin-N-oxid (možná koeluce s retrorsin-N-oxidem).

Pyrrolizidinové alkaloidy, které mohou být identifikovány jednotlivě a zvlášť pomocí použité analytické metody, se kvantifikují a zahrnou do součtu.

Pro pyrrolizidinové alkaloidy se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

2.4.1

Listy brutnáku lékařského (čerstvé, zmrazené) uváděné na trh pro konečného spotřebitele

750

Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

2.4.2

Sušené byliny, kromě produktů uvedených v bodě 2.4.3

400

Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

2.4.3

Brutnák lékařský, libeček lékařský, majoránka a oregano (sušený produkt) a směsi složené výhradně z těchto sušených bylin

1 000

Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

2.4.4

Čaj (Camellia sinensis) a aromatizovaný čaj (12) (Camellia sinensis) (sušený produkt), kromě čaje a aromatizovaného čaje uvedených v bodě 2.4.5

150

V případě čajů se sušeným ovocem a sušenými bylinami se použije článek 3.

Výraz „čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt)“ označuje:

čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt) ze sušených listů, stonků a květů (v sáčcích nebo sypaný) používaný k přípravě čaje (tekutého produktu) a

instantní čaje. V případě čajových extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

2.4.5

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj (12) (Camellia sinensis) a bylinné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných čajích (sušené produkty) pro kojence a malé děti

75

V případě čajů se sušeným ovocem a sušenými bylinami se použije článek 3.

2.4.6

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj (12) (Camellia sinensis) a bylinné čaje (tekutý produkt) pro kojence a malé děti

1,0

V případě čajů se sušeným ovocem a sušenými bylinami se použije článek 3.

2.4.7

Bylinné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných čajích (sušené produkty), kromě produktů uvedených v bodech 2.4.5 a 2.4.8

200

Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ označuje:

bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů, stonků, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané) používané k přípravě bylinného čaje (tekutého produktu) a

instantní bylinné čaje. V případě extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

2.4.8

Bylinné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných čajích (sušené produkty) z rostliny rooibos, anýzu (Pimpinella anisum), meduňky, heřmánku, tymiánu, máty peprné a aloisie citronové a směsi složené výhradně z těchto sušených bylin, kromě bylinných čajů uvedených v bodě 2.4.5

400

Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ označuje:

bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů, stonků, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané) používané k přípravě bylinného čaje (tekutého produktu) a

instantní bylinné čaje. V případě extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

2.4.9

Římský kmín

400

 

2.4.10

Doplňky stravy obsahující rostlinné přípravky (13) včetně extraktů, kromě produktů uvedených v bodě 2.4.11

400

Maximální limit se vztahuje na doplňky stravy, jak jsou uváděny na trh.

Aniž jsou dotčena přísnější vnitrostátní pravidla v některých členských státech ohledně uvádění rostlin obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy na trh.

2.4.11

Doplňky stravy na bázi pylu

Pyl a produkty z pylu

500

Maximální limit se vztahuje na doplňky stravy, jak jsou uváděny na trh.


2.5

Opiové alkaloidy

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

 

 

 

Pro opiové alkaloidy se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

Maximální limit se vztahuje na sumu morfinu a kodeinu, přičemž na množství kodeinu se použije faktor 0,2. Maximální limit se proto vztahuje na sumu morfinu + 0,2 kodeinu.

2.5.1

Celá, rozdrcená nebo rozemletá maková semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele

20

 

2.5.2

Pekařské výrobky obsahující maková semena nebo zpracované produkty z makových semen

1,50

Pekařské výrobky zahrnují také pochutiny k přímé spotřebě a snacky vyrobené z mouky.

Za zpracované produkty z makových semen se považují produkty obsahující nejméně 80 % produktů z makových semen.

Provozovatel potravinářského podniku dodávající maková semena provozovateli potravinářského podniku vyrábějícímu pekařské výrobky poskytne nezbytné informace, které výrobci pekařských výrobků umožní uvádět na trh výrobky, které splňují maximální limit. Tyto informace případně zahrnují analytické údaje.


2.6

Ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC)

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

 

 

 

Pro ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

Maximální limit se vztahuje na sumu delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) a kyseliny delta-9-tetrahydrokanabinolové (Δ9-THCA), vyjádřeno jako Δ9-THC.

Na množství Δ9-THCA se použije faktor 0,877 a maximální limit se vztahuje na sumu Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (pokud se provádí samostatné stanovení a kvantifikace Δ9-THC a Δ9-THCA).

2.6.1

Konopná semena

3,0

 

2.6.2

Drcená konopná semena, (částečně) odtučněná konopná semena a jiné zpracované produkty z konopných semen, kromě produktů uvedených v bodě 2.6.3

3,0

Zpracovanými produkty z konopných semen se rozumí produkty zpracované výhradně z konopných semen.

2.6.3

Olej z konopných semen

7,5

 


3

Kovy a jiné prvky

3.1

Olovo

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

3.1.1

Ovoce

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.1.1

Brusinky, rybíz, bezinky a plody planiky

0,20

 

3.1.1.2

Jiné druhy ovoce než brusinky, rybíz, bezinky a plody planiky

0,10

 

3.1.2

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.2.1

Kořenová a hlíznatá zelenina, kromě produktů uvedených v bodech 3.1.2.2 a 3.1.2.3

0,10

V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.

3.1.2.2

Čerstvý zázvor a čerstvá kurkuma

0,80

 

3.1.2.3

Kozí brada

0,30

 

3.1.3

Cibulová zelenina

0,10

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.4

Plodová zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.4.1

Plodová zelenina kromě produktů uvedených v bodě 3.1.4.2

0,050

 

3.1.4.2

Kukuřice cukrová

0,10

 

3.1.5

Košťálová zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.5.1

Košťálová zelenina, jiná než uvedená v bodě 3.1.5.2

0,10

 

3.1.5.2

Košťálová zelenina listová

0,30

 

3.1.6

Listová zelenina kromě čerstvých bylinek a jedlých květů

0,30

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.7

Lusková zelenina

0,10

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.8

Řapíkatá a stonková zelenina

0,10

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.9

Houby

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.1.9.1

Tyto druhy pěstovaných hub:

pečárka polní (Agaricus bisporus)

hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

houževnatec jedlý (shiitake) (Lentinula edodes)

0,30

 

3.1.9.2

Volně rostoucí houby

0,80

 

3.1.10

Luštěniny

0,20

 

3.1.11

Obiloviny

0,20

 

3.1.12

Sušené koření

 

 

3.1.12.1

Semena

0,90

 

3.1.12.2

Plody

0,60

 

3.1.12.3

Kůra

2,0

 

3.1.12.4

Kořeny a oddenky

1,50

 

3.1.12.5

Pupeny

1,0

 

3.1.12.6

Květinové pestíky

1,0

 

3.1.13

Maso skotu, ovcí, prasat a drůbeže (2), kromě produktů uvedených v bodě 3.1.14

0,10

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.14

Droby (2)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.14.1

ze skotu a ovcí

0,20

 

3.1.14.2

z prasat

0,15

 

3.1.14.3

z drůbeže

0,10

 

3.1.15

Produkty rybolovu (2) a mlži (2)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.15.1

Svalovina ryb

0,30

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.1.15.2

Hlavonožci

0,30

Maximální limit se vztahuje na živočicha bez vnitřností.

3.1.15.3

Korýši

0,50

Maximální limit se vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů. V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.1.15.4

Mlži

1,50

V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.1.16

Syrové mléko (2), tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků

0,020

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.17

Med

0,10

 

3.1.18

Tuky a oleje

0,10

Včetně mléčného tuku.

3.1.19

Ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (9)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

V případě koncentrované ovocné šťávy se maximální limit vztahuje na rekonstituovanou šťávu.

3.1.19.1

výhradně z bobulovin a jiného drobného ovoce

0,05

 

3.1.19.2

jiné než získané výhradně z bobulovin a jiného drobného ovoce, včetně směsí

0,03

 

3.1.20

Víno (7), jablečné, hruškové a ovocné víno

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Včetně perlivého a šumivého vína, s výjimkou likérového vína a vína s obsahem alkoholu nejméně 15 % objemových.

3.1.20.1

Produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

 

3.1.20.2

Produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2021

0,15

 

3.1.20.3

Produkty vyprodukované ze sklizně ovoce z roku 2022 a dále

0,10

 

3.1.21

Aromatizované víno, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly (8)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.21.1

Produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2001 až 2015

0,20

 

3.1.21.2

Produkty vyprodukované ze sklizní ovoce v letech 2016 až 2021

0,15

 

3.1.21.3

Produkty vyprodukované ze sklizně ovoce z roku 2022 a dále

0,10

 

3.1.22

Likérové víno vyrobené z hroznů (7)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.1.22.1

Produkty vyprodukované ze sklizně ovoce z roku 2022 a dále

0,15

 

3.1.23

Soli

 

 

3.1.23.1

Soli kromě produktů uvedených v bodě 3.1.23.2

1,0

 

3.1.23.2

Tyto nerafinované soli: „fleur de sel“ a „šedá sůl“, které se ručně sbírají ze slanisek s jílovým dnem

2,0

 

3.1.24

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.1.24.1

uváděná na trh ve formě prášku

0,020

 

3.1.24.2

uváděná na trh v tekuté formě

0,010

 

3.1.25

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a uváděné na trh, kromě výrobků uvedených v bodech 3.1.24 a 3.1.27

 

 

3.1.25.1

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce

0,020

Včetně ovocných šťáv.

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití.

3.1.25.2

které mají být připraveny louhováním nebo vařením

0,50

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.1.26

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3), kromě výrobků uvedených v bodě 3.1.25

0,020

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.1.27

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.1.27.1

uváděné na trh ve formě prášku

0,020

 

3.1.27.2

uváděné na trh v tekuté formě

0,010

 

3.1.28

Doplňky stravy

3,0

 


3.2

Kadmium

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

3.2.1

Ovoce a skořápkové plody

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.1.1

Ovoce, kromě produktů uvedených v bodech 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4

0,050

 

3.2.1.2

Citrusové plody, jádrové ovoce, peckové ovoce, stolní olivy, kiwi, banány, mango, papája a ananas

0,020

 

3.2.1.3

Bobuloviny a drobné ovoce, kromě produktů uvedených v bodě 3.2.1.4

0,030

 

3.2.1.4

Maliny

0,040

 

3.2.1.5

Skořápkové plody

 

Maximální limity se nevztahují na skořápkové plody k drcení a rafinaci oleje, pokud zbytky lisovaných skořápkových plodů nejsou uváděny na trh jako potravina. Jsou-li zbytky lisovaných skořápkových plodů uváděny na trh jako potravina, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.1.5.1

Skořápkové plody, kromě produktů uvedených v bodě 3.2.1.5.2

0,20

 

3.2.1.5.2

Piniové oříšky

0,30

 

3.2.2

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.2.1

Kořenová a hlíznatá zelenina, kromě produktů uvedených v bodech 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 a 3.2.2.6

0,10

V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.

3.2.2.2

Řepa červená/salátová

0,060

 

3.2.2.3

Celer bulvový

0,15

 

3.2.2.4

Křen, pastinák, kozí brada

0,20

 

3.2.2.5

Ředkve

0,020

 

3.2.2.6

Tropické kořenové a hlíznaté plodiny, petržel kořenová, vodnice

0,050

 

3.2.3

Cibulová zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.3.1

Cibulová zelenina kromě produktů uvedených v bodě 3.2.3.2

0,030

 

3.2.3.2

Česnek

0,050

 

3.2.4

Plodová zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.4.1

Plodová zelenina kromě produktů uvedených v bodě 3.2.4.2

0,020

 

3.2.4.2

Lilek

0,030

 

3.2.5

Košťálová zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.5.1

Košťálová zelenina kromě produktů uvedených v bodě 3.2.5.2

0,040

 

3.2.5.2

Košťálová zelenina listová

0,10

 

3.2.6

Listová zelenina a bylinky

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.6.1

Listová zelenina kromě produktů uvedených v bodě 3.2.6.2

0,10

 

3.2.6.2

Špenát a podobná zelenina (listy), mladé listy hořčice a čerstvé bylinky

0,20

 

3.2.7

Lusková zelenina

0,020

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.8

Řapíkatá a stonková zelenina

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.8.1

Řapíkatá a stonková zelenina, kromě produktů uvedených v bodech 3.2.8.2 a 3.2.8.3

0,030

 

3.2.8.2

Celer řapíkatý

0,10

 

3.2.8.3

Pór

0,040

 

3.2.9

Houby

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Maximální limit se uplatní po umytí a oddělení jedlé části.

3.2.9.1

Pěstované houby kromě produktů uvedených v bodě 3.2.9.2

0,050

 

3.2.9.2

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

Houževnatec jedlý (shiitake) (Lentinula edodes)

0,15

 

3.2.9.3

Volně rostoucí houby

0,50

 

3.2.10

Luštěniny a proteiny z luštěnin

 

 

3.2.10.1

Luštěniny kromě produktů uvedených v bodě 3.2.10.2

0,040

 

3.2.10.2

Proteiny z luštěnin

0,10

 

3.2.11

Olejnatá semena

 

Maximální limity se nevztahují na olejnatá semena k drcení a rafinaci oleje, pokud zbytky lisovaných olejnatých semen nejsou uváděny na trh jako potravina. Jsou-li zbytky lisovaných olejnatých semen uváděny na trh jako potravina, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.11.1

Olejnatá semena, kromě produktů uvedených v bodech 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 a 3.2.11.6

0,10

 

3.2.11.2

Semena řepky

0,15

 

3.2.11.3

Jádra podzemnice olejné a sójové boby

0,20

 

3.2.11.4

Hořčičná semena

0,30

 

3.2.11.5

Lněná semena a slunečnicová semena

0,50

 

3.2.11.6

Maková semena

1,20

 

3.2.12

Obiloviny

 

Maximální limity se nevztahují na obiloviny používané k výrobě piva nebo destilátů, pokud se tyto zbytky obilovin neuvádějí na trh jako potravina. Jsou-li zbytky obilovin uváděny na trh jako potravina, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.12.1

Obiloviny kromě produktů uvedených v bodech 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 a 3.2.12.5

0,10

 

3.2.12.2

Ječmen a žito

0,050

 

3.2.12.3

Rýže, merlík chilský, pšeničné otruby a pšeničný lepek

0,15

 

3.2.12.4

Pšenice tvrdá (Triticum durum)

0,18

 

3.2.12.5

Pšeničné klíčky

0,20

 

3.2.13

Produkty živočišného původu (2)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.2.13.1

Maso skotu, ovcí, prasat a drůbeže

0,050

Kromě drobů.

3.2.13.2

Koňské maso

0,20

Kromě drobů.

3.2.13.3

Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

0,50

 

3.2.13.4

Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

1,0

 

3.2.14

Produkty rybolovu (2) a mlži (2)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.2.14.1

Svalovina ryb, kromě druhů uvedených v bodech 3.2.14.2, 3.2.14.3 a 3.2.14.4

0,050

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.2

Svalovina těchto ryb:

makrela (Scomber spp.)

tuňák (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.)

hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.3

Svalovina tuňáka makrelovitého (Auxis spp.)

0,15

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.4

Svalovina těchto ryb:

sardel (Engraulis spp.)

mečoun obecný (Xiphias gladius)

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

0,25

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.5

Korýši

0,50

Maximální limit se vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů. V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.6

Mlži

1,0

V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.14.7

Hlavonožci

1,0

Maximální limit se vztahuje na živočicha bez vnitřností.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.2.15

Kakaové a čokoládové výrobky (14)

 

 

3.2.15.1

Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 %

0,10

 

3.2.15.2

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 %

0,30

 

3.2.15.3

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 %

0,80

 

3.2.15.4

Kakaový prášek uváděný na trh pro konečného spotřebitele nebo jako složka slazeného kakaového prášku nebo čokolády v prášku uváděných na trh pro konečného spotřebitele (čokoláda k přípravě nápoje)

0,60

 

3.2.16

Sůl

0,50

 

3.2.17

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.2.17.1

uváděné na trh ve formě prášku a vyrobené z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,010

 

3.2.17.2

uváděné na trh v tekuté formě a vyrobené z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,005

 

3.2.17.3

uváděné na trh ve formě prášku a vyrobené z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

 

3.2.17.4

uváděné na trh v tekuté formě a vyrobené z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

 

3.2.18

Výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.2.18.1

uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

 

3.2.18.2

uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

 

3.2.19

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a uváděné na trh, kromě výrobků uvedených v bodech 3.2.17 a 3.2.18

 

 

3.2.19.1

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce

0,020

Včetně ovocných šťáv.

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití.

3.2.20

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

0,040

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.2.21

Doplňky stravy

 

 

3.2.21.1

Doplňky stravy kromě výrobků uvedených v bodě 3.2.21.2

1,0

 

3.2.21.2

Doplňky stravy sestávající alespoň z 80 % ze sušených mořských řas, z produktů pocházejících z mořských řas, nebo ze sušených mlžů (2)

3,0

 


3.3

Rtuť

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

3.3.1

Produkty rybolovu (2) a mlži (2)

 

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

3.3.1.1

Korýši, měkkýši a svalovina ryb, kromě druhů uvedených v bodech 3.3.1.2 a 3.3.1.3

0,50

U korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů. V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

3.3.1.2

Svalovina těchto ryb:

růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)

růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

pelamida obecná (Sarda sarda)

růžicha červená (Pagellus erythrinus)

pamakrela temná (Lepidocybium flavobrunneum)

platýs (Hippoglossus spp.)

hruj kapská (Genypterus capensis)

marlín (Makaira spp.)

pakambala (Lepidorhombus spp.)

pamakrela olejnatá (Ruvettus pretiosus)

červenice obecná (Hoplostethus atlanticus)

hruj růžová (Genypterus blacodes)

štika (Esox spp.)

tuňák jednobarvý (Orcynopsis unicolor)

treska (Trisopterus spp.)

parmice nachová (Mullus barbatus barbatus)

hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

plachetník (Istiophorus spp.)

tkaničnice stříbřitá (Lepidopus caudatus)

pamakrela hadovitá (Gempylus serpens)

jeseter (Acipenser spp.)

parmice pruhovaná (Mullus surmuletus)

tuňák (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

žralok (všechny druhy)

mečoun obecný (Xiphias gladius)

1,0

 

3.3.1.3

Hlavonožci

Mořští plži

Svalovina těchto ryb:

sardel (Engraulis spp.)

treska pestrá (Theragra chalcogramma)

treska obecná (Gadus morhua)

sleď obecný atlantský (Clupea harengus)

pangas kambodžský (Pangasius bocourti)

kapr (druhy čeledi Cyprinidae)

limanda obecná (Limanda limanda)

makrela (Scomber spp.)

platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

platýs velký (Pleuronectes platessa)

šprot obecný (Sprattus sprattus)

pangas velký (Pangasianodon gigas)

treska polak (Pollachius pollachius)

treska tmavá (Pollachius virens)

losos a pstruh (Salmo spp. a Oncorhynchus spp., kromě Salmo trutta)

sardinka (Dussumieria spp., Sardina spp., Sardinella spp. a Sardinops spp.)

jazyk obecný (Solea solea)

pangas spodnooký (Pangasianodon hypopthalmus)

treska bezvousá (Merlangius merlangus)

0,30

V případě hlavonožců se maximální limit vztahuje na živočicha bez vnitřností.

3.3.2

Doplňky stravy

0,10

 

3.3.3

Sůl

0,10

 


3.4

Arsen

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

 

 

Anorganický arsen (suma As(III) a As(V))

Maximální limit anorganického arsenu se vztahuje na produkty uvedené v bodech 3.4.1 až 3.4.4

3.4.1

Obiloviny a produkty z obilovin

 

Rýže, loupaná rýže, omletá rýže a předpařená rýže podle definice v normě Codexu 198-1995.

3.4.1.1

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže)

0,15

 

3.4.1.2

Předpařená rýže a loupaná rýže

0,25

 

3.4.1.3

Rýžová mouka

0,25

 

3.4.1.4

Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky), rýžové koláčky, rýžové vločky a snídaňová pufovaná rýže

0,30

 

3.4.1.5

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti (3)

0,10

 

3.4.1.6

Nealkoholické nápoje z rýže

0,030

 

3.4.2

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.4.2.1

uváděné na trh ve formě prášku

0,020

 

3.4.2.2

uváděné na trh v tekuté formě

0,010

 

3.4.3

Dětské příkrmy (3)

0,020

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.4.4

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy a ovocné nektary (9)

0,020

 

 

 

Celkový arsen

Maximální limit celkového arsenu se vztahuje na produkty uvedené v bodě 3.4.5

3.4.5

Sůl

0,50

 


3.5

Cín (anorganický)

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

3.5.1

Konzervované potraviny kromě výrobků uvedených v bodech 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 a 3.5.5

200

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

3.5.2

Konzervované nápoje kromě výrobků uvedených v bodech 3.5.3, 3.5.4 a 3.5.5

100

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

Včetně ovocných a zeleninových šťáv.

3.5.3

Konzervovaná počáteční kojenecká výživa, konzervovaná pokračovací kojenecká výživa (3) a konzervovaná výživa pro malé děti (4)

50

Kromě konzervovaných sušených výrobků a konzervovaných výrobků v prášku.

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.5.4

Konzervované obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

50

Kromě konzervovaných sušených výrobků a konzervovaných výrobků v prášku.

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

3.5.5

Konzervované potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3)

50

Kromě konzervovaných sušených výrobků a konzervovaných výrobků v prášku.

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.


4

Halogenované perzistentní organické znečišťující látky

4.1

Dioxiny a PCB

Maximální limit

Poznámky

 

 

Suma dioxinů (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15)

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)

Suma PCB bez dioxinového efektu (ng/g) (15)

Suma těchto PCB bez dioxinového efektu: PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES–6).

Maximální limity se vztahují na horní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty různých kongenerů nižší než mez kvantifikace jsou rovny této mezi kvantifikace.

4.1.1

Maso a masné výrobky, kromě poživatelných drobů a produktů uvedených v bodech 4.1.3 a 4.1.4 (2)

 

 

 

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce: maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

4.1.1.1

ze skotu, ovcí a koz

2,5  pg/g tuku

4,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.1.2

z prasat

1,0  pg/g tuku

1,25  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.1.3

z drůbeže

1,75  pg/g tuku

3,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.1.4

z koní

5,0  pg/g tuku

10,0  pg/g tuku

 

4.1.1.5

z králíků

1,0  pg/g tuku

1,5  pg/g tuku

 

4.1.1.6

z prasat divokých (Sus scrofa)

5,0  pg/g tuku

10,0  pg/g tuku

 

4.1.1.7

z volně žijící pernaté zvěře

2,0  pg/g tuku

4,0  pg/g tuku

 

4.1.1.8

ze zvěřiny

3,0  pg/g tuku

7,5  pg/g tuku

 

4.1.2

Játra a výrobky z nich

 

 

 

 

4.1.2.1

ze skotu, koz, prasat, drůbeže a koní

0,30 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

3,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

 

4.1.2.2

z ovcí

1,25 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

2,00 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

3,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

 

4.1.2.3

z volně žijící pernaté zvěře

2,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

5,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

 

4.1.3

Tuk

 

 

 

 

4.1.3.1

ze skotu a ovcí

2,5  pg/g tuku

4,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.3.2

z prasat

1,0  pg/g tuku

1,25  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.3.3

z drůbeže

1,75  pg/g tuku

3,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.4

Směsné živočišné tuky

1,5  pg/g tuku

2,50  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.5

Produkty rybolovu (2) a mlži (2), kromě produktů uvedených v bodech 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 a 4.1.10

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

75 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

V případě ryb se maximální limit vztahuje na svalovinu ryb.

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

Maximální limit pro korýše se vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů.

4.1.6

Svalovina ulovených volně žijících sladkovodních ryb a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

125 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

Kromě diadromních druhů ryb ulovených ve sladkých vodách a výrobků z nich

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

4.1.7

Svalovina uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

 

4.1.8

Svalovina uloveného volně žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

10,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

300 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

 

4.1.9

Rybí játra a výrobky z nich, kromě produktů uvedených v bodě 4.1.10

20,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

V případě konzervovaných rybích jater se maximální limit vztahuje na veškerý jedlý obsah konzervy.

4.1.10

Tuky z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších mořských živočichů uváděné na trh pro konečného spotřebitele)

1,75  pg/g tuku

6,0  pg/g tuku

200  ng/g tuku

 

4.1.11

Syrové mléko (2) a mléčné výrobky (2)

2,0  pg/g tuku

4,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

Včetně máselného tuku.

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce: maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

4.1.12

Vejce a vaječné výrobky, kromě husích vajec (2)

2,5  pg/g tuku

5,0  pg/g tuku

40  ng/g tuku

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce: maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny × 0,02.

4.1.13

Rostlinné oleje a tuky

0,75  pg/g tuku

1,25  pg/g tuku

40  ng/g tuku

 

4.1.14

Potraviny určené pro kojence a malé děti (3)

0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,2 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

1,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).


4.2

Perfluoralkylované látky

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

Suma PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS

Maximální limit se vztahuje na hmotnost v syrovém stavu.

PFOS: perfluoroktansulfonová kyselina

PFOA: perfluoroktanová kyselina

PFNA: perfluornonanová kyselina

PFHxS: perfluorhexansulfonová kyselina

Pro PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS a jejich sumu se maximální limit vztahuje na sumu lineárních a rozvětvených stereoizomerů bez ohledu na to, zda jsou chromatograficky separované, či nikoli.

Pro sumu PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

4.2.1

Maso a poživatelné droby (2)

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1

Maso skotu, prasat a drůbeže

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

 

4.2.1.2

Maso ovcí

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

 

4.2.1.3

Droby ze skotu, ovcí, prasat a drůbeže

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

 

4.2.1.4

Maso zvěřiny, s výjimkou medvědího masa

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

 

4.2.1.5

Droby ze zvěřiny, s výjimkou medvědích drobů

50

25

45

3,0

50

 

4.2.2

Produkty rybolovu (2) a mlži (2)

 

 

 

 

 

V případě sušených, naředěných, zpracovaných a/nebo složených potravin se použije čl. 3 odst. 1 a 2.

4.2.2.1

Rybí maso

 

 

 

 

 

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

4.2.2.1.1

Svalovina ryb kromě produktů uvedených v bodech 4.2.2.1.2 a 4.2.2.1.3

Svalovina ryb uvedená v bodech 4.2.2.1.2 a 4.2.2.1.3, pokud je určena k výrobě potravin pro kojence a malé děti.

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

 

4.2.2.1.2

Svalovina těchto ryb, pokud není určena k výrobě potravin pro kojence a malé děti:

sleď obecný baltický (Clupea harengus membras)

tuňák bonito (Sarda spp. a Orcynopsis spp.)

mník jednovousý (Lota lota)

šprot obecný (Sprattus sprattus)

platýs (Platichthys flesusGlyptocephalus cynoglossus)

cípal hlavatý (Mugil cephalus)

kranas obecný (Trachurus trachurus)

štika (Esox spp.)

platýs (Pleuronectes spp. a Lepidopsetta spp.)

sardinka (Sardina spp.)

mořčák (Dicentrarchus spp.)

sumec a pangas (Silurus spp. a Pangasius spp.)

mihule mořská (Petromyzon marinus)

lín obecný (Tinca tinca)

síh (Coregonus albulaCoregonus vandesius)

světelník stříbřitý (Phosichthys argenteus)

volně žijící losos a volně žijící pstruh (volně žijící Salmo spp. a Oncorhynchus spp.)

vlkouš (Anarhichas spp.)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

 

4.2.2.1.3

Svalovina těchto ryb, pokud není určena k výrobě potravin pro kojence a malé děti:

sardel (Engraulis spp.)

parma obecná (Barbus barbus)

cejn (Abramis spp.)

siven (Salvelinus spp.)

úhoř (Anguilla spp.)

candát (Sander spp.)

okoun říční (Perca fluviatilis)

plotice obecná (Rutilus rutilus)

koruška (Osmerus spp.)

síh (Coregonus spp., jiné druhy než uvedené v bodě 4.2.2.1.2)

35

8,0

8,0

1,5

45

 

4.2.2.2

Korýši a mlži

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

U korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů. V případě krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

V případě hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) se maximální limit vztahuje pouze na přitahovač a gonádu.

V případě konzervovaných korýšů se maximální limit vztahuje na celý obsah konzervy. Pro maximální limit u celého směsného produktu se použije čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2.

4.2.3

Vejce

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

 


5

Kontaminující látky z výroby

5.1

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Benzo[a]pyren

Suma polycyklických aromatických uhlovodíků: benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu

Pro sumu polycyklických aromatických uhlovodíků se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty uvedených čtyř látek, které jsou nižší než mez kvantifikace, jsou rovny nule.

5.1.1

Banánové lupínky

2,0

20,0

 

5.1.2

Prášky z potravin rostlinného původu pro přípravu nápojů, kromě výrobků uvedených v bodech 5.1.4 a 5.1.5

10,0

50,0

Přípravou nápojů se označuje použití prášků, které jsou jemně mleté a rozmíchají se tak, aby vznikl nápoj.

Kromě instantní nebo rozpustné kávy.

5.1.3

Sušené byliny

10,0

50,0

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

5.1.4

Kakaové boby a odvozené produkty, kromě produktů uvedených v bodě 5.1.5

5,0 μg/kg tuku

30,0  μg/kg tuku

Včetně kakaového másla.

5.1.5

Kakaová vláknina a z ní získané produkty, určené pro použití jako složka potravin

3,0

15,0

Kakaová vláknina je specifický kakaový produkt vyráběný ze skořápky kakaových bobů, který má vyšší obsah PAU než kakaové produkty vyráběné z kakaové drti. Kakaová vláknina a z ní získané produkty jsou meziprodukty výrobního řetězce a používají se jako složka při přípravě nízkokalorických potravin s vysokým obsahem vlákniny.

5.1.6

Uzené maso a uzené masné výrobky

2,0

12,0

 

5.1.7

Uzené produkty rybolovu (2) kromě produktů uvedených v bodě 5.1.8

2,0

12,0

V případě ryb se maximální limit vztahuje na svalovinu ryb.

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

Maximální limit pro uzené korýše se vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha, což znamená vyloučení hlavohrudi korýšů. V případě uzených krabů a krabům podobných korýšů (BrachyuraAnomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.

5.1.8

Uzené šproty a konzervované uzené šproty (Sprattus sprattus)

Uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm a konzervovaný uzený sleď obecný baltický délky ≤ 14 cm (Clupea harengus membras)

Katsuobushi (sušený tuňák pruhovaný, Katsuwonus pelamis)

Mlži (2) (čerství, chlazení nebo zmrazení)

Tepelně ošetřené maso a tepelně ošetřené masné výrobky uváděné na trh pro konečného spotřebitele

5,0

30,0

Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.

Maso a masné produkty, které byly vystaveny tepelnému ošetření, jež může vést k tvorbě PAU, tj. výhradně grilování a rožnění.

V případě konzervovaných produktů se maximální limit vztahuje na celý obsah konzervy. Pro maximální limit u celého směsného produktu se použije čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2.

5.1.9

Uzení mlži (2)

6,0

35,0

 

5.1.10

Sušené koření

10,0

50,0

Kromě kardamomu a uzené Capsicum spp.

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

5.1.11

Oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo určené k použití jako složka potravin

2,0

10,0

Kromě kakaového másla a kokosového oleje.

Tento maximální limit se vztahuje na rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy.

5.1.12

Kokosový olej uváděný na trh pro konečného spotřebitele nebo určený k použití jako složka potravin

2,0

20,0

 

5.1.13

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (3) a výživa pro malé děti (4)

1,0

1,0

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

5.1.14

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

1,0

1,0

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

5.1.15

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3)

1,0

1,0

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

5.1.16

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky a přípravky z nich (13)

Doplňky stravy obsahující propolis, mateří kašičku a řasu spirulina nebo přípravky z nich

10,0

50,0

Maximální limit se nepoužije na doplňky stravy obsahující rostlinné oleje. Pro rostlinné oleje používané jako složka v doplňcích stravy viz bod 5.1.11.


5.2

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

5.2.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny

20

Maximální limit se udává pro tekutý výrobek obsahující 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině. Limit se upraví proporcionálně podle obsahu sušiny ve výrobcích.

5.2.2

Sójová omáčka

20

Maximální limit se udává pro tekutý výrobek obsahující 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině. Limit se upraví proporcionálně podle obsahu sušiny ve výrobcích.


5.3

Suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

 

Pro sumu 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

5.3.1

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů, kromě produktů uvedených v bodě 5.3.2, uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin a spadající do následujících kategorií:

 

Kromě panenského olivového oleje (7).

5.3.1.1

Oleje a tuky z kokosových ořechů, kukuřice, řepky, slunečnice, sójových bobů a palmových jader, olivové oleje (složené z rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje) a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie

1 250

Kromě panenského olivového oleje (7).

5.3.1.2

Ostatní rostlinné oleje, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie

2 500

Včetně olivového oleje z pokrutin.

5.3.1.3

Směsi olejů a tuků z produktů uvedených v bodech 5.3.1.1 a 5.3.1.2

Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro daný olej a tuk. Proto nesmí suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi překročit limit vypočtený v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c).

V případě, že kvantitativní složení není příslušnému orgánu a provozovateli potravinářského podniku, který směs nevyrábí, známo, nesmí suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi v žádném případě překročit 2 500 μg/kg.

5.3.2

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti (3)

750

Je-li výrobek směsí různých olejů nebo tuků stejného nebo různého botanického původu, maximální limit se použije pro směs. Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk v bodě 5.3.1.

5.3.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

5.3.3.1

uváděné na trh ve formě prášku

125

 

5.3.3.2

uváděné na trh v tekuté formě

15

 


5.4

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

5.4.1

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů, uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, kromě produktů uvedených v bodě 5.4.2

1 000

Kromě panenského olivového oleje (7).

5.4.2

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti (3)

500

Je-li výrobek směsí různých olejů nebo tuků stejného nebo různého botanického původu, maximální limit se použije pro směs.

Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk v bodě 5.4.1.

5.4.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

5.4.3.1

uváděné na trh ve formě prášku

50

 

5.4.3.2

uváděné na trh v tekuté formě

6,0

 


6

Jiné kontaminující látky

6.1

Dusičnany

Maximální limit

(mg NO3/kg)

 

6.1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea)

3 500

Maximální limit se nevztahuje na čerstvý špenát, jenž je určen ke zpracování a je přímo z pole dopravován volně ložený do zpracujícího závodu.

6.1.2

Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát

2 000

 

6.1.3

Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) kromě produktů uvedených v bodě 6.1.4

 

 

6.1.3.1

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem a sklizený v období od 1. října do 31. března

5 000

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem musí být takto označen; jinak se použije maximální limit stanovený v bodě 6.1.3.2.

6.1.3.2

Hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách a sklizený v období od 1. října do 31. března

4 000

 

6.1.3.3

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem a sklizený v období od 1. dubna do 30. září

4 000

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem musí být takto označen; jinak se použije maximální limit stanovený v bodě 6.1.3.4.

6.1.3.4

Hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách a sklizený v období od 1. dubna do 30. září

3 000

 

6.1.4

Salát typu „Iceberg“

 

Včetně odrůdy „Grazer Krauthäuptl“.

6.1.4.1

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

2 500

Hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem musí být takto označen; jinak se použije maximální limit stanovený v bodě 6.1.4.2.

6.1.4.2

Hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

2 000

 

6.1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

 

 

6.1.5.1

sklizená v období od 1. října do 31. března

7 000

 

6.1.5.2

sklizená v období od 1. dubna do 30. září

6 000

 

6.1.6

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

200

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).


6.2

Melamin

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

6.2.1

Potraviny kromě výrobků uvedených v bodě 6.2.2

2,5

Maximální limit se nevztahuje na potraviny, u nichž lze prokázat, že hladina melaminu převyšující hodnotu 2,5 mg/kg je důsledkem povoleného použití cyromazinu jako insekticidu. Hladina melaminu nesmí přesáhnout hladinu cyromazinu.

6.2.2

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (3) a výživa pro malé děti (4)

 

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

6.2.2.1

uváděná na trh ve formě prášku

1,0

 

6.2.2.2

uváděná na trh v tekuté formě

0,15

 


6.3

Chloristan

Maximální limit (mg/kg)

Poznámky

6.3.1

Ovoce a zelenina, kromě produktů uvedených v bodech 6.3.1.1 a 6.3.1.2

0,05

 

6.3.1.1

Tykvovité (Cucurbitaceae) a kapusty

0,10

 

6.3.1.2

Listová zelenina a bylinky

0,50

 

6.3.2

Čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt)

Bylinné a ovocné čaje (sušený produkt) a složky používané v bylinných a ovocných čajích (sušené produkty)

0,75

Výraz „bylinné čaje (sušený produkt)“ označuje:

bylinné čaje (sušený produkt) z květů, listů, stonků, kořenů a jakýchkoli jiných částí rostliny (v sáčcích nebo sypané) používané k přípravě bylinného čaje (tekutého produktu) a

instantní bylinné čaje. V případě extraktů v prášku se použije faktor koncentrace 4.

6.3.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) a výživa pro malé děti (4)

0,01

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

6.3.4

Dětské příkrmy (3)

0,02

Maximální limit se vztahuje na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce).

6.3.5

Obilné příkrmy (3)

0,01

Maximální limit se vztahuje na výrobek, jak je uváděn na trh.

(1)

Ovoce, skořápkové plody, zelenina, obiloviny, olejnatá semena a koření, jak jsou uvedeny v příslušné kategorii podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1). Pro účely tohoto nařízení se maximální limit pro ovoce nevztahuje na skořápkové plody.

(2)

Potraviny podle definice v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)

Potraviny podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)

„Výživou pro malé děti“ se rozumí mléčné nápoje a podobné výrobky na bázi bílkovin určené pro malé děti. Tyto výrobky nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 609/2013 (zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti, COM(2016)169 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0169&qid=1620902871447).

(5)

Sušina se stanoví v souladu s nařízením Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12).

(6)

„Prvotním zpracováním“ se rozumí jakékoliv fyzikální či tepelné ošetření zrna, jiné než sušení zrna nebo jeho povrchu. Čištění včetně odírání, třídění (v případě potřeby třídění podle barvy) a sušení se nepovažují za „prvotní zpracování“, pokud celé zrno zůstane po čištění a třídění neporušené. Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním nebo drhnutím v kombinaci s odstraněním prachu (např. odsáváním). Po odírání může ještě před mletím následovat třídění podle barvy.

(7)

Potraviny podle definice v části II a části VIII přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)

Potraviny podle definice v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(9)

Potraviny podle definice ve směrnici Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58).

(10)

Potraviny podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

(11)

„Velikost písma“ ve smyslu čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(12)

„Aromatizovaný čaj“ je čaj obsahující „aroma“ nebo „složku potravin s aromatickými vlastnostmi“ ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).

(13)

Rostlinné přípravky pro doplňky stravy jsou přípravky získané z rostlin (např. celých rostlin, jejich částí, nasekaných nebo nařezaných rostlin) různými postupy (např. lisováním, vymačkáním, extrakcí, frakcionací, destilací, koncentrováním, sušením a fermentací). Rostlinné přípravky zahrnují rozdrcené nebo rozmělněné rostliny, části rostlin, řasy, houby, lišejníky, tinktury, extrakty, silice (jiné než rostlinné oleje a tuky, s výjimkou másla a kokosového oleje, určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako složka potravin), vylisované šťávy a zpracované výluhy.

(14)

„Kakaové a čokoládové výrobky“ jsou veškeré výrobky podle definice v oddíle A bodech 2, 3 a 4 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

(15)

WHO-TEQ: suma dioxinů (polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem se vypočítají za použití faktorů toxické rovnocennosti WHO (WHO-TEF) a jsou vyjádřeny jako toxické ekvivalenty WHO (WHO-TEQ). Faktory WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech zasedání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO), které se konalo v Ženevě v červnu 2005 (Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93[2], 223–241 [2006]).

Kongener

Hodnota TEF

Kongener

Hodnota TEF

Dioxiny

 

PCB „s dioxinovým efektem“

 

Dibenzo-p-dioxiny („PCDD“)

 

Non-ortho substituované PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 81

0,0003

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-ortho substituované PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlordibenzo-p-dioxin; „CDF“ = chlordibenzofuran; „CB“ = chlorbifenyl.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka podle článku 9

Nařízení (ES) č. 1881/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 2

Čl. 2 odst. 1, 2 a 3

Čl. 3 odst. 1, 2 a 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Příloha I body 6.1.3.1, 6.1.3.3 a 6.1.4.1

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Příloha

Příloha I


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU